Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

228 ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesosy Kristy

In Apostelgeschichte 1,9 wird uns gesagt: «Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg.» Ich möchte an dieser Stelle eine einfache Frage stellen: Warum? Warum wurde Jesus auf diese Art weggenommen? Aber bevor wir dazu kommen, lesen wir die nächsten drei Verse: «Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weissen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heisst Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt.»

Ity andalana ity dia mamaritra ny roa: ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra ary hiverina indray Izy. Ireo zava-misy roa ireo dia zava-dehibe ho an'ny finoana kristiana ary noho izany, ohatra, dia mifototra amin'ny fitsanganana amin'ny apôstôly ihany. Nankany an-danitra aloha Jesosy. Ny fiakarana dia nankalazaina 40 andro aorian'ny Paska isan-taona, amin'ny alakamisy foana.

Ny teboka faharoa izay mamaritra ity andalan-teny ity dia ny hahatongavan'i Jesosy amin'ny fomba izay natombony ihany koa. Izany no antony mahatonga ahy mino fa nandao an'ity tontolo ity tamin'ny fomba hita maso i Jesosy.

Es wäre sehr einfach für Jesus gewesen, seinen Jüngern Bescheid zu geben, dass er zu seinem Vater geht und er wieder kommen würde. Im Anschluss daran wäre er einfach verschwunden, wie er es schon zuvor mehrmals getan hatte. Nur dass er dieses Maleachi nicht wieder gesehen werden würde. Mir fällt keine theologische Begründung dafür ein, dass Jesus die Erde so sichtbar verlassen hat, aber er tat es, um seinen Jüngern und somit auch uns, etwas zu lehren.

Indem er sichtbar in die Luft entschwand, verdeutlichte Jesus, dass er nicht nur verschwinden würde, sondern, dass er in den Himmel auffährt, um dort an der rechten Seite des Vaters für uns als ewiger Hohepriester zu vermitteln und ein gutes Wort einzulegen. Wie ein Autor sagte: «Er ist unser Vertreter im Himmel». Wir haben jemanden im Himmel, der versteht, wer wir sind, unsere Schwächen nachvollziehen kann und unsere Bedürfnisse kennt, weil er selbst ein Mensch ist. Selbst im Himmel ist er beides: ganz Mensch und ganz Gott.

Na dia aorian'ny fiakarana aza, izy dia voatonona ao amin'ny Baiboly ho toy ny olombelona. Rehefa nitory tamin'ireo mponin'i Atena tao Areopagus i Paoly dia nilaza fa hitsara an'izao tontolo izao Andriamanitra amin'ny alàlan'ny olona iray nofariny ary i Jesosy Kristy io olona io. Rehefa nanoratra tamin’i Timoty izy dia niantso azy hoe Kristy Jesosy. Olombelona izy ankehitriny ary mbola manana vatana ihany. Natsangana tamin'ny maty ny vatany ary nitondra azy ho any an-danitra.

Izany dia mitarika ny fanontaniana hoe aiza ny tenany ankehitriny? Amin'ny fomba ahoana, Andriamanitra, izay tsy hita maso ary noho izany tsy mifatotra amin'ny habaka, ny raharaha ary ny fotoana, dia manana vatana izay ao amin'ny toerana iray ihany? Ny vatan'i Jesosy Kristy ao amin'ny habakabaka ve? Tsy haiko. Tsy haiko hoe ahoana i Jesosy no miseho ao ambadiky ny varavarana mihidy na ny fomba ahafahany mankany an-danitra na inona na inona fahasarotana. Toa tsy mihatra amin'ny vatan'i Jesosy Kristy ny lalàna ara-batana. Mbola vatana ihany izy io, saingy tsy misy fetrany izay mety ho vatantsika.

Mbola tsy mamaly ny fanontaniana hoe aiza ny tenany ankehitriny. Tsy ny zava-dehibe indrindra ihany koa anefa no manahy! Mila fantarintsika fa any an-danitra i Jesosy, fa tsy any amin'ny fipetrahan'ny lanitra. Zava-dehibe kokoa ny hahafantarantsika izao manaraka izao momba ny vatan'i Jesosy ara-panahy - ny fomba fiasan'i Jesôsy eto ary eto an-tany eto amintsika dia amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina.

Rehefa niakatra tany an-danitra niaraka tamin'ny vatany i Jesosy, dia nohazavainy fa mbola hitohy ho olombelona sy Andriamanitra izy. Manome toky antsika izy fa izy dia mpisoronabe mahalala ny fahalementsika, toy ny voasoratra ao amin'ny taratasy ho an'ny Hebreo. Ny fiakarany hita maso any an-danitra dia manome toky antsika fa tsy vitan'ny hoe tsy nanjavona fotsiny, fa nanohy ny maha-mpisoronabe sy mpanelanelana antsika.

Antony iray hafa

Meiner Meinung nach gibt es einen weiteren Grund dafür, weshalb Jesus sichtbar von uns gegangen ist. Er sagte seinen Jüngern in Johannes 16,7 folgendes: «Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.»

Tsy fantatro tsara ny antony, fa toa tsy maintsy hiakatra any an-danitra i Jesosy alohan'ny Pentekosta. Rehefa nahita an'i Jesoa nitsangana ny mpianatra dia efa nahazo ny teny fikasana ny handray ny Fanahy Masina, koa tsy nisy ny alahelo, farafaharatsiny mba tsy nisy voalaza ao amin'ny bokin'ny Asan’ny Apostoly. Tsy nisy nalahelo fa tapitra ny andro taloha misy nofo sy ra. Tsy nohamainina ilay taloha, fa ny hoavy kosa nojerena tamim-pitandremana. Nisy fifaliana noho ireo zavatra lehibe kokoa izay nambaran'i Jesosy sy nampanantenainy.

Raha manohy mamaky ny Asan'ny Apostoly isika dia hahita toe-tsaina milamina eo amin'ireo mpanaraka ny 120. Nihaona sy nivavaka ary nikasa ny asa izay tokony hatao izy ireo. Noho ny fahafantarana fa nanana iraka izy ireo dia nifidy apostoly vaovao iray hameno ny toeran'i Jodasy Iskariota. Fantatr'izy ireo ihany koa fa mila lehilahy roa ambin'ny folo izy ireo hisolo tena ny Isiraely vaovao izay nokasain'Andriamanitra hatsangana. Nivory ara-barotra izy ireo satria niasa. I Jesosy dia efa nanome azy ireo ny asa rehefa lasa miakatra an'izao tontolo izao ireo vavolombelony. Ny hany tsy maintsy nataony dia ny niandry tao Jerosalema, araka ny nolazainy azy ireo, mandra-paha-feno azy ireo ny hery avy any ambony ka nahazo ny mpanome fampanantenaina.

Ny fiakarana an'i Jesosy dia fotoanan'ny fihenjanana: niandry ny dingana manaraka ny mpianatra mba hahafahany manitatra ny asany, satria nampanantenain'i Jesosy fa hanao zavatra lehibe kokoa amin'ny Fanahy Masina izy ireo fa tsy i Jesosy. Jesosy àry no nampanantena zavatra lehibe kokoa.

Jesus nannte den Heiligen Geist «einen anderen Tröster». Im Griechischen gibt es für «einen anderen» zwei Wörter. Einer bedeutet «etwas Gleiches» und der andere bedeutet «etwas Unterschiedliches». Jesus verwendete den Ausdruck «etwas Gleiches». Der Heilige Geist ist Jesus gleich. Der Geist ist eine persönliche Gegenwart Gottes und nicht nur eine übernatürliche Kraft.

Velona sy mampianatra sy miteny ary mandray fanapahan-kevitra ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia olona, ​​olona avy amin'Andriamanitra ary ampahan'Andriamanitra.Ny Fanahy Masina dia mitovy amin'i Jesosy ka afaka miresaka an'i Jesosy izay mipetraka ao amintsika sy ato am-piangonana koa. Jesosy dia nilaza fa mijanona amin'izay mino sy mitoetra ao ary io mihitsy no ataony ao amin'ny Fanahy Masina. Nandao Jesosy, nefa tsy navelany ho irery izy. Niverina tamin'ny alàlan'ny Fanahy Masina izay mitoetra ao amintsika Izy, fa ho avy amin'ny fomba ara-batana sy hita maso ihany koa ary mino aho fa izany no tena fototry ny fiakarany hita maso. Noho izany dia tsy azontsika atao ny milaza fa i Jesosy dia efa misy amin'ny endrika ny Fanahy Masina ary tsy tokony hanantena azy bebe kokoa noho izay efa ananantsika isika.

Tsia, nohamafisin'i Jesosy mazava tsara fa ny fiverenany dia tsy ho iraka tsy hita maso sy miafina. Ho vita tsara izany. Ahitana ny hazavan'ny andro ary ny masoandro miposaka. Ho hita eo amin'ny rehetra io, toy ny nahitan'ny Andro Fiakarana azy rehetra izay hitan'ny rehetra tao amin'ny Tendrombohitra Oliva efa ho 2000 taona lasa izay, ary manome fanantenana antsika izany, fa afaka manantena mihoatra noho izay ananantsika ankehitriny. Ankehitriny isika mahita fahalemena be. Ny fahalemena ao amintsika, ao amin'ny fiangonantsika ary amin'ny finoana kristiana iray manontolo. Manantena izahay fa hiova ny zavatra ho tsara kokoa, ary manana ny fampanantenan'i Kristy izy fa hiverina lehibe sy hampiditra ny Fanjakan'Andriamanitra lehibe sy matanjaka kokoa noho izay azontsika sary an-tsaina. Tsy havelany hisy toy ny ankehitriny.

Hiverina toy ny nandehanany tany an-danitra ihany izy: hita maso sy hita maso. Na ny antsipiriany izay tsy heveriko ho zava-dehibe aza dia hisy: ny rahona. Tahaka ny nisehoan'ny rahona dia hiverina indray amin'ny rahona izany. Tsy fantatro ny dikan'ny rahona; ny rahona dia maneho ny anjely mandeha miaraka amin'i Kristy, fa mety ho rahona ara-batana ihany koa izy ireo. Ny fandalovako fotsiny no ilazako izany. Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny hoe hiverina i Kristy amin'ny fomba mahery vaika. Hisy ny tselatra, ny feo mafy, ny famantarana ny masoandro sy ny volana ary ho hitan'ny rehetra. Tsy isalasalana ny ekena ary tsy misy afaka milaza fa misy izany na aiza na aiza. Tsy misy ny fanontaniana hoe hitranga na aiza na aiza ny fisehoan-javatra ireo.Raha misy izany, hoy i Paoly ao amin'ny taratasy voalohany ho an'ny Tesalonika, dia hiakatra hihaona amin'i Kristy eny amin'ny rahona eny amin'ny rivotra isika. Ity dingana ity dia fantatra amin'ny fampakarana sy tsy handeha amin'ny tsiambaratelo. Ho filaharana ampahibemaso io satria afaka mahita an'i Kristy miverina eto an-tany ny rehetra. Ka ho anisan'ny fiakarana an'i Jesosy isika, mitovy amin'ny antsika amin'ny hazo fijaliana, fandevenana azy ary ny fitsanganany amin'ny maty. Handeha any an-danitra koa isika hihaona amin'ny Tompo rehefa tafaverina miaraka aminy miaraka aminy ary hiverina any an-tany isika. ,

Manisy fiovana ve izany?

Tsy fantatsika hoe rahoviana izany no hitranga. Ka misy fahasamihafana eo amin'ny fiainantsika ve? Tokony. Misy milaza izany momba ny 1 Korinto sy 1 Jaona. Andao hojerentsika ny 1 Jaona 3,2: 3:

«Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist.»

Avy eo i Jaona dia nilaza fa mihaino an'Andriamanitra ny mpino ary tsy te hiaina fiainana manota. Misy fiatraikany azo ampiharina amin'ny zavatra inoantsika izany. Ho avy indray i Jesosy ary hitovy toa azy isika. Tsy midika akory izany fa ny ezaka ataontsika dia hamonjy antsika na ho very ny fahotantsika, saingy tsy te hanota ny sitrapon'Andriamanitra isika.

Ny fehin-kevitra faharoa ara-Baiboly dia ao amin'ny toko faha-15 amin'ny taratasy voalohany ho an'ny Korintiana. Taorian'ny fanazavana ny fiverenan'i Kristy sy ny fitsanganantsika amin'ny maty dia tsy afaka nanoratra i Paoly ao amin'ny andininy faha-58:

«Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.»

Misy asa tokony hataontsika, toy ny nataon'ireo mpianatra voalohany. Nomeny antsika koa ny baiko nomen'i Jesosy azy ireo. Ny iraka ataontsika dia ny mitory sy mizara ny vaovao tsara. Nahazo ny Fanahy Masina isika mba hahafahantsika manao izany.Tsy mijoro mijery manodidina ny lanitra isika ary miandry an'i Kristy. Isika koa dia tsy mila ny Baiboly mandritra ny fotoana marina. Milaza amintsika ny soratra masina mba tsy hahafantatra ny fiverenan'i Jesosy. Fa kosa, manantena isika fa hiverina i Jesosy ary tokony ho ampy ho antsika izany. Misy ny asa tokony hatao. Manapa-kevitra momba ny maha-olona antsika ho an'ity asa ity isika. Izay no antony mahatonga antsika hitodika any aminy satria tsy foana ny fiasan'ny Tompo.

by Michael Morrison