Tantaran'i Jeremy

Tantara 148 nataon'i jeremy Jeremy dia teraka niaraka tamin'ny vatana marefo, miadana ny saina, ary aretina mitaiza, tsy azo sitranina, izay namono tsikelikely ny fiainany manontolo. Na izany aza, ny ray aman-dreniny dia nanandrana nanome azy fiainana mahazatra araka izay azo atao ary avy eo dia nalefan'izy ireo tany amin'ny sekoly tsy miankina.

Vao tamin’ny 12 taona i Jeremy dia tao amin’ny kilasy faharoa ihany. Ny mpampianatra azy, Doris Miller dia matetika tsy kivy taminy. Nitsangitsangana teo amin'ny seziny izy, ary nitabataba be. Indraindray dia niteny mazava izy indray, toy ny hoe nisy tara-pahazavana namirapiratra teo amin'ny haizin'ny ati-dohany. Ny ankamaroan'ny fotoana anefa dia nahatezitra ny mpampianatra azy i Jeremy. Indray andro, niantso ny ray aman-dreniny izy ary nangataka azy ireo ho any an-tsekoly hanao fotoam-pitsarana.

Rehefa nipetraka mangina tao amin'ny kilasy tsy misy na dia ny Forresters dia hoy i Doris taminy: «Any amin'ny sekoly manokana i Jeremy. Tsy rariny raha miaraka amin'ny ankizy hafa tsy manana olana amin'ny fianarana izy. »

Nitomany tamim-pahanginana i Ramatoa Forrester raha niteny ny vadiny hoe "Ramatoa Miller," hoy izy, "ho loza be ho an'i Jeremy tokoa raha alainay an-tsekoly izy. Fantatray fa tena faly izy raha eto. »

Nipetraka tany ela i Doris taorian'ny nialan'ny ray aman-dreny, nibanjina ny varavarankely tamin'ny ranomandry. Tsy rariny raha mitazona an'i Jeremy ao amin'ny kilasiny. Tsy maintsy nampianatra ankizy 18 izy ary aretina i Jeremy. Tampoka teo dia nahatsiaro tena ho meloka izy ireo. "Andriamanitra ô," hoy izy niantso mafy, "nitoloko eto aho, na dia tsy misy inona aza ny olako raha oharina amin'ity fianakaviana mahantra ity! Azafady mba ampio aho hanam-paharetana bebe kokoa amin'i Jeremy! »

Tonga ny lohataona ary niresaka tamim-pifaliana ny ankizy momba ny Paska ho avy. Notantarain'i Doris ny tantaran'i Jesôsy ary avy eo, mba hanamafisana ny fiheverana fa mitombo ny fiainana vaovao, dia nomeny atody plastika lehibe ny ankizy tsirairay. "Eny!" Hoy izy taminy, "Tiako ny hitondra ity trano ity ary ampodio indray rahampitso miaraka amin'ny zavatra maneho fiainana vaovao. Azonao ve? »

"Ie, Andriamatoa Miller!" Namaly tamin-jotom-po ireo ankizy - ny rehetra afa-tsy i Jeremy. Nohenoiny fotsiny, mihiratra foana ny masony. Manontany tena izy raha mahazo ny anjarany izy. Angamba afaka niantso ny ray aman-dreniny izy ary nohazavaina taminy ilay tetikasa.

Ny ampitso maraina dia ankizy 19 no tonga tany am-pianarana, nihomehy sy nitantara, raha nametraka ny atodiny tao anaty harona lehibe lehibe teo amin'ny latabatra nataon'i Miller. Rehefa vita ny fianarany matematika dia fotoana izao hanokafana ny atody.

Nahita voninkazo iray tao anaty atody voalohany i Doris. "Oh eny, voninkazo iray tokoa ny mariky ny fiainana vaovao," hoy izy. "Rehefa mipoitra avy amin'ny tany ny zavamaniry, fantatsika fa tonga ny lohataona." Nisy zazavavy kely iray teo amin'ny laharana voalohany hanangan-tanana. "Ity ny atodiko, Ramatoa Miller," hoy izy nikiaka.

Ny atody manaraka dia misy lolo-plastika izay tena misy. Nitazona izany i Doris: "Fantatsika rehetra fa miova ny bibikely ary maniry ho lolo tsara tarehy. Eny, izany koa ny fiainana vaovao ». Nitsiky tamim-pireharehana i Judy ary nilaza hoe: "Ramatoa Miller, ity atody io."

Manaraka izany dia nahita vato misy molotra eo amboniny i Doris. Nohazavainy fa misolo tena ny fiainana ny moss. Namaly i Billy avy ao amin'ny laharana aoriana. "Nanampy ahy ny raiko", hoy izy. Ary nanokatra atody fahefatra i Doris. Fa foana! Tsy maintsy ho i Jeremy, hoy izy. Tsy mila mahazo ny toromarika izy. Raha mba tsy nanadino ny niantso ny ray aman-dreniny izy. Tsy te hampahamenatra azy, fa napetrany tamim-pahanginana ny atody ary tonga dia nitady iray hafa.

Tampoka teo dia niteny i Jeremy. "Ramatoa Miller, tsy te hiresaka momba ny atody ve aho?"

Namaly tamim-pifaliana i Doris: "Fa i Jeremy - foana ny atodinao!" Nibanjina ny masony izy ary nilaza tamim-pitandremana hoe: "fa foana koa ny fasan'i Jesosy!"

Nijanona ny fotoana. Rehefa tratra indray izy, dia nanontany azy i Doris: "Fantatrao ve ny antony tsy nisy na inona na inona ny fasana?"

«Oh eny! Novonoina i Jesosy ary napetraka teo. Dia nanangana azy ny rainy! » Neno ny lakolosim-baravarana. Rehefa nihazakazaka nankany an-tokotany ny ankizy dia nitomany i Doris. Maty i Jeremy telo volana taorian'izay. Ireo izay nanome azy ny voninahitra farany tao am-pasana dia gaga raha nahita atody 19 teo amin'ny vatany, izy rehetra tsy nisy.

Tsotra ny vaovao tsara - nitsangana i Jesosy! Enga anie ho feno fifaliana anao ny fitiavan'ity fetin'ny fankalazana ara-panahy ity.

nataon'i Joseph Tkach


PDFTantaran'i Jeremy