Ny voalohany dia tokony ho farany!

439 ny voalohany no tokony ho faranyRehefa mamaky ny Baiboly isika dia miady mafy mba hahafantatra izay rehetra nolazain'i Jesosy. Teny iray izay miverimberina matetika no vakiana ao amin'ny Filazantsaran'i Matio: "Fa ireo izay voalohany no ho farany, ary ny farany no ho voalohany" (Matio 19,30).

Toa nanandrana nanelingelina ny filan'ny fiaraha-monina i Jesosy, hamongotra ny toerana misy azy ary hanao fanambarana mampiady hevitra. Tena nahalala ny Baiboly ny taonjato voalohany tany Palestina. Niverina tamin'ny fotoana nifankahitan'izy ireo tamin'i Jesosy ny mpianatra te-ho mpianatra ary very hevitra sy tezitra. Na aiza na aiza ny tenin'i Jesosy dia tsy nifanaraka tamin'izy ireo. Ny raby tamin'io fotoana io dia voahaja tsara tokoa ny harenany, izay heverina ho fitahian'Andriamanitra. Anisan'ireo "voalohany" teo amin'ny tohatra ara-tsosialy sy ara-pivavahana.

Tamin’ny tranga iray hafa, dia hoy i Jesosy tamin’ny mpihaino azy: "Hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify raha mahita an’i Abrahama sy Isaka ary Jakôba ary ny mpaminany rehetra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra, nefa manosika ny tenanao! Ary avy any atsinanana sy andrefana ary avy any avaratra sy any atsimo ary hipetraka eo amin'ny latabatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro, ireto no farany, ka ireo no voalohany; ary voalohany izy, dia ho farany »(Lioka 13, 28-30 Baiboly mpamono).

Maria, renin'i Jesosy, nahazo aingam-panahy avy tamin'ny Fanahy Masina, dia nilaza tamin'i Elisabeth zanak'olo-mpiray tam-po taminy: «Tamin'ny sandry mahery no nanehoany ny heriny; Nampiely azy eran'ny rivotra rehetra izy, ary ny avonavony dia mirehareha sy miavonavona. Nanongana ny mahery Izy ary nanandratra ny kely »Lioka 1,51-52 Fandikan-tenin'i New Geneva). Angamba misy fambara eto hoe ny avonavona dia ao amin'ny lisitry ny ota ary fahavetavetana Andriamanitra ((Ohabolana 6,16: 19).

Tamin'ny taonjato voalohany an'ny Fiangonana, ny apôstôly Paoly dia nanamafy ity làlana mifamadika ity. Amin'ny teny saro-pady sosialy sy ara-pinoana dia anisan'i "voalohany" i Paul. Olom-pirenena romanina izy, ary nanana tombontsoam-pireneny nahavariana. "Tamin'ny andro fahavalo, dia voafora tamin'ny zanak'Isiraely aho, avy amin'ny firenen'i Benjamina, Hebreo avy amin'ny Hebreo, Fariseo araka ny lalàna" (Filipiana 3,5).

Nantsoina ho amin'ny fanompoana an'i Kristy i Paoly tamin'ny fotoana izay efa nitoriteny efa nitory ny apostoly hafa. Nanoratra ho an'ny Korintiana izy ary nanonona ny mpaminany Isaia: "Te-hamongotra ny fahendren'ny olon-kendry aho, ary holaviko ny fahendren'ny olon-kendry ... Fa ny adala talohan'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra mba hahamenatra ny hendry ; ary izay malemy amin'izao tontolo izao dia nofidin'Andriamanitra hanala baraka izay matanjaka (1 Korintiana 1,19:27 sy XNUMX).

Nilaza tamin'ny olona mitovy ihany i Paoly fa niseho tamin'i Kristy "natsangana tamin'ny maty" tamin'ny farany ho toy ny fahaterahana mbola tsy teraka ”taorian'ny nisehoany tamin'i Petera, rahalahy 500 tao amin'ny fotoana iray hafa, avy eo tamin'i Jakoba sy ny apostoly rehetra. Famantarana hafa? Hanary ny hendry sy matanjaka ve ny malemy sy ny adala?

Matetika Andriamanitra dia niditra an-tsehatra mivantana tamin'ny tantaran'ny Isiraely ary nanilika ilay lamina andrasana. Esao no lahimatoa, fa i Jakoba no mandova ny fizokiana. Isimaela dia lahimatoan'i Abrahama, fa ny zon'ny lahimatoan'i Isaka dia nomena. Rehefa nitso-drano ny zanak’i Josefa roa i Jakoba, dia nametrahany ny tanany tamin’i Efraima zandriny fa tsy i Manase. I Saoly mpanjaka voalohany teo amin'ny Israely dia tsy nankatò an'Andriamanitra rehefa nitondra ny vahoaka izy. Andriamanitra dia nifidy an'i Davida, iray amin'ny zanak'i Jese. Mikarakara ny ondry any ivelany any i David dia voatery nantsoina handray anjara amin'ny fanosorana azy. Amin'ny faratampony dia tsy natao ho kandida mendrika ho an'io toerana io izy. Eto koa, dia ny "lehilahy araka ny fanjakan'Andriamanitra" no nofidina teo anoloan'ireo rahalahy hafa manan-danja kokoa.

Be dia be no nolazain'i Jesosy momba ny mpampianatra lalàna sy ny Fariseo. Saika ny fitambarany ny Chapter 23 ao amin'ny Filazantsaran'i Matio no miresaka azy ireo. Tian'izy ireo ny seza tsara indrindra ao amin'ny synagoga, faly izy ireo niarahabaina teny an-tsena, hoy ny lehilahy nilaza azy ireo rabi. Nanao ny zavatra rehetra izy ireo mba hankatoavam-bahoaka. Nisy fiovana lehibe tsy ho ela dia hipoitra. "Ry Jerosalema, Jerosalema ... impiry aho no maniry ny hanangona ny zanakao, tahaka ny akoho manangona ny zanany ao ambanin'ny elany; ary tsy tianao izany! Havela ho lao aminao ny tranonao »(Matio 23,37-38).

Inona no dikan'izany: "Nandresy ny mahery Izy ary nampitraka ny ambany?" Na inona na inona fitahiana sy fanomezana azontsika avy amin'Andriamanitra, tsy misy antony tokony hireharehantsika! Ny avonavona dia nanamarika ny fiandohan'ny fianjeran'i Satana ary mahafaty antsika olombelona. Raha vao mikikitra amintsika izy dia manova ny fomba fijerintsika sy ny fihetsintsika.

Ny Fariseo izay nihaino azy dia niampanga an’i Jesosy ny nandroahany demonia tamin’ny anaran’i Beelzebub, andrian-demonia. Nanao fanambarana mahaliana i Jesosy: «Ary na zovy na zovy no miteny zavatra hanohitra ny Zanak'olona dia hahazo famelan-keloka; fa na zovy na zovy no miteny zavatra hanohitra ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka, na eto amin'ity izao na amin'ny ho avy »(Matio 12,32).

Toa ny fitsarana farany ho an'ny Fariseo izany. Efa nahita fahagagana maro izy ireo. Niala an'i Jesosy izy ireo, na dia marina sy nahatoky aza izy. Amin'ny maha-karazan'entana farany azy azy ireo dia nangataka azy ireo ny famantarana izy. Moa ve ny fahotana manohitra ny Fanahy Masina? Mbola azo atao ve ny mamela heloka? Na dia eo aza ny avonavony sy ny hamafin'ny fony, dia tia an'i Jesosy izy ary maniry ny hiverenany.

Toy ny mahazatra, nisy ny fanilihana. Nikodemosy tonga tany amin'i Jesosy tamin'ny alina, te hahatakatra bebe kokoa, saingy natahotra ny Sanhedrin, ny filankevitra avo (Jaona 3,1). Niaraka tamin'i Joseph avy any Arimithea izy avy eo rehefa nametraka ny vatan'i Jesosy tao am-pasana. Gamaliel dia nampitandrina ny Fariseo amin'ny fanoherana ny toriteny nataon'ny apostoly (Asa 5,34).

Voavola amin'ny fanjakana?

Ao amin'ny Apokalypsy 20,11 isika dia mamaky momba ny fitsarana teo anoloana seza seza fotsy lehibe, miaraka amin'i Jesosy mitsara ny "sisa amin'ny maty". Mety ve ireo mpampianatra malaza teo amin'ny Isiraely ireo, "voalohany" an'ny fiarahamoniny tamin'izany fotoana izany, i Jesosy, izay nohomboany tamin'ny farany, dia afaka mahita hoe iza izy? Ity dia "sign" tsara lavitra kokoa izany!

Mandritra izany fotoana izany, ny tenany ihany no voatazona amin'ny fanjakana. Izy ireo dia mahita ny olona avy any atsinanana sy avy any andrefana izay nijereny azy. Ny olona izay tsy nahazo tombony hahalala ny Soratra Masina ankehitriny dia mipetraka amin'ny fety lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra (Lioka 13,29). Inona no mety hahamenatra kokoa?

Ao ilay "Sahanin'ny Volan'ny maty" ao amin'ny Ezekiela 37. Andriamanitra dia manome fahitana mahatsiravina. Nangonina miaraka amin'ny "tabataba" niroboroboana ny taolana maina ary tonga olona. Nilaza tamin'ny Mpaminany Andriamanitra fa ireo taolana ireo dia mpianakavin'i Isiraely rehetra (anisan'izany ny Fariseo).

Hoy izy ireo: «Ry zanak'olombelona, ​​ireto taolana ireto no mpianakavin'i Isiraely manontolo. Jereo ary ankehitriny, hoy izy ireo: malazo ny taolanay ary very ny fanantenanay fa efa momba antsika izy »(Ezk 37,11). Nefa hoy Andriamanitra: "Indro, hovohako ny fasanareo, ka ho entiko miala amin'ny fasanareo ianareo, ry oloko, ary hitondra anareo ho any amin'ny tanin'ny Isiraely. Ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah, raha sokafako ny fasanareo, ary ampandriko avy ao am-pasanareo ny oloko. Ary homeko ny aiko ny aminao, mba ho velona indray ianao, ary hipetraka eo amin'ny taninao, ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah »(Ezk 37,12: 14).

Fa maninona no ametrahan'Andriamanitra olona voalohany izay voalohany ary nahoana no farany no voalohany? Fantatsika fa tia ny olona rehetra Andriamanitra - ny voalohany, toa ny farany sy ny olona rehetra eo aminy. Iriny ny hifandraisantsika rehetra. Ny fanomezana fibebahana lehibe sarobidy dia tsy azo omena amin'ireo izay manaiky ny fahasoavana mahafinaritra sy ny sitrapony tonga lafatra.

nataon'i Hilary Jacobs


PDFNy voalohany dia tokony ho farany!