Teolojia Trinitas izay mifototra amin'i Kristy

Ny teolojia mifototra amin'i Kristy Ny asa nanirahana ny Fiangonan'izao tontolo izao (WKG) dia miara-miasa amin'i Jesosy hiaina sy hitory ny filazantsara. Niova ny fahatakarantsika an'i Jesosy sy ny vaovao tsaran'ny fahasoavana nandritra ny folo taona farany tamin'ny taonjato faha-20 tamin'ny fanavaozana ny fampianarantsika. Vokatr'izany, ny finoana efa misy ao amin'ny WKG dia mifanaraka amin'ny fotopampianaran'ny Baiboly momba ny finoana kristiana-orthodoksa.

Ankehitriny mba ao anatin'ny folo taona voalohany tamin'ny taonjato faha-21 isika dia mitohy ny fanovana ny WKG miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanavaozana teolojika. Ity fanavaozana ity dia miorina amin'ny fototra izay manome ny fampianaran'ny WKG fanavaozana rehetra - izany no valin'ny fanontaniana teolojika tena manan-danja:

Iza Jesosy

Iza no teny fototra amin'ity fanontaniana ity? Ao am-pon'ny teolojia tsy foto-kevitra na rafitra iray, fa olona velona, ​​Jesosy Kristy. Iza io olona io? Andriamanitra tanteraka izy, olona iray miaraka amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina, olona faharoa ao amin'ny Trinite, ary olombelona tanteraka izy, ka iray miaraka amin'ny olombelona rehetra amin'ny alàlan'ny Fahatongavana ho nofo. Jesosy Kristy dia firaisana tokana amin'Andriamanitra sy ny olona. Tsy izy irery no ifantohan'ny fikarohana ataontsika, fa i Jesosy no fiainantsika. Miorina amin'ny olona ny finoantsika ary tsy mitrangan-kevitra na finoana momba azy. Ny fiheverantsika ny teolojika dia avy amin'ny fihetsika sy fanajana lalina. Eny tokoa, ny teolojia dia finoana fitadiavana fahalalana.

Na dia efa nianatra tamim-pahatokiana ilay antsoinay hoe teolojia Trinitarian sy afovoany mifototra amin'i Kristy aza tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia nitombo ny fahatakarantsika ny fototry ny fanavaozana fanavaozana. Ny tanjonay izao dia ny hampahafantatra ireo mpitory sy mpikambana ao amin'ny WKG momba ny fanavaozana teolojika amin'ny fikambanan'izy ireo ara-pinoana ary hiantso azy ireo handray anjara mavitrika. Amin'ny alàlan'ny diantsika iraisana miaraka amin'i Jesoa dia mitombo sy mihalalina ny fahalalantsika ary mangataka ny fitarihany amin'ny dingana rehetra fanampiny isika.

Rehefa mandinika lalina kokoa an'io fitaovana io isika dia miaiky ny tsy fahalavorarian'ny fahatakarantsika sy ny fahafahantsika mitondra an'io fahamarinana lalina io. Amin'ny lafiny iray, ny valiny izay mety sy ilaina indrindra amin'ny fahamarinana teolojika izay takatsika amin'i Jesosy dia ny fametrahana ny tanantsika eo am-bavantsika fotsiny ary ny hangina am-panajana. Amin'ny lafiny iray koa, tsapanay ny antson'ny Fanahy Masina mba hanambara izany fahamarinana izany - ny hanao trompetra avy any ambony tafo, tsy amin'ny avonavona na fahatsiarovana, fa amin'ny fitiavana ary amin'ny mazava rehetra izay azontsika.

by Ted Johnston


PDF Bokikely an'ny WKG Soisa