Ny fandrotsahana ny fiainan'i Kristy

189 narotsaka ny fiainan'i Kristy Androany dia tiako hampirisika anao hanaraka ny fananarana nomen’i Paoly ny fiangonana Filipiana. Nangataka azy hanao zavatra izy ary hasehoko anao ny momba izany, ary hangataka anao hanapa-kevitra ny hanao toy izany koa ianao.

Jesosy dia Andriamanitra tanteraka ary olombelona tanteraka. Andininy hafa izay miresaka ny fahaverezan'ny maha-Andriamanitra azy dia hita ao amin'ny Filipiana.

"Fa izao fihetseham-po izao dia ao aminao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay tahaka ny endrik'Andriamanitra, dia tsy nitazona ho tahaka ny andriamanitra; fa nitory ny tenany izy, naka ny endrika ho mpanompo ary nitovy endrika taminny olona, ​​ary raha ny endriny ivelany noforonina toa olona iray dia nanetry tena izy ka nanaiky ny fahafatesana, eny fa na dia fahafatesana teo aminny hazo fijaliana aza. Izany no antony nanandratan'Andriamanitra azy ho ambonin'ny olona rehetra ary nomeny anarana ambonin'ireo anarana rehetra izy ireo, ka amin'ny anaran'i Jesosy dia mandohalika daholo izay any an-danitra sy et earth an-tany ary ambanin'ny tany ary miankohoka ny fiteny rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra, » (Filipiana 2,5-11).

Te-hametraka zavatra roa miorina amin'ireto andininy ireto aho:

1. Izay nolazain'i Paoly momba ny toetran'i Jesosy.
2. Nahoana izy no nilaza izany?

Rehefa avy nanapa-kevitra ny antony nilazany zavatra mikasika ny toetran'i Jesosy isika dia manana ny fanapahan-kevitray amin'ny taona ho avy. Na izany aza, mora azon'ny iray diso ny hevitry ny andininy 6-7 izay nomen'i Jesosy ny maha-Andriamanitra azy manontolo na tamin'ny ampahany. Nefa tsy nilaza izany i Paoly. Andeha isika handinika ireo andinin-tsoratra masina ireo ary hahita izay tena lazainy.

Izy dia tahaka ny endrik'Andriamanitra

Fanontaniana: inona no dikan'ny hoe endrika an'Andriamanitra?

Ny andininy 6-7 ihany no andininy ao amin'ny NT izay mirakitra ny teny grika hoe Paul
"Gestalt" dia ampiasaina, fa ny grika AT dia mirakitra inefatra.
Mpitsara 8,18 "Ary hoy izy tamin'i Zebaha sy Zalmunna: Inona ireo olona novonoinao tany Tabor? Hoy izy ireo: Samy toa anao izy rehetra, tsara tarehy tahaka ny zanaka mpanjaka. »
 
Joba 4,16 "Nijoro teo izy ary tsy fantatro ny endriny, nisy endrika teo imasoko, nahare feo bitsiboka aho:"
Isaia 44,13 «Ny mpandrafitra dia mitsikilo ny torolàlana, mitafy azy amin'ny penina, miasa amin'ny antsy voasokitra ary mitafy azy amin'ny kompas; ary nataony toy ny olona iray, tahaka ny hakanton'ny olona iray, fa mipetraka ao amin'ny trano iray izy. »

Daniela 3,19 "Tezitra i Nebokadnezara ary niova ny tarehiny niatrika Sadrach, Mesach ary Abednego. Nomeny baiko ny hanaovan'ilay fatana ny hafitoana noho ny mahazatra. »
Paoly dia midika hoe [miaraka amina fehezanteny] ka izany no voninahitr'i Kristy sy ny fahalehibiazany. Nanana voninahitra sy fahalehibiazana izy ary ny insignia rehetra maha-Andriamanitra.

Mba hitovy amin'Andriamanitra

Ny fampiasana fampitoviana mitovitovy indrindra azo jerena ao amin'ny Johannes. Jaona 5,18 "Koa ny Jiosy izao dia nitady hamono azy bebe kokoa, satria tsy vitan'ny hoe nivadika ny Sabata ihany, fa Andriamanitra nantsoiny ho rainy koa, izay nanaovany ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra."

Nahatsiaro an'i Kristy izay mitovy amin'ny an'Andriamanitra i Kristy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, i Paoly dia nilaza fa manana ny fahalehibiazana feno Andriamanitra ary Jesosy dia tena Andriamanitra. Amin'ny ambaratonga olombelona dia mitovy ny fitenenana fa misy olona manana ny endrik'andriamanitra ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka ary tena fianakavian'ny mpanjaka izy.

Fantatsika izay rehetra mitovy amin'ny fianakavian'ny mpanjaka, fa tsy izany, ary mamaky momba ireo fianakavian'ny fianakavian'andriana sasany izay tsy mitovy amin'ny fianakavian'andriana isika. Jesosy dia samy nanana ny "fisehoana" sy ny toetran'ny andriamanitra.

voahazona toy ny halatra

Raha atao teny hafa, zavatra azonao ampiasaina ho tombontsoanao manokana. Tena mora ho an'ny olona manana tombontsoa ny mampiasa ny toerany ho tombontsoan'ny tsirairay manokana. Hahazo fitsaboana tsara indrindra ianao. Nilaza i Paoly fa na dia Andriamanitra sady endrika sy inti aza i Jesosy, dia tsy nanararaotra an'io tranga io amin'ny maha-olombelona azy. Ny andininy faha-7-8 dia mampiseho fa mifanohitra amin'ny fihetsiny ny fihetsiny.

Jesosy nanaratsy ny tenany

Inona no nolazainy? Ny valiny dia: tsy misy. Andriamanitra tanteraka izy. Tsy afaka mijanona Andriamanitra na dia vetivety foana aza Andriamanitra. Tsy namoy ny toetran'Andriamanitra na ny fahefana ananany izy. Nanao fahagagana izy. Afaka namaky saina izy. Nampiasa ny heriny izy. Ary tamin'ny fiovan-tarehy dia nasehony ny voninahiny.

Ny tian'i Paoly eto dia azo jerena amin'ny andininy hafa izay ampiasainy ny teny ho an'ny "teny".
1 Kor. 9,15 «Fa tsy nataoko izany; Tsy nanoratra ihany koa aho mba hihazonana izany amiko. Aleoko maty toy izay maty handoa ny laiko! »

"Nafoiny ny tombontsoany rehetra" (GN1997-Übers.), «Tsy nanantitrantitra ireo tombontsoany izy. Tsia, nolaviny » (Manantena ny mpandika teny rehetra.). Amin'ny maha olombelona azy, Jesosy dia tsy nampiasa ny toetrany masina na ny heriny masina ho tombontsoany manokana. Nampiasa azy io izy io mba hitoriana ny filazantsara, hanabeazana ny mpianatra sns ... - fa tsy natao hanamora ny fiainany akory. Amin'ny teny hafa, tsy mampiasa ny heriny ho an'ny tombontsoany manokana izy.

  • Ny fitsapana sarotra any an-efitra.
  • Rehefa tsy niantso afo avy tany an-danitra Izy handringana ireo tanàna tsy mpinamana.
  • Ny hazo fijaliana. (Nilaza izy fa afaka niantso ny antokon'ny anjely hiaro azy.)

Nanolotsany an-tsitrapo ny tombontsoa rehetra azony natao ho an'Andriamanitra ho fandraisana anjara tanteraka amin'ny maha-olombelona antsika. Andao hamaky ny andininy faha-5-8 isika ary hahita mazava hoe mazava be izao hevitra izao.

Filipo. 2,5-8 «Fa izany toetra izany dia ao aminao, izay tao amin'i Kristy Jesosy, 6 izay, raha nitovy endrika tamin'Andriamanitra izy, dia tsy nitana an-keriny ho toa an'Andriamanitra; 7 fa nanao ny tenany izy ka naka endrika endrika mpanompo ary nitovy tamin'ny olona, ​​ary tamin'ny endriny toa ny olona 8, dia nanetry tena izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, eny, hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana aza. »

Avy eo dia nofaranan'i Paoly tamin'ny fanambarana fa Andriamanitra nanangana an'i Kristy mihoatra ny olona rehetra. Filipo. 2,9
«Izany no nahatonga an'Andriamanitra nanandratra azy ho ambonin'ny olona rehetra ka nanome azy anarana ambonin'izy rehetra. Ka amin'ny anaran'i Jesosy dia ny lohalika rehetra any an-danitra sy et earth an-tany sy ambanin'ny tany ary ny fiteny rehetra no manaiky fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra Ray. »

Koa misy dingana telo:

  • Ny zon'i Kristy sy ny tombontsoany ho Andriamanitra.

  • Ny safidiny dia ny tsy hampiasa ireo zo ireo, fa ho tonga mpanompo.

  • Ny fisondrony farany amin'ny vokatr'ity fiainana ity.

Tombontsoa - fahavonona ny serivisy - mitombo

Izao ny fanontaniana lehibe kokoa dia ny antony ao amin'ireo andininy ireo ao amin'ny Filipiana. Voalohany, mila tadidintsika fa Filipiana dia taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana iray manokana noho ny antony iray amin'ny fotoana manokana. Noho izany, izay lazain'i Paoly ao amin'ny 2,5: 11 dia tsy maintsy misy ifandraisany amin'ny tanjon'ny taratasy iray manontolo.

Tanjon'ny taratasy

Voalohany, tokony ho tsaroantsika fa rehefa nitsidika an'i Filipy voalohany i Paoly ary nanomboka ny fiangonana tany, dia nosamborina i Paul (Asan’ny Apostoly 16,11: 40). Na izany aza, tena nafana ny fifandraisany tamin'ny Fiangonana hatramin'ny voalohany. Filipiana 1,3: 5–4 "Misaotra an'Andriamanitro hatrany isaky ny mieritreritra anao aho, 5 amin'ny fanelanelanana amim-pifaliana amin'ny fotoana rehetra amin'ny fivavahako ho anao rehetra, noho ny fiarahanao amin'ny filazantsara isan'andro."

Izy no nanoratra ity taratasy ity avy tany am-ponja tany Roma. Filipiana 1,7 "Mety ny mieritreritra anareo rehetra satria ao am-poko izay ampianarinao amin'ny fahasoavana, amin'ny fatorako ary amin'ny fiarovana sy ny fanamafisana ny filazantsara amiko. »
 
Nefa tsy sorena na tsy diso fanantenana izy, fa faly.
Fil. 2,17-18 «Fa raha nidina ho toy ny fanatitra zava-pisotro aho noho ny fanatitra sy ny asan'ny fisoronana amin'ny finoana, dia faly sy faly aminareo aho; 18 Tokony ho faly sy hiara-mifaly amiko koa ianao! »

Na dia nanoratra io taratasy io aza izy ireo dia nanohy nanohana azy tamin-kafanam-po. Filipo. 4,15-18 «Ary fantatrareo koa ny Filipiana fa tamin'ny fiandohan'ny filazantsara, rehefa nandao an'i Makedonia aho, dia tsy nisy fiangonana niara-nizara tamiko ny kaontin'ny vola miditra sy ny vola lany noho ianao irery; 16 Eny, nampandeha ahy indray mandeha indroa ianao ho any Tesalonika mba hanomezana izay ilaiko. 17 Tsy ny fangatahana fanomezana no tadiaviko, fa ny vokatra kosa dia be noho ny aminareo. 18 Manana ny zavatra rehetra sy ny fananako aho; Tena nokarakaraiko hatramin'ny nandraisako ny fanomezanao avy amin'i Epaphroditus, ilay niharam-boina nahafinaritra sy nankasitrahan'Andriamanitra. »

Ny feon'ny taratasy dia manondro fifandraisana akaiky, vondrom-pitiavana kristiana matanjaka ary fahavononana hanompo sy hijaly ho an'ny filazantsara. Fa misy kosa ny famantarana fa tsy araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra.
Fil. 1,27 «Ariho fotsiny ny fiainanao mendrika ny evanjelin'i Kristy, ka na avy aho hahita anao na tsy eo, dia henoko avy aminao fa matanjaka amin'ny fanahy iray ary miady miray hina amin'ny finoana ny filazantsara . »
"Tariho ny fiainanao" - Grika. Politeuesthe dia midika ny fanatanterahana ny andraikiny amin'ny maha olompirenena azy ireo.

Miahy i Paul satria hiteny fa tena henjana ny fihetsika manoloana ny fiarahamonina sy ny fifankatiavana izay hita taloha tao Filipy. Ny tsy fitovian-kevitra anaty dia manohintohina ny fitiavana, ny firaisana ary ny fiarahamonina.
Filipiana 2,14 "Ataovy ny zavatra rehetra raha tsy mimonomonona na misalasala".

Philipp. 4,2-3 «Mananatra an'i Evodia sy i Syntyche aho mba ho iray saina ao amin'ny Tompo.
3 Ary miangavy anao koa, ilay mpiara-miasa tsy mivadika amiko, mba hikarakara ireo miady amiko noho izany, miaraka amin'ny Clemens sy ireo mpiasa hafa, izay ao amin'ny Bokin'ny fiainana ny anarany. »

Raha fintinina dia niady ny vondrom-pinoana rehefa lasa olona tia tena sy miavonavona ny sasany.
Philipp. 2,1: 4-2 «Ary misy fananarana ao amin'i Kristy, misy ny famporisihana ny fitiavana, ny firaisana amin'ny fanahy, misy ny fitiavana sy ny famindram-po, 3 koa tanteraho ny fifaliako amin'ny maha-iray ihany, fitiavana mitovy , manana sy miray saina ary mahatsiaro ny iray. 4 Aza manaova na inona na inona noho ny fitiavan-tena na ny filana zava-poana, fa amin'ny fanetren-tena dia mifanaja kokoa noho ny tenanao. Tsy samy mijery ny azy ny tsirairay fa samy mifampitandrona. »

Hitantsika eto ireto olana manaraka ireto:
1. Misy ny fifandonana.
2. Misy ny tolona hery.
3. Ianao te ambinina.
4. Azon-tsaina izy ireo amin'ny fisisihana ny alehany.
5. Mampiseho ny fandanjalanjana ny tena manokana.
 
Miahy izay hahasoa azy manokana izy ireo.

Mora latsaka amin'ireo fanovana rehetra ireo. Efa hitako tao aminy sy tao anatin'ny taona maro izay aho. Mora koa ny manjary jamba satria tsy mety ho an'ny kristiana izany fihetsika izany. Ny andininy faha-5-11 dia mijery ny ohatr'i Jesosy hamela ny rivotra amin'ny avonavona rehetra sy ny fitiavan-tena izay mora mandroba antsika.

Hoy i Paoly: Heverinao ve fa tsara kokoa noho ny hafa ianao ary mendrika ny haja sy manaja avy ao amin'ny fiarahamonina? Diniho hoe tena lehibe sy mahery i Kristy. Hoy i Paul: Tsy te hanaiky ny hafa ianao, tsy te-hanompo nefa tsy ekena, ho sosotra ianao satria heverin'ny sasany ho nomena anao? Mieritrereta izay tian'i Kristy hatao tsy misy.

"Ao amin'ny boky iray momba ny Exit Interviews Exit Interviews, hoy i William Hendrick
momba ny fianarana nataony momba ireo izay nandao ny fiangonana. Betsaka ny olona 'mitombo ny fiangonana' mitsangana eo am-baravaran'ny fiangonana ary manontany ny olona ny antony nahatongavany. Amin'izany fomba izany, ny olona iray dia te-hanandrana mameno ny 'zavatra takian'ny' olona tadiavinao. Fa vitsy, raha misy, mijanona eo am-baravarana any aoriana hanontany hoe maninona no lasa izy ireo. Izany no nataon'i Hendricks, ary azo antoka ny vakiteny.

Gaga aho rehefa namaky ireo tsikera avy amin'ireo sisa tavela (ankoatry ny fanehoan-kevitra somary somary manan-tsaina sy mandratra avy amin'ny olona sasany izay mieritreritra) nandao) ny zavatra sasany nantenain'ny olona sasany tao am-piangonana. Irin'izy ireo ny zavatra isan-karazany izay tsy ilaina amin'ny Fiangonana; ny fomba hankasitrahana, hotsirihina ary manantena ny hafa mba hanome izay rehetra ilainy, nefa tsy misy adidy hanatanterahana ny filàn'ny hafa. " (The Plain Truth, Janoary 2000, p.23).

I Kristy dia nanondro ny Kristiana ho an'i Kristy. Mamporisika azy ireo hanana ny fiainany ao anatin'ny fiaraha-monina Kristiana tahaka an'i Kristy. Raha niaina toy izany izy ireo, dia hanome voninahitra azy ireo tahaka ny nataony tamin'i Kristy.

Philipp. 2,5 ny 11
"Fa io fanahy io dia ao aminao, izay tao amin'i Kristy Jesosy, 6 izay, raha nitovy endrika tamin'Andriamanitra izy, dia tsy nitazona tahaka ny andriamanitra; 7 fa nanao ny tenany izy, naka ny endrika ho mpanompo ary nitovy endrika tamin'ny olona, ​​ary tamin'ny endriny ivelany toa ny olona, ​​8 dia nanetry tena izy ka nanaiky ny fahafatesana, eny, na dia teo amin'ny hazo fijaliana aza. 9 Izany no antony nanandratan'Andriamanitra azy ho ambonin'ny olona rehetra ka nomeny anarana ambonin'izy rehetra, 10 ka amin'ny anaran'i Jesosy dia mandohalika daholo izay any an-danitra sy et earth an-tany ary ambanin'ny tany, 11 ary ny fiteny rehetra ekeo fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitr'Andriamanitra Ray. »

I Paoly dia nanambara ny adidiny manokana amin'ny maha-olom-pirenen'ny lanitra azy Ny fanatanterahana ny (fanjakana) dia midika hoe maneho ny tenanao tahaka ny nataon'i Jesosy ary handray ny andraikitry ny mpanompo. Tsy maintsy manome ny tenanao ianao tsy vitan'ny mandray fahasoavana ihany, fa koa hijaly (1,5.7.29-30). Philipp. 1,29 "Fa ny amin'i Kristy, dia nomena ny fahasoavana tsy hino azy ihany, fa hijaly koa noho izy."
 
Tokony ho vonona hanompo ny hafa ianao (2,17) "haidina" - hanana toe-tsaina sy fomba fiaina izay tsy mitovy amin'ny lanjan'izao tontolo izao (3,18-19). Philipp. 2,17 "Fa raha arotsaka kosa aho toy ny fanafahana amin'ny fanatitra sy ny ministeran'ny finoanao, dia faly sy faly aminareo rehetra aho."
Philipp. 3,18-19 «Fa maro no mandeha, toy ny nolazaiko matetika anao, fa ankehitriny kosa milaza hoe mitomany toy ny fahavalon'ny hazofijalian'i Kristy; 19 Ny farany dia simba, ny andriamaniny no kibo, nireharehany noho ny henatra ary ny sainy no nitarika azy ho amin'ny tany. »

Mila mampiseho fanetren-tena ianao mba hahatakaranao fa ny hoe ao amin'i Kristy dia midika hoe mpanompo satria Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao tsy ho Tompo fa mpanompo. ,

Mety hampidi-doza ny fitiavan-tena amin'ny tombotsoan'ny hafa, ary koa ny fampiroboroboana avonavona izay avy amin'ny fireharehana amin'ny toe-javatra misy azy, ny talentany, na ny vokatry ny fahombiazana.

Ny vahaolana amin'ny olana amin'ny fifandraisana interpersonal dia mitoetra amin'ny fifanetren-tena miaraka amin'ny hafa. Ny fanahin'ny fahafoizan-tena dia fanehoana ny fitiavana ny fitiavana hafa hazavaina ao amin'i Kristy, izay "mankatò hatramin'ny fahafatesana, eny, hatramin'ny fahafatesana"!

Ny tena mpiasa dia maneho ny tenany.I Paoly dia mampiasa an'i Kristy hanazavana izany. Manan-jo tsy hisafidy ny lalan'ny mpanompo izy, fa afaka mitaky ny toerany ara-dalàna.

Nilaza i Paul fa tsy misy toeran'ny fivavahana tsara izay tsy mampihatra amin'ny maha-mpanompo azy. Tsy misy koa ny toerana misy ny fahamendrehana izay tsy manintona na mamoaka tanteraka ho an'ny tombontsoan'ny hafa aza.

famaranana

Miaina anaty fiarahamonina anjakan'ny fitiavan-tena isika, voan'ny filozofia "izaho aloha" ary miendrika filam-banin'ny fahombiazana sy fahombiazana. Saingy tsy ny soatoavin'ny fiangonana araka ny famaritan'i Kristy sy i Paoly. Ny tenan'i Kristy dia tsy maintsy mikendry ny fanetren-tena sy ny firaisan-tsaina ary ny fiarahana amin'ny kristiana. Tsy maintsy manompo ny hafa isika ary mihevitra izany ho adidintsika voalohany amin'ny fitiavana tonga lafatra amin'ny asa. Ny toe-tsain'i Kristy, toy ny fanetren-tena, dia tsy mitaky ny zon'ny na fiarovana ny tombontsoan'ny tena, fa vonona hanompo foana.

nataon'i Joseph Tkach