Ny tany manga manga

513 ny vatosoa manga Rehefa mijery ny lanitra feno kintana amin'ny alina mazava aho ary miaraka amin'izany dia manome taratra ny faritra manontolo ny volana feno, mieritreritra ny tany mahafinaritra aho izay toy ny firavaka manga eo amin'izao rehetra izao.

Gaga aho ny filaharana sy ny isan'ireo kintana sy ny planeta eto amin'izao tontolo izao izay toa tsy misy mponina ary tsy manjary. Ny masoandro, ny volana ary ny kintana tsy vitan'ny fahazavana antsika, dia mamaritra ihany koa ny fotoanantsika. Ny andro iray dia misy 24 ora, ny taona dia misy 365 andro sy vanim-potoana efatra noho ny fanirian'ny tany (23,5 degre) amin'ny fiposahan'ny masoandro.

Nambaran'Andriamanitsika fa noforoniny honenana ity planeta ity: "Fa izao no lazain'i Jehovah izay nahary ny lanitra - Izy dia Andriamanitra; izay nanamboatra sy nanao ny tany no nanorina azy; tsy noforoniny ho zava-poana izany, fa nomaniny hiaina eo: Izaho no Jehovah ary tsy misy hafa » (Isaia 45,18).

Ny tranontsika sarobidy dia fanomezana avy amin'ny tanan'Andriamanitra, raintsika be fitiavana. Ny zava-drehetra eto an-tany eto an-tany dia natsangana mba hamahana antsika, hanomezana antsika ary hanome antsika fifaliana lehibe rehefa mamakivaky ny fiainana isika. Inona ny tanjon'ireo fitahiana rehetra ireo izay mety tsy haintsika? Nanoratra toy izao i King Solomona: "Nataony tsara tarehy avokoa ny zava-drehetra ho an'ny androny. Namboly mandrakizay tao am-pon'ny olona izy, saingy mbola tsy afaka mahita ny haben'ny asan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. tsy misy mahatsara azy fa faly sy mankafy ny tenanao raha mbola azo atao.Ary ny olona dia tokony hihinana sy misotro ary mankafy ny vokatry ny asany, satria fanomezana avy amin'Andriamanitra ireo "(avy amin'ny Mpitoriteny 3,11: 13).

Mampiseho ny lafiny iray izany. Fa noforonina ihany koa isika mba hijery lavitra ity fiainana ara-batana ity, ankoatry ny fisehoan-javatra andavanandro, mankany amin'ny fiainana tsy misy fiafarana. Fotoanan'ny mandrakizay miaraka amin'ny andriamanitsika. «Fa izao no fomba itenenan'ny avo sy avo, izay velona mandrakizay, masina ny anarany: Mipetraka amin'ny toerana avo sy ao amin'ny fitoerana masina aho ary miaraka amin'ireo torotoro sy manetry tena, mba hahafahako mamelombelona ny fanetren-tena sy ny fon'ny torotoro » (Isaia 57,15).

Miaina ao anatin'ny fotoana hikatsahantsika Azy sy hisaorantsika ireo fitahiana rehetra eto sy ankehitriny. Mba hilazana azy hoe ampahany amin'ny natiora indrindra no tiantsika indrindra, tena mankafy ny masoandro isika, riandrano, rahona, hazo, voninkazo, biby ary ny kintana amin'ny alina. Ndao isika hanatona an'i Jesosy, izay mitoetra mandrakizay, ka misaotra Azy fa tsy izy irery no mahery fa izy manokana ihany koa. Na izany aza, izy no maniry ny hizara izao rehetra izao amintsika mandrakizay!

nataon'i Cliff Neill