Miandry ny tranonao any an-danitra ve ianao?

424 no miandry ny efitranonao any an-danitra Tao amin'ny hira roa malaza taloha fanta-daza dia nilaza hoe: "Trano iray tsy manan-trano no miandry ahy" ary "ny fananako dia ao ambadiky ny tendrombohitra". Ireo tononkira ireo dia mifototra amin'ny tenin'i Jesosy hoe: «Misy efitrano maro ao an-tranon'ny raiko. Raha tsy izany dia efa nolazaiko taminao hoe: hanomana ilay toerana ho anao aho? » (Jaona 14,2). Ireo andinin-tsoratra ireo dia matetika voalaza fa amin'ny fandevenana satria mampanantena izy fa hanome valisoa ho an'ny olon'ny lanitra any an-danitra i Jesosy. Fa izany ve no tian'i Jesosy holazaina? Mety ho diso raha niezaka nampifandray ny tenin'ny Tompontsika mivantana tamin'ny fiainantsika isika na inona na inona ezahiny holazaina amin'ireo addressees tamin'izany izy.

Ny alina talohan'ny nahafatesany, Jesosy dia niara-nipetraka tamin'ny mpianany tao amin'ny efitrano fanasan'ny Tompo. Taitra ny mpianatra nahita ny zavatra hitany sy reny. Nanasa ny tongony i Jesosy, nanambara fa misy mpamadika eo amin'izy ireo, ary nanambara fa hamadika azy i Petera fa tsy indray mandeha fotsiny fa intelo ihany. Azonao an-tsaina ve ny navalin'izy ireo? «Tsy mety io ny Mesia. Miresaka ny momba ny fijaliana, ny famadihana ary ny fahafatesana izy. Ary nihevitra izahay fa izy no mpisava lalana amin'ny fanjakana vaovao ary hiara-manjaka aminy izahay! » Misafotofoto, famoizam-po, tahotra - fihetseham-po izay mahazatra antsika rehetra. Fiandrasana diso fanantenana. Ary nanisa izany rehetra izany i Jesosy: «Aza matahotra! Matokia ahy! » Te hanangana ny mpianany ara-tsaina izy ao anatin'izao toe-javatra mampivarahontsana izao ary manohy ny teniny: "Misy trano maro ao an-tranon'ny raiko".

Inona no nolazain'ireo teny ireo tamin'ny mpianatra? Ny teny hoe "tranon'ny raiko" - araka ny ampiasana azy amin'ny Filazantsara - dia manondro ny tempolin'i Jerosalema (Lioka 2,49, Jaona 2,16). Nosoloan'ny tranolay ny tranolay, ilay lay misy portable izay nampian'ny Israelita hivavaka amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny tranolay (avy amin'ny lat. tabernaculum = tranolay, trano bongo) - nosarahin'ny lay manarona - dia efitra iray nantsoina hoe Sakramenta Masina. Izany no tranon'Andriamanitra ("Tabernakla" amin'ny teny hebreo dia midika hoe "Mishkan" = "fonenana" na "mitoetra") eo amin'ny olony. Indray mandeha isan-taona, ny mpisoronabe irery dia niditra tao amin'ity efitrano ity mba hahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra.

Fanampin'izany, ilay teny hoe "trano" na "habaka" dia midika hoe toerana izay onenanao, ary "izany dia tamin'ny grika taloha (ny fitenin'ny Testamenta Vaovao) amin'ny ankapobeny dia tsy toerana hitoerana, fa ho amin'ny fijanonana eo amin'ny dia hitondrana anao any amin'ny toeran-kafa amin'ny fotoana maharitra ». [1] Midika zavatra hafa izany raha tsy any an-danitra miaraka amin'Andriamanitra rehefa maty; satria ny lanitra dia matetika noheverina ho fonenan'olombelona farany sy farany.

Nilaza i Jesosy izao fa hanomana ny mpianany hijanona izy ireo. Aiza no tokony halehany Ny lalany dia tsy tokony hitarika azy mivantana mankany an-danitra hanorina trano ao, fa avy eo amin'ny lalantsara fanasan-dàlana mankany amin'ny hazo fijaliana. Miaraka amin'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty dia tokony hanomana toerana ao amin'ny tranon'ny rainy izy ho an'ny fianakaviany (Jaona 14,2). Toy ny hoe te hiteny izy hoe: «Mifehy ny zava-drehetra. Ny zavatra hitranga dia toa mahatsiravina kanefa kosa tafiditra ao anatin'ny drafitry ny famonjena izany. » Avy eo dia nampanantena izy fa hiverina. Amin'ity toe-javatra ity, toa tsy manambady ihany izy (Ho avy faharoa) (na dia mazava ho azy aza dia miandrandra ny voninahitr'i Kristy amin'ny Andro Farany), nefa fantatsika fa ny lalan'i Jesosy dia tokony hitarika azy eo amin'ny hazo fijaliana ary hiverina izy rehefa afaka telo andro aorian'ny nitsanganany tamin'ny maty. Niverina indray tamin'ny endrika ny Fanahy Masina izy tamin'ny Pentekosta.

«... Te hiverina aho ka haka anao, mba ho aiza ianao eo» (Jaona 14,3), hoy i Jesosy. Andao isika handalo kely ny fotoana hoe "amiko" nampiasaina teto. Tokony ho takatra amin'ny heviny mitovy ireo teny ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona 1,1 izay manambara fa ny Zanaka (ny Teny) nomba an'Andriamanitra. Izay miverina amin'ny “pros” grika, izay midika hoe "mankany" ary koa "at". Ny fisafidianana ireo teny ireo hilazana ny fifandraisan'ny ray sy ny zanany dia ny Fanahy Masina dia manondro ny fifandraisan'izy ireo akaiky. Ao amin'ny fandikana ny Baiboly dia omena toy izao ireto andininy ireto: «Tany am-piandohana dia ny teny. Miaraka amin'Andriamanitra ny Teny, ary amin'ny zava-drehetra dia mitovy amin'Andriamanitra ... »[2]

Mampalahelo fa be loatra ny olona mihevitra an’Andriamanitra any an-danitra ho toy ny olona tokana mijery antsika eny lavitra. Ireo teny toa tsy manjary hoe "amiko" sy "at" dia taratry ny lafiny hafa tanteraka amin'ny maha-Andriamanitra. Izy io dia momba ny fandraisana anjara sy fironana. Mifanatri-tava izany. Izy io dia lalina sy akaiky. Inona anefa no ifandraisan'izany sy aminao anio? Alohan'ny hamaliako an'io fanontaniana io dia avelao aho hamerina hijery vetivety ny tempoly.

Rehefa maty Jesosy dia nandrovitra ny antsasaky ny efitra lamba tao amin'ny tempoly. Ity lamina ity dia tandindona fomba iray vaovao ho fanatrehan'Andriamanitra, izay nanokatra azy. Tsy fonenany intsony ilay tempoly. Nisokatra teo amin'ny olona rehetra ny fifandraisana vaovao vaovao amin'Andriamanitra. Ao amin'ny fandikana ny Vaovao Mahafaly ao amin'ny andininy faha-2 dia manao hoe: "Misy trano maro ao an-tranon'ny raiko" Ao amin'ny Sakramenta Hotahina no nisy trano tokana, fa ankehitriny kosa dia nisy fiovan'ny radika. Eny tokoa, Andriamanitra dia namorona toerana ho an'ny tsirairay ao an-tranony! Nitranga izany satria lasa nofo ny zanakalahy ary nanavotra antsika tamin'ny fahafatesana sy ny herin'ny fanapotan'ny ota, niverina tany amin'ny rainy ary nanintona ny olombelona rehetra ho eo anatrehan'Andriamanitra (Jaona 12,32). Io takariva io dia nilaza i Jesosy hoe: "Izay tia ahy dia hitandrina ny teniko; ary ho tia azy ny raiko ary hankany aminy isika ary hitoetra miaraka aminy » (Jaona 14,23). Toy ny ao amin'ny andininy faha-2, isika dia miresaka hoe "efitra" eto. Fantatrao ve ny dikan'izany?

Inona no hevitra ifandraisanao amin'ny trano tsara? Angamba: fiadanan-tsaina, milamina, fifaliana, fiarovana, torolalana, famelan-keloka, fitandremana, fitiavana tsy misy fepetra, fanekena ary fanantenana, mba hiresaka afa-tsy vitsivitsy. Na izany aza dia tsy tonga teto an-tany fotsiny Jesosy mba haka fahafatesana ho antsika, fa mba hiara-mizara amin'ireo hevitra rehetra mifandraika amin'ny trano tsara ity ihany ary mba hahafahantsika miaina ny fiainana niarahan'izy sy ny rainy taminy Ny Fanahy Masina mitarika.

Ny fifandraisana tsy manam-paharoa sy tokana sady akaiky an'i Jesosy tamin'ny Rainy dia misokatra amin'izao fotoana izao koa amintsika: "ka izay itoerako" no lazain'ny andininy faha-3 ary aiza i Jesosy? «Amin'ny fiaraha-monina akaiky amin'ny raim-pianakaviana» (Jaona 1,18:3, Good News Bible) na, araka ny filazan'ny fandikan-teny sasany hoe: "eo am-pofoan-drainy". Ny mpahay siansa iray dia nametraka an'izao fomba izao: "Ny fialan-tsasatra amin'ny fahazoan-dehilahy dia midika hoe mandry eo an-tsandriny, ary ny fanomezan-danja azy no tanjon'ny fikarakarana fatratra sy ny fitiavana ivelany, na, araka ny voalaza dia ny ho sakaizany." [XNUMX] Any Jesosy. Ary aiza isika izao? Tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra isika (Efesiana 2,6)!

Ao anatin'ny toe-javatra sarotra sy mahakivy ary mahakivy izao? Matokia fa ny tenin'i Jesosy dia mampionona anao. Tahaka ny naniriany namporisika sy nampahery ary nanatanjaka ny mpianany dia toy izany aminao koa: «Aza matahotra! Matokia ahy! » Aza avela hanimba anao ny ahiahinao, fa miantehitra amin'i Jesosy ary mieritreritra momba izay lazainy - ary inona no navelany tsy mendrika -! Tsy nolazainy fotsiny fa mila sahy izy ireo ary hivadika daholo ny zava-drehetra. Tsy manome antoka anao dingana efatra ho amin'ny fahasambarana sy ny fanambinana izany. Tsy mampanantena izy fa homeny anao any an-danitra izay afaka entinao rehefa maty ianao - ary noho izany dia mendrika ny alahelonao rehetra. Fa kosa, nohazavainy mazava fa nijaly ny fahafatesan'ny hazo fijaliana mba hitondra ny fahotantsika rehetra, ny hahatody azy ho azy eo amin'ny hazo fijaliana, mba hahafahana manavotra izay rehetra mahasaraka antsika amin'Andriamanitra sy fiainana ao an-tranony.

Tsy izay ihany anefa. Ianao dia mandray anjara am-pitiavana amin'ny fiainam-pifandraisan'Andriamanitra mba hahafahanao mizara mifanatrika am-pifandraisana akaiky amin'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina - eo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Tiany ho isanisany ianao ary izay rehetra ijoroany ankehitriny. Hoy izy: "Izaho no namorona anao, mba honina ao amin'ny tranoko."

vavaka

Ry Ray rehetra ô, manolotra ny fisaoranay sy ny fiderana anao izahay, izay tonga nitsena anay tamin'ny zanakao lahy raha mbola nisaraka izahay ka nitondra anay nody! Tamin'ny fahafatesana sy ny fiainana dia nambarany ny fitiavanao anay, nomeny fahasoavana izahay ary nanokatra ny varavarana hanome voninahitra ho antsika. Enga anie isika izay mizara ao amin'ny vatan'i Kristy hitarika ny fiainany atsangana; isika izay misotro amin'ny kapoakany dia manefa ny ain'ny hafa; isika izay nohazavain'ny Fanahy Masina dia fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tazomy amin'ny fanantenana fa nampanantena anay ianao fa afaka izahay sy ny zanatsika rehetra ary hidera ny anaranao ny tany manontolo - amin'ny alàlan'i Kristy Tompontsika. Amena [4]

by Gordon Green


PDFMiandry ny tranonao any an-danitra ve ianao?

 

manamarika:

[1] NT Wright, gaga amin'ny fanantenana (Alemanina: gaga noho ny fanantenana), p. 150.

[2] Rick Renner, nikasa hamono (Lohateny Alemana: Vonona hiady), p 445; nalaina tao amin'ny Good News Bible.

[3] Edward Robinson, Lexicon Greek and English of the NT (Alemanina: Grika-anglisy Lexicon of the New Testament), p. 452.

Vavaka aorian'ny fiombonan'ny Fanahy Masina araka ny litorjika Eokaristia ao amin'ny Eglizy Scottish Episkopal, nalaina tao amin'ny Michael Jinkins, Invitation to Theology (Eng .: fampidirana ny teolojia), p. 137.