Ny fiangonana

086 ny fiangonanaEin schönes biblisches Bild spricht von der Kirche als die Braut Christi. Durch Symbolik in verschiedenen Schriftstellen, einschließlich des Hoheliedes wird darauf angespielt. Eine Schlüsselstelle ist Hohelied 2,10-16, wo der Geliebte der Braut sagt, dass ihre Winterzeit vorbei und jetzt die Zeit zum Singen und zur Freude gekommen ist (jereo ihany koa ny Hebreo 2,12), ary eo koa izay lazain'ilay ampakarina hoe: "ny sakaizako dia azy" (Md 2,16). Ny Fiangonana dia samy manana ny maha-izy azy ary miaraka amin'i Kristy ary izy dia mpikamban'ny Fiangonana.

I Kristy no mpanambady izay "tia ny Fiangonana sy nanolotra ny tenany ho azy" ka dia "fiangonana be voninahitra ary tsy misy pentimpentina na kapoka na zavatra hafa toy izany" (Efesiana 5,27). Diese Beziehung, so sagt Paulus, «ist ein großes Geheimnis, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde» (Efesiana 5,32).

Jaona dia mandray an'io lohahevitra io ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy. Ilay Kristy nandresy, ilay Zanak'ondrin 'Andriamanitra dia nanambady ny ampakarina, ny fiangonana (Apokalypsy 19,6: 9-21,9; 10) ary miaraka izy ireo dia manambara ny tenin'ny fiainana (Apokalipsy 21,17).

Misy metafora sy sary fanampiny ampiasaina momba ny fiangonana. Ny Fiangonana no andiany izay mila mpiandry be fiahiana izay manaraka ny maodely omen'i Kristy (1 Petera 5,1: 4); dia saha izay ilain'ny mpiasa hamboly sy hohanina (1 Korintiana 3,6: 9); ny fiangonana sy ny momba azy dia toy ny voaloboka amin'ny voaloboka (Jaona 15,5); ny fiangonana dia toy ny hazo oliva (Romana 11,17: 24).

Ho taratry ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao sy ho avy, ny fiangonana dia toy ny voan-tsinapy iray maniry amin'ny hazo iray izay itadiavan'ny voro-manidina.Lioka 13,18: 19); ary toy ny masirasira izay mahatonga ny lalivain'izao tontolo izao (Lukas 13,21), usw.

Ny Fiangonana dia vatan'i Kristy ary anisany rehetra izay eken'Andriamanitra ho mpikambana ao amin'ny "Fiangonana masina" (1 Korintiana 14,33). Zava-dehibe izany ho an'ny mpino satria ny fandraisana anjaran'ny vondron'olona dia fomba ahafahan'ny Ray miaro antsika sy manohana antsika mandra-pahatongan'i Jesosy Kristy.

by James Henderson