Nosoratan'i Jesoa

Matetika ny Kristiana dia manambara amim-pifaliana hoe: "Jesosy manaiky ny olona rehetra" ary "tsy mitsara na iza na iza". Na dia azo antoka aza ireo toky ireo dia hitako fa nomena dikany maro samihafa izy ireo. Mampalahelo fa ny sasany amin'izy ireo dia miala amin'ny fanambaran'i Jesosy araka ny nambara tamintsika tao amin'ny Testamenta Vaovao.

Ao amin'ireo faribolana an'ny Fahasoavana Fahasoavana Iraisam-pirenena dia matetika ampiasaina: "Anisany ianao". Ity fanambarana tsotra ity dia mampiseho endrika iray lehibe. Saingy izany dia azo adika hafa amin'ny fomba hafa (ary dia ho izany). Fa inona marina moa isika? Ny famaliana ireo fanontaniana ireo sy ny mitovy dia mitaky fikarakarana, satria amin'ny finoana dia tsy maintsy manandrana manilika ireo fanontaniana mitovitovy isika mba hijanonantsika ho marina sy mahatoky amin'ny fanambarana avy amin'ny Baiboly.

Mazava ho azy fa nantsoin'i Jesosy ny tenany avy, nanolo-tena ho an'izay rehetra nitodika taminy izy ary nanome azy ny fampianarany. Eny, nampanantena izay rehetra nihaino azy izy fa hisarika ny olona rehetra ho eo aminy izy (Jaona 12:32). Eny tokoa, tsy misy porofo hoe nolaviny ny olona iray, niodina tamina olona iray, na nandà tsy hihaona tamina olona manatona azy. Nanongilan-tsofina ihany koa ireo izay nantsoina ho mpitarika ny finoana tamin'ny androny, ary niara-nisakafo tamin'izy ireo mihitsy aza.

Mahavariana manokana izay ny Baiboly dia mahalala ny fomba hitaterana azy koa dia nandray tsara ny boka, ny mandringa, ny jamba, ny marenina ary ny moana ary nifandray tamin'izy ireo. Nifandray hatrany izy (indraindray manontany tena) indraindray, na lahy na vavy, ary ny fomba nitondrany azy ireo dia nandà ny zavatra inoan'ny androny. Nifampiraharaha tamin'ny mpanitsakitsa-bady, mpanangona hetra jiosy teo ambany fahefan'ny Romanina izy, ary na dia tamin'ny fanatanjahantena, anti-romana aza, ireo mpikatroka ara-politika.

Niara-nandany ny fotoanany niaraka tamin'ny Fariseo sy Sadoseo, mpitarika finoana izay anisan'ireo mpitsikera indrindra azy indrindra izy (ary ny sasany tamin'ireo dia efa nieritreritra ny hamonoana ho faty). Ny apostoly Jaona dia milaza amintsika fa tsy tonga hitsara Jesosy fa hamonjy sy hanavotra olona ho an'ny sitrapo Tsitoha. Hoy i Jesosy: "[...] na zovy na zovy no mankaty amiko, tsy handroaka azy aho" (Jaona 6:37). Nasainy ny mpianany ho tia ny fahavalony koa (Lioka 6:27) hamela ny helok'izay nanao ratsy taminy sy hitso-drano an'ireo izay manozona azy (Lioka 6:28). Rehefa novonoina izy, dia namela ny famonoana azy aza i Jesosy (Lioka 23:34).

Ireo ohatra rehetra ireo dia mampiseho fa nahasoa ny olona rehetra Jesosy. Teo amin'ny ilan'ny olona rehetra izy, "natao" ho an'ny olona rehetra. Mitoetra ho fahasoavana sy fanavotan'Andriamanitra izany, izay tafiditra ao daholo. Ny ampahany sisa amin'ny Testamenta Vaovao dia maneho ny voahaja  
hitantsika ao amin'ny Filazantsara amin'ny fiainan'i Jesosy. Nasongadin'i Paoly fa tonga tety an-tany i Jesosy mba hamonjy ny otan'ny mpanota sy ny mpanota, izay "maty noho ny fandikan-dalàna sy ota" (Efesiana 2: 1) no natao hanasitranana.

Ny fihetsika sy fihetsiky ny Mpamonjy dia mijoro ho vavolombelona amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra sy ny faniriany hihavana sy hitso-drano azy ireo. Jesosy dia tonga nanome fiainana ary ity "be dia be" ity (Jaona 10:10; Baiboly Vaovao). "Andriamanitra tao amin'i Kristy ary nampihavana izao tontolo izao taminy" (2 Korintiana 5, 19). Jesosy dia tonga tamin'ny fanavotana, navotana tamin'ny fahotany manokana ary tamin'ny faharatsian'ny voafonja hafa.

Misy maromaro kokoa anefa amin'ity tantara ity. Ny "bebe kokoa" dia tsy azo jerena amin'ny fifanoherana na amin'ny fifanolanana misy eo amin'ny iray izay nanazava fotsiny. Mifanohitra amin'ny fomba fijerin'ny sasany, tsy ilaina ny mihevitra fa misy toerana mifanipaka ao am-pon'i Jesosy, ao amin'ny fisainany ary amin'ny hoaviny. Tsy ilaina ny mamantatra fihetsika mandanjalanja ao anatiny amin'ny karazany rehetra izay miezaka amin'ny lafiny iray ary avy eo manitsy ny iray hafa. Tsy mila mino ny iray fa nanandrana nampihavana ny lafiny roa amin'ny finoana i Jesosy izay manondro amin'ny lalana samihafa, toa ny fitiavana sy ny fahamarinana na fahasoavana ary fahamasinana. Mety mieritreritra fisian-javatra mifanohitra toy izany isika amin'ny fahotantsika, kanefa tsy mitoetra ao am-pon'i Jesosy na ny Rainy.

Tahaka ny Ray dia mandray tsara ny rehetra i Jesosy. Ataony amin'ny fangatahana manokana anefa izany. Ny fitiavany dia fika-jotra. Avelany ny olona rehetra hihaino azy hanambara zavatra izay nafenina azy. Tonga hametraka fanomezana manokana izy ary hanompo ny olon-drehetra araka ny lalana sy manao tanjona.

Ny fiarahabany ny olona rehetra dia somary faran'izay kely fotsiny noho ny fanombohana hananana fifandraisana mitohy sy maharitra. Izany dia momba ny fanomezana sy ny fanompoana ary ny fanekena izay omeny antsika. Tsy manolotra antsika na inona na inona izy tsy lany daty na manompo antsika amin'ny fomba mahazatra (araka ny itiavantsika azy). Izy ihany no manolotra ny tsara indrindra omeny. Ary izany no izy.ary izay no omeny antsika ny lalana, ny fahamarinana sy ny fiainana. Tsy misy intsony ary tsy misy hafa.

Ny toe-tsain'i Jesosy sy ny fandraisana andraikitra nataony dia mitaky fihetsika sasantsasany amin'ny fanomezana azy, ary raha ny marina, dia mila manaiky ny zavatra omeny izy. Mifanohitra amin'izany fihetsika izany, ny fanekena ny fankasitrahany, dia ny zavatra nolaviny, izay toa ny fandavany ny tenany. Amin'ny fisintonana ny olona rehetra hanatona ny tenany, dia manantena valiny tsara i Jesosy. Ary raha ny tsikariny, ny valiny tsara dia mitaky fiheverana manokana azy.

Ka dia nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianany fa akaiky azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tsodrano rehetra dia efa afaka ao anatiny. Saingy izy dia nanasongadina avy hatrany ny fihetseham-po izay tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny tena fahamarinana marina: Ny fandàvana hibebaka sy mino an’i Jesosy sy ny fanjakany dia fanina lehibe rehefa mandà ny tenany sy ny fitahian’ny fanjakany.

Ny fahavononan'ny fibebahana dia mitaky toetra manetry tena. Jesosy dia manantena tanteraka ny fanekena ny tenany rehefa mandray antsika izy. Satria amin'ny fanetren-tena ihany no ahazoantsika izay atolotray azy. Marihina fa efa nomena antsika ny fanomezana talohan'ny nitrangan'izany fanehoan-kevitra izany. Ny fanamafisana dia fanomezana omena antsika izany izay mahatonga ny fihetseham-po.

Ny fibebahana sy ny finoana no fanehoan-kevitra miaraka amin'ny fanekena ny fanomezan'i Jesosy. Tsy fepetra takiana amin'izany ireo, ary tsy maninona na iza na iza manao izany. Tsy maintsy ekena ny tolotra omeny ary tsy holavina. Inona no tombontsoa mety hitranga amin'ny fandavana izany? No.

Ny fanekena feno fankasitrahana ny Sorompanavotany, izay efa nantenain'i Jesôsy, dia hita ao anatin'ny teniny maro be: "Tonga ny Zanak'olona hitady sy hamonjy ny very" (Lioka 19:10; Baiboly Vaovao). "Tsy ny salama no mila dokotera, fa ny marary" (Lioka 5, 31; ibid.). "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Na zovy na zovy no tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy hiditra" (Marka 10:15). Tokony ho toy ny tany izay mandray voa avy amin'ny mpamafy isika, izay "manaiky ny teny am-pifaliana" (Lioka 8:13). "Katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany [...]" (Matio 6, 33).

Ny fanekena ny fanomezan'i Jesosy ary avy eo mandray soa amin'ny tombontsoany dia midika hoe manaiky fa very isika ary tsy maintsy ho hita, fa marary isika ary mila dokotera afaka manasitrana antsika, fa tsy afaka manana fanantenana ny hifaneraserana aminy isika. mankanesa atolotra an'ny Tompontsika. Satria toy ny zaza dia tsy afaka mieritreritra isika fa manana zavatra ilainy. Izany no antony nanasongavan'i Jesosy fa ireo "mahantra ara-panahy" dia mandray ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanjakany any an-danitra, fa tsy ireo izay mihevitra ny tenany ho mpanankarena ara-panahy. (Matio 5, 3).

Ny fampianarana kristiana dia nampiavaka ilay fanekena nomen'Andriamanitra ny fahalalahan-tanana nomeny ny zavaboary rehetra ao amin'i Kristy ho fihetsika manetry tena. Toe-tsaina izay ifandraisan-tanana amin'ny fanekena fa tsy mahavita tena isika, fa tsy maintsy mahazo fiainana avy eo an-tanan'ny Mpamorona sy Mpanavotra antsika. Ny mifanohitra amin'izany fanekena matoky izany

Ny fiheverana dia izany rehareha izany. Mifandraika amin'ny fampianarana kristiana, ny fahatsapana ny fahaleovan-tena amin'Andriamanitra, ny fahatokiana ny tena irery, amin'ny fahaizan'ny tena manokana, na eo imason'Andriamanitra aza. Ny avonavona toy izany dia manafintohina amin'ny fiheverana ny mila zavatra an'Andriamanitra izay zava-dehibe, ary indrindra fa ny famelana sy ny fahasoavany. Ny avonavona avy eo dia mitondra an'io fandavanan-tena marina io hanaiky zavatra tena ilaina avy amin'ilay Tsitoha, izay azo inoana fa azo karakaraina. Ireharehantsika ny mahavita ny zava-drehetra samirery ary mendrika ny hijinja ireo vokatra vokarina isika. Manizingizina izy fa tsy mila ny fahasoavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra, fa ny hahafahany manomana ny tenany amin'ny fiainana izay ilain'ny tenany ihany. Ny avonavona tsy mahavita na iza na iza amin'ny andrim-panjakana, anisan'izany Andriamanitra. Maneho ny zava-misy izy fa tsy misy na inona na inona ao amintsika mila miova. Ny fomba fanaontsika, tsara izany ary tsara tarehy. Mifanohitra amin'izany, ny fanetren-tena dia manaiky fa tsy afaka mifehy ny aina ianao. Fa tsy nanaiky hila fanampiana fotsiny izy, fa ny fanovana, ny fanavaozana, ny famerenana indray ary ny fampihavanana, izay Andriamanitra irery ihany no afaka manome. Ny fanetren-tena dia manaiky ny tsy fahombiazantsika tsy manam-petra sy ny tsy fananantsika tsy manam-petra hampiasana fanavaozana ao amintsika. Mila ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra isika, raha tsy izany. Ny avonavona dia tsy maintsy ho faty mba hahafahantsika mahazo fiainana avy amin'Andriamanitra. Ny misokatra malalaka handray ny zavatra tian'i Jesosy ho antsika sy ny fanetren-tena dia tsy azo sarahina.

Farany, Jesosy dia miarahaba ny olona rehetra hamoy ny tenany ho azy ireo. Ny fiarahabany dia mifototra amin'ny tanjona. Dia mitondra any ho any. Ny anjarany dia voatery misy ny mitaky ny hidiran'ny tenany. Nasongadin'i Jesosy fa tonga izy mba hivavaka amin'ny rainy (Jaona 4,23). Io no fomba feno indrindra hanondroana ny dikan'ny hoe mandray sy manaiky ny tenantsika. Rehefa mivavaka dia mazava tsara fa Andriamanitra no mendrika hatokisana tsy hivadika sy tsy hivadika. Ny fanoloran’i Jesosy ho azy dia mitarika ho amin’ny fahalalana marina ny Ray sy ny fahavononany hanatanteraka ny Fanahy Masina ao aminy. Mitarika mankany amin'ny hany mpivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny Zanaka eo ambany fiasan'ny Fanahy Masina, izany hoe ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny fanahy. Satria tamin'ny nanolorany ny tenany ho antsika, dia nanao sorona ny tenany i Jesosy ho Tompontsika, Mpaminany, Mpisorona ary Mpanjakanay. Manambara ny Ray Izy ary mandefa ny Fanahy Masina amintsika. Manome araka izay misy azy izy, fa tsy araka ny faniriantsika na ny hevitray.

Ary midika izany fa ny lalan'i Jesosy dia mitaky fitsarana. Toy izao ny fomba fanasokajiana azy. Manaiky ireo manaratsy azy sy ny teniny, ary koa ireo manohitra ny fahalalana marina an’Andriamanitra sy ny fivavahany marina. Izy dia manavaka an'izay mandray sy izay tsy. Na izany aza, io tsy fitovian-kevitra io dia tsy midika fa ny fihetsiny na ny hetahetany dia samy hafa amin'ny fomba nasehontsika etsy ambony. Noho izany dia tsy misy antony tokony hiheverana fa mihena ny fitiavany araka ireo tomban-keviny ireo na nivadika ho mifanohitra amin'izany. Jesosy dia tsy manameloka ireo mandà ny fandraisana azy, ny fanasana azy hanaraka azy. Mampitandrina azy ireo anefa ny vokatr’izany fandavana izany izy. Ny fanekena an'i Jesosy sy ny hiaina ny fitiavany dia mitaky fihetsika iray na tsia na tsia.

Ny fahasamihafana nataon'i Jesosy teo amin'ireo fanehoan-kevitra samihafa azony dia hita ao amin'ny andinin-teny maro. Noho izany ny fanoharana dia miresaka ny mpamafy sy voa (izay ny voan'ilay voa ho an'ny teniny) fiteny tsy azo ihodivirana. Misy karazany efatra karazana amin'ny tany, ary faritra iray ihany no mankasitraka an'i Jesosy. Amin'ny tranga maro, miditra amin'ny fomba izay eken'izy ireo na ny teniny na ny fampianarany, ny Ray any an-danitra sy ny mpianany ny fanekena an-tsitrapo na nolavina. Rehefa nisy mpianatra marobe nandao azy ka nandao azy, nanontany i Jesosy raha te hanao toa azy ireo ihany koa ny roa ambin 'ny folo lahy niaraka taminy. Ilay replica malaza nataon'i Peter dia namaky hoe: “Tompo ô, aiza no halehanay? Ianao dia manana tenin'ny fiainana mandrakizay " (Jaona 6,68).

Ny teny fampidirana fototra nataon'i Jesosy, izay entiny ho an'ny olona, ​​dia hita taratra amin'ny antso nataony hoe: "Manaraha ahy [...]!" (Marka 1,17). Ireo manaraka azy dia tsy mitovy amin'ny tsy manaraka. Mampitaha ny olona manaraka azy ireo ny Tompo izay manaiky ny fanasana amin'ny fampakaram-bady ary mampitaha azy ireo amin'ireo mandà ny fanasana (Matio 22,4: 9). Ny tsy fitovian-kevitra toy izany ihany koa dia miharihary amin'ny fandavan'ny zokiny lahy ny hanatrika ny fetibe amin'ny fotoana iverenan'ny zandriny lahy, na dia nanery azy ho tonga aza ny rainy. (Lk15,28).

Ireo fampitandremana maika dia omena ireo izay tsy vitan'ny hoe tsy hanaraka an'i Jesosy ihany, fa mandà ny fiantsoany tsy ho voahaja ihany koa satria manakana ny hafa tsy hanaraka azy izy ary indraindray manomana miafina ny toerana hamonoana azy aza. (Lioka 11,46; Matio 3,7; 23,27-29). Mahery vaika ireo fampitandremana ireo satria maneho izay tsy tokony atao araka ny fampitandremana fa tsy izay zavatra hitranga amin'ny hoavy. Nomena fampitandremana ho an'ireo izay tiantsika fa tsy ny olona tsy misy idirantsika akory. Ny fitiavana sy ny fanekena dia mitovy ihany koa amin'ireo izay manaiky an'i Jesosy sy ireo mandà azy. Saingy ny fitiavana toy izany dia tsy ho tso-po raha tsy mamaly ireo fihetsika samihafa sy ny vokadratsiny mifandray.

Jesosy dia mandray ny olon-drehetra ary miantso azy roa tonta mba hisokatra aminy sy ho vonona - ny fanjakan'ny fanjakan'Andriamanitra. Na dia miely patrana aza ny tambajotra ary miparitaka na aiza na aiza ny voa, ny fanekena ny tena, ny fahatokisana azy ary ny mpandimby azy dia mila fihetsika iray. Noharin'i Jesosy tamin'ny faneken'ny zaza iray izy ireo. Miantso ny fahatsapana fandraisana an-tsaina toy izany izy na ny fahatokiana napetraka taminy. Anisan'izany ny fibebahana hametraka ny fahatokisan-tena farany amin'ny olon-kafa na zavatra hafa. Io finoana io dia miseho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alalany amin'ny alalàn'ny Fanahy Masina. Homena ny olon-drehetra tsy misy famandrihana io fanomezana io. Tsy misy fepetra fepetra ahafahan'ny mpahazo tombontsoa mety hanjaka. Ny fanekena io fanomezana tsy misy fepetra io kosa, dia mifamatotra amin'ny ezaka atao amin'ny mpandray. Izany dia mitaky ny fialànany tanteraka amin'ny fiainany sy ny fanolorany an'i Jesosy, ny Ray ary ny Fanahy Masina miaraka aminy. Ny fiezahana dia ny tsy handoa na inona na inona amin'ny Tompo hany ka mirona hamoy ny tenany ho antsika izy. Io no fiezahana manafaka ny tanantsika sy ny fontsika handraisana azy ho Tompontsika sy Mpamonjy antsika. Izay azontsika maimaim-poana dia mifamatotra amin'ny ezaka ataontsika mba hahafahantsika mandray anjara amin'izany; satria ny fialana amin'ny taloha, ny ego ratsy dia tsy maintsy mahazo aina vaovao.

Ny tokony handraisantsika ny fahasoavana tsy misy fepetra avy amin'ny Soratra Masina dia voalazan'ny Soratra Masina rehetra. Ao amin'ny Testamenta Taloha dia milaza fa mila ny fo vaovao sy ny fanahy vaovao isika, izay omen'Andriamanitra antsika indray andro any. Ny Testamenta Vaovao dia milaza amintsika fa mila teraka indray ara-panahy isika, mila olom-baovao, mijanona tsy hiaina amin'ny tenantsika ary tsy hiaina fiainana eo ambany fitondran'i Kristy izay ilaintsika fanavaozana ara-panahy - vao avy noforonina taorian'ny Ataovy izay hahatonga an'i Kristy ho Adama Vaovao. Ny Pentekosta dia tsy hoe ny fandefasan'Andriamanitra ny Fanahy Masina fotsiny no handova ao aminy, fa koa amin'ny fanekena antsika ny Fanahy Masiny, ny Fanahin'i Jesosy, ny Fanahin'aina, dia tsy maintsy mandray azy ao anatintsika ary ho tanteraka aminy.
 
Ny fanoharana nataon'i Jesosy dia manazava fa ny fihetsik'izy ireo antenaina hahazo ilay fanomezana natolony antsika dia ny ezaka ho antsika. Aza hadino ny fanoharana ireo perla sarobidy na ny fividianana saha izay manafina harena. Ny mpamaly mety dia tsy maintsy mamoy ny fananany rehetra mba handray izay efa hitany (Matio 13,44:46;). Saingy ireo izay manome ny laharam-pahamehana ho an'ny hafa - dia ny tany, trano, na fianakaviana - tsy hiaraka amin'i Jesosy sy ny fitahiany (Lioka 9,59; Lioka 14,18-20).

Ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny olona dia manambara mazava fa ny fanarahana azy sy ny fizarana ny fitahiany rehetra dia mitaky ny andraikitra amin'ny zavatra rehetra izay sarobidy kokoa noho ny Tompontsika sy ny Fanjakany. Anisan'izany ny fanafoanana ny fikatsahana ny harena ara-nofo sy ny fananany. Ny mpitondra manankarena dia tsy nanaraka an'i Jesosy satria tsy afaka misaraka amin'ny fananany izy. Vokatr'izany dia tsy nahazo ny entana natolotry ny Tompo izy (Lioka 18, 18-23). Na ilay vehivavy voampanga ho nanitsakitsa-bady aza dia nahatsapa fa ilaina ny manova ny fiainany fototra. Rehefa voavela ny helony dia tsy tokony hanota intsony (Jaona 8,11). Eritrereto ilay lehilahy teo amoron'ny kamory Betesda. Tsy maintsy vonona ny handao ny toerany izy ary koa ny tenany marary. "Mitsangàna, alao ny fandrianao dia mandehana!" (Jaona 5,8, Bible Vaovao Tsara).

Jesosy nandray ny olon-drehetra ary nanaiky azy ireo, fa ny fihetsiketsahana taminy dia tsy mamela olona tahaka ny teo aloha. Tsy ho tiana am-pitiavana ny Tompo raha navelany fotsiny izy ireo rehefa nahita azy ireo teo am-piangonana voalohany. Tiany be loatra isika ka avelany hohanin'ny fananana mangoraka fotsiny isika na fanehoam-pitiavana ny fahatongavanay. Tsia, manasitrana ny fitiavany, manova sy manova ny fomba fiainana.

Raha fintinina, ny Testamenta Vaovao dia nanambara tsy tapaka fa mamaly ny fanomezana tsy misy fepetra ny tenany, ao anatin'izany ny fananany rehetra ho antsika, dia mandeha miaraka amin'ny fandavantsika ny tenantsika (atodiho ny tenantsika). Anisan'izany ny fampidinana ny fireharehana, ny fandaozantsika ny fahatokisan-tena, ny fahamendrehana, ny fanomezana ary ny fahaizantsika, ao anatin'izany ny fanamafisantsika ny fiainantsika. Amin'izany fomba izany, Jesosy manaitra tokoa fa rehefa manara-dia an'i Kristy dia mila “misaraka amin'ny ray sy reny” isika. Nefa ankoatr'izay, ny fanarahana azy dia midika fa tsy maintsy misaraka amin'ny fiainantsika ihany koa isika - miaraka amin'ny fiheverana diso fa afaka manao ny tenantsika ho tompon'ny fiainantsika isika. (Lioka 14, 26-27, Bible Vaovao Tsara). Rehefa mifankahita amin'i Jesosy isika dia mijanona tsy miaina ho an'ny tenantsika (Rom 14: 7-8) satria olon-kafa isika (1 Korintiana 6,18). Midika izany fa “mpanompon'i Kristy” isika (Efesiana 6,6). Eo an-tanany tanteraka ny fiainantsika, io no fanaporofoany sy fitarihany. Isika dia mifandray aminy isika. Ary satria iray ihany isika miaraka amin'i Kristy, "raha ny tena izy dia tsy velona intsony aho, fa Kristy ato amiko." (Galatiana 2,20).

Tena manaiky ny olona rehetra i Jesosy ary mandray azy. Maty ho an'ny olona rehetra izy. Ary mihavana amin'ny olona rehetra izy - saingy izany rehetra izany amin'ny maha Tompontsika sy Mpanavotra antsika. Ny fandraisana sy fanekena ny tenantsika dia fanolorana, fanasana izay mila fanehoan-kevitra, fahavononana handray. Ary io fahavononana ekena io dia mifamatotra tsy hanaiky ny maha izy azy, tahaka ny maha izy azy, fa vonona handray antsika - tsy misy ary tsy misy. Midika izany fa ny fanehoan-kevitra ataontsika dia misy ny fibebahana - ny fanesorana ny zavatra rehetra manakana antsika tsy handray izay omeny antsika, ary izay mijoro amin'ny lalan'ny fiarahantsika aminy sy ny fifaliana hiaina ao amin'ny fanjakany. Ny fanehoan-kevitra toy izany dia misy ezaka - fa ezaka izay mendrika ananana. Satria amin'ny fahaverezan'ny tenantsika taloha dia mahazo tena vaovao isika. Mamorona toerana ho an'i Jesosy isika ary mahazo fahasoavana tsy misy fiovana amin'ny fiainany. Jesosy dia mandray antsika na aiza na aiza hijoroantsika mitondra antsika eny amin'ny lalany mankany amin'ny Rainy ao amin'ny Fanahy Masina ankehitriny sy ho mandrakizay, amin'ny maha-zaza teraka ara-panahy azy tanteraka.

Iza no te handray anjara amin'ny zavatra kely kokoa?

avy amin'ny Dr. Gary Deddo


PDFNosoratan'i Jesoa