Miasa amim-paharetana

408 amim-paharetana Fantatsika daholo ny fitenenana hoe "hatsaram-panahy ny faharetana". Na dia tsy ao amin'ny Baiboly aza dia manana zavatra maro momba ny faharetana ny Baiboly. I Paoly dia niantso azy io ho vokatry ny Fanahy Masina (Galatiana 5,22). Mampirisika antsika koa izy hiaritra amin'ny fahantrana (Romana 12,12), miandry am-paharetana izay tsy ananantsika (Romana 8,25) ary miaritra amim-paharetana amin'ny fitiavana (Efesiana 4,2) ary tsy sasatry ny manao ny tsara, satria raha manam-paharetana isika dia hijinja (Galatiana 6,9). Mampitandrina antsika koa ny Baiboly "hiandry ny Tompo" (Salamo 27,14), saingy indrisy fa ny fiandrasan'ity marary ity dia diso ny hevitry ny sasany ho toy ny fiandrasana pasifika.

Ny iray tamin'ireo pasitera isam-paritra dia nanatrika ny fihaonambe izay namalian'ny mpitondra fiangonana ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanavaozana na iraka toy izao manaraka izao: "Fantatsika fa mila manao izany amin'ny ho avy isika, fa ankehitriny dia miandry ny Tompo." Azoko antoka fa nino ireo mpitarika ireo fa manam-paharetana izy ireo amin'ny fiandrasan'Andriamanitra ny hanoro azy ireo ny fomba hanatonany olon-tsy fantatra. Misy fiangonana hafa miandry fambara avy amin'ny Tompo hanova ny andro na ny fotoam-pivavahana mba hanamora kokoa ny mpino vaovao. Ny pasitera isam-paritra dia nilaza tamiko fa ny zavatra farany nanontaniany ilay tohatra dia: "Inona no miandry ny hataon'ny Tompo?" Avy eo dia nohazavainy azy ireo fa Andriamanitra dia mety miandry azy handray anjara amin'ny asany efa miasa sahady. Rehefa nifarana izy dia azo henoina avy amin'ny lafiny maro ny "amena".

Raha manana safidy sarotra azo atao isika, dia te handray famantarana avy amin'Andriamanitra fa afaka maneho ny hafa isika - iray izay milaza amintsika hoe aiza no alehantsika, ahoana ary oviana manomboka. Tsy toy izao ny fomba iasan'ny Andriamanitra amintsika. Fa fotsiny kosa izy nilaza hoe "araho aho" ary mandrisika antsika handroso tsy hahalala ny antsipiriany. Tokony ho tsaroantsika fa ny mpianatr'i Jesosy indraindray dia sarotra tamin'ny fahatakarana ny toerana nitondran'ny Mesia azy ireo talohan'ny Pentekosta. Na dia mpampianatra sy mpitarika lavorary aza i Jesosy dia tsy mpianatra tonga mpianatra sy lavorary izy ireo. Matetika koa isika dia sahirana amin'ny fahazoana izay lazain'i Jesosy sy ny toerana itondrany antsika - indraindray matahotra ny handrosoana isika satria matahotra sao tsy hahomby. Io fahatahorana io matetika no manosika antsika ho amin'ny tsy fahatomombanana, izay hampitoviana antsika amin'ny fomba feno amin'ny faharetana - miaraka amin'ny "miandry ny Tompo".

Tsy tokony hatahotra ny hadisoanay isika na ny tsy fananantsika mazava momba ilay lalana ho avy. Na dia nanao fahadisoana marobe aza ireo mpianatr'i Jesosy voalohany, dia nomen'ny Tompo azy ireo foana ny fandraisany anjara amin'ny asany - ny hanaraka azy na aiza na aiza no nitarihany azy, na dia izany aza no nataony fanitsiana teny an-dalana. Jesosy dia miasa toy izany koa ankehitriny ary mampahatsiahy antsika fa ny "fahombiazana" rehetra iainantsika dia vokatry ny asany fa tsy antsika.

Tsy tokony hahalala isika raha tsy azontsika tanteraka ny fikasan'Andriamanitra. Amin'ny fotoan'ny tsy fahazoana antoka dia tsy manam-paharetana isika, ary amin'ny toe-javatra sasany, izany dia midika fa mila miandry ny fidiran'Andriamanitra isika vao afaka manao ny dingana manaraka. Na inona na inona toe-javatra misy antsika dia mpianatr'i Jesoa hatrany isika izay voantso hihaino sy hanaraka azy. Amin'io dia io dia tokony hotadidintsika fa ny fampiofanana dia tsy ny vavaka fotsiny sy ny famakiana Baiboly fotsiny. Ny fampiharana azo ampiharina dia mitaky ampahany betsaka - mandroso amin'ny fanantenana sy finoana isika (ampiarahana amin'ny vavaka sy ny teny), na dia tsy fantatra mazava izay itarihan'ny Tompo azy.

Tian'Andriamanitra ho salama tsara ny fiangonany mba hahafahany mamokatra. Tiany isika hanatevin-daharana ny iraka hataony amin'izao tontolo izao, handray ireo dingana mifehy ny filazantsara mba hanompo ao an-tokantranontsika. Raha manao izany isika dia hanao fahadisoana. Amin'ny tranga sasany, ny ezaka ataontsika hizarana ny filazantsara amin'ny olon-tsy fantatra dia tsy hanana ilay fanantenana antenaina. Hianatra avy amin'ireo hadisoana kosa isika. Toy ny tao am-piandohan'ny Fiangonan'ny Testamenta Vaovao, ny Tompontsika dia hampiasa am-pitiavana ny hadisoana ataontsika raha ataontsika sy mibebaka raha ilaina izany. Izy dia hanamafy orina sy hampivoatra antsika ary hamolavola antsika ho tonga tahaka ny endrik'i Kristy. Amin'izany fahatakarana izany dia tsy ho hitantsika ny tsy fisian'ny vokatra eo no ho eo satria tsy fahombiazana. Amin'ny fotoanany sy ny lalany dia afaka mamokatra sy mamokatra ny ezaka ataontsika Andriamanitra, indrindra raha toa ka mitarika ny olona hanatona an'i Jesosy amin'ny fiainana sy hizara ny vaovao tsara izy ireo. Ny voankazo voalohany ho hitantsika dia mety hisy fiantraikany amin'ny fiainantsika manokana.

Ny tena "fahombiazana" amin'ny asa fitoriana sy ny serivisy dia avy amin'ny fomba iray ihany: amin'ny alàlan'ny fahatokiana an'i Jesosy, ampiarahina amin'ny vavaka sy ny teny ara-Baiboly, izay itarihan'ny Fanahy Masina antsika ny fahamarinana. Aoka hotadidintsika fa tsy hianatra izany fahamarinana izany avy hatrany isika ary ny fahatongavan-tsika dia mampiadana antsika. Manontany tena aho raha sanatria noho ny tahotra ny marina ny tsy fidiny. Jesosy dia nanambara imbetsaka ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty tamin'ny mpianany, ary indraindray ny fahatahorana an'io fahamarinana io dia nanakivy ny fahafahan'izy ireo mihetsika. Efa matetika izany no mitranga amin'izao fotoana izao.

Rehefa miresaka momba ny fandraisantsika ny fandraisan'i Jesôsy amin'ny olon-tsy fantatra isika, dia miatrika haingana ny fanehoana tahotra. Tsy tokony hatahotra anefa isika, satria "iza ary ianao no lehibe noho izay ao amin'izao tontolo izao" (1 Jaona 4,4). Ny tahotra ataontsika dia levona amin'ny fahatokiantsika an'i Jesosy sy ny teniny. Ny finoana dia fahavalon'ny tahotra. Izany no antony nilazan'i Jesosy hoe: "Aza matahotra fa minoa fotsiny!" (Marka 5,36).

Raha mandray anjara mavitrika amin'ny iraka ataon'i Jesôsy sy ny asa fanompoana ao amin'ny finoana isika dia tsy irery. Ny Tompon'ny voary rehetra dia miaraka amintsika, toa an'i Jesosy hatry ny ela teo an-tendrombohitra any Galilia (Matio 28,16) nampanantena ny mpianany. Talohan'ny niakarany ho any an-danitra, dia nomeny torolalana izy ireo, izay matetika antsoina hoe baiko misionera: «Ary Jesosy dia nanatona ka nanao taminy hoe: Ny fahefana rehetra any an-danitra sy et earth an-tany dia efa nomena ahy. Koa mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra: manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ary ampianaro hitandrina izay rehetra nandidiako anao. Ary indro, momba anao isan'andro Aho mandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao » (Matio 28,18: 20).

Andao hodinihintsika eto ny andininy farany. Nanomboka tamin'ny filazany i Jesosy fa manana ny "fahefana rehetra any an-danitra sy et earth an-tany", avy eo dia faranany amin'ireto teny saro-pantarina manaraka ireto: "Miaraka aminao isan'andro aho". Ireo fanambarana ireo dia tokony ho loharanom-piononana sy fahatokisana lehibe ary fahalalahana lehibe amin'ny zavatra nasain'i Jesosy hataontsika: ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izahay dia manao izany amin'ny fahatsapan-tena - mahalala fa mandray anjara amin'ny asan'ilay manana ny fahefana sy ny fahefana rehetra isika. Ary ataontsika amim-pahatokisana izany satria fantatsika fa miaraka amintsika foana izy. Eo an-tsaina ireo eritreritra ireo - fa tsy ireo izay mahita faharetana ho fiandrasana tsy maharitra - miandry amim-paharetana ny Tompo isika amin'ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny asany, izany hoe hahatonga ny olona ho mpianatra ao an-tokantranontsika. Amin'izany fomba izany no handraisantsika anjara amin'ny zavatra azontsika soritana amin'ny faharetana. Nandidy antsika i Jesosy hanao izany satria io no lalanany - ny lalan'ny fahatokiana izay mitondra ny vokatry ny fanjakany mihoa-pampana. Andao isika hiasa amin'ny faharetana.

nataon'i Joseph Tkach


PDFMiasa amim-paharetana