lisitra

Rehefa lavo ny fatorana anatiny

Ny fiainana ao amin’i Kristy

Oviana ianao no voavonjy?

Ny Fanahy Masina: Fanomezana!

Endrik’Andriamanitra

Fetin’ny Fiakaran’i Jesosy any an-danitra

Torohevitra tsara sa vaovao tsara?

Inona no hafatr’i Jesosy?

Avia ary jereo!

Jesosy - Ranon'aina

Tsy rariny izany

Ny fikasan'Andriamanitra

Ny fanoharana momba ny mpanefy tanimanga

akimpy ny masonao ary matokia

Anao ianao

Maimbo fiainana

Eritrereto am-pifaliana i Jesosy

Ny menarana varahina

Efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra

Velona eto an-tany ve Andriamanitra?

Ny fidirana amin'ny fitoerana masina

Ny tantara pastoraly

Tsy mila an’Andriamanitra

Fatiantoka maharary

Haharitra hafiriana izany?

Jesosy no lalana

Fahasoavana sy fanantenana

Ny feon-kira telo

Ny mpanjaka vao teraka

Tonga nofo ny teny

Tantara momba ny habaka sy ny fotoana

Avy amin'ny maizina mankany amin'ny mazava

Fiandrasana sy fiandrasana

Rahoviana indray i Jesosy no ho avy?

Ny fanasana ho amin'ny fiainana

Ilay farantsakely very

Moa ve mitazona ny tadiny eo an-tànany Andriamanitra?

Amin'ny fivelaran'ny fiainana

Nisafidy ny tsara kokoa i Maria

Jesosy sy ireo vehivavy

Ilay mpampakatra

Avia hisotro

Ny mombamomba ahy vaovao

Marina tsy misy asa

Fibebahana, fibebahana ary fibebahana

Kristy ao aminao

ao amin'i Kristy

Voahombo tamin'ny hazo fijaliana ao amin'i Kristy

Bartimeo

Fanapahan-kevitra amin'ny fiainana isan'andro

Sarin'ny tena

Fahatezeran'Andriamanitra

Vavaka ho fankasitrahana

Ny Fanahy Masina: mitoetra ao amintsika Izy!

Pentekosta: tanjaka ho an'ny filazantsara

Asa sy fiantsoana

Marina tokoa fa Zanak'Andriamanitra izy

Tonga ho an'ny olona rehetra Jesosy

Voafafa mandrakizay

Fihaonana amin'i Jesosy

Ny fasana foana: inona no ao aminao?

Fety roa

Ilay Zanak'olombelona nasandratra

Teny misy dikany

Fitsangatsanganana: sakafo tsy hadino

tahiry

Ny siny vaky

Il Divino the Divine

Ny tantaran'i Mefi-Boschets

Labozia fitsingerenan'ny andro nahaterahana

Andron'ny mpifankatia - Andron'ny mpifankatia

Ny vahaolana tsara indrindra amin'ny Taombaovao

Krismasy ao an-trano

Ny tena jiro

Andriamanitra miaraka amintsika

Ny voaloboka sy ny sampany

Divay fampakaram-bady

Manana safidy ny olombelona

Mbola tia antsika ve Andriamanitra?

Ny azo antoka ny famonjena

Meteza ho goavan'ny finoana

Toeran'ny fanatrehan'Andriamanitra

Immanuel - Momba antsika Andriamanitra

ADN an'ny famoronana vaovao

Asa kely

Misara-bary amin'ny akofa

Masinina valiny

Amin'ny teboka ambany

Hetezo ny voninkazo malazo

Mampitaha, manombatombana ary mitsara

Manaiky ny ota ve ny fahasoavana?

Nitsangana i Jesosy, velona izy

Jesosy: ny mofon'aina

Nahazo fiainana mandrakizay

Ny fotopampianaran'ny Rapture

Aoka ianao ho fianakaviana

Teolojia Trinitas izay mifototra amin'i Kristy

Dingana amin'ny finoana

Natsangan'i Kristy

Vadin'i Pilato aho

Maty ny fanantenana

Manomboka eo amin'ny lalitra ka hatramin'ny lolo

Ny sarin'i Jesosy manontolo

Mandalo fiondranana ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra

Ny voary vaovao

Ny fo vaovao

Ny fanahin'ny fahamarinana

Ny fiainana navotana

Fanekena ny famelan-keloka

Olana virus virus

Mamofona ny rivotra

Miaina ho an'Andriamanitra na amin'i Jesosy

Fahatokisan'ny jamba

Mamirapiratra ny hazavana

Fahazavan 'i Kristy eo amin' izao tontolo izao

Fanomezan'Andriamanitra ny zanak'olombelona

Ny tantara fiterahana lehibe indrindra

Ho fitahiana amin'ny hafa

Mankanesa at me amiko!

Ny fahafenoan'Andriamanitra tsy manam-petra

Famantarana ny fotoana

Ankizy iray sarotra

Ny vesatry ny ota

Ny Sakafo Harivan'i Jesosy farany

Vaovao ratsy?

Ny tsara indrindra amin'ny fanomezana rehetra

Fifandraisana tapaka

Manatanteraka ny lalàna

Ny Fitsarana Farany

Miaina ny tena fahafahana

Ny fanompoam-pivavahana marina

Ny safidy tsara kokoa

Fiainana tanteraka?

trompetra

Mandria an'i Jesosy

Iza moa i Nikodemosy?

Miaraka amin'i Jesosy

vatana teny

Ny famitahana ny harena

Dingana goavana ho an'ny olombelona

Misaora ny mpampianatra tsara indrindra

Loharanon'ny rano velona

Fantatr'i Jesoa marina tsara anao

Ny fiangonana marina

Fikambanana miaraka amin'Andriamanitra

Fifandraisana mafana

Ny Fanahy Masina dia mitoetra ao anatinao!

Pentekosta

Jesosy, ilay fanekena tanteraka

Amin'ny toerana mety amin'ny fotoana mety

Matahotra ny fitsarana farany?

Velona Jesosy!

Finoana - jereo ny tsy hita maso

Iza moa i Barabasy?

Mivoaka i Lazarosy!

Life vaovao

Fanorenana efatra momba an'Andriamanitra

Fanompoam-pivavahana na sampy sampy

Miaina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra

Ny sandan'ny vidin'ny fanjakan'Andriamanitra

Afaka mahavita izy!

Hahafantatra an'Andriamanitra amin'ny saina rehetra

Universe

Kristy velona ao aminao!

fanamarinana

Jesosy: Ny Fanjakan'Andriamanitra

fandavana

Ny tany manga manga

Ahoana ny hevitrao ny teny hoe Andriamanitra?

Aiza ianao?

Jesosy: ilay fampanantenana

Rehefa tsara ny fotoana

Andriamanitra dia miaraka amintsika

Ny dianao manaraka

Notahin'Andriamanitra izahay!

Salamo 8: Tompon'ny Hopeless

Ilay alika mahatoky

Ny fanjakan'Andriamanitra Fizarana 1

Amin'ny fotoana mety amin'ny toerana mety

Hitako ao aminao i Jesoa

Fitiavana fitiavana

Fantaro ny fanjakana

Ny lanjantsika marina

Fifandraisana: modely an'i Kristy

Mikaroka ny fandriam-pahalemana anaty

Ny Filazantsara - Ny fanasana anao amin'ny Fanjakan'Andriamanitra

Andriamanitra manome antsika ny tena fiainana

Fitsipika fototra dimy momba ny fanompoana

Adaladala aho

Tiany aho

Izany no tiako momba an'i Jesoa

Fanomezana tsara

Inona ireo fanomezana tsara?

Voalohany ianao!

Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino?

Fanantenana ho an'ny jamba

Mbola betsaka ny zavatra afaka manoratra

Aoka hamirapiratra ny fahazavan'i Kristy

Famantarana ny fotoana

Nahoana no misy faminaniana?

Teny tokana ihany

Malemy fanahy ve ianao?

Jesosy - ilay sorona tsara kokoa

Mijanòna ao amin'i Kristy

Aoka Andriamanitra no ho toa azy

Ny varimbazaha varimbazaha

Jesosy no voalohany

Ny vatofantsika ho an'ny fiainana

Jesosy - ny fahendrena samirery!

Pond na renirano?

Ny famonjena dia ny adin'Andriamanitra

Mitadiava fihavanana amin'i Jesosy

Fiainana be dia be

Ny fiavian'ny Tompo

Milamina hatrany

Avia, Jesosy Tompo

Tsy misy manasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra

Ny Filazantsara - ny Vaovao Tsara!

Fiadanana amin'ny Andron'ny Mpinamana

Ny Fanahy Masina no mahatonga izany

Ny voalohany dia tokony ho farany!

Lesona avy amin'ny fanasan-damba

Romana 10,1-15: Vaovao mahafaly ho an'ny rehetra

Tena tanteraka izany

Mifantoha amin'i Jesosy

Alefaso amin'ny Tompo ny asanao

Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany

Matio 9: Tanjon'ny Fanasitranana

Ny Fitsarana Farany

Fampahatsiahivana amin'ny fotoana mety

Jereo ny fitoriana filazantsara amin'ny alàlan'ny solomasin'i Jesosy

Jesosy: Ny fandaharam-pamonjena tonga lafatra

Fanapahan-kevitra na vavaka

Miandry ny tranonao any an-danitra ve ianao?

Fanaterana an'i Jesosy Virjiny

Telo ao anaty

Fahantrana sy fahalalahan-tanana

Teny manana fahefana

Ny fahagagana amin'ny fahaterahana indray

Inona no dikan'ny hoe ao amin'i Kristy?

Voninahitry ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra

Hoy Jesosy: Izaho no fahamarinana

Aiza Andriamanitra?

Ny medium dia ny hafatra

Miasa amim-paharetana

Nikarakara azy izy

Manapaha hevitra hitsiky

Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany

Matio 7: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra

fifehezan-tena

Ampiasao ny fanomezana fanomezana fotoana

Ahoana ny fampiofanana ny feon'ny fieritreretanareo?

Asandrato ny Tompo, ry fanahiko

Tian'Andriamanitra ny olona rehetra

fahagagana fanasitranana

Mankalaza ny Ascension izahay

Ahoana no fahitanao ny fahalalanao?

Ny toeram-pitrandrahana XMUMX Mpanjaka

Fiaraha-miasa amin'Andriamanitra

Matio 6: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra

Mifosa

Ny fandrika fikarakarana

Mialà ary miandrasa!

Amin'ny vatana inona no hitsanganan'ny maty?

Tsy rariny izany!

Ny fiafarana dia ny fiandohana vaovao

Mihatra amin'ny Kristianina ihany koa ny lalàn'i Mosesy?

Gardes and deserts

Izay nolazain'i Jesosy momba ny Fanahy Masina

Matio 5: Ny Toriteny teo An-tendrombohitra

Amin'ny fahatokiana eo anoloan'ny seza fiandrianana

Fanandramana any amin'ny mandrakizay

Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 21)

Ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olony ao amin'ny Salamo

Famelan-keloka: fanalahidy lehibe

Kristy ny zanak'ondrintsika Paska

Ny fototry ny fahasoavana

Ny fahasoavan'Andriamanitra

Andriamanitra dia ...

Manaraka ny serivisy

Ny masoko efa nahita ny famonjenao

Ny fiadian'Andriamanitra rehetra

Ny fanompoantsika ara-dalàna

I Kristy ve no aiza no nanoratan'i Kristy?

Manatanteraka ny lalàna

Voasoratra eo an-tanany

Ny hanoanana lalina ao anatintsika

Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

Nahoana no mivavaka, rehefa mahalala ny zava-drehetra Andriamanitra?

toriteny

Isan'andro

Famonjena ho an'ny olona rehetra

Lahatsoratra

Ny foto-pinoan'ny Atheisisme Vaovao

Isan'andro

Manantena ny rehetra

Ny fahasoavan'Andriamanitra

Ny hoavy

Miresaka momba ny fiainana

for hevitra

Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino?

Niresaka momba ny famonjena anao ve ianao?

Mahatsiaro tena ho meloka ve ianao?

Mampianatra ny fampihavanana rehetra ve isika?

Ny fampakarana - fiverenan'i Jesosy

Izay lazain'ny Matio 24 momba ny "farany"

Ho afa-miala eto ve aho?

Ankafizo ny dia

Fomba tsara kokoa

Manjary diamondra ara-panahy

Tsara kokoa noho ny vitsika

Maninona no tsy mamaly ny vavaka ataoko Andriamanitra?

Voafidy avy amin'Andriamanitra

Ny sitrapon'ireo vahiny

Mpanohana ny finoana

Aoka ho fitahiana ho an'ny hafa

Ahoana ny hevitrao momba ny tsy mpino?

Ny fiaiken-keloka "Legalista tsy fantatra anarana"

Miaraka amin'ny fo vaovao amin'ny taom-baovao!

Mitory ny "fahasoavana mora" ve isika?

Ny olan'ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity

Manomboha amin'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra

Matio 5: Toriteny teo an-tendrombohitra (Fizarana 1)

Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 20)

Ao amin'ny ghetto

Tsy misy zavatra tokony hatao

Arovy amin'ny mpandimby anao aho

Ny fanomezana Krismasy tsara indrindra

1914-1918: "Ny ady izay nahafaty an 'Andriamanitra": valiny

Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 13)

Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 2)

Ilay mpanjaka manetry tena

Oviana i Jesosy no teraka?

Xmas - Krismasy

Ny masonao ihany

Ny fahagagana momba ny nahaterahan'i Jesosy

Teraka ho faty

Advent sy Noely

Tsy miadana amin'Andriamanitra

Ampiasao ireo zavatra rehetra azo atao

Mistery sy tsiambaratelo

Tsy mitsahatra tia antsika mihitsy Andriamanitra!

Miaina amin'ny andro vitsy ve isika?

Tonga tsy hita maso ilay tsy hita maso

Aza manaiky ny fahasoavan'Andriamanitra

Ny taranak'i Abrahama

Alao ny sabatrao!

Amin'ny iraka miafina

Inona no atao hoe famonjena?

Tsy misy mandositra

Andriamanitra ao anaty boaty

Zava-mahadomelina sy tsy fivadihana

Lova tsy hay lazaina

Salamo 9 sy 10: fiderana sy fiantsoana

Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 14)

Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 3)

Raha izaho no Andriamanitra

Izaho dia tsy 100% Venda

Ny tena maha-izy antsika sy ny dikany

Famerenana indray ny taratasy ho an'ny Romana

Hamafiso ireo laharam-pahamehana

mifanohitra

Inona no atao batisa?

Martin Luther

Lazarosy sy ilay manankarena - tantara iray amin'ny tsy finoana

Ny fanovana ny rano ho divay

Karl Barth: Mpaminanin’ny Fiangonana

Nahoana Andriamanitra no mampijaly ny Kristianina?

Kristy dia eto!

Fifandraisana am-po miaraka amin'Andriamanitra

Ny fampijaliana mandrakizay any amin'ny helo - Famalian'Andriamanitra na olombelona?

Fomba iray ihany?

fahatokiana

Fahotana fa tsy fahadisoam-panantenana?

Mamoa voa tsara

Finoana - jereo ny tsy hita maso

Omeo ny ratsy indrindra ho an'ny tompony

Taratasy fanovana

Ny famonjena izao tontolo izao

Ny filazantsara - fanambaram-pitiavan'Andriamanitra antsika

Iza moa i Jesosy talohan'ny nahaterahany?

Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 19)

Ny fahasoavan'Andriamanitra - tsara loatra ve ny ho marina?

Manapa-kevitra ny hijery an 'Andriamanitra

Ny ampahany amin'ny vola madinika

Fatiantoka. , ,

Manome fotoana hafa ve Andriamanitra?

Mahagaga tokoa ny fitiavan'Andriamanitra

Jesosy no fampihavanana ataontsika

Inona no Dr. Faustus dia tsy nahalala

Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 15)

Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 4)

Ho an'ny sitrapon'ny mpanjaka

Fahasoavana amin'ny fijaliana sy ny fahafatesana

Easter Day

Ry Lazarosy, mivoaha!

Andriamanitra koa dia tia ny tsy mino an'Andriamanitra

Tsy irery i Jesosy

Ny Universe manitatra

Tsara loatra ny ho marina

Misy famaizana mandrakizay ve?

Andron'ny trompetra: Andro firavoravoana natao tao amin'i Kristy

Vavaka - mihoatra ny teny fotsiny izany

Jesosy sy ny Fiangonana ao amin'ny Apokalypsy 12

Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 18)

Ny maha-izy antsika vaovao ao amin'i Kristy

Ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiverenan'i Jesoa Kristy

Manapaha hevitra amin'izao fotoana izao

(K) fiverenana amin'ny mahazatra

Miaraka amin'i Jesosy amim-pifaliana sy alahelo

Ny Filazantsara - Zavatra marika?

Ny maha-isika antsika marina

Famerenana ny WKG

Ny fanomezana ny reny

Fonctiona enina amin'ny fiangonana

Fiakarana sy fiverenan'i Kristy

Nosoratan'i Jesoa

Nahoana i Jesosy no tsy maintsy maty?

Iza io lehilahy io?

Antony ahazoana fanantenana

Raiso ny fiaramanidina

Tsy misy henatra, fahasoavana manala baraka

Famindram-po ho an'ny rehetra

Ny firaisana ao amin'ny fahasamihafana

Nitondra fiadanana izy

Ilay mpitsara any an-danitra

Ny fanjakan'Andriamanitra ankehitriny sy ho avy

Ny fiafaràny

Niakatra ny lanitra - sa tsy izany?

fohy fisainana

Miresaka momba ny fiainana

Ny Prince of Peace

Jaona Mpanao Batisa

Ny maha-Izy Azy ao amin'i Kristy

Fampihavanana - inona io?

Kristy, ny faran'ny lalàna

Asan'Andriamanitra isika

Mbola tia anao ve Andriamanitra?

Andriamanitra mpanefy tanimanga

Mialà ary miandrasa!

Ny vaovao mahafaly momba ny filazantsara?

Neugepflanzt

Ny fandrotsahana ny fiainan'i Kristy

Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 5)

Manome antsika feno izy

Gold Chunk andininy

GPS avy amin'Andriamanitra

Lalàna sy fahasoavana

Ny fiadian'Andriamanitra

Andriamanitra: andriamanitra telo?

Hitanao ve ny Andriamanitra telo izay iray ao amin'ny Baiboly?

Fanontaniana momba ny Andriamanitra telo izay iray

Jesosy no asa tonga lafatra famonjena

Aiza no misy an'i Jesosy?

Iza no mamaritra ny ataontsika?

Hajao isan'andro isan'andro

New creatures

Fantaro an'i Jesosy

by Tammy Tkach

Mino ve ianao?

Sakafo ara-panahy

Niorina tamin'ny famindram-po

Amin'ny voany

finoana

Ny hoavy

faminaniana

Tantaran'i Jeremy

Ny ivon'ny WKG

Ny toeram-pitrandrahana XMUMX Mpanjaka

Fanomezana ara-panahy dia omena amin'ny serivisy

Tsy irery izahay

Finday ny muse

Ny Fanahy Masina

Ny Fanahy Masina

Pentekosta

toriteny

Andriamanitra - fampidirana

Ny tontolon'ny fanahy

Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach

Ny finoana ara-tantara

Ny arivo taona

Ny fanjakana afovoany

Himmel

helo

Ny fitsarana farany [fitsaràna mandrakizay]

Ny lovan'ny mpino

Ny fiavian'i Kristy fanindroany

Faminaniana ara-baiboly

Ny rafitry ny fitantanana ny fiangonana

Fitantanam-bola ara-bola

Ny Fanasan'ny Tompo

batisa

fanompoam-pivavahana

fanamasinana

fanenenana

Ny Sabata Kristiana

fanamarinana

fahazoana antoka ny famonjena

Ny famonjena

Finoana an'Andriamanitra

fahotana

Ny fahasoavan'Andriamanitra

Ny fihetsika kristianina

Ny filazantsara

i Satana

Satana ny devoly

Ny tontolo ara-anjely

Ny tontolon'ny anjely

Ny Kristiana

Ny fiangonana

Ny Soratra Masina

Olombelona [olombelona]

Ny fanjakan'Andriamanitra

Ny Fanahy Masina

Notahin'i Jesosy

Inona no filaharana iraka lehibe?

Portrait of Dr. Joseph Tkach

Jesosy: Hevi-diso fotsiny ve izany?

Andriamanitra, zanaka

Noheverin'i Joseph Tkach

Inona ny fanompoam-pivavahana?

Inona no fifanekena vaovao?

Iza na inona i Satana?

Satana tsy Andriamanitra

Inona ny fiangonana?

Inona no atao batisa?

Inona ny ota?

Iza na inona ny Fanahy Masina?

Ny Andriamanitra telo izay iray

Andriamanitra Ray

fikarohana

Izaho mino

Mamelà ny helokay amin'ny fitondran-tena ratsy nataontsika

Ny andraikitry ny fiangonana

Fiangonana, teraka indray

Ny Baiboly - Tenin'Andriamanitra?

Ahoana ny amin'Andriamanitra?

Iza moa i Jesosy Kristy?

Inona ny hafatr'i Jesosy Kristy?

Mazava ho azy fa ny Baiboly

bokikely

Andriamanitra Ray

Iza moa i Jesosy Kristy?

Ny Fanahy Masina - fiasa na toetra?

Jesosy ao amin'ny Testamenta Taloha

Afaka matoky ny Fanahy Masina ve ianao?

Ny fahalalana an'i Jesoa Kristy

Fantaro ny zava-misy an'Andriamanitra I

Ny fahatanterahan'Andriamanitra ny zava-misy II

Andriamanitra

Matokia an'Andriamanitra

Ny fahendren'Andriamanitra

I Jesosy ve no lalana tokana?

Inona no mampiavaka an'i Jesosy?

Mizara ny finoana

Iza no fahavaloko?

Ny olon-kafa dia hanao izany

Antihistamine ho an'ny fanahy

Inona no atao hoe fahalalahana?

Quotes

Andriamanitra telo izay iray

Andriamanitra telo izay iray

Andriamanitra dia fihetseham-po

Avoahy ny herin'Andriamanitra amin'ny vavaka

Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 6)

Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 16)

Voahangy amin'ny tsilo

Ny fiangonana

Inona ny fiangonana?

Iza moa Andriamanitra?

Ny maha-Andriamanitra ny Fanahy Masina

Reading lisitra

Sitemap

Iza moa izahay?

WKG International

haino aman-jery

Voaforona ho antsika

Andriamanitra tratranay: fitiavana velona

Tsy misy Andriamanitra aminao

Fiainana miaraka amin'Andriamanitra

Ny fikasan'Andriamanitra

Ahoana no fomba tokony hivavahako amin'ny fomba mahomby?

fahaleovan-tena

Ny fomba sarotra

Manaova fehin-teny

Piece per piece

Fialantsasatra eo an-toerana

Izay asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra

Ny tena ilaina indrindra amin'ny zanak'olombelona

Ny mpanelanelana no hafatra

Jesosy: Ilay mpanadio

Jesosy: Hevi-diso fotsiny ve izany?

Miverena toy ny anao!

Fahasambarana vetivety

Jesosy omaly, anio ary mandrakizay

Maivana, andriamanitra ary fahasoavana

Miambena tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra

fampiharana ny vavaka

Teolojia Trinité

Ny fankasitrahantsika ny batisanay

Ankalazao ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty

Fahitana tsy hita

malala-tanana

Mamirapiratra ao amin'ny maizina i Kristy

Home