Izaho mino

007 isa Manantona an'i Jesosy Kristy

Ny soatoavintsika dia fitsipika fototra iorenantsika ny fiainantsika ara-panahy ary iatrehana ny anjarantsika iraisana ao amin'ny Fiangonan'izao tontolo izao amin'ny maha-zanak'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy.

Manantitrantitra ny fampianarana ara-Baiboly mahasalama izahay

Manolo-tena amin'ny fampianarana ara-Baiboly mahasalama isika. Mino izahay fa ny foto-pinoana manan-danja amin'ny kristianista ara-tantara dia ny iorenan'ny finoana kristiana, izay misy fifanarahana lehibe eo amin'ny niainan'ny Fiangonana manerantany - ary ny fotopampianana dia nohamafisin'ny fijoroan'ny Fanahy Masina. Mino isika fa ny tsy fitovian-kevitra amin'ny raharaha peripheral ao amin'ny Fiangonana Kristiana, na dia voajanahary sy tsy azo ihodivirana ary tsy eken'ny Baiboly aza dia tsy tokony hampisaraka ny vatan'i Kristy.

Manantitrantitra ny maha-kristiana an'i Kristy izahay

Amin'ny maha-kristiana antsika, dia nomena antsika vaovao i Jesosy Kristy. Amin'ny maha miaramila azy, ny namany ary ny rahalahiny ary manana fitaovana ilaina mba hitarika ilay tolona ara-pivavahana tsara isika - manana azy isika! Nampanantena i Jesosy fa tsy handao na tsy hanadino antsika, ary raha mipetraka ato amintsika izy, dia tsy hiala aminy na ianarantsika isika.

Manantitrantitra ny herin'ny filazantsara izahay

Nanoratra i Paoly hoe: "Fa tsy menatra ny filazantsara aho; satria herin 'Andriamanitra izay mitahy izay rehetra mino azy » (Romana 1,16). Mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona amin'ny famaliana ny filazantsara. Asainay ao amin'ny Fiangonan'izao tontolo izao ny Fanjakan'Andriamanitra. Eken'ny olona an'i Jesosy Kristy ho Tompony sy Mpanavotra azy. Mibebaka amin'ny fahotany izy ireo, maneho ny tsy fivadihany sy ny tsy fivadihany aminy ary manao ny asany eto amin'izao tontolo izao. Miaraka amin'i Paoly isika dia mino ny filazantsara ary tsy menatra azy satria herin'Andriamanitra ny mamonjy izay rehetra mino.

Manamafy ny fanomezam-boninahitra ny anaran'i Kristy izahay

Jesosy, izay maty ho antsika sy tia antsika dia miantso antsika hanome voninahitra azy amin'ny fiainantsika manontolo. Noho ny fahafantarantsika fa tsy voavonjy amin'ny fitiavany isika, dia olona iray tsy maintsy manaja azy amin'ny fifandraisantsika rehetra, ao an-trano, amin'ny fianakaviantsika ary eo amin'ny manodidina antsika, amin'ny fahaizantsika sy ny fahaizantsika, ao amin'ny asantsika, ao ny fotoanantsika malalaka, ny fomba andaniantsika ny volantsika, ny fotoanantsika any am-piangonana ary ny orinasanay. Na inona na inona fahafahana, fanamby na kintana lalovantsika, dia manolo-tena hatrany ny mitondra voninahitra sy voninahitra ho an’i Jesoa Kristy isika.

Manantitrantitra ny fankatoavana ny fanjakan'Andriamanitra mahery indrindra ao amin'ny Fiangonana izahay

Nofaizin'ilay Raintsika be fitiavana any an-danitra ny fiangonantsika. Notarihiny hivoaka avy amin'ny hadisoana fotopotorana sy fandikana diso ny soratra masina isika ho any amin'ny fifaliana sy ny herin'ny filazantsara. Amin'ny maha lehibeny azy, araka ny fampanantenany, dia tsy nanadino ny asantsika fitiavana Izy, eny fa na dia amin'ny tsy fahalavorariana aza. Nataony traikefa mahasoa antsika ilay zavatra niainantsika taloha satria ampahany amin'ny fandehantsika manokana amin'ny finoana tanteraka ny Mpamonjintsika. Miaraka amin'i Paul isika izao dia afaka miteny hoe: "Eny, mbola hitako fa manimba ny fahalalana lehibe an'i Kristy Jesosy Tompoko. Izany rehetra izany dia nanimba ahy noho ny aminy ary raisiko ho maloto ny handresy an'i Kristy. Ry rahalahiko, tsy mbola mitsara ny tenako aho fa azoko ilay izy. Fa izao no lazaiko: Adinoko ny ao ambadik'izay mitady ny zava-misy eo ary mitady ny tanjona efa napetraka mialoha, ny vidin'ny fandresena ny fiantsoan'Andriamanitra any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy » (Filipiana 3,8.13-14).

Manamafy ny fanoloran-tena sy fankatoavana ny antson'ny Tompo izahay

Ny mpikamban'ny Fiangonan'Andriamanitra eran-tany dia olona voatokana amin'ny fomba nentim-paharazana, maniry ny hanao ny asan'ny Tompo. Ao amin'ny fitarihana ny vondrom-pinoantsika ny finoana mankany amin'ny fibebahana, ny fanavaozana ary ny fanavaozana, ny Raintsika any an-danitra tsara fanahy dia nampiasa io toe-tsaina io fanoloran-tena sy fankatoavana amin'ny asan'ny filazantsara sy amin'ny anaran'i Jesosy. Mino ny asan'ny Fanahy Masina amin'izao fotoana izao sy mavitrika isika amin'ny alàlan'ny fitarihana sy hanome hery ny kristiana hanana fiainana masina amin'ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty.

Manantitrantitra ny fahatsapana fanompoana izahay

Satria noforonina isika rehetra mba hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, dia mino ny fiankohonana maneran-tany sy fiderana falifaly an'ny Tompontsika sy Mpamonjy antsika mifototra amin'ny kolontsaina
Diniho ny fahatsapan-tena ary ilaina. Satria tsy mitovy amin'ny fiaviany sy ny tsiron-javatra ary ny filàntsika ny mambra, dia miezaka manompo an'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fomba sy fahafahana manandanja isan-karazany, mampitambatra ny fomba nentim-paharazana sy ankehitriny amin'ny fomba manome voninahitra ny anaran'ny Tompontsika.

Manantitrantitra ny vavaka izahay

Ny vondrom-pinoantsika dia mino ny mivavaka sy manao ny vavaka. Ny vavaka dia ampahany manan-danja amin'ny fiainana ao amin'i Kristy ary ampahany lehibe amin'ny fanompoana ary koa ny fanompoana manokana. Mino izahay fa ny vavaka dia mitarika amin'ny fidiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika.

nataon'i Joseph Tkach