Ny sitrapon'ireo vahiny

»Ampisehoy ahy sy ny firenena iray nahafa-po anao izany fankasitrahana nasehoko anao izany izao» (Genesisy 1:21,23).

Ahoana no tokony hifandraisan'ny firenena amin'ny olon-kafa? Ary ny tena zava-dehibe, ahoana ny tokony fihetsiktsika rehefa vahiny isika any amin'ny firenena hafa? Milaza ny Genesisy 1 fa nonina tao Gerar i Abrahama. Toa natsabo azy tsara izy, na dia teo aza ny hosoka nataon'i Abrahama tamin'i Abimeleka, mpanjakan'i Gerar. Nolazain'i Abrahama taminy ny antsasaky ny fahamarinana momba an'i Sara vadiny, mba hiarovana ny tenany tsy hovonoina. Vokatr'izany dia saika nijangajanga tamin'i Sara i Abimeleka. Tsy namaly faty anefa i Abimeleka noho ny ratsy, fa niverina kosa i Saraha, vadin'i Abrahama. Ary hoy Abimeleka: "Indro, ny taniko dia eo anoloanao; mipetraha eo imasonao tsara! » Genesisy 21 Izany no nanomezan'i Abrahama an'i Abrahama an-dàlana ho an'ny fanjakana manontolo. Nomeny sekely volafotsy arivo koa izy (Andininy 16).

Ahoana no namalian'i Abrahama? Nivavaka ho an'ny fianakavian'i Abimeleka sy ny ankohonany izy mba hiozonana amin'izy ireo ny ozona iray. Fa mbola niahanahana ihany i Abimeleka. Angamba izy dia nahita an'i Abrahama ho toy ny hery hodinihina. Ka dia nampahatsiahy an'i Abimeleka tamin'i Abrahama ny fomba nanehoan'izy mivady azy tamim-pahasoavana. Nanana fifanekena izy roa lahy, te-hiara-hiaina ao amin'ny firenena izy ireo nefa tsy misy herisetra sy fankahalana. Nanaiky i Abrahama fa tsy hanao hosoka intsony izy. Genesisy 1:21,23 ary asehoy fankasitrahana noho ny fahasoavana.

Fotoana maro taty aoriana dia hoy i Jesosy ao amin'ny Lioka 6,31, "Ary araka ny tianareo hataon'ny olona anao, dia mba ataovy aminy koa." Izany no hevitry ny nolazain'i Abimeleka tamin'i Abrahama. Ity misy lesona ho antsika rehetra: na mpiray tanàna isika na olon-tsy fantatra, dia tokony hahay hifandray sy hifanasoa.


vavaka

Ry ray malala, miangavy anao hanampy anay hifankatia hatrany amin'ny alàlan'ny fanahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Amen!

by James Henderson


PDFNy sitrapon'ireo vahiny