Tian'Andriamanitra ny olona rehetra

398 Tian'Andriamanitra ny olona rehetra Friedrich Nietzsche (1844-1900) nanjary fantatra amin'ny anarana hoe "atheiste farany" noho ny tsikera nataony momba ny Kristianisma. Nambarany fa ny Soratra Kristiana, indrindra indrindra noho ny fanamafisana ny fitiavana, dia vokatry ny fahantrana, ny kolikoly ary ny valifaty. Raha vao manomboka mieritreritra ny hoe azo atao ny fisian'Andriamanitra, dia nanambara tamin'ny teniny malaza izy hoe "Maty" Andriamanitra fa ny hevitra lehiben'ny andriamanitra dia maty. Ny tanjon'ny finoana nentin-drazana no nentiny (izay nantsoiny hoe ny finoana taloha taloha dia hosoloina zavatra vaovao vaovao be. Raha nahare tamin'ny vaovao izy fa "maty ilay andriamanitra taloha", hoy izy, ny filozofa sy ny fanahy afaka toa azy dia hanazava amin'ny fifohazana vaovao. Ho an'i Nietzsche, dia nisy fiandohana vaovao teo amin'ny fiarahamonina "siansa sambatra", izay tsy misy masiaka iray amin'ny finoana famoretana izay nandroba ny olona tamin'ny fifaliany tamin'ny fetra tery.

Ahoana no fomba ijoroantsika miaraka amin'ny tsy mino an'Andriamanitra?

Ny filozofian’i Nietzsche dia nanosika olona maro hanaraka ny ateisisme. Eny fa na dia eo aza ny kristiana dia misy ny mandray ny fampianarany satria mino izy ireo fa manameloka endrika endrika kristiana iray izy ireo izay mody fa maty Andriamanitra. Ny zavatra tsy hitan'izy ireo dia ny niheveran'i Nietzsche ny hevitr'ireo andriamanitra tsy misy dikany ary heveriny fa misy karazana finoana ho vendrana sy mandratra. Ny foto-pinoany dia mifanohitra amin'ny kristianisma ara-baiboly, izay tsy midika izany hoe tiantsika ny hametraka ny tenantsika ho ambony noho ny tsy mino an'Andriamanitra. Ny antso ananantsika dia hoe zanak'olombelona isika (anisan'izany ny ateista) te hanampy azy hahatakatra fa eo koa Andriamanitra. Manatanteraka izany antso izany isika amin'ny alàlan'ny fanehoana fomba fiaina manoloana ny hafa izay aseho amin'ny fifandraisana feno fifaliana amin'Andriamanitra - na araka ny lazaintsika ao amin'ny WKG, amin'ny alàlan'ny fiainana sy fandefasana ny vaovao tsara.

Andriamanitra 398 no maty nietzsche Mety efa manana sticker ianao (aseho mifanohitra) izay maneso an'i Nietzsche. Ny tsy raisina eto dia ny nanoratan'i Nietzsche tononkalo maromaro isan-taona talohan'ny nanjavany ny sainy, manondro fa nanova ny fomba fijeriny an'Andriamanitra. Ity ny iray amin'izy ireo:

 

Tsia! Miverina amin'ny fampijaliana rehetra ataonao!
Ho an'ny farany ny olona mitokana rehetra. Miverina!
Ny ranomasoko rehetra dia mihazakazaka aminao!
Ary nirehitra ny foko farany   Miparitaka aminao io!
Miverena miverina amin'Andriamanitro tsy fantatro! Ny maharary ahy! Ny vintana farany ho ahy!
Ny tsy fahazoana fahalalana an'Andriamanitra sy ny fiainana kristianina

Toa tsy misy farany ny fanaovan-diso momba an'Andriamanitra izay manohy ny lelafo tsy mino an'Andriamanitra. Nasehon'Andriamanitra ho mpamaly faty, tsy ilaina, ary manasazy, fa tsy andriamanitry ny fitiavana, famindram-po, ary ny rariny. Ilay Andriamanitra izay nanambara ny tenany tao amin'i Kristy, izay manasa antsika hanaiky fiainana azy ary handao ny lalan'ny fiainana izay mankany amin'ny fahafatesana. Raha tokony hitarika ny ain'ny fanamelohana sy ampahorina, ny fiainana kristiana dia fandraisana anjara mahafaly amin'ny asa mitohy an'i Jesosy, izay lazain'ny Baiboly fa tsy tonga hitsara an'izao tontolo izao fa hamonjy azy. (Jaona 3,16-17). Mba hahatakatra tsara an’Andriamanitra sy ny fiainana kristiana dia ilaina ny mahatakatra ny fahasamihafana eo amin’ny didin’Andriamanitra sy ny didim-pitsarany. Tsy mitsara antsika Andriamanitra fa tsy manohitra antsika izy, fa satria momba antsika izy. Amin'ny alàlan'ny didim-pitsarany, dia manondro fomba izay mitondra any amin'ny fahafatesana mandrakizay izy - ireo no fomba izay manala antsika amin'ny fiarahana aminy, izay ahazoantsika fahasoavana sy fisaorana noho ny fahasoavany. Satria fitiavana Andriamanitra, manohitra ny zavatra rehetra manohitra antsika ilay malalany ny fitsarany. Na dia fantatra matetika aza ny fitsarana ny maha-fitsarana, ny fitsaran'Andriamanitra dia mampiseho amintsika izay mitondra amin'ny fiainana raha oharina amin'ny fahafatesana. Manampy antsika handositra ny fitsarana miorina amin'ny ota na ny ratsy ny didim-pitsarany. Nandefa ny Zanany teto amin'izao tontolo izao Andriamanitra mba handresy ny herin'ny ota ary hamonjy antsika amin'ny fanandevozana sy ny vokadratsiny ratsy indrindra, dia ny fahafatesana mandrakizay. Ny Triune dia tian'Andriamanitra hahatsapa ny hany tena fahafahana: Jesosy Kristy, ilay fahamarinana velona izay manafaka antsika. Mifanohitra amin'ny tsy fahaizan'i Nietzsche, ny fiainana Kristiana dia tsy ao anatin'ny fanerena famaizana. Fa kosa, fiainana mitondra hafaliana ao amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ao anatin'izany ny fandraisantsika anjara amin'ny ataon'i Jesôsy. Tiako manokana ny fanazavana fa ny olona sasany dia avy amin'ny fanatanjahantena: ny kristianisma dia tsy fanatanjahantena mijery. Mampalahelo fa misy aza ny olona diso lalana ka nanery ny hafa hanao zavatra ho famonjena azy ireo. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fanaovana asa tsara ho an'ny famonjena (izay manantitrantitra antsika) ary ny fandraisantsika anjara amin'ny asan'i Jesosy, izay famonjena antsika (izay manintona ny fanamafisana azy).

Atheista kristiana?

Mety efa naheno ny fitenenana hoe "atheistista kristiana" aho. Ampiasaina ho an'ny olona izay milaza ho mino an'Andriamanitra nefa tsy mahalala firy momba azy ary miaina toy ny tsy misy. Ny mpino mahatoky dia mety ho lasa atheista kristiana amin'ny fijanonana tsy ho mpanara-dia an'i Jesosy mahatoky. Azonao atao ny misintona hetsika toa an'io (eny fa na dia misy marika kristiana aza) fa lasa mpanara-dia an'i Jesosy ianao - mifantoka amin'ny asa fa tsy amin'i Kristy. Avy eo dia misy ireo mino fa tia azy ireo Andriamanitra ary manana fifandraisana aminy Izy, saingy tsy tokony mila mandray anjara amin'ny fiainan'ny Fiangonana. Amin'ny fifikirana amin'io fijery io dia nolavin'izy ireo izany (mety tsy an-tsitrapo) ny fiarahany sy ny maha-mpikambana mavitrika azy ao amin'ny Vatan'i Kristy. Na izany aza, na dia matoky ny tari-dalan'Andriamanitra aza indraindray izy ireo dia tsy mila azy hitantana tanteraka ny fiainany. Irian'izy ireo ho mpanamory azy Andriamanitra. Ny sasany dia tian'Andriamanitra ho mpiasany amin'ny sidina, izay heverina fa misy zavatra angatahina izao. Andriamanitra no mpanamory antsika - omeny antsika ny tari-dalana izay mitondra antsika ho amin'ny tena fiainana. Marina tokoa fa io no lalana, fahamarinana ary fiainana.

Mandraisa anjara amin'Andriamanitra ao amin'ny fiarahamonina

Miantso ny mpino Andriamanitra mba hitarika zanaka lahy sy vavy maro homem-boninahitra miaraka aminy (Heb. 2,10). Nanasa antsika handray anjara amin'ny iraka ampanaovina azy amin'izao tontolo izao izy amin'ny alalan'ny fiainana sy fizarana ny filazantsara. Ataontsika miaraka amin'ny maha-mpikambana ny Vatan'i Kristy, ny Fiangonana ("Ny serivisy dia fanatanjahantena ekipa!"). Tsy misy olona manana fanomezana ara-panahy rehetra, noho izany dia ilaina avokoa. Amin'ny fiombonan'ny fiangonana omentsika sy handraisanay miaraka - manorina sy mifankahery isika. Araka ny torohevitry ny mpanoratra ny Hebreo antsika dia tsy miala amin'ny fiangonantsika isika (Heb. 10,25), fa mankanesa miaraka amin'ny hafa hanao ny asa izay niantsoan'Andriamanitra antsika ho vondron'olona mpino.

Ankafizo ny fiainana tena mandrakizay miaraka amin'i Kristy

Jesosy, ilay Zanak'Andriamanitra dia nanao ny olombelona, ​​nanao sorona ny fiainany mba hananantsika "fiainana mandrakizay sy feno" (Jaona 10,9-11). Tsy fiainana misy fiantrana azo antoka na fahasalamana tsara izany. Tsy mandeha foana izany. Fa kosa, miaina amin'ny fahalalana fa tia antsika Andriamanitra, namela heloka sy nanaiky antsika ho zanany nitaiza azy. Raha tokony hiaina anaty tsindry sy tery, fa feno fanantenana, fifaliana ary fahatokisana. Fotoana iainantsika mialoha ny hahatongavan'Andriamanitra ho antsika mpanara-dia an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Andriamanitra, izay nandatsaka fitsarana tamin'ny ratsy, dia nanameloka azy teo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Noho izany dia tsy misy ny hoavin'ny ratsy ary nomena ny lalana vaovao izay ahafahantsika mandray anjara amin'ny finoana ny lasa. Tsy navelan'Andriamanitra hisy hiseho izay tsy ahafahany mihavana. Raha ny marina, "ny ranomasony rehetra dia satria" Andriamanitra, ao amin'i Kristy ary amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, "manamboatra ny zava-drehetra" (Apokalypsy 21,4: 5). Ity, ry namana malala sy mpiasa, no tena vaovao tsara! Voalaza fa tsy mandavo na iza na iza Andriamanitra, na dia mahafoy azy aza ianao. Nanazava ny apostoly Jaona fa "Andriamanitra dia fitiavana" (1 Jaona 4,8) - Ny fitiavana no toetrany. Tsy mitsahatra tsy tia antsika mihitsy Andriamanitra satria raha manao izany izy dia mifanohitra amin'ny toetrany. Noho izany, dia mahazo famporisihana isika hahafantatra fa ny fitiavan'Andriamanitra dia ahitana ny olona rehetra, na efa niaina na hiaina. Misy fiantraikany amin'izany koa i Friedrich Nietzsche sy ireo tsy mino an'Andriamanitra. Afaka manantena izahay fa nahatratra an'i Nietzsche ny fitiavan'Andriamanitra, izay fotoana fohy talohan'ny fiainany dia niaina ny fibebahana sy ny finoana izay nokasain'Andriamanitra homena ny olona rehetra. Eny tokoa, "izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena" (Rom. 10,13). Mahagaga fa tsy mitsahatra ny tsy tia antsika Andriamanitra.

Joseph Tkach

filoha
MPANOMPOANA AN-TRANONY


PDFTian'Andriamanitra ny olona rehetra