Andriamanitra tratranay: fitiavana velona

033 Fitiavana andriamanitra velona antsika Raha nanontaniana momba ny zavamananaina tranainy indrindra ny sasany, dia mety hilazana ny hazo kesika 10.000 taona any Tasmania na ny hazo mirehitra 40.000 200.000 taona any. Ny sasany dia mety mieritreritra ny voan-dranomasina taona any amin'ny morontsirak'ireo Nosy Balearic Espaniola. Rehefa antitra ireo zavamaniry ireo dia misy zavatra zokiolona kokoa - ary io dia Andriamanitra Mandrakizay, izay ambara ao amin'ny Soratra Masina ho fitiavana velona. Ny toetran'Andriamanitra maneho amin'ny tenany amin'ny fitiavana. Ny elanelan'ny olona ao amin'ny Trinite (Trinite) fitiavana, efa nisy hatrany hatramin'ny namoronana ny fotoana, hatramin'ny taloha indrindra. Mbola tsy nisy ny fotoana izay tsy nisy ny tena fitiavana satria ilay Andriamanitra tsy misy fetra izay loharanon'ny tena fitiavana.

Augustine amin'ny Hippo (d. 430) dia nanamafy io fahamarinana io tamin'ny alàlan'ny firesahana ny raim-pianakaviana ho "tia", ny zanaka ho "mpankafy" ary ny Fanahy Masina ho fitiavana eo amin'izy ireo. Noho ny fitiavany tsy manam-petra sy tsy manam-petra dia namorona ny zava-drehetra Andriamanitra, ao anatin'izany ianao sy ianao. Ao amin'ny asany ny The Triune Mpamorona, teolojia Colin Gunton dia manohana ity fanazavana momba ny Andriamanitra momba ny famoronana ity, izay milaza fa tsy maintsy mampiasa ny Baiboly iray manontolo ho fijoroana ho vavolombelona isika, fa tsy ny tantaran'ny Genesisy 1 ihany. Gunton dia nanamafy fa tsy fomba vaovao io làlana io - toy izany ny fomba nahazoan'ny Fiangonana Kristiana voalohany ny famoronana. Ohatra, hitan'i Irenaeus fa ny fomba fijery Trinité iray dia toa tsy mazava ny fahitana azy hijery ny zavaboary raha ny zava-nitranga tamin'i Jesosy. Ilay andriamanitra izay ny zavatra rehetra amin'ny tsy misy (ex nihilo) no namorona azy io tamim-pitandremana - noho ny fitiavana, ny fitiavana ary ny fitiavana.

Thomas F. Torrance sy ny rahalahiny James B. dia nilaza taloha fa ny fahariana dia vokatry ny fitiavan'Andriamanitra tsy manam-petra. Miharihary izany amin'ny tenin'ilay Tsitoha: "Andao hanao olona, ​​sary tsy ampanantenantsika isika ..." (Genesisy 1:1,26). Ao amin'ilay fiteny hoe "andao [...]" isika dia antsoina hoe toetran'ny andriamanitra telo. Ny mpikaroka sasany ao amin'ny Baiboly dia tsy mitovy hevitra ary milaza fa ny fijerin'ny Andriamanitra telo izay iray dia manome fahatakarana ny Testamenta Taloha momba ny Testamenta Taloha. Matetika izy ireo dia mihevitra ny "Andao [...]" ho fitaovana stylistic literatiora (ny majestatis (na majestatis) na mahita ao aminy dia manondro ny hoe miresaka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny anjely i Andriamanitra amin'ny maha-mpamorona azy. Na eo aza izany dia tsy manasongadina ny fahefan'ny famoronana ho an'ny anjely ny Soratra Masina. Ankoatr'izany, tokony hanazava ny Baiboly iray manontolo isika momba ny toetran'i Jesosy sy ny fampianarany. Ilay Andriamanitra niteny hoe: "Andao [...]" dia ny Triune Andriamanitra, na fantatr'ireo razantsika taloha izany na tsia.

Raha mamaky Baiboly amin'ny fomba fijerin'i Jesosy isika, dia miharihary amintsika fa ny famoronan'Andriamanitra ny olombelona, ​​amin'ny endriny, dia maneho mazava ny toetrany, izay miseho amin'ny fitiavana. Ao amin'ny Kolosiana 1,15:2 sy 4,4 Korintiana dia ianarantsika fa i Jesoa mihitsy no endrik'Andriamanitra. Izy dia taratry ny sarin-drazana amintsika satria mitovy izy sy ny ray amin'ny fifandraisana feno lavorary. Milaza amintsika ny soratra masina fa eo amin'ny famoronana Jesosy (anisan'izany ny maha-olombelona) amin'ny alàlan'ny fanondroana azy hoe "lahimatoa" talohan'ny fahariana rehetra. I Paoly dia niantso an'i Adama ilay sary (ilay mifanohitra amin'ny sary) Jesosy, "izay tokony ho tonga" (Romana 5,14). Koa i Jesosy no mariky ny zanak’olombelona rehetra. Ao amin'ny tenin'i Paoly, Jesosy dia "Adama farany" izay "fanahy manome aina", izay manavao an'i Adama mpanota (1 Korintiana 15,45) ary noho izany dia mandeha araka ny endriny ny olombelona.

Araka ny lazain'ny Soratra Masina amintsika, dia "nahasarika [ilay olona vaovao] havaozina ho fahalalana isika amin'ny sarin'ny nahary azy". (Kolosiana 3,10), ary “ny rehetra […] dia miatrika ny voninahitry ny Tompo [...]; ary miova endrika amin'ny endriny isika avy amin'ny voninahitra iray hafa avy amin'ny Tompo izay Fanahy » (2 Kôr 3,18). Ny mpanoratra ny taratasy ho an'ny hebreo dia milaza amintsika fa i Jesosy dia "taratry ny voninahiny [an’Andriamanitra] sy ny endrik'ny toetrany." (Hebreo 1,3). Izy no tena endrik'Andriamanitra izay nanandrana ny fahafatesana ho an'ny rehetra tamin'ny fanekeny ny toetrantsika olombelona. Tamin'ny naha iray antsika, dia nohamasininy isika ka nataony rahalahiny sy anabaviny (Hebreo 2,9: 15). Natsangana isika ary nohariana indray tamin'ny endrik'ny Zanak'Andriamanitra, izay na dia antsika aza dia maneho ny fifandraisana masina sy maneho fitiavana ao amin'ny Trinite. Tokony hiaina ao amin'i Kristy isika, izay nogadraina ao amin'ny vondron'olona telo izay fitiavana ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Zanany malalantsika sy miaraka amin'i Kristy. Mampalahelo anefa fa ireo tsy mahay mamantatra ny fandresen'Andriamanitra, ny fananana fitiavana dia mora very io fahamarinana manan-danja io satria manohitra ny hevitra diso samihafa izy ireo.

  • ny tritheism izay mandà ny firaisan'ny tena Andriamanitra ary araka izany dia misy andriamanitra telo tsy miankina iray, izay misy ny fifandraisana rehetra eo amin'izy ireo dia aseho ivelany ivelany fa tsy fahaiza-mampiavaka izay misy an'Andriamanitra, izay mampiorina azy.
  • ny teoria momba ny modalisma , ny fampianarany dia mifantoka amin'ny toetran'Andriamanitra tsy miova, izay miseho amin'ny fotoana samy hafa amin'ny fomba telo misy. Io foto-pampianarana io dia mandà ny fifandraisany anatiny na ivelany na an'Andriamanitra.
  • ny Subordinationism izay mampianatra fa Jesosy dia mpamorona (na andriamanitra mitokana fa ambany kokoa ny Ray) ary noho izany tsy mandrakizay ilay Zanak'Andriamanitra Tsitoha. Ity fotopampianarana ity koa dia mandà fa Andriamanitra dia manana ny fifandraisan'ny Trinitera, tohanan'ny fitiavana masina mandrakizay.
  • Fotopampianarana hafa izay manohana ny foto-pinoana momba ny Andriamanitra telo izay iray, nefa tsy afaka mahatakatra ny voninahiny manokana: fa Andriamanitra telo no namboarina sy nanome azy amin'ny alàlan'ny toetrany talohan'ny nahitana ny famoronana.

Ny fahafantarana fa Andriamanitra telo am-pitiavana dia fitiavana amin'ny alàlan'ny toetrany dia manampy antsika hahafantatra ny fototry ny olona rehetra amin'ny fitiavana. Ny hifantohan'io fahatakarana io dia ny zava-drehetra dia mihodina ary mihodina manodidina an'i Jesosy, izay manambara ny Ray ary mandefa ny Fanahy Masina. Ilaina àry ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny zavatra noforoniny (anisan'izany ny maha-olombelona) natomboka tamin'ity fanontaniana ity: Iza i Jesosy?

Tsy azo ihodivirana ny fisainana Trinitarian fa ny ray dia namorona ny zava-drehetra ary nametraka ny fanjakany tamin'ny alàlan'ny fametrahana ny zanany lahy ho ivon'ny drafiny, ny tanjony ary ny fanambarana nataony. Manome voninahitra ny ray ny zanaka ary manome voninahitra ny zanaka ny ray. Ny Fanahy Masina, izay tsy miteny ho an'ny tenany, dia manondro mandrakariva ny zanakalahy ary amin'izany dia manome voninahitra ny zanakalahy sy ny ray. Ny Ray, Zanaka ary ny Fanahy Masina dia mankafy izany fifaneraserana sy fifankatiavana izany. Ary rehefa zanak'Andriamanitra, dia mijoro ho vavolombelona amin'i Jesosy ho Tompontsika, dia manao izany amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina hanome voninahitra ny Ray. Araka ny naminany dia ny fanompoana marina amin'ny finoana dia "ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana". Miaraka amin'ny fankalazana ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no ivavahantsika ny lahimatoa izay namorona antsika tamim-pitiavana, ka amin'ny alalantsika no itiavantsika azy sy hitoetra ao aminy mandrakizay.

Notarihin'ny fitiavana,

Joseph Tkach        
Filoha GRACE COMMUNION INTERNATIONAL