Ny fiangonana

086 ny fiangonana Sary ara-baiboly mahafinaritra iray dia miresaka ny Fiangonana amin'ny maha-ampakarin'i Kristy. Ny fanehoana an-tsary ny soratra masina isan-karazany, anisan'izany ny Tonon-kiran'ny Tononkira dia manondro azy io. Andininy iray lehibe dia ny Tonon-kiran'ny 2,10: 16, izay ilazan'ny olon-tiany fa efa tapitra ny fotoanan'ny ririnina ary izao dia tonga ny fotoana hihira sy fifaliana. (jereo koa ny Hebreo 2,12), ary ao koa izay lazain'ilay ampakarina hoe: "ny sakaizako dia azy" (Md 2,16). Ny Fiangonana dia samy manana ny maha-izy azy ary miaraka amin'i Kristy ary izy dia mpikamban'ny Fiangonana.

I Kristy no mpanambady izay "tia ny Fiangonana sy nanolotra ny tenany ho azy" ka dia "fiangonana be voninahitra ary tsy misy pentimpentina na kapoka na zavatra hafa toy izany" (Efesiana 5,27). Io fifandraisana io, hoy i Paul, dia "tsiambaratelo lehibe izany saingy ampianariko an'i Kristy sy ny fiangonana" (Efesiana 5,32).

Jaona dia mandray an'io lohahevitra io ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy. Ilay Kristy nandresy, ilay Zanak'ondrin 'Andriamanitra dia nanambady ny ampakarina, ny fiangonana (Apokalypsy 19,6: 9-21,9; 10), ary miaraka izy ireo dia manambara ny tenin'ny fiainana (Apokalypsy 21,17).

Misy metafora sy sary fanampiny ampiasaina momba ny fiangonana. Ny Fiangonana no andiany izay mila mpiandry be fiahiana izay mikarakara azy ireo miaraka amin'ny anjaran'i Kristy (1 Petera 5,1: 4); dia saha izay ilain'ny mpiasa mamboly sy manondraka (1 Korintiana 3,6: 9); ny fiangonana sy ny mpikambana ao aminy dia toy ny voaloboky ny voaloboka (Jaona 15,5); tahaka ny hazo oliva ny fiangonana (Romana 11,17-24).

Ho taratry ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao sy ho avy, ny fiangonana dia toy ny voan-tsinapy izay maniry ho hazo iray izay ahitan'ny voro-manidina (Lioka 13,18: 19); ary tahaka ny masirasira izay mahatonga ny maloto amin'izao tontolo izao (Lioka 13,21), sns.

Ny Fiangonana dia vatan'i Kristy ary an'izay rehetra eken'Andriamanitra ho mpikambana ao amin'ny "Fiangonan'ny Olomasina" (1 Korintiana 14,33). Zava-dehibe izany ho an'ny mpino satria ny fandraisana anjaran'ny vondron'olona dia fomba ahafahan'ny Ray miaro antsika sy manohana antsika mandra-pahatongan'i Jesosy Kristy.

by James Henderson