Ny tsara indrindra amin'ny fanomezana rehetra

565 tsara indrindra amin'ny fanomezana rehetra Io no fampakaram-bady mahafinaritra indrindra tamin'ny taona ary tsy namela na inona na inona ho an'ny fampakaram-badin'ilay zanany vavimatoany ny fanambadian'ny zanany vavimatoany. Ny olona manan-danja tao an-tanàna dia tao amin'ny lisitry ny vahiny ary ny lisitr'ireo fanomezana dia nalefa ho an'ireo vahiny rehetra niaraka tamin'ny fanasana. Tamin 'ilay andro lehibe dia tonga an-jatony ny vahiny ary nanolotra ny fanomezana. Na izany aza, tsy ny mpanankarena no tsy manan-karena na avy amin'ny fianakaviana manankarena. Na inona na inona ny hoe manan-karena be ilay ray dia nitondra fanomezana manokana manokana ireo vahiny, izay nampiasaina voalohany indrindra hanentana ny rain'ilay ampakarina.

Rehefa nifindra tany amin'ny efitranony kely ny mpivady dia nanomboka nanaisotra ireo fanomezana izy ireo mba hahafantarana hoe iza no vahiny nanome azy ireo. Na dia kely aza ny efitranony ao amin'ny efitranony handraisana ny fanomezana rehetra, dia nisy ny nanatrika iray fa te hanaisotra ilay mpanambady - ny fanomezana avy amin'ny rainy. Rehefa avy namaha ny boaty lehibe rehetra izy dia tsapany fa tsy misy fanomezana be voninahitra avy amin'ny rainy. Iray amin'ireo fonosana kely kokoa dia fanomezana iray nofonosina taratasy fonosana volontany ary rehefa nosokafany io dia tsapany fa misy Baiboly kely mifatotra ao anaty hoditra. Hoy ny ao anatiny: "ho an'ny zanakay vavy sy vinantolahinay ho an'ny fanambadian'i Neny sy dada". Ireto misy andalana roa avy amin'ny Baiboly: Matio 6,31: 33–7 sy Matio 9: 11–XNUMX.

Diso fanantenana be ilay nanambady. Ahoana no fomba nahafahan'ny ray aman-dreniny manome Baiboly azy? Mbola diso fanantenana izany nandritra ny taona vitsivitsy ho avy ary nitohy ihany taorian'ny nahafatesan'ny rainy. Taona vitsy taty aoriana, tamin'ny andro nahafatesany, dia nahita ny Baiboly nomen'ny ray aman-dreniny azy ho amin'ny fampakaram-bady izy, ary nalainy avy tao amin'ny trano fitehirizany hatrizay hatrizay. Nanokatra ny pejy voalohany izy ary namaky hoe: «Ho an'ny zanakay vavy sy ny vinantolahinay ho an'ny fampakaram-bady. Avy amin'ny reny sy dada ». Nanapa-kevitra ny hamaky io andalan-tsoratra masina io ao amin'ny Matio 6 izy, ary rehefa nanokatra ny Baiboliny dia nahita fisavana niaraka tamin'ny anarany sy ny vola iray tapitrisa francs. Avy eo dia namaky ilay andalana avy ao amin'ny Baiboly izy: “Aza manahy momba izany ianao ary milaza hoe: Inona no hohaninay? Inona no hosotroinay? Inona no hotafintsika? Miezaka miatrika izany rehetra ny Jentilisa. Satria fantatry ny Rainao any an-danitra fa mila izany rehetra izany ianao. Raha katsaho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha, dia hianjera aminareo izany » (Matio 6: 31-33). Avy eo dia nitodika ilay pejy izy ary namaky ity andininy manaraka ity: "Iza aminareo no manolotra vato ho an'ny zanany lahy rehefa mangataka mofo izy? Na raha angatahan'ny trondro izy, dia manolotra bibilava? Raha toa ianao ka ratsy toetra dia mbola afaka manome fanomezana tsara ny zanakao, tsy mainka ve ny hanomezan'ny Rainao any an-danitra zavatra tsara ho an'izay mangataka aminy » (Matio 7,9: 11). Nanomboka nitomany mafy dia mafy izy. Ahoana no mety nahalany ny rainy? Tiany be izy, saingy tsy fantany akory izany - loza tokoa izany!

Fanomezana be loatra

Ao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia hankalaza Krismasy indray izao tontolo izao. Betsaka ny miahiahy momba izay fanomezana hividianana ny mpianakavy. Betsaka ny manontany tena hoe inona avy ny fanomezana ho azony amin'ity taona ity Mampalahelo fa vitsy ihany no mahafantatra ny fanolorana ny Noely izay efa ela no noraisiny. Ny antony tsy tian'izy ireo hahafantatra momba an'io fanomezana io dia satria zaza tsy ampy taona amin'ny crib. Tahaka ny fiheveran'ny mpivady ny taratasy volontany sy ny Baiboliny, dia maro koa ny olona tsy miraharaha ny fanomezana nomen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mamintina toy izao ny Baiboly: "Misaotra an'Andriamanitra noho ny zanany lahy, dia fanomezana iray tena mahafinaritra ka tsy azo tenenina amin'ny teny!" (2 Korintiana 9,15 Vaovao Fiainana Vaovao).

Na dia manome fanomezana mahafinaritra anao mandritra ny krismasy aza ny ray aman-dreninao, dia nanome ota azy ireo ianao. Eny, ho faty ianao! Alohan'ny hanomezanao tsiny ny ray aman-dreninao amin'izany dia fantaro fa nandray ny ota tamin'ny ray aman-dreniny ny ray aman-dreninao, izay nanaiky azy tamin'ny razambeny ary farany avy amin'i Adama, razamben'ny olombelona.

Na izany aza, misy vaovao tsara - mbola vaovao be izany! Nisy anjely nitondra an'io vaovao io tany amin'i Schäfern 2000 taona lasa izay: «mitondra vaovao tsara ho an'ny rehetra aho! Ilay Mpamonjy - eny, Kristy Tompo - dia teraka androany alina tany Betlehema, tanànan'i David » (Lioka 2,11: 12–XNUMX Baiboly Vaovao Vaovao). Ny Filazantsaran'i Matio koa dia milaza ny nofy izay nananan'i Joseph hoe: “Hiteraka zazalahy i Maria, Maria. Tokony homenao azy ny anarana hoe Jesosy, satria hanafaka ny olany amin'ny ota rehetra izy » (Matio 1,21).

Tsy tokony hametraka ny sarobidy indrindra amin'ny fanomezana rehetra ianao. Ao amin'i Kristy, ny fiainana sy ny fahaterahany dia manome lalana ny fiaviany fanindroany. Rehefa miverina izy, «hofafany ny ranomasony rehetra ary tsy hisy fahafatesana sy alahelo, tsy fitomaniana ary tsy hisy fanaintainana. Satria efa nandalo mandrakizay izao tontolo izao niaraka tamin'ny loza rehetra » (Apokalypsy 21,4)

Amin'ity Krismasy ity, hendre tahaka ny olon-kendry ao Atsinanana hanokatra ny baibolinao ary fantaro ny hafatra manovaova ny fanomezana nomen'Andriamanitra anao. Ekeo io fanomezana io ry Jesoa fa Krismasy! Azonao atao koa ny manolotra an'ity gazety ity ho fanomezana Krismasy ary mety ho lasa manan-danja indrindra amin'ny fanomezana rehetra nomenao hatrizay. Afaka mahafantatra an'i Jesosy Kristy ilay mpandray, satria io fonosana io no harena lehibe indrindra!

by Takalani Musekwa