Misy famaizana mandrakizay ve?

235 dia misy ny sazy mandrakizay Moa ve ianao nanana antony tokony hanasaziana zaza tsy mankatò? Efa nilaza ve ianao fa tsy hifarana ny sazy? Manana fanontaniana vitsy aho ho antsika rehetra izay manana zanaka. Ity no fanontaniana voalohany: efa tsy nankatò anao ve ny zanakao? Tsara, makà fotoana kely hieritreretana raha tsy azonao antoka. Eny ary, raha namaly ianao hoe, toy ny ray aman-dreny hafa rehetra, tonga amin'ny fanontaniana faharoa isika: efa nanasazy ny zanakao ve ianao noho ny tsy fankatoavana? Tonga amin'ny fanontaniana farany isika: hafiriana no naharitra ny sazy? Mazava kokoa, nilaza ve ianao fa hitohy ny sazy? Toa adala izany, sa tsy izany?

Isika izay ray aman-dreny malemy sy tsy lavorary dia mamela ny zanatsika satria tsy mankatò antsika. Mety manasazy anao izahay na dia mieritreritra aza fa mety amin'ny toe-javatra iray, saingy manontany tena aho fa firy amintsika no hihevitra izany tsara, raha tsy adala, manasazy anao mandritra ny androm-piainanao.

Saingy ny Kristiana sasany dia maniry antsika hino fa Andriamanitra, Raintsika any an-danitra, izay tsy malemy ary tsy tonga lafatra, dia manasazy olona mandrakizay mandrakizay, eny fa na dia olona izay mbola tsy naheno ny momba ny filazantsara aza. Ary lazao amin'Andriamanitra fa feno fahasoavana sy famindram-po izy.

Andao aloha hieritreritra an'izany, satria misy elanelana lehibe eo anelanelan'ny zavatra ianarantsika amin'i Jesosy sy ny zavatra inoan'ny Kristianina sasany momba ny fanamelohana mandrakizay. Ohatra, nandidy antsika Jesosy ho tia ny fahavalontsika ary hanao soa amin'izay mankahala sy manenjika antsika aza. Saingy misy ny Kristiana sasany mino fa tsy mankahala ny fahavalony Andriamanitra, fa mamela azy ara-bakiteny, ary tsy manam-pitiavana sy tsy mihetsika mandrakizay.

Tetsy an-daniny kosa, dia nivavaka ho an'ireo miaramila i Jesoa tamin'ny filazany hoe: "Dada ô, avelao ny helony, tsy fantatr'izy ireo izay ataony." Saingy ny Kristiana sasany dia mampianatra fa Andriamanitra irery ihany no mamela ny helok'izay, talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao dia efa nanambara mialoha izy ireo fa ho voavela heloka. Eny, raha marina izany, tsy tokony ho nanao fiovana lehibe tokoa ny vavak'i Jesosy, sa tsy izany?

Toy ny itiavan'ny zanakay ny zanatsika tokoa, tsy mainka ve ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo? Ity no fanontaniana mampiavaka - Tian'Andriamanitra bebe kokoa mihoatra noho izay azontsika atao.

Hoy i Jesosy: “Aiza eo aminareo no misy ray, izay mangataka hazandrano, ka manome bibilava ny zanany hahazoany hazandrano? ... Raha ianareo, na dia ratsy aza, mba mahay manome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy! (Lioka 11,11- iray).

Ny marina dia mitovy amin’ny nanoratan’i Paoly antsika hoe: “Tena tia izao tontolo izao Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao » (Jao. 3,16- iray).

Hainao fa izao tontolo izao hamonjy an'izao tontolo izao dia tontolo iray izay tian'Andriamanitra tokoa ka nandefa ny Zanany hamonjy azy - miankina amin'Andriamanitra sy Andriamanitra irery ihany. Raha miankina amintsika ny famonjena sy ny fahombiazantsika amin'ny hitondrana ny filazantsara amin'ny olona, ​​dia hisy olana lehibe. Saingy tsy miankina amintsika izany. Miankina amin ’Andriamanitra ary Andriamanitra no naniraka an’i Jesosy hanao ilay asa ary Jesosy no nanao ilay asa.

Voatahy isika raha afaka mizara ny filazantsara. Ny tena famonjena ny olona tiantsika sy tiantsika, ny olona tsy fantatsika, ary ireo olona izay toa antsika, dia mbola tsy naheno ny filazantsara mihitsy. Raha tsorina dia ny famonjena ny olona rehetra dia raharaha iray izay karakarain'Andriamanitra, ary tena ataon'Andriamanitra tokoa. Izany no ametrahantsika ny fitokisantsika aminy, ary ao aminy irery ihany!

nataon'i Joseph Tkach


PDFMisy famaizana mandrakizay ve?