Hitako ao aminao i Jesoa

500 hitako jesosy ao aminaoIch habe meine Arbeit als Kassiererin in einem Sportgeschäft gemacht und mich freundlich mit einer Kundin unterhalten. Sie war gerade dabei zu gehen und drehte sich noch einmal zu mir um, sah mich an und sagte: «Ich sehe Jesus in dir.»

Tsy azoko antoka hoe ahoana ny fihetsik'io. Tsy nahamaivana ny foko izany fanambarana izany fa nanosika hevitra ihany koa. Inona no tsikaritrareo? Ny famaritana nataoko hivavaka dia izao: Miaina fiainana feno hazavana sy fitiavana an'Andriamanitra. Mino aho fa nomen 'i Jesosy ahy izao fotoana izao mba hahafahako manohy mitarika amin' izao fiainana fiankohofana izao ary ho fahazavana mazava ho azy.

Mbola tsy nahatsapa toy izany foana aho. Rehefa nitombo tamin'ny finoana aho dia nitombo ihany koa ny fahatakarako ny fanompoam-pivavahana. Arakaraka ny nitomboako sy nanompoako tao amin'ny fiangonako, dia tsapako fa ny fanompoana dia tsy hoe mihira fiderana na fampianarana fotsiny raha mbola zaza. Ny fiankohofana dia midika hoe mitarika amin'ny fo manontolo ny fiainana nomen'Andriamanitra ahy. Ny fiankohofana dia ny valim-pitiavan'Andriamanitra ny fitiavana satria mipetraka ato amiko.

Ity misy ohatra iray: Na dia nino foana aho fa zava-dehibe ny mandeha mitazona ny tanany miaraka amin'ilay namorona antsika - aorian'ny zava-drehetra, io no anton'ny fisiantsika - naharitra kelikely alohan'ny nahafantarako fa tena gaga sy faly aho miankohofa eo anatrehan'Andriamanitra sy misaora ny famoronana. Tsy resaka mikasika zavatra tsara tarehy fotsiny akory izany, fa zava-tsapa fa ny Mpamorona be fitiavana dia namorona ireo zavatra ireo mba hahafaly ahy, ary rehefa tsapako fa manompo sy midera an'Andriamanitra aho.

Die Wurzel der Anbetung ist Liebe, denn weil Gott mich liebt, möchte ich ihm antworten und wenn ich antworte, bete ich ihn an. So steht es auch im ersten Johannesbrief: «Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt” (1 Jaona 4,19). Liebe bzw. Anbetung ist eine völlig normale Reaktion. Wenn ich Gott mit meinen Worten und Taten liebe, bete ich ihn an und verweise durch mein Leben auf ihn. In den Worten von Francis Chan: «Unser Hauptanliegen im Leben ist es, ihn zur Hauptsache zu machen und auf ihn zu verweisen.» Ich möchte, dass sich mein Leben vollkommen in ihm auflöst und mit diesem Hintergrund bete ich ihn an. Weil meine Anbetung meine Liebe zu ihm widerspiegelt, wird sie für die Menschen um mich herum sichtbar und manchmal führt dieses Sichtbarsein zu einer Reaktion, wie bei der Kundin im Geschäft.

Ny fihetsik'izy ireo dia nampatsiahy ahy fa tsapan'ny olon-kafa ny fomba itondrako azy ireo. Tsy ampahany amin'ny fiankohofana amiko fotsiny ny fifandraisako amin'ny hafa, fa taratry ny olona ivavahako ihany koa. Ny toetrako ary izay ataoko tarehiko dia karazana fanompoana fanompoana koa. Ny fiankohofana dia midika hoe mankasitraka ny Mpamonjiko sy mampita azy aminy. Ao amin'ny fiainana izay nomena ahy, miezaka aho araka izay tratry ny saiko mba hahatratrarana ny fahazavany amin'ny olona maro ary mianatra tsy tapaka aminy aho - amin'ny alàlan'ny famakiana Baiboly isan'andro mba hisokatra amin'ny fidirany amin'ny fiainako, miaraka amin'ny olona ao amin'ny ahy Mivavaka amin'ny fiainana na mifantoka amin'ny tena zava-dehibe rehefa mihira fiderana. Rehefa mihira ao anaty fiara aho, ao an-tsaiko, any am-piasana, manao trifika isan'andro na misaintsaina hira fiderana, dia mieritreritra ilay olona nanome aina ahy aho ary manompo azy.

Ny fivavahako dia misy fiantraikany amin'ny fifandraisako amin'ny olon-kafa. Raha Andriamanitra no laka ao anatin'ny fifandraisako dia hanome voninahitra sy hanandratra azy ireo izany. Izaho sy ilay namako tsara indrindra dia mivavaka foana isaky ny mandany fotoana ary alohan'ny hisarahana. Amin’ny fijerena an’Andriamanitra sy ny faniriantsika ny sitrapony dia misaotra Azy noho ny fiainantsika sy ny fifandraisantsika isika. Satria fantatsika fa tafiditra ao anatin'ny fifandraisantsika izany, ny fankasitrahantsika ny fisakaizantsika dia endrika ivavahana.

Es ist erstaunlich, wie einfach es ist, Gott anzubeten. Wenn ich Gott in meine Gedanken, mein Herz und mein Leben einlade – und seine Gegenwart in meinen alltäglichen Beziehungen und Erfahrungen suche – ist anbeten so einfach wie die Wahl für ihn zu leben und andere Menschen so zu lieben, wie er es tut. Ich liebe es, ein Leben in Anbetung zu führen und zu wissen, dass Gott an meinem alltäglichen Leben teilhaben möchte. Ich frage oft «Gott, wie möchtest du, dass ich heute deine Liebe weitergebe?» Anders formuliert: «Wie kann ich dich heute anbeten?» Gottes Pläne sind viel grösser als wir uns jemals vorstellen könnten. Er kennt alle Einzelheiten unseres Lebens. Er weiss, dass die Worte dieser Kundin bis heute in mir nachklingen und dazu beigetragen haben, was ich unter Anbetung verstehe und was es heisst, ein mit Lobpreis und Anbetung gefülltes Leben zu führen.

Nataon'i Jessica Morgan