Ny toeram-pitrandrahana XMUMX Mpanjaka

395 ireo vanja milevina mpanjaka mpanjaka Solomona 22 "Tsy nanendry ahy izy ireo, ka hiala amin'ny fiangonana aho," hoy i Jason tamin'ny fitarainan'ny tebiteby tamin'ny feony izay mbola tsy hitako hatramin'izay. "Efa nanao be dia be ho an'io vondrom-piarahamonina io aho - nanao fampianarana Baiboly, namangy ny marary, ary nahoana ny tany no namaha azy ireo ... voatokana? Ny toriteniny dia tokony ho resin-tory, mahantra ny fahalalany ny Baiboly ary tsy sariaka koa izy » Nahagaga ahy ny lolom-po nanjo an'i Jason, saingy nampiseho zavatra lehibe kokoa amin'ny lafiny rehetra - ny reharehany.

Ny karazana avonavona ankahalain’Andriamanitra (Ohabolana 6,16: 17-3,34) manambany ny tenanao sy manambany ny hafa. Ao amin'ny Ohabolana, i Solomona Mpanjaka dia nanondro fa "maneso ny mpaneso" Andriamanitra. Manohitra an'izay izay fomba fiainany no misakana azy ireo tsy hiantehitra amin'ny fanampian'Andriamanitra. Samy miady amin'ny avonavona isika rehetra, izay matetika tsy malaky ka tsy tsikaritray akory ny fiantraikany. "Nefa," hoy i Solomona nanohy, "hanome fahasoavana ho an'ny manetry tena" izy. Manana safidy isika. Azontsika atao ny mamela ny eritreritra sy ny fitondran-tsaintsika hotarihin'ny avonavona na fanetren-tena. Inona no atao hoe fanetren-tena ary inona ny fanalahidin'ny fanetren-tena? Aiza no hanombohana? Ahoana no ahafahantsika misafidy fanetren-tena sy hahazoana izay rehetra tian'Andriamanitra omena antsika?

Mpandraharaha sy mpanoratra marobe Steven K. Scott no mitantara ny tohin'ny mpandraharaha iray tapitrisa dolara miaraka amin'ny mpiasa an'arivony. Na dia nananany vola hividianana ny vola rehetra aza izy, dia tsy sambatra, mangidy, ary haingana. Ireo mpiasa ao aminy, na ny fianakaviany aza, dia nahita fa tsy sahiran-tsaina. Tsy zakan'ny vadiny intsony ny fihetsiny feno herisetra ary nangataka ny pasiterany hiresaka taminy. Nihaino ny lahatenin'ilay lehilahy ny pasitera momba ny zava-bitany ary vetivety dia nahatsapa fa ny avonavona no nanapaka ny fon'ny olona sy ny sainy. Nambarany fa izy irery no nanangana ny orinasany amin'ny zava-drehetra. Tokony ho niezaka mafy izy mba hahazoana diplaoma any amin'ny anjerimanontolo. Nirehareha fa nanao ny zavatra rehetra izy ary tsy nandoa trosa na iza na iza. Dia nanontany azy ilay pasitera hoe: «Iza no nanova ny diarinao? Iza no namahana anao ho zazakely? Iza no nampianatra anao hamaky sy hanoratra? Iza no nanome anao asa izay nahafahanao namita ny fianaranao? Iza no manompo anao ao amin'ny kafe? Iza no manadio ny trano fidiovana amin'ny orinasanao? » Niditra teo izy dia nanondrika ny lohany. Fotoana vitsy taty aoriana dia niaiky tamin'ny ranomaso teo imasony izy: «Izao no saiko izao dia hitako fa tsy vitako irery ny nanao izany rehetra izany. Raha tsy nisy hatsaram-panahy sy fanohanan'ny hafa dia mety tsy hahavita na inona na inona aho. Nanontany azy ilay pasitera hoe: "Tsy mihevitra ve ianao fa mendrika fankasitrahana kely izy ireo?"

Niova ny fon'ny lehilahy, toa andro iray ka hatramin'ny manaraka. Tao anatin'ny volana vitsy dia nanoratra taratasy fisaorana ho an'ny mpiasany tsirairay sy amin'ny olona rehetra izay, araka izay azony atao, no nandray anjara tamin'ny fiainany. Tsy hoe nahazo fankasitrahana lalina fotsiny izy, fa nanaja sy nankasitraka izay rehetra manodidina azy. Tao anatin'ny herintaona dia niova ho olona hafa. Fifaliana sy fiadanana no nanolo ny hatezerana sy ny korontana tao am-pony. Toa tanora kokoa izy. Nankafy azy ny mpiasa ao aminy satria nanaja azy ireo sy nanaja azy, izay noheverina fa noho ny fanetren-tena marina.

Ny zava-boarin 'ny firaisankinanan'Andriamnitra Ity tantara ity dia mampiseho antsika ny lakilen'ny fanetren-tena. Tahaka ny nahatakatra ilay mpandraharaha fa tsy afaka mahavita na inona na inona izy raha tsy misy ny fanampian'ny hafa, dia tokony hahatakatra ihany koa isika fa ny fanetren-tena dia manomboka amin'ny fahatsapana fa tsy afaka manao na inona na inona Andriamanitra. Tsy nanan-kery tamin'ny fidirantsika ary tsy afaka mirehareha na milaza izahay fa nanao zavatra tsara ho an'ny tenanay. Olombelona isika noho ny ataon'Andriamanitra. Mpanota isika, nefa Andriamanitra no nandray andraikitra, nanatona anay ary nampiditra antsika amin'ny fitiavany tsy hay lazaina (1 Jaona 4,19). Tsy afaka manao na inona na inona raha tsy misy azy. Ny hany azontsika atao dia ny hoe "misaotra" ary miala sasatra amin'ny fahamarinana araka ny niantsoana an'i Jesosy Kristy - ekena, voavela heloka ary tsy misy fepetra tiana tsy voafetra.

Fomba iray hafa handrefesana ny habeny Andao hanontany ny tenantsika hoe: "Ahoana no ahafahako manetry tena"? Ny Ohabolana 3,34 dia marina ary marina tokoa efa ho 1000 taona taorian'ny nanoratan'i Solomona ny teniny feno fahendrena ary ny apostoly Jaona sy Petera dia nampiasa azy ireo tamin'ny fampianarany. Tao amin'ny taratasiny, izay matetika momba ny fanekena sy ny fanompoana dia hoy i Paoly: «Tokony samy ... mitafy am-panetren-tena [fehikibo]» (1 Petera 5,5; Schlachter 2000). Amin'ity fanoharana ity dia mampiasa ny sarin'ny mpanompo iray izay mametraka apron manokana i Peter ary amin'izany dia mampiseho ny fahavononany hanompo. Hoy i Peter: "Aoka ianareo samy vonona ny hanompo ny fanetren-tena." Tsy isalasalana fa nieritreritra ny sakafo hariva i Petera rehefa nametaka takelaka i Jesosy ary nanasa ny tongotry ny mpianatra (Jaona 13,4-17). Ny teny hoe "fehikibo" nampiasain'i Jaona dia ilay nampiasain'i Petera. Jesosy naka ny aprily ary tonga tenany ho mpanompo ny olona rehetra. Nandohalika izy ary nanasa ny tongony. Teo am-panaovana izany dia nanolotra fomba fiainana vaovao izay fandrefesana ny habetsahan'ny fanompoana ny hafa isika. Manambony tena ny hafa ary miteny hoe "Manompoa ahy!", Manondraka eo anatrehan'ny hafa ny fanetren-tena ary miteny hoe "Ahoana no ahafahako manompo anao?" Mifanohitra amin'izay zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao izay angatahana anao hivezivezy, hihoatra sy hametraka ny tenanao ao anaty hazavana tsaratsara kokoa eo imason'ny hafa. Isika dia manompo Andriamanitra manetry tena izay mandohalika eo anatrehan'ny zavaboary mba hanompo azy. Mahatalanjona izany!

"Ataovy tahaka ny nataoko anao" Ny fanetren-tena dia tsy midika hoe mihevi-tena ho ambany na mieritreritra ny talentantsika sy ny toetrantsika isika. Mazava ho azy fa tsy momba ny fampisehoana ny tenanao ho toy ny tsy misy ary tsy misy olona. Satria ho avon-doha tsy mitongilana izany mikendry ny hoderaina noho izy manetry tena! Ny fanetren-tena dia tsy misy ifandraisany amin'ny fiarovan-tena, te hanana ny teny farany, na ny mitondra ny sasany hampidina ny maha-ambony azy. Ireharehantsika ny mampiditra ny tenantsika ka mahatsiaro tena tsy miankina amin'Andriamanitra, mihevitra ny tenantsika ho manan-danja kokoa ary manadino Azy. Ny fanetren-tena dia mahatonga antsika hanaiky an’Andriamanitra ary manaiky isika fa miankina tanteraka aminy. Midika izany fa tsy mijery ny tenantsika isika fa mitodika tanteraka amin'Andriamanitra, izay tia antsika ary mijery tsara kokoa noho isika.

Rehefa avy nanasa ny tongotry ny mpianany i Jesosy dia nanao hoe: "Ataovy tahaka ny nataoko taminao." Tsy nilaza izy fa ny hany fomba hanompoana dia ny manasa ny tongotry ny hafa, fa nanome azy ireo ohatra ny amin'ny fomba fiainana. Ny fanetrentena dia mitady foana ny fomba hanompoana. Manampy antsika hanaiky ny zava-misy, izany hoe noho ny fahasoavan'Andriamanitra, isika no fitaovana entiny, mitondra azy ary solontenany eto amin'izao tontolo izao. Reny Teresa dia ohatra iray amin'ny "fanetrentena mavitrika". Nilaza izy fa nahita ny tavan 'i Jesosy teo amin' ny tavan 'izay rehetra nanampy azy. Tsy nantsoina angamba isika hoe Mother Teresa manaraka, fa kosa vao tokony hampanahy kokoa ireo filànan'ny mpiara-belona amintsika isika. Isaky ny alaim-panahy ny handinika tsara ny tenantsika isika dia tsara ny mahatsiaro ny tenin'ny Arsobisialy Helder Camara hoe: "Rehefa miseho am-pahibemaso sy mpankafy sy mpankafy aho, dia mitodika any amin'i Kristy aho ary lazao aminy fotsiny: Tompoko, io no fidinao fandresena teto Jerosalema! Izaho ihany no ampondra kely mitaingina ».        

by Gordon Green


PDFNy toeram-pitrandrahana XMUMX Mpanjaka