Fiainana be dia be

458 be ny fiainana «I Kristy tonga mba hitondra azy ireo - fiainana amin'ny fahafenoana» (Jaona 10:10). Nampanantena anao ve i Jesosy fa hanana harena sy harena? Mety ve ny mitondra olana eto amin'izao tontolo izao ary hitaky azy ireo avy aminy? Raha manana fananana matanjaka kokoa ianao, manana finoana bebe kokoa ve ianao satria voatahy?

Hoy i Jesoa hoe: «Miambena sy mitandrema amin'ny fitadiavana harena rehetra; satria tsy misy olona miaina tsy manana fananana be » (Lioka 12,15). Ny sandan'ny fiainantsika dia tsy refesina araka ny harena ara-nofo. Manoloana izany, tsy tokony hampitahaintsika amin'ny fananantsika ny fananantsika aloha fa tokony hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra aloha isika fa tsy manahy momba ny fikarakarana an'izao tontolo izao. (Matio 6,31: 33).

Mahafantatra manokana momba ny fiainana feno i Paoly. Na manao ahoana na manao afa-baraka na deraina, dia feno ny kibony na tsy misy na inona na inona, dia ao amin'ny fiaraha-monina iray na nijaly irery izy, afa-po sy misaotra an'Andriamanitra hatrany amin'ny toe-javatra rehetra. (Filipiana 4,11-13; Efesiana 5,20). Ny fiainany dia maneho amintsika fa mahazo fiainana be dia be na inona na inona toe-javatra iainana sy ara-pihetseham-po.

Jesosy dia milaza amintsika ny antony nahatongavany teto an-tany. Miresaka ny fiainana hatramin'ny farany indrindra izy ary midika fa fiainana mandrakizay. Ilay andian-teny hoe "hatramin'ny farany" dia avy amin'ny teny grika (gr. perissos) ary midika hoe «mitohy; more; mihoatra ny masera rehetra »ary manondro ilay teny kely tsy mampino« fiainana ».

Tsy nampanantena antsika ho avy amin'ny fiainana feno i Jesosy, fa efa nomeny antsika izao. Ny fahatongavany eto amintsika dia manampy zavatra tsy azo esorina amin'ny fisiantsika. Noho ny fisiany ao amin'ny fiainantsika dia tsy misy dikany ny fiainantsika ary ny isa ao amin'ny kaontin'ny bankintsika no miainga any aoriana.

Ao amin'ny Jaona toko faha dia momba ny mpiandry izay lalana tokana mankany amin'ny ray. Zava-dehibe amin'i Jesosy ny hananantsika fifandraisana tsara sy tsara amin'ny Raintsika any an-danitra, satria io fifandraisana io no fototry ny fiainana feno. Tsy mitazona ny fiainana mandrakizay amin'ny alàlan'i Jesosy ihany isika, fa afaka manorina fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alalany.

Ny olona dia mampifandray ny harena ara-nofo amin'ny harena sy ny harena be dia be, nefa Andriamanitra kosa dia manondro antsika amin'ny fomba hafa. Be ny fiainany feno antsika feno fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharetana, hatsaram-panahy, hatsaram-po, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena, famindram-po, fanetren-tena, fanetren-tena, herin'ny toetra, fahendrena, hafanam-po, fahamendrehana, fahombiazana, fahatokisan-tena, fahatokisana ary ambony rehetra manana fifandraisana velona aminy. Tsy mahazo aina ampy amin'ny alàlan'ny harena ara-nofo izy ireo, fa omen'Andriamanitra raha omenay fanomezana izy ireo. Arakaraka ny manokafanao ny fonao amin'Andriamanitra, no manjary manatsara ny fiainanao.

avy amin'i Barbara Dahlgren


PDFFiainana be dia be