Ny famitahana ny harena

546 ny fampidirana harena Nisy gazety iray nitatitra fa mihamitombo ny olona mahita ny dikany sy ny dikany amin'ny fiainany ao amin'ny mantra "Mividy aho, noho izany aho". Ho fantatrao ity fanovana mahatsikaiky feno fehezanteny fanta-daza malaza ity: "Heveriko fa io no nahatonga ahy". Saingy ny kolontsainan'ny mpanjifanay dia tsy mila fananana be intsony. Ny zavatra ilain'ny kolontsaintsika dia ny fahamarinan'ny filazantsara, dia ny fanambaran'Andriamanitra ho an'ny tena: Izaho no Izaho; izany no antony maha eto anao! Tahaka ny olona maro ankehitriny, ny tovolahy manan-karena dia nanambara ny tenany niaraka tamin'ny fananany sy ny fananany ao amin'ny Filazantsaran'i Marka. Voafitaka ao amin'ny fisainany izy ary noheveriny fa ny fiadanany eto sy dieny izao dia miantoka ny hareny ara-batana ary ny fiainana mandrakizay dia azo antoka amin'ny asany tsara.

Nanontany an'i Jesosy ilay mpanankarena hoe inona no tokony hataony mba handovany ny fiainana mandrakizay. «Zavatra iray no tsy hita. Mandehana, amidio ny fanananao rehetra dia omeo ho an'ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avia, manaraha ahy! » (Marka 10,21). Namaly ny fanontaniany i Jesosy tamin'ny nilazany azy hamoy ny fitiavana ny fananany fa hameno ny fony feno hanoanana ny fahamarinana. Ny valin-tenin'i Jesosy dia tsy ny zavatra nataon'ilay mpanankarena ho an'i Jesosy, fa izay azon'i Jesosy natao taminy. Nangataka tamin'ilay lehilahy i Jesosy mba hamoy ny fitokisany amin'ny zavatra ara-nofo, ny fombafomba ahafahany mifehy ny fiainany manokana, ny hanolorany ny tenany ho an'Andriamanitra ary hatoky ny fiarovana an'Andriamanitra. Jesosy dia nanohitra ilay lehilahy ny fanekena ny harena mandrakizay ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatokiana tanteraka ny fiainana mandrakizay mifototra amin'ny fahamarinan'i Jesosy. I Jesosy dia nanolotra ilay manankarena mba ho tonga iray amin'ireo mpianany. Ity dia tolotra avy amin'ny Mesia mba hiara-mandeha aminy, hiara-hiaina aminy, ary hiara-mandeha aminy isan'andro. Ilay mpanankarena dia tsy nanao tsinontsinona ny tolotr'i Jesosy na nanala azy haingana. Ny fandikan-teny iray dia nanamarika fa ny olona nanankarena dia nanafintohina ary lasa sahirana, tamin'ny fanaintainana miharihary. Tsapany ny fahamarinan'ny aretin'i Jesosy, saingy tsy nahavita nanaiky ilay fanafody natolotra azy.

Aoka ho tsarovantsika fa ilay tovolahy mpanankarena tamin'ny voalohany dia faly tamin'ny tenin'i Jesosy. Natoky izy satria nankatò an'Andriamanitra satria nitandrina ny didiny "hatramin'ny fahazazany ka" (Andininy 20) no natao. Jesosy kosa tsy namaly azy tamim-paharetana na fanesoana, fa tamim-pitiavana: "Jesosy dia nijery azy ary tia azy" (Andininy 21). Tamin'i Jesosy tamim-pitiavana dia namantatra haingana ny sakantsakana izay nanakana ny fifandraisan'ity lehilahy ity amin'Andriamanitra - fitiavana ho an'ny fananany ara-batana sy finoana fa ny fankatoavany ny tenany dia mahazo fiainana mandrakizay.

Toa ny fananan'ity lehilahy ity ny fananany. Ny manan-karena dia manana fanoharana mitovy amin'izany amin'ny fiainany ara-panahy. Niasa teo ambany fihevitra diso izy fa ny asany tsara dia manery an'Andriamanitra hanome azy fiainana mandrakizay. Noho izany, tokony hanontany tena amin'ny tenanao ianao hoe: "Iza na iza no mifehy ny fiainako?"

Miaina ao amin'ny kolontsaina mpanjifana mifantoka amin'ny lafiny iray isika, amin'ny lafiny iray, mandoa ny serivisy molotra mankany amin'ny fahafahana sy ny fahaleovantena. Amin'izay fotoana izay anefa, dia mahatonga antsika ho matsiro ny tsy fanekentsika ny tenantsika amin'ny adidy manandevo, mividy, mividy ary mandray ny fananany, ary hiakatra ny mpitarika ara-tsosialy sy toekarena amin'ny fahombiazana. Isika ihany koa dia miatrika kolontsaina ara-pinoana iray izay manantitrantitra ny asa tsara ho fanalahidin'ny famonjena, na farafaharatsiny milaza fa ny asa tsara dia manana anjara toerana lehibe amin'ny hoe mendrika ny famonjena isika na tsia.
Loza ny tsy fahitan'ny Kristiana sasany ny hoe aiza no itarihan'i Kristy antsika ary ny fomba hahatratrarantsika farany amin'ny tanjontsika. Nasehon'i Jesosy ny hoavintsika azo antoka rehefa nilaza tamin'ny mpianany izy hoe: "Minoa an'Andriamanitra ary minoa Ahy. Betsaka ny trano any amin'ny tranon'ny raiko. Raha tsy izany dia nolazaiko taminao hoe: hanomana ny toerana ho anao aho? Ary rehefa handeha aho hanomana ny toerana ho anao, te-hiverina aho ary haka anao izay toerana misy ahy. Ary na aiza na aiza halehako dia fantatrareo ny lalana » (Jaona 14,1: 4). Fantatry ny mpianatra ny lalana.

Tsarovy fa Andriamanitra dia izy ary tia anao ary mamela anao. Amin'ny fahasoavany dia manolotra anao ny harena rehetra amin'ny fanjakany i Jesosy. Io no fototry ny zavatra inoanao rehetra, io no loharanon'ny famonjenao. Mihetsika aminy amim-pankasitrahana sy fitiavana, amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao sy ny sainao rehetra.

nataon'i Joseph Tkach