Ny fomba sarotra

050 ny lalana sarotra "Satria izy mihitsy no nilaza:" Tsy te-hanaisotra ny tanako aminao aho ary tsy te hiala aminao aho » (Hebreo 13, 5 ZUB).

Inona no ataontsika raha tsy mahita ny lalantsika isika? Tsy azo atao angamba ny mandalo fiainana tsy misy ahiahy sy olana misy eo amin'ny fiainana. Sarotra zakaina ireny indraindray. Toa tsy marim-pototra ihany ny fiainana. Fa maninona? Tianay ho fantatra izany. Malahelo isika noho ny tsy nahitana ary manontany tena isika ny dikan'izany. Na dia tsy zava-baovao aza izany, ny tantaran'ny olombelona dia feno fitarainana, saingy tsy azo atao ny mahatsapa izany rehetra izany amin'izao fotoana izao. Fa raha tsy ampy fahalalana isika dia omen'Andriamanitra zavatra antsointsika hoe finoana. Manam-pinoana isika raha tsy mahita fijery sy fahatakarana feno. Rehefa manome finoana antsika Andriamanitra dia mandroso amin'ny fahatokiana isika, na dia tsy afaka mahita aza isika na mahatakatra na mahatakatra ny fomba handrosoana.

Rehefa miatrika zava-tsarotra isika, dia mampino antsika Andriamanitra fa tsy tokony hitondra irery ny enta-mavesatra isika. Rehefa Andriamanitra, izay tsy mandainga, dia mampanantena zavatra, dia toy ny efa nisy izany. Inona no ambaran'Andriamanitra antsika amin'ny fotoan-tsarotra? Nilaza tamintsika i 1 ao amin'ny 10 Korintiana 13, hoe: "Tsy mbola naka fanahy tamin'ny olona akory ianareo; Fa mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anao halaim-panahy hananana, fa hamorona ny fivoahana amin'ny fakam-panahy ihany koa mba haharetanao. »

Tohanana izany ary hazavaina bebe kokoa amin'ny Deoteronomia 5, 31 sy 6: «Mahereza sy miorena tsara, aza matahotra ary aza matahotra azy ireo! Fa Jehovah Andriamanitrao homba anao; tsy hamily ny tanany aminao izy ary tsy handao anao. Fa ny Tompo no mandeha eo alohanao; homba anao izy ary tsy hanaisotra ny tananao aminao na hahafoy anao; aza matahotra ary aza mivadi-po. »

Tsy maninona izay alehantsika na izay alehantsika, tsy ataontsika irery izany. Ny tena marina dia miandry antsika Andriamanitra! Izy no nialoha antsika hanomana lalana ho antsika.

Andao hahatakatra ny finoana omen'Andriamanitra antsika ary andeha isika hiatrika amim-pahatokisana ny zavatra rehetra omen'ny fiainana.

Nataon'i David Stirk