Manatanteraka ny lalàna

363 no manaraka ny lalàna «Fahasoavana madio dia tena voavonjy ianao. Ny tenanao dia tsy mahavita na inona na inona, fa manaiky amim-pahatokiana izay omen'Andriamanitra anao. Tsy nahavita an'izany tamin'ny fanaovana zavatra ianao; satria tsy tian'Andriamanitra hisy hiantehitra amin'ny asany manokana eo alohany » (Efesiana 2,8-9 GN).

Nanoratra i Paoly hoe: "Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa izao dia ny fahatanterahan'ny fitiavana ny lalàna » (Romana 13,10 Baiboly Zurich). Mahaliana fa amin'ny natiora dia mitodika mamadika ity fanambarana ity isika. Izahay indrindra dia te hahafantatra hoe aiza isika no mifandray. Tiantsika ny hahita mazava, mametraka fenitra momba ny fomba ijoroantsika amin'ny hafa. Ny hevitra hoe ny lalàna no fomba hanatanterahana ny fitiavana dia mora kokoa ny refesina, mora kokoa noho ny hevitra fa ny fitiavana no lalana hanatanterahana ny lalàna.

Ny olana amin'ity fomba fisainana ity dia ny olona iray dia afaka manatanteraka ny lalàna tsy misy fitiavana. Saingy tsy afaka ny hitia ianao raha tsy manatanteraka ny lalàna. Ny lalàna milaza ny fihetsiky ny olona tia. Ny maha samy hafa ny lalàna sy ny fitiavana dia ny fitiavana avy any anaty, ny olona miova ao anatiny; ny lalàna, etsy ankilany, dia miantraika any ivelany ihany, ny fihetsika ivelany.

Izany dia satria ny lalàn'ny fitiavana sy ny lalàna dia samy manana ny fotokevitra nitarika azy samy hafa. Ny olona tarihin'ny fitiavana dia tsy mila ampianarina momba ny fomba fitondran-tena am-pitiavana, fa ny olona tarihin'ny lalàna no mila azy. Matahotra izahay fa raha tsy misy fitsipika matanjaka toa ny lalàna, izay mitaky antsika hanana fitondran-tena tsara, dia mety tsy hanana fihetsika mifanaraka amin'izany isika. Na izany aza, ny tena fitiavana dia tsy iharan'ny fepetra, tsy azo terena na terena. Omena malalaka sy raisina an-kalalahana izany fa raha tsy izany dia tsy fitiavana. Mety ho fanekena na fankasitrahana izany, fa tsy fitiavana, satria tsy misy fepetra ny fitiavana. Ny fanekena sy ny fanekena dia matetika mifamatotra amin'ny toe-javatra ary matetika mifangaro amin'ny fitiavana.

Io no antony mahatonga ilay antsoina hoe fitiavana antsika mora resahina rehefa tsy mahafeno ny fanantenantsika sy ny fitakianay ny olona tiantsika. Io karazana fitiavana io dia tena ekena fotsiny izay omentsika na mitazona amin'ny fiankinan-tsaina. Maro amintsika no tsaboina amin'ny fomba toy izany ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary ny lehibentsika ary matetika isika dia mitondra ny zanatsika toy ny very an-tsaina.

Izay angamba no mahatonga antsika tsy mahatsiaro tena noho ny fiheverana fa ny finoana an’i Kristy no nahatratra ny lalàna. Tiantsika ny mandrefy zavatra hafa amin'ny hafa. Fa raha voavonjy amin'ny fahasoavana izy ireo amin'ny finoana ny tena maha-izy azy, dia tsy mila refesina intsony isika. Raha tia azy ireo Andriamanitra na dia eo aza ny fahotany, ahoana no ahafahantsika mitsara azy ireo kely sy tsy mitana ny fitiavana amin'izy ireo raha tsy mitondra ny heviny araka ny hevitrao?

Tsara ny vaovao tsara fa voavonjy amin'ny alàlan'ny finoana daholo isika rehetra. Afaka mankasitraka indrindra an'izany isika, satria tsy nisy ny olona fa i Jesosy no nahatratra ny refin'ny famonjena. Misaora an'Andriamanitra noho ny fitiavana tsy misy fepetra ao aminy izay hanavotany antsika sy hanodinana antsika ho lasa toetran'i Kristy!

nataon'i Joseph Tkack


PDFManatanteraka ny lalàna