Iza no fahavaloko?

Tsy hohadinoiko mihitsy io andro nampalahelo tao Durban, Afrika Atsimo io. 13 taona aho ary nilalao tag teo an-tokotany aloha niaraka tamin'ireo anadahiko sy rahavaviko ary namako tamin'ny andro mahafinaritra mahafinaritra talaky masoandro rehefa niantso ny fianakaviany tao ny reniko. Latsaka ny ranomasony raha nitana lahatsoratra an-gazety izy izay nitatitra ny fahafatesan'ny raiko tany Afrika Atsinanana.

Ny toe-javatra manodidina ny fahafatesany dia nametraka fanontaniana vitsivitsy. Na izany aza, ny zava-drehetra dia toa nanondro fa niharan'ny ady Mao Mao izy, izay nanomboka tamin'ny 1952 ka hatramin'ny 1960 ary dia notarihina hanohitra ny fanjanahan'i Kenya. Ny vondrona mavitrika indrindra amin'ny ady mitam-piadiana dia avy amin'ny Kikuyu, foko lehibe indrindra any Kenya. Na dia natao hanoherana ny fahefan'ny mpanjanatany britanika sy ny fotsy hoditra aza ny fifandonana, dia nisy ihany koa fifandonana mahery vaika teo amin'i Mao Mao sy ireo Afrikana tsy mivadika. Ny raiko dia lehibe tao amin'ny rezimanta Kenyan tamin'izany fotoana izany ary nitana andraikitra lehibe tamin'ny ady ary noho izany dia tafiditra tao anatin'ny lisitra malaza izy. Tena kivy be aho, very hevitra ary sosotra be tamin'ny fahatanorako. Ny hany zavatra fantatro dia ny famoizana ny raiko malalako. Fotoana fohy taorian'ny nifaranan'ny ady. Nikasa ny hifindra any Afrika Atsimo miaraka amintsika izy tao anatin'ny volana vitsivitsy. Tamin'izany fotoana izany dia tsy azoko ny tena anton'ny ady ary fantatro fotsiny fa ny dadako dia miady amin'ny fikambanana mpampihorohoro. Izy no fahavalo nahatonga ny namantsika namoy ny ainy!

Tsy vitan'ny niatrika ny fahaverezan'ny fahavoazana fotsiny izahay, fa niatrika ny fahantrana koa izahay satria tsy nety nanome anay ny sandan'ny fanananay tany Afrika Atsinanana ny tompon'andraikitra amin'ny fanjakana. Niatrika fanamby ny reniko avy eo nitady asa sy mitaiza zaza dimy mianatra any amin'ny kely karama. Na izany aza, tao anatin'ireo taona taorian'izay, dia nijanona ho mahatoky amin'ny fivavahako kristiana aho ary tsy nampisy hatezerana na fankahalana an'ireo olona tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny raiko nahatsiravina.

Tsy misy fomba hafa

Ireo teny nolazain'i Jesosy raha mbola nihantona teo amin'ny hazo fijaliana Izy, nijery ireo olona nanameloka, naneso, nikapoka, nanombo tamin'ny hazo fijaliana ary nijery azy maty tamim-pahoriana, nampionona ahy tamin'ny fahoriako: «Raiko ô, mamelà ny heloko satria tsy fantany izay ataony. "
Ny fanomboana an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia nateraky ny mpitondra fivavahana marina tamin'ny androny, ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo, feno politika, fahefana ary fahafaham-po amin'ny tontolon'izy ireo. Nihalehibe teto amin'ity tontolo ity izy ireo ary miorim-paka lalina amin'ny psyche azy manokana sy ireo fomba amam-panao tamin'ny androny. Ny hafatra izay notorin'i Jesosy dia miteraka fandrahonana lehibe amin'ny fisian'izao tontolo izao, ka namorona tetika hitondrana azy eo amin'ny fitsarana sy hanomboana azy amin'ny hazo fijaliana izy Diso tanteraka ny fanaovana izany, saingy tsy nahita fomba hafa izy ireo.


Ny miaramila romana dia ampahany amin'ny tontolo hafa, ampahany amin'ny fanjakana imperialisma. Nanaraka ny baiko avy amin'ny lehibeny fotsiny izy ireo toa izay nataon'ny miaramila tsy mivadika rehetra. Tsy nahita lalan-kafa izy ireo.

Izaho koa dia tsy maintsy niatrika ny marina: ireo mpikomy Mao Mao dia tratry ny ady ratsy izay momba ny fahavelomana. Voasimba ny fahafahanao manokana. Nihalehibe izy ireo ary nino ny anton'izy ireo ary nifidy ny làlan'ny herisetra hiantohana ny fahalalahana. Tsy nahita lalan-kafa izy ireo. Taona maro taty aoriana, tamin'ny 1997, dia nasaina ho mpandahateny amin'ny fivoriana iray tany akaikin'i Kibirichia any amin'ny faritra atsinanan'ny Meru any Kenya aho. Fotoana nahafinaritra iray hitrandrahana ny fakako ary hanehoako amin'ny vadiko sy ny zanako ny toetra mampientanentana an'i Kenya ary tena faly tamin'izy ireo izy ireo.

Nandritra ny lahateniko voalohany dia niresaka momba ny fahazazako nankafiziko teto amin'ity firenena tsara tarehy ity aho, saingy tsy nitantara ny lafiny maizina amin'ny ady sy ny fahafatesan'ny raiko. Fotoana fohy taorian'ny fisehoako dia nisy lehilahy antitra volo fotsy tonga tao amiko, nandeha tamin'ny sakantsakana ary nitsiky be ny tarehiny. Voahodidin'ny vondrona mafana fo iray momba ny zafikely valo eo ho eo izy dia nangataka ahy hipetraka satria te hilaza zavatra amiko izy.

Fotoana nampihetsi-po narahin'ny fahagaga tsy nampoizina. Niresaka tamim-pahatsorana momba ny ady sy ny fomba niadiany tamin'ny ady izy tamin'ny naha-mpikambana tao amin'ny Kikuju. Naheno momba ny lafiny hafa amin'ny fifandonana aho. Nilaza izy fa anisan'ny hetsika te-hiaina malalaka sy hiasa amin'ireo tany nalaina tamin'izy ireo. Mampalahelo fa very izy sy ireo olon-tiany an'arivony maro hafa, anisan'izany ny vehivavy sy ny ankizy. Avy eo dia nibanjina ahy tamim-pitiavana feno fitiavana ity tovolahy kristiana tia fo ity ary nilaza hoe: "Miala tsiny indrindra amin'ny fahafatesan'ny rainao aho." Sarotra tamiko ny nitana ny ranomasoko. Eto izahay dia niresaka toy ny Kristiana taompolo vitsivitsy taty aoriana, rehefa avy nifanandrina tamin'ny iray tamin'ireo ady lozabe indrindra tany Kenya, na dia zaza tsy ampy taona fotsiny aza aho nandritra ny fotoana nisian'ny fifandonana.
 
Nifandray avy hatrany tamin'ny fisakaizana lalina izahay. Na dia mbola tsy nitondra mangidy tamin'ny olona tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny raiko aza aho dia nahatsapa fihavanana lalina tamin'ny tantara. Filipiana 4,7 dia tonga tamiko: "Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay avo lavitra noho ny antony rehetra, dia tehirizo ao amin'i Kristy Jesosy ny fonao sy ny sainao." Ny fitiavana, ny fiadanam-po ary ny fahasoavan'Andriamanitra dia nampiray antsika ho iray ao aminy. Ny fakantsika tao amin'i Kristy dia nanasitrana anay, nanapaka ny tsingerin'ny fanaintainana izay nandaniantsika ny ankamaroan'ny fiainantsika. Fahatsapana fanamaivanana sy fanafahana tsy hay faritana nameno anay. Ny fomba nampiarahan'Andriamanitra antsika dia maneho ny maha-zava-poana ny ady, ny ady ary ny fankahalana. Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia samy tsy nandresy ny andaniny sy ny ankilany. Mahavaky fo tokoa ny mahita ny kristiana miady amin'ny Kristiana amin'ny adiny. Amin'ny fotoanan'ny ady dia mivavaka amin'Andriamanitra ny andaniny roa ary mangataka aminy mba handray ny andaniny, ary amin'ny fotoanan'ny fandriam-pahalemana dia azo inoana fa mpinamana ireo Kristiana ireo.

Mianara mamela

Ity fihaonambe nanova fiainana ity dia nanampy ahy hahatakatra bebe kokoa ireo andinin-teny ao amin'ny Baiboly miresaka ny fitiavana ny fahavalo (Lioka 6,27-36). Ankoatry ny toe-javatra ady dia mitaky ihany koa ny fanontaniana hoe iza no fahavalontsika sy fahavalontsika? Ary ny olona mifanena amintsika isan'andro? Mamporisika ny fankahalana sy ny fandavana ny hafa ve isika? Angamba hanohitra ny sefo, izay tsy mifanaraka amintsika? Angamba hanohitra ilay namana azo antoka izay nandratra antsika mafy? Angamba hanohitra ny mpiara-monina izay iadian-kevitra amintsika?

Ny lahatsoratra avy amin'i Luke dia tsy mandrara ny fihetsika tsy mendrika. Fa kosa, io dia ny fihazonana ny sary lehibe amin'ny alàlan'ny fampiharana ny famelan-keloka, ny fahasoavana, ny hatsaram-panahy ary ny fampihavanana ary ny fahatongavana ho olona antsoin'i Kristy hahatongavantsika. Izany dia momba ny fianarana mitia tahaka ny itiavan'Andriamanitra rehefa mihalehibe sy mihalehibe isika Kristiana. Ny mangidy sy ny fandavana dia mety hitondra antsika ho babo sy hifehezana. Ny fianarana mamela ny fametrahana eo am-pelatanan'Andriamanitra ireo toe-javatra izay tsy azontsika fehezina na mitaona no mahatonga ny tena fahasamihafana. Ao amin'ny Jaona 8,31: 32 dia mamporisika antsika i Jesosy mba hihaino ny teniny ary hanao zavatra mifanaraka amin'izany: «Raha manaraka ny teniko ianareo, dia ho mpianatro tokoa ary hahalala ny marina ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. " Izany no lakilen'ny fahalalahana amin'ny fitiavany.

by Robert Klynsmith


PDFIza no fahavaloko?