Ny fomba sarotra

050 ny lalana sarotra "Satria izy mihitsy no nilaza:" Tsy te-hanaisotra ny tanako aminao aho ary tsy te hiala aminao aho »  (Hebreo 13, 5 ZUB).

Inona no ataontsika rehefa tsy mahita ny lalantsika isika? Tsy azo atao angamba ny mandalo fiainana raha tsy misy ny ahiahy sy ny olana ateraky ny fiainana. Indraindray ireny saika tsy zaka. Toa tsy rariny indraindray ny fiainana. Fa maninona no izany? Tianay ho fantatra izany. Loza tsy ampoizina be no manjo antsika ary manontany tena izahay hoe inona no dikan'izany. Tsy zava-baovao izany, feno fitarainana ny tantaran'ny olombelona, ​​saingy tsy azo atao ny mahatakatra izany rehetra izany amin'izao fotoana izao. Fa rehefa tsy ampy fahalalana isika dia omen'Andriamanitra zavatra ho valiny, izay antsointsika hoe finoana. Manana finoana izay tsy ananantsika ny topy maso sy ny fahatakarana feno. Raha manome finoana antsika Andriamanitra, dia mandroso amin'ny fahatokisana isika, na dia tsy mahita, tsy mahazo na miahiahy ny amin'ny fandehan'ny raharaha aza isika.

Rehefa miatrika zava-tsarotra isika, dia mampino antsika Andriamanitra fa tsy tokony hitondra irery ny enta-mavesatra isika. Rehefa Andriamanitra, izay tsy mandainga, dia mampanantena zavatra, dia toy ny efa nisy izany. Inona no ambaran'Andriamanitra antsika amin'ny fotoan-tsarotra? Nilaza tamintsika i 1 ao amin'ny 10 Korintiana 13, hoe: "Tsy mbola naka fanahy tamin'ny olona akory ianareo; Fa mahatoky Andriamanitra, ka tsy hamela anao halaim-panahy hananana, fa hamorona ny fivoahana amin'ny fakam-panahy ihany koa mba haharetanao. »

Tohanana izany ary hazavaina bebe kokoa amin'ny Deoteronomia 5, 31 sy 6: «Mahereza sy miorena tsara, aza matahotra ary aza matahotra azy ireo! Fa Jehovah Andriamanitrao homba anao; tsy hamily ny tanany aminao izy ary tsy handao anao. Fa ny Tompo no mandeha eo alohanao; homba anao izy ary tsy hanaisotra ny tananao aminao na hahafoy anao; aza matahotra ary aza mivadi-po. »

Tsy maninona izay alehantsika na izay alehantsika, tsy ataontsika irery izany. Ny tena marina dia miandry antsika Andriamanitra! Izy no nialoha antsika hanomana lalana ho antsika.

Andao hahatakatra ny finoana omen'Andriamanitra antsika ary andeha isika hiatrika amim-pahatokisana ny zavatra rehetra omen'ny fiainana.

Nataon'i David Stirk