Matio 7: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra

411 matthaeus 7 Ilay Toriteny teo an-tendrombohitra Ao amin'ny Matio 5, i Jesosy dia manazava fa ny fahamarinana marina dia avy ao anaty ary resaka am-po, fa tsy fihetsika fotsiny. Ao amin'ny toko faha-6 dia vakintsika izay nolazain'i Jesosy momba ny asa soa nataontsika. Tokony ho tso-po ianao ary tsy tokony haseho ho tombony hahasoa antsika. Ao amin'ireo toko roa, i Jesosy dia niresaka olana roa nipoitra, satria ny tsirairay no mamaritra ny fahamarinana momba ny fitondran-tena ivelany. Amin'ny lafiny iray, Andriamanitra tsy te hiova ny fitondran-tenantsika ivelany, ary amin'ny lafiny iray, dia mitarika ny olona hieritreritra izy ireo fa miova ny fony. Ao amin'ny Toko faha-7 dia asehon'i Jesosy amintsika ny olana fahatelo izay mipoitra rehefa lehibe ny fihetsika: ny olona manao ny rariny miaraka amin'ny fitondran-tena dia mitaky hitsara na manakiana ny hafa.

Ny splinter amin'ny mason'ny iray hafa

"Aza mitsara, dia tsy hotsaraina ianareo," satria ny lalànao no itsaranao dia hotsaraina ianareo; ary ny refy refy aminao, dia handrefesana ianao » (Matio 7,1: 2). Fantatry ny mpihaino an'i Jesosy hoe inona no karazana fitsarana resahin'i Jesosy. Nentina nanohitra ny toe-tsain'ireo olona izay efa nanakiana an'i Jesosy - amin'ireo mpihatsaravelatsihy izay nifantoka tamin'ny fihetsika ivelany (jereo ny ohatra ny Jaona 7,49). Izay haingana mitsara ny hafa sy mahatsapa fa ambony noho ny hafa dia tsarain'Andriamanitra. Samy nanota ny rehetra ary mila famindram-po ny tsirairay. Saingy misy ny mahita fa sarotra ny manaiky an'io, ary sarotra koa ny maneho famindram-po amin'ny hafa. Izany no antony nampitandreman'i Jesosy antsika fa ny fomba itondrantsika olon-kafa dia mety hiteraka an'Andriamanitra amin'ny fomba mitovy amintsika. Arakaraka ny hahatsapantsika fa mila ny famindram-po isika, arakaraka ny hitsarantsika ny hafa.

Avy eo i Jesosy dia manome antsika fanoharana mampihomehy feno hatsikana momba ny tiana holazaina hoe: "Fa inona no hitanao ny sombin-javatra eo amin'ny mason'ny rahalahinao ary tsy tsikarinao ny bara eo amin'ny masonao?" (Matio 7,3). Amin'ny teny hafa, ahoana no fomba fitarainanao ny fahotan'ny olona iray rehefa nanao heloka bevava lehibe ianao? "Ary ahoana no hilazanao amin'ny rahalahinao hoe: Atsaharo, te hisintona ny sombin-kazo eo amin'ny masonao aho? Ary, indro, misy sakana eo amin'ny masonao. Hypocrite, esory aloha tsy hidy ny masonao; aorian'izay dia jereo ny fomba hanaisanao ny sombin-kazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao » (And. 4-5). Tsy maintsy nihomehy mafy ny mpihaino an'i Jesosy tamin'ity mpihatsaravelatsihy mihatsaravelatsihy ity.

Ny mpihatsaravelatsihy iray dia milaza fa hanampy ny hafa hamantatra ny fahotany. Nambarany fa hendry izy ary nilaza ho mazoto manoloana ny lalàna. Nilaza anefa i Jesosy fa tsy olona afaka manampy ny olona toy izany. Mpihatsaravelatsihy izy, mpisehatra, mpanao mody. Tsy maintsy esoriny aloha ny fahotana amin'ny fiainany; Tokony ho takany ny halehiben'ny fahotany. Ahoana no ahafahana manala ny bara? Tsy nohazavain'i Jesosy fa eto, fa fantatsika avy amin'ny toerana hafa fa ny fahasoavana dia esorina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany. Ireo izay niaina famindram-po ihany no tena afaka manampy ny hafa.

»Tsy tokony homena ny alika ny alika ary tsy tokony atsipy eo alohan-kisoa ny voahanginao» (V. 6). Io andian-teny io dia matetika adika ho fitoriana am-pahakingana ny filazantsara. Mety ho marina izany, fa ny teny manodidina eto dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny filazantsara. Raha mandinika an'ity teny ity kosa isika, dia mety misy dikany izany hoe: "Ry mpihatsaravelatsihy, tano ny teninao ny fahendrenao. Raha heverinao fa mpanota ny olon-kafa dia aza kosory ny teninao aminy, satria izy tsy ho mankasitraka izay lazainao ianao ary tezitra fotsiny amin'ny tenanao. » Io no famaranana mahatsikaiky amin'ny hafatr'i Jesosy lehibe: "Aza mitsara".

Fanomezan-tsoa avy amin'Andriamanitra

Jesosy dia efa nilaza ny momba ny vavaka sy ny tsy fahampian'ny finoanay (Toko 6). Izao dia miteny toy izao indray izy: «mangataha, homena ianareo; mitady, hahita ianao; mandondona, dia hovohana ianao. Fa izay mangataka no mahazo; ary na zovy na zovy no mitady azy dia hahita; ary izay mandondona dia hovohana » (V 7-9). Jesosy dia milazalaza fa toe-tsaina mitoky na matoky an'Andriamanitra. Nahoana isika no afaka mino izany? Satria mendri-pitokisana Andriamanitra.

Avy eo dia nanao fampitahàna tsotra i Jesosy: "Iza aminareo no manolotra vato ho an'ny zanany rehefa mangataka mofo izy? Na raha angatahan'ny trondro izy, dia manolotra bibilava? Raha ianao izay ratsy fanahy, dia mbola afaka manome fanomezana tsara ny zanakareo, tsy mainka ve ny hanomezan'ny Rainao any an-danitra zavatra tsara ho an'izay mangataka aminy! » (And. 9-11). Na ny mpanota aza miahy ny zanany dia azo antoka fa matoky an'Andriamanitra fa hikarakara antsika ny zanany koa Izy, satria tonga lafatra. Hanome antsika ny zavatra rehetra ilaintsika Izy. Tsy voatery hahazo izay tiantsika isika ary tsy mila fifehezana indraindray. Tsy miditra amin'ireto zavatra izao i Jesosy izao - ny mahaliana azy eto dia tsotra izao hoe afaka matoky an'Andriamanitra isika.

Manaraka, nanisy hevitra momba ny fitsipika volamena i Jesosy. Ny dikan'izany dia mitovy amin'ilay andininy faha-2. Hitondran'Andriamanitra antsika ny fomba itondrantsika ny hafa, ka manontany antsika izy hoe: "Izao no tadiavin'ny olona aminao, ataovy aminy!" (V 12). Koa satria manome antsika zavatra tsara Andriamanitra, dia tokony hanao soa amin'ny hafa isika. Raha tiantsika ny hoentina tsara fanahy ary te ho tsara sitrapo isika rehefa misalasala, tokony ho tsara fanahy amin'ny hafa isika. Raha mila olona hanampy antsika isika rehefa mila fanampiana, dia tokony ho vonona hanampy ny hafa isika rehefa mila fanampiana.

Hoy i Jesosy momba ny fitsipika volamena: "Izao no lalàna sy mpaminany" (V. 12). Izy io dia voafehin'ny antony milaza fa tena misy ny Torah. Ireo traboina maro dia tokony hampiseho amintsika fa mila famindram-po isika. Ny lalàna sivily rehetra dia tokony hampianatra antsika hanana fitondran-tena tsara amin'ny mpiara-belona amintsika. Ny fitsipika volamena dia manome antsika hevitra mazava tsara momba ny sitrapon'Andriamanitra hiaina. Mora vavaina izany, saingy sarotra ny manao zavatra. Izany no antony namaranan'i Jesosy ny toriteniny tamin'ny fampitandremana vitsivitsy.

Ny vavahady tery

"Midira amin'ny vavahady tery", hoy i Jesosy nanoro hevitra. 'Satria malalaka ny vavahady ary malalaka ny làlana mankany amin'ny fanamelohana, ary maro ny mandeha eo. Tery ny vavahady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana, ary vitsy ny mahita azy. » (V 13-14).

Ny lalan'ny fanoherana faran'izay kely dia mitarika ho amin'ny loza. Ny fanarahana an'i Kristy no fomba fatra malaza indrindra. Ny fandehanana dia midika hoe mandà ny tenanao, mieritreritra mahaleo tena, ary vonona ny hiroso amin'ny finoana ihany na dia tsy misy olon-kafa aza. Tsy afaka hiaraka amin'ny ankamaroantsika isika. Tsy azontsika atao ihany koa ny mahita olona vitsy an'isa mahomby satria kely izany. Ny lazany na ny tsy fahita firy dia tsy refesin'ny fahamarinana.

"Mitandrema amin'ireo mpaminany sandoka", hoy ny fampitandreman'i Jesosy. «... izay manatona anao amin'ny fitafian'ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia masiaka» (V.15). Ny mpitory diso dia manome fiheverana tsara ny ivelany, fa ny antony manosika azy ireo dia tia tena. Ahoana no ahafahantsika mamantatra raha diso izy ireo?

"Tokony hahafantatra azy amin'ny voany ianao." Mety maharitra fotoana io, fa amin'ny farany ho hitantsika raha miezaka manararaotra izany ilay mpitory na raha tena manompo ny hafa aza izy. Ny fisehoana dia mety ho mamitaka mandritra ny fotoana kelikely. Ireo mpiasa ny ota manandrana toa ny anjelin'Andriamanitra. Na ny mpaminany sandoka aza dia mijery tsara eo amin'ny fotoana fohy.

Misy fomba haingana kokoa ve ny hahalalana? Eny, misy - i Jesosy dia hiditra eo tsy ho ela. Nampitandrina ny mpaminany sandoka aloha anefa izy hoe: "Izay hazo tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo" (V. 19).

Miorena amin'ny vatolampy

Ny Toriteny teo An-tendrombohitra dia miafara amin'ny fanamby. Rehefa avy nahare an'i Jesosy ny olona dia tsy maintsy nanapa-kevitra raha te-hankato izy ireo. "Tsy izay rehetra manao amiko hoe: Tompoko, Tompoko! Ho tonga amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa hanao ny sitrapon'ny Raiko Izay any an-danitra" (V. 21). Nasehon'i Jesosy fa ny olona rehetra dia tokony hiantso azy hoe Tompo. Fa ny teny fotsiny dia tsy ampy.

Na ny fahagagana natao tamin'ny anaran'i Jesosy aza dia tsy ampy: «Betsaka no hilaza amiko hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka fanahy ratsy amin'ny anaranao va izahay? Moa ve tsy efa nanao fahagagana maro tamin'ny anaranao izahay?

Amin'izay dia hanaiky azy ireo aho: Tsy mbola nahafantatra anao aho; mialà amiko, ianareo mpanao ratsy. » (And. 22-23). Asehon'i Jesosy fa hitsara ny olombelona rehetra izy. Hamaly eo alohany ny olona ary hilazana raha hisy ny ho aviny miaraka amin'i Jesosy na tsia.

Iza no azo hovonjena? Vakio ny fanoharana ny amin'ilay mpamorona trano malina sy adala: "Na iza na iza mandre ny teniko ka manao izany ..." dia nametraka ny teniny tamin'ny haavon-drainy ny teniny. Tsy maintsy mankatoa an'i Jesosy ny olona rehetra rehefa mankatò an'Andriamanitra. Ny olona dia tsaraina araka ny fihetsik'izy ireo amin'i Jesosy. Samy tsy mahomby isika ary mila famindram-po, ary io famindram-po io dia hita ao amin'i Jesosy.

Izay manangana an'i Jesosy dia tahaka ny olona maranitra izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Rehefa nilatsaka ny oram-be ary tonga ny rano ary nifofofofo ny rivotra ary nanosika ny trano dia tsy tanteraka izany; satria niorina teo ambony vatolampy » (V 24-25). Tsy mila miandry ny oram-baratra hahalala izay hiafara amin'ny farany isika. Raha miorina amin'ny tany ratsy ianao, dia hiharan'ny fahasimbana. Izay miezaka mametraka ny fiainany ara-panahy amin'ny fototra hafa ankoatra an'i Jesosy dia miantehitra amin'ny fasika.

"Ary ny zava-nitranga rehefa vitan'i Jesosy io lahateny io" dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany; satria nampianatra azy tamin'ny fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanora-dalàna azy » (And. 28-29). Niresaka tamin'ny anaran'ny Tompo i Mosesy, ary niteny tamin'ny anaran'i Mosesy ny mpanora-dalàna. Fa i Jesosy no Tompo ary niresaka tamin'ny fahefany manokana. Nilaza izy fa mampianatra ny fahamarinana tanteraka, ka hitsara ny olombelona rehetra ary ny lakilen'ny mandrakizay.

Jesosy dia tsy toy ny mpampianatra lalàna. Tsy feno ny lalàna ary tsy ampy ny fitondrantena irery. Mila ny tenin'i Jesosy isika ary manao ny fangatahana tsy misy afaka manatanteraka azy irery. Mila famindram-po isika, miaraka amin'i Jesosy dia afaka matoky ny handray azy. Ny fiainantsika mandrakizay dia miankina amin'ny fomba handraisantsika an'i Jesosy.

by Michael Morrison


PDFMatio 7: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra