Ny Fanjakan'Andriamanitra <abbr> (ampahany 3)

Hatreto aloha dia efa nijerentsika ireo fomba nifotoran'i Jesosy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fomba nanatrehany azy amin'izao fotoana izao. Amin'ity ampahany ity dia ho hitantsika hoe ity no loharanon'ny fanantenana lehibe ho an'ny mpino.

Andao hojerentsika ny teny mampahery nataon'i Paoly ao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana:
Satria resy lahatra aho fa tsy amin'ity raharaha ity ny fijaliana izay haseho amintsika. [...] Ny zavaboary dia iharan'ny fieritreretana - tsy misy sitrapony, fa amin'ny alalàn'ilay nandefa azy - fa miaraka amina fanantenana; satria ny zavaboary koa dia ho afaka amin'ny fanandevozana ny tsy fahalavorariana amin'ny fahalalahana mahafinaritra an'ny zanak'Andriamanitra. [...] Satria voavonjy isika, fa amin'ny fanantenana. Nefa ny fanantenana hitanao dia tsy fanantenana; satria ahoana no ahafahanao manantena izay hitanao? Fa raha manantena izay tsy hitantsika isika dia miandry amin'ny faharetana (Romana 8:18; 20-21; 24-25).

Any amin'ny toeran-kafa dia nanoratra izao i Johannes:
Ry malala, isika dia efa zanak'Andriamanitra, fa izay mbola hitranga dia tsy mbola nambara. Fantatsika anefa fa raha toa miharihary izany, dia ho tahaka Azy isika; satria ho hitantsika Izy tahaka azy. Ary izay rehetra manana izany fanantenana izany dia manadio ny tenany tahaka ny fahadiovany (1 Jaona 3: 2-3).

Ny hafatra mikasika ny fanjakan'Andriamanitra dia hafatra amin'ny fanantenana; na momba ny tenantsika sy ny faharian'Andriamanitra amin'ny fitambarany. Soa ihany, ny fangirifiriana sy ny fijaliana ary ny horohoro lalovantsika ao amin'ity tontolo ratsy ity. Tsy hisy ho avy amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny ratsy (Apokalypsy 21, 4). Jesosy Kristy tenany dia tsy vitan'ny hoe ny teny voalohany ihany, fa amin'ny farany ihany koa. Na rehefa miteny isika hoe: Manana ny teny farany izy. Noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny fomba hiafaran'ny zava-drehetra isika. Fantatsika izany. Afaka miorina amin'izany isika. Hataon'Andriamanitra izay tsara rehetra, ary ireo rehetra vonona handray ilay fanomezana amim-panetren-tena dia hahafantatra momba izany ary hiaina azy io indray andro any. Araka ny lazainay, dia eo ambany tafo ny zava-drehetra. Ny lanitra sy tany vaovao dia hiaraka amin'i Jesosy Kristy ho Mpamorona sy Tompony nitsangana tamin'ny maty. Ho tanteraka ny tanjon'Andriamanitra tany am-boalohany. Ny voninahiny dia hameno izao tontolo izao amin'ny fahazavana, ny fiainany, ny fitiavany ary ny fahatsarany tonga lafatra.

Ary ho voamarina na hita marina isika fa tsy adala noho ny fananganana an'io fanantenana io sy hiaina izany. Azontsika atao ny mandray anjara amin'ny ampahany amin'ny fiainana ny fiainantsika amin'ny fanantenana ny fandresen'i Kristy amin'ny ratsy rehetra sy ny heriny hanao ny zava-drehetra. Raha mihetsika amin'ny fahafenoany rehetra isika, tohanan'ny fanantenan'ny fahatongavan'ny Fanjakan'Andriamanitra, dia misy fiantraikany amin'ny fiainantsika andavan'andro, ny tenantsika manokana ary ny etosialintsika. Misy fiantraikany eo amin'ny fomba iatrehana ny fitsapana, fakam-panahy, ny fijaliana ary ny fanenjehana miorina amin'ny fanantenantsika an'ilay Andriamanitra velona. Ny fanantenantsika no hanome aingam-panahy antsika hanala ny hafa, mba hahafahan'izy ireo mamelona ny fanantenana tsy miverina amintsika, fa amin'ny asan'Andriamanitra ihany koa. Ka ny filazantsaran'i Jesosy dia tsy hafatra fotsiny izay lazainy, fa fanambarana momba ny maha izy azy sy ny zava-bitany ary afaka manantena ny fahatanterahany ny fanjakany, ny fanjakany ary ny fahatanterahan'ny farany faratampony. Filazantsara feno dia ny firesahana ny fiverenan'i Jesosy tsy azo ialana ary ny fahavitan'ny fanjakany.

Manantena fa tsy misy vinavinaina

Na izany aza, ny fanantenana ho an'ny Fanjakan'Andriamanitra ho avy dia tsy midika akory fa afaka manambara mialoha ny lalana mankany amin'ny farany misy antoka sy tonga lafatra isika. Ny fomba fiantraikan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao efa ho avy izao dia tsy azo inoana loatra. Izany dia satria mihoatra lavitra amintsika ny fahendren'ny Tsitoha. Raha tiany ny hanao zavatra iray noho ny famindram-pony lehibe, na inona izany na inona, dia mila anisany foana ny fotoana sy ny toerana rehetra. Tsy azontsika izany. Andriamanitra tsy afaka nanazava izany amintsika, na dia tiany aza. Saingy marina ihany koa fa tsy mila fanazavana fanampiny izay mihoatra lavitra noho ny hita taratra amin'ny tenin'i Jesosy Kristy isika. Mbola mijanona ho toy izany hatrany izy - omaly, anio ary mandrakizay (Hebreo 13, 8).

Miasa toy izany ihany koa Andriamanitra ankehitriny araka ny nanambarana azy tao amin'ny toetran'i Jesosy. Rehefa atao jery todika, indray andro dia ho hitantsika mazava tsara io. Ny zavatra rehetra ataon'ilay Tsitoha dia mifanaraka amin'ny zavatra rentsika sy hitantsika mikasika ny fiainana eto an-tany. Hiverina kely indray andro any ary hiteny hoe: Eny, izao hitako izao fa Andriamanitra telo lahy, rehefa nanao izany na teo izy dia nanao ny nataony. Ny zavatra nataony dia tsy hita taratra izay taratry ny tànana nosoratan'i Jesosy amin'ny lafiny rehetra. Tokony ho fantatro. Azoko atao ny nanina. Azoko atao ny nanina. Ity dia tena mahazatra an'i Jesosy; mitarika ny zava-drehetra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fitsanganana sy hiakatra.

Na dia amin'ny fiainana an-tany an-tany Jesosy, ny zavatra niainany sy nolazainy dia tsy azo inoana ho an'ireo nifandray taminy. Sarotra tamin’ny mpianatra ny nijanona tao aminy. Na dia nomena fitsarana ara-dalàna aza isika dia mbola milamina tanteraka ny fanjakan'i Jesosy, ary noho izany ny famerenantsika dia tsy mamela antsika hanomana mialoha (ary tsy mila izany koa izahay). Azontsika atao anefa ny mahatoky fa Andriamanitra, araka ny toetrany, amin'ny andriamanitra telo mifandimby dia hifanaraka amin'ny toetrany amin'ny fitiavana masina.

Mety ho tsara ihany ny manamarika fa ny ratsy dia tsy misy dikany loatra ary tsy manara-dalàna. Farafaharatsiny ampahany. Ary noho izany ny zavatra niainantsika, izay ananantsika amin'izao vanim-potoana ety an-tany izao, dia manana toetra mitovy amin'ny tsy fahitan'ny ratsy ary ny faharetan'ny sasany. Saingy Andriamanitra dia manohitra ny fandrika mihoa-pampana sy manaitra ratsy ary mametraka azy amin'ny asany - amin'ny maha-asa an-tery azy. Satria ny Tsitoha dia mamela izay sisa tavela amin'ny fanavotana, satria amin'ny farany ny famoronana lanitra vaovao sy tany vaovao, noho ny herin'ny fitsanganan'i Kristy amin'ny fandresena ny fahafatesana, ny zavatra rehetra dia hanaiky ny fanjakany.

Ny fanantenantsika dia mifototra amin'ny toetran'Andriamanitra, amin'ny tsara izay enjehiny, fa tsy ny hahafantatra mialoha ny fomba sy ny hataony. Ny famonjena dia an'i Kristy irery ihany, dia ny fandresena, izay manome ireo izay mino ny fanjakan'Andriamanitra ho avy ary manantena azy, ny faharetana, ny fahari-po sy ny fikirizana, miampy fandriampahalemana. Tsy mora ny farany ary tsy eo am-pelatanantsika. Voaomana ho antsika ao amin'i Kristy izany, ka tsy tokony hatahotra intsony isika amin'izao vanim-potoana tsy ho ela izao. Eny, malahelo isika indraindray, nefa tsy manana fanantenana. Eny, mijaly isika indraindray, fa amin'ny fanantenana matoky fa hiambina antsika ny zava-drehetra ilay Andriamanitra Mahery Indrindra ary tsy hisy zavatra hitranga tsy azo avela tanteraka. Raha ny marina, ny famonjena dia afaka efa niainana amin'ny endrika sy asan'i Jesosy Kristy. Hofoanana ny ranomaso rehetra (Apokalypsy 7:17; 21, 4).

Fanomezana sy asan'Andriamanitra ny fanjakana

Raha mamaky ny Testamenta Vaovao isika ary mitovitovy amin'ny Testamenta Taloha mitondra azy, dia mazava fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia azy, ny fanomezana sy ny zava-bita fa tsy antsika! Niandry ny tanàna iray i Abrahama, satria izy no nanorina sy namorona azy (Hebreo 11, 10). Ilay Zanak'Andriamanitra Mandrakizay izay tonga nofo no fiandohany. Jesosy dia mihevitra azy ireo ho fanjakako (Jaona 18:36). Izy dia miresaka momba ny asany, ny zava-bitany. Izy no mitondra; mitahiry azy io. Rehefa miverina izy dia hanatanteraka ny asa fanavotana nataony. Hatao ahoana moa raha izy no mpanjaka ary mampindrana ny asany, ny fanjakana ny fototra, ny dikany, ny zavamisy! Ny fanjakana dia asan'Andriamanitra ary ny fanomezana nomeny ny zanak'olombelona. Ny fanomezana dia azo eken'ny natiora ihany. Ny mpandray dia tsy afaka mahazo izany na mamokatra azy. Koa inona ny anjara azontsika? Na izany safidy izany aza toa misy sahy ihany. Izahay dia tsy manana anjara amin'ny fanaovana ny Fanjakan'Andriamanitra. Fa efa nomena ho antsika tokoa izany; mijanona eo amin'ny fanjakany isika ary efa mahatsapa ny vokatry ny fanjakan'i Kristy rehefa miaina amin'ny fanantenana ny fahavitan'ny azy. Na izany aza, tsy misy na aiza na aiza ao amin'ny Testamenta Vaovao milaza fa manorina ny fanjakana isika, mamorona izany na mamorona azy. Mampalahelo fa miely hatrany amin'ny finoana kristiana sasany ny teny toa izany. Diso-hevitra iray mamitaka izany. Tsy ny fanjakan'Andriamanitra no ataontsika.Tsy manampy ny Tsitoha izahay hahatsapa tsikelikely ny fanjakany tonga lafatra. Tsy antsika anefa no nametraka ny fanantenany na manatanteraka ny nofinofiny!

Raha manintona olona hanao zavatra ho an'Andriamanitra ianao amin'ny soso-kevitra hoe miankina amintsika izy, dia matetika reraka ny antony manosika azy, rehefa afaka fotoana fohy ary matetika dia mahatonga fahamaizana na hadisoana. Fa ny endrika manimba indrindra sy mampidi-doza ahitana ny sarin'i Kristy sy ny Fanjakany dia ny manodina tanteraka ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika. Ny Tsitoha dia hita fa miankina amintsika. Mandritra io dingana io, misy ny fiheverana miafina fa tsy afaka ny ho mahatoky noho isika isika. Isika dia lasa mpisehatra be indrindra amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Izany dia mahatonga ny fanjakany tanteraka ho vita ary avy eo manampy antsika araka izay tratry ny heriny ary araka ny ezaka ataontsika manokana no hahatanteraka izany. Araka io sary diso io dia tsy mijanona ho tena fiandrianana na fahasoavana marina Andriamanitra. Mety hiteraka avara-pandresena fotsiny ilay asa na hitarika fandisoam-pahalemena ary mety hialana amin'ny finoana kristiana mihitsy aza.

Ny Fanjakan'Andriamanitra dia tsy azo aseho amin'ny maha-tetik'asa olombelona na inona na inona antony manosika na faharesen-tena mety hanosika olona hanao izany. Ny fomba diso toy izany dia manova ny toetrantsika mifandray amin'Andriamanitra ary diso ny halehiben'ny asan'i Kristy efa vita. Satria raha tsy mahatoky noho Andriamanitra isika, dia tsy misy fahasoavana manavotra. Tsy afaka miverina amin'ny endrika fanavotana isika; satria tsy misy azo antenaina.

avy amin'ny Dr. Gary Deddo


PDF Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 3)