Izay lazain'ny Matio 24 momba ny "farany"

346 inona no lazain'ny matthaeus 24 momba ny farany Zava-dehibe ny hisorohana ny diso diso hevitra, ny Matio 24 amin'ny tranga lehibe kokoa (Context) an'ireo toko teo aloha. Mety ho gaga ianao amin'ny fahafantarana fa ny prehistory ao amin'ny Matio 24 dia manomboka faran'ny farany amin'ny toko 16, andininy 21. Ao no milaza amin'ny famintinana azy: "Nanomboka tamin'izay dia nanomboka natoron'i Jesosy ny mpianany ny tsy maintsy hahatongavany any Jerosalema ka hampijalin'ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna, dia hovonoina amin'ny andro fahatelo. Tamin'izany no nanomezan'i Jesosy ny famantarana voalohany ny zavatra izay hitan'ny mpianatra ho toy ny fitsapana fototra teo anelanelan'ny Jesosy sy ny mpitondra fivavahana tany Jerosalema. Teny an-dalana ho any Jerosalema (20,17-19) izy dia nanohy nanomana azy ireo amin'ity ady ho avy ity.

Tamin'ny fotoana nanambarana voalohany ny fijaliana dia nentin'i Jesosy nankany amin'ny tendrombohitra avo i Jesosy telo lahy, dia i Petera sy i Jakoba ary i Jaona. Tany izy ireo no nahita ny fiovan-tarehy (17,1-13). Noho izany antony izany dia tsy maintsy nanontany tena ny mpianatra hoe mety tsy ho jerena ny fananganana ny fanjakan'Andriamanitra (17,10-12).

Nanambara tamin'ny mpianatra indray i Jesosy fa hipetraka amin'ny seza fiandrianana roa ambin'ny folo izy ireo ary hitsara ny Isiraely "rehefa hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny Zanak'olona" (19,28). Tsy isalasalana fa nametraka fanontaniana momba ny "oviana" sy ny "ahoana" ny fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra izy ireo. Ny resaka nataon'i Jesosy momba ilay fanjakana dia nanery ny renin'i Jakoba sy Jaona nangataka an'i Jesosy hanome azy zanany roa lahy manokana amin'ny fanjakana (20,20-21).

Ary ny fidirana am-pandresena tao Jerosalema, izay nidiran'i Jesosy tao an-tanàna tamin'ny boriky (21,1-11). Izany, araka ny voalazan'i Matio, dia nanatanteraka faminaniana an'i Zakaria izay hita mifandraika amin'ny Mesia. Nandeha an-tongotra avokoa ny tanàna manontolo, nanontany izay mety hitranga raha tonga i Jesosy. Tao Jerosalema dia noravany ny latabatra mpanakalo vola ary nasehony ny fahefany momba ny Mesia tamin'ny alalan'ny asa sy fahagagana hafa (21,12-27). "Iza izy?" nanontany tena ny olona (21,10).

Ary tamin'ny 21,43, dia nanazava tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona Jesosy: "Koa lazaiko aminareo: Hesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka homeny amin'ny olona izay mamoa." Fantatry ny mpihaino azy fa miresaka momba azy ireo izy. Ity tenin'i Jesosy ity dia azo raisina ho toy ny fanondroana fa efa hanangana ny fanjakana mesianika izy, fa ny "fananganana" ara-pivavahana dia tokony hesorina tsy ho eo.

Hamboarina ve ny fanjakana?

Ireo mpianatra nandre izany dia tsy maintsy nanontany tena izay hitranga. Te hiantso ny tenany ho Mesia ve avy hatrany i Jesosy? Sa hiady amin'ny manam-pahefana romanina ve izy? Moa ve izy efa saika hitondra ny fanjakan'Andriamanitra? Dia hisy ady, ary inona no hitranga amin'i Jerosalema sy ny tempoly?

Ankehitriny dia tonga eo amin'ny Matio 22, andininy faha-15. Eto dia manomboka eto io sehatra io miaraka amin'ireo Farisiana izay te-hamandrika an'i Jesosy amin'ny fanontaniana momba ny hetra. Tamin'ny valinteniny dia tian'izy ireo ny hanolotra azy ho mpikomy amin'ny manam-pahefana romana. Saingy namaly tamim-pahakingana i Jesosy ary nihataka ny drafitr'izy ireo.

Ny Sadoseo koa dia nifamaly tamin`izany andro izany (22,23-32). Tsy nino ny fitsanganana amin'ny maty izy ireo ary nametraka fanontaniana hafetsena ihany koa momba ny rahalahy fito izay nanambady an'io vehivavy io. Iza ilay vehivavy izay tokony hatsangana amin'ny maty? Jesosy dia namaly tsy mivantana ary nilaza fa tsy mahazo ny soratra masiny izy ireo. Nafangaro azy tamin'ny filazany fa tsy manam-panambadiana any Reich.

Avy eo, ny Fariseo sy ny Sadoseo dia nanontany azy momba ny didy ambony indrindra ao amin'ny lalàna (22,36). Namaly tamim-pahendrena izy tamin'ny nitanisa ny Levitikosy 3:19,18 sy Deoteronomia 5. Ary nifamaly tamin'ny fanontaniana mamitaka: Zanak'iza moa ny Mesia? (22,42)? Avy eo tsy maintsy nangina izy ireo; «Tsy nisy nahavaly teny izy, ary tsy nisy sahy nanontany azy hatramin'izany andro izany» (22,46).

Ny toko 23 dia mampiseho ny polemik'i Jesosy amin'ireo mpanora-dalàna sy ny Fariseo. Hatramin'ny fiafaran'ny toko dia nanambara i Jesosy fa handefa "mpaminany sy mpahay lalàna ary mpanora-dalàna" ho azy ireo izy ary naminany fa hamono, hohomboana, hanangana olona ary hanenjika azy ireo. Apetrany eo an-tsorony ny mpaminany rehetra maty. Miharihary fa mitombo ny fihenjanana ary tsy maintsy nanontany tena ny mpianatra hoe inona ny dikan'ireo fifandonana ireo. I Jesosy ve sa efa haka fahefana amin'ny maha Mesia?

Avy eo i Jesosy dia niresaka an'i Jerosalema tamin'ny vavaka ary naminany fa "avela" ny tranony. Izany dia narahin'ny fanamarihana mampahatsiahy toy izao: "Fa lazaiko aminao: hatramin'izao dia tsy hahita ahy intsony ianao mandra-pilazanao hoe: Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah!" (23,38: 39.) Tsy maintsy ho gaga ny mpianatra ary nametraka fanontaniana mahatahotra momba ireo zavatra nolazain'i Jesosy. Moa ve izy efa hanazava ny tenany?

Ilay fandringanana ny tempoly dia naminany

Avy eo i Jesoa dia nandao ny tempoly. Rehefa nivoaka izy, dia nanondro ny tranon'ny tempoly ireo mpianatra tsy ahetsiketsika. Miaraka amin'i Markus dia hoy izy ireo: "Tompoko, jereo izay vato sy inona ireo trano!" (13,1). Nanoratra i Lioka fa niresaka tamin'ny fahitana ny "vato sy vatosoa" tsara tarehy ny mpianatra. (21,5).

Diniho izay tsy maintsy ho tao am-pon'ireo mpianatra. Ny tenin'i Jesosy momba ny faharavana an'i Jerosalema sy ny fifandonana tamin'ny manam-pahefana ara-pivavahana dia nampatahotra sy nampientanentana ny mpianatra. Mety ho nanontany tena ianao hoe maninona no niresaka momba ny fianjeran'ny Jodaisma sy ireo andrim-panjakany. Moa ve ny Mesia tsy ho avy mampahery? Avy amin'ny tenin'ny mpianatra momba ny tempoly dia misy fiheverana tsy mivantana: tsy tokony ho simba ve ity fiangonana mahery ity?

Jesosy dia manelingelina ny fanantenany ary manadino ny fahatahorany mahatsiravina. Noravany tsy ho eo an-kianjan'ny tempoly ny fiderana azy: «Tsy hitanao angaha izany rehetra izany? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy hisy vato hifanongoa eto tsy horavana » (24,2). Azo antoka fa nahataitra ny mpianatra izany. Nino izy ireo fa ny Mesia dia hamonjy an'i Jerosalema sy ny tempoly fa tsy handrava azy. Rehefa niresaka momba ireo zavatra ireo i Jesosy dia tsy maintsy ho nieritreritra ny mpianatra ny fahataperan'ny fitondran-tena mpanompo sampy sy ny fisandratan'ny Isiraely malaza; samy naminany imbetsaka ao amin'ny soratra hebreo izy roa. Fantatr'izy ireo fa ny fisehoan-javatra dia tokony hitranga amin'ny "fotoanan'ny farany", amin'ny "andro farany" (Daniela 8,17; 11,35 sy 40; 12,4 ary 9). Avy eo dia tokony hiseho na "ho tonga" ny Mesia hanorina ny Fanjakan'Andriamanitra. Midika izany fa hiakatra ho an'ny firenena ny Isiraely ary ho lohan'ny fanjakana.

Rahoviana no hitranga?

Ireo mpianatra - izay nino an'i Jesosy ho ilay Mesia - dia nahatsapa ny faniriana hahalala raha tonga ny "fotoan'ny farany". Nisy fanantenana be dia be tsy ho ela i Jesosy dia hanambara fa izy no Mesia (Jaona 2,12-18). Tsy mahagaga raha nampirisika ny Master ny hanazava ny fomba sy ny fotoana "nahatongavany" ny mpianatra.

Rehefa nipetraka teo amin'ny Tendrombohitra Oliva Jesosy, dia nanatona azy ireo mpianatra nientanentana ary naniry fampahalalana "insider" mangingina. "Hoy izy ireo" hoy izy ireo "rahoviana no hitranga? ary inona no ho famantarana ny fiavianao sy ny faran'izao tontolo izao? » (Matio 24,3.) Te hahafantatra izy ireo hoe rahoviana no ho tanteraka ny zavatra naminanian'i Jesosy momba an'i Jerosalema, satria tsy isalasalana fa mifandraika amin'izy ireo amin'ny andro farany sy ny "hahatongavany".

Rehefa niresaka momba ny "ho avy" ireo mpianatra dia tsy tonga tao an-tsaina ny hoe "faharoa". Araka ny hevitr'izy ireo dia ho avy ny Mesia ary tsy ho ela dia hanangana ny fanjakany any Jerosalema, ary tokony haharitra "mandrakizay". Tsy fantany ny fizarazarana ho avy "voalohany" sy "faharoa".

Hevi-dehibe iray hafa tokony hodinihina ao amin'ny Matio 24,3: 24, satria ny andinin-tsoratra dia karazana famintinana ao amin'ny toko. mitranga izany? ary inona no ho famantarana ny fiavianao sy ny faran'izao tontolo izao? » Te hahafantatra hoe rahoviana no ho tanteraka ny zavatra naminanian'i Jesosy momba an'i Jerosalema satria nampifandray azy ireo tamin'ny "faran'izao tontolo izao" izy ireo. (Tena marina: fiafaran'izao tontolo izao, vanim-potoana) sy ny fiaviany.

Fanontaniana telo avy amin'ny mpianatra

Nipoitra ny fanontaniana telo avy amin'ireo mpianatra. Voalohany dia te hahafantatra ny fotoana tokony hiseho "izay". Ny hoe "izany" dia midika hoe fandringanana an'i Jerosalema sy ilay tempoly izay efa nolazain'i Jesosy ny fandringanana azy. Faharoa, tian'izy ireo ho fantatra izay "famantarana" ambara fa ho avy; Nantsoin'i Jesosy ho azy ireo izany, araka ny ho hitantsika, any aoriana ao amin'ny toko faha-24, andininy faha-30. Ary fahatelo, ny mpianatra dia te hahafantatra hoe rahoviana ny "faran'ny". Nilaza i Jesosy fa tsy natao ho fantatr'izy ireo izany (24,36).

Raha mijery manokana ireo fanontaniana telo ireo isika - ary ny valin-tenin'i Jesosy amin'izy ireo - dia hamonjy olana maro sy fandikana diso mifandraika amin'ny Matio 24 isika. Nilaza tamin'ny mpianany, i Jerosalema sy ny tempoly i Jesosy (ny "izay") dia haringana mandritra ny androm-piainany. Saingy ny "famantarana" nangatahin'izy ireo dia mifandraika amin'ny fiaviany, fa tsy ny fandringanana ny tanàna. Ary novaliany ny fanontaniana fahatelo fa tsy misy mahalala ny ora fiverenany sy ny "faran'ny" tontolo amin'izao tontolo izao.

Noho izany dia fanontaniana telo ao amin'ny Matio 24 sy valiny telo samihafa no omen'i Jesosy. Ireo valiny ireo dia manelingelina ny fisehoan-javatra izay mamorona vondrona amin'ny fanontanian'ireo mpianatra ary manapaka ny fifandraisany ara-nofo. Ny fiverenan'i Jesosy sy ny "faran'ny tontolo" dia mety mbola ho avy amin'ny ho avy, na dia ny fandravana an'i Jerosalema aza (70 AD) dia tena lavitra.

Araka ny nolazaiko dia tsy midika akory izany fa ny mpianatra dia nijery ny faharavana an'i Jerosalema tamin'ny "faran'ny". Saika tsy nanao an'izany mihitsy izy ireo. Ary nanantena ihany koa izy ireo fa hiseho tsy ho ela ireo hetsika (Ireo teolojia dia manana ny teny ara-teknika "fanantenana ao an-toerana").

Andeha hojerentsika ny fomba amina ireo fanontaniana ireo ao amin'ny Matio 24. Voalohany indrindra, mahita fa i Jesosy dia toa tsy manana fijery manokana amin'ny firesahana momba ny toe-javatra "farany". Ireo mpianatra dia manao drill, ary mametraka fanontaniana ary mamaly azy ireo i Jesosy ary manazava fanazavana.

Fantatsika ihany koa fa ny fanontanian'ireo mpianatra momba ny "faran'ny" dia azo inoana fa mifototra amin'ny fahatongavan-dratsy - fa tsy ho ela dia hitranga ny hetsika ary amin'ny fotoana mitovy. Tsy mahagaga raha nanantena izy ireo fa ho avy i Jesosy amin'ny maha-Mesia akaiky, amin'ny fahatsapana fa mety hitranga ao anatin'ny andro na herinandro vitsivitsy. Na izany aza dia mila "famantarana" fatratra ny fahatongavany ho fanamafisana. Noho izany fanombohana na fahalalana miafina izany dia naniry ny hametraka ny tenany amin'ny toerana mahasoa izy ireo rehefa nanao ny diany i Jesosy.

Amin'izany toe-javatra izany, tokony hahita ny hevitr'i Jesosy ao amin'ny Matio 24 isika. Mampahery ny mpianatra. Mino izy ireo fa i Jesosy dia miomana handray fahefana ary te hahafantatra ny "rahona". Mila famantarana fanomanana ianao. Nanao izany tanteraka izy ireo rehefa nanao izany.

Ny farany: tsy mbola

Raha tokony hamaly ireo fanontanian'ireo mpianatra araka izay iriny mivantana, i Jesosy dia nampiasa ny fotoana hampianarana azy ireo fampianarana telo lehibe. 

Ny lesona voalohany:
Ny toe-javatra nangatahan'izy ireo dia sarotra kokoa noho ny noheverin'ny mpianatra naïve. 

Ny lesona faharoa:
Rehefa "tonga" i Jesosy - na araka ny holazaintsika hoe: "miverina" - tsy natao ho azy ireo. 

Ny lesona fahatelo:
Ny mpianatra dia tokony "hiambina" eny, fa kosa mibanjina hatrany ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy ny zavatra kely kokoa eo amin'ny zava-mitranga eo an-toerana na amin'izao tontolo izao. Raha jerena ireo toro lalana ireo sy ny dinika teo aloha dia aseho ankehitriny ny fomba nivoahan'i Jesosy tamin'ny mpianany. Voalohany, mampitandrina azy izy mba tsy ho voafitaka amin'ny tranga toa heverina fa tsy toy ny fotoana faran'ity fotoana ity fa tsia (24, 4-8). «Mitranga» ny loza ary ny loza », saingy tsy mbola ao ny farany» (Andininy 6).

Avy eo i Jesosy dia nanambara ny fanenjehana, korontana ary fahafatesana ho an'ny mpianatra (24,9-13). Mampatahotra azy ireo tokoa! "Inona no resaky ny fanenjehana sy ny fahafatesana izao?" tsy maintsy efa nieritreritra ianao. Ny mpanaraka ny Mesia dia tokony handresy ka handresy, fa tsy hovonoina sy potika, hoy ny fisainany.

Avy eo dia nanomboka niresaka momba ny fitoriana ny filazantsara iray amin'izao tontolo izao i Jesosy. Dia "tonga ny farany" (24,14). Izany koa angamba no nampifangaro ny mpianatra. Nihevitra angamba izy ireo fa ny "Mesia" ho avy aloha, dia hanorina ny fanjakany izy, ary amin'izay vao ho tonga amin'izao tontolo izao ny tenin'ny Tompo. (Isaia 2,1: 4).

Manaraka, toa mihodina i Jesosy ary miresaka indray momba ny fahapotehana ny tempoly. Tokony hisy "fahavetavetan'ny fandravana any amin'ny fitoerana masina" ary "mandosira any an-tendrombohitra any Jodia" (Matio 24,15: 16). Ny fampihorohoroana tsy azo resahina dia voalaza fa handrava ny Jiosy. "Satria ho tratry ny fahoriana be izao, satria tsy nisy hatrany am-piandohan'izao tontolo izao ka hatramin'izao ary tsy ho faty intsony", hoy i Jesosy. (24,21). Tokony ho mahatsiravina tokoa fa tsy hisy olona ho velona raha tsy fohy ireo andro ireo.

Na dia manana fijery manerantany aza ny tenin'i Jesosy dia niresaka zava-nitranga tany Jodia sy Jerosalema izy. "Satria mila be tokoa ny firenena sy ny hatezerana amin'ireto olona ireto" hoy i Lioka, izay manondro ny toe-javatra nolazain'i Jesosy (Lioka 21,23, Elberfeld Bible, fanamafisana avy amin'ny mpanonta). Ny tempoly, i Jerosalema ary i Jodia no ivon'ny fampitandreman'i Jesôsy fa tsy izao tontolo izao. Ny fampitandremana apokalipsy izay nolazain'i Jesôsy dia ny Jiosy any Jerosalema sy Jodia. Ireo hetsika nanomboka ny taona 66-70. dia nanamafy izany.

Mandosira - amin'ny Sabata?

Tsy mahagaga àry raha nilaza i Jesosy hoe: "fa angataho kosa mba tsy ho vita amin'ny andro ririnina na Sabata ny sidinao." (Matio 24,20). Manontany tena ny sasany hoe: Nahoana i Jesosy no nanonona ny Sabata rehefa tsy fehezin'ny Fiangonana intsony ny Sabata? Koa satria tsy mila miahiahy momba ny Sabata intsony ny kristiana, maninona no lazaina manokana eto ho toy ny sakana? Nino ny Jiosy fa voarara ny mandeha amin'ny Sabata. Toa ny halavam-pandrefesana lava indrindra azo anaovana izany andro izany, izany hoe "Diabe Sabata" (Asan’ny Apostoly 1,12). Ho an'i Lukas dia mifanandrify amin'ny elanelan'ny Tendrombohitra Oliva sy ny afovoan-tanàna izany (Araka ny tovana ao amin'ny Baiboly Luther dia 2000 hakiho, manodidina ny 1 kilometatra). Fa i Jesosy dia nilaza fa ilaina ny mandositra lavitra any an-tendrombohitra. Ny "fandehan'ny Sabata" dia tsy hitondra azy ireo hiala ao amin'ny faritra mampidi-doza. Fantatr'i Jesosy fa ny mpihaino azy dia mino fa tsy tokony handeha amin'ny lalana lavitra izy ireo amin'ny Sabata.

Izany dia manazava ny antony nanontaniany ny mpianatra mba hangataka ny tsy hanidina amin'ny andro sabata. Ity fangatahana ity dia tsy maintsy hita eo amin'ny toe-javatra takin'izy ireo ny lalàn'i Mosesy. Azontsika atao ny mamintina ny fomba fisainan'i Jesosy amin'ity fomba ity: Fantatro fa tsy mino ny dia lavitra amin'ny Sabata ianao, ary tsy hanao izany ianao satria mino fa mitaky ny lalàna izany. Ka raha latsaka amin'ny andro sabata ny zavatra izay ho tonga amin'i Jerosalema, dia tsy handositra azy ireo ianareo ary hahita fahafatesana. Noho izany dia manoro hevitra anao aho hivavaka mba tsy handosiranao amin'ny andro Sabata. Satria na dia nanapa-kevitra ny handositra aza izy ireo, ny sakana fitsangatsanganana izay misy amin'ny ankapobeny izao dia eo amin'ny tontolo jiosy.

Araka ny nolazaiko, azontsika atao ny mitantara ity ampahany amin'ny fampitandreman'i Jesosy ity amin'ny faharavana an'i Jerosalema izay nitranga tamin'ny 70. Ireo Kristiana jiosy tao Jerosalema izay nitandrina ny lalàn'i Mosesy ihany (Asa. 21,17: 26) no ho voan'izany ary voatery handositra. Hanohitra ny feon'ny fieritreretana amin'ny lalàna sabata izy ireo raha toa ka mitaky ny fandosirana izany andro izany.

Mbola tsy ilay "famantarana"

Nandritra izany fotoana izany dia nanohy ny kabariny i Jesosy, izay natao hamaliana ny fanontaniana telo nataon’ny mpianany momba ny hoe "rahoviana" ny fiaviany. Tsikaritray fa hatramin'izao dia mbola nanazava azy ireo ihany izy tamin'ny foto-kevitra rehefa tsy ho avy izy. Izy io dia mampisaraka ny loza ateraky ny loza izay hamely an'i Jerosalema amin'ny "famantarana" sy ny ho avy "amin'ny farany". Amin'io fotoana io dia tsy maintsy nino ireo mpianatra fa ny faharavana an'i Jerosalema sy Jodia dia ilay "famantarana" notadiaviny. Nefa diso izy ireo, ary nasongadin'i Jesosy ny fahadisoany. Hoy izy: «Raha misy olona hanao aminao hoe: Indreto, Kristy! na any !, tsy tokony hino azy ianao » (Matio 24,23). Aza mino izany? Inona no tokony hoeritreretin'ny mpianatra momba izany? Tsy maintsy efa nanontany tena ianao hoe: mangataka valiny hoe rahoviana izy vao hanangana ny fanjakany, mangataka azy izahay mba hiantso anay famantarana azy, ary miresaka izy rehefa tsy ho tonga ny farany. ohatran'ny famantarana fa tsy mety.

Na izany aza, i Jesosy dia nanohy nilaza tamin'ny mpianatra ny tenany fa tsy ho avy izy dia tsy hipoitra. «Koa raha hoy izy aminao: Indro, any an-efitra Izy, aza miala; indro, ao anaty trano izy e! aza mino izany » (24,26). Te hanazava tsara izy fa ny mpianatra dia tsy tokony ho voafitaka, na amin'ny zava-mitranga eran'izao tontolo izao na avy amin'ny olona izay nihevitra fa nahalala ny famantarana ny farany. Mety te hiteny azy ireo aza izy fa ny fianjeran'i Jerosalema sy ny tempoly dia mbola tsy manambara ny "farany".

Ankehitriny andininy faha-29 dia manomboka milaza amin'ny mpianatra ny zavatra farany momba ny "famantarana" ny fiaviany i Jesosy, izany hoe, mamaly ny fanontanian'izy ireo faharoa izy. Ny masoandro sy ny volana no tokony maizina, ary ny kintana «ny kintana» (mety ho comets na meteorite) no lazaina fa milatsaka avy eny an-danitra. Ny rafitra solar rehetra dia ny hohozongozona.

Farany, niantso ny mpianatra ho "famantarana" iandraiketan'izy ireo i Jesosy. Hoy izy: «Ary rehefa afaka izany, hiseho eny an-danitra ny famantarana ny Zanak'olona. Ary amin'izay ny firaisana rehetra eto an-tany dia hitomany ary hahita ny Zanak'olona avy eo amin'ny rahon'ny lanitra mitondra hery sy voninahitra lehibe » (24,30). Avy eo dia nangataka ny mpianatra i Jesosy hianatra fanoharana avy amin'ny aviavy (24,32-34). Raha vao malefaka sy ritra ny ravina dia fantatrao fa efa akaiky ny fahavaratra. «Ary koa: raha hitanareo izany rehetra izany, dia fantaro fa akaiky ny varavarana» (24,33).

Izany rehetra izany

«Izany rehetra izany» - inona izany? Ady sy horohoron-tany ary mosary ve no etsy sy eroa? No. Vao fanombohan'ny asa ity. Mbola maro ny fahoriana alohan'ny "farany". Mifarana amin'ny fisehoan'ny mpaminany sandoka sy ny fitoriana ny filazantsara ve izany rehetra izany? Ary indray, tsia. Tanteraka ve izany "rehetra" izany tamin'ny filàna tao Jerosalema sy ny fandravana ny tempoly? No. Ka inona no tsy maintsy ampidirinao ao ambanin'ny "izany rehetra izany"?

Alohan'ny hamaliantsika, misy digress kely, fiandrasana zavatra tsy maintsy ianaran'ny fiangonana apôstôly ary izay lazain'ny evanjely sinoptika. Ny faharavan'i Jerosalema tamin'ny taona 70, ny fanimbana ny tempoly sy ny fahafatesan'ny pretra sy mpitondra teny jiosy maro (ary koa ny sasany ny apostoly) dia tsy maintsy namely mafy ny fiangonana. Azo antoka fa mino ny Fiangonana fa hiverina avy hatrany i Jesosy aorian'ny fisehoan-javatra ireo. Nefa tsy nijanona izy, ary tokony ho nampahatezitra ny Kristiana sasany izany.

Ankehitriny, mazava ho azy, ny Filazantsara dia mampiseho fa betsaka kokoa no tokony hitranga na tokony hitranga alohan'ny fiverenan'i Jesosy fa tsy ny fandringanana an'i Jerosalema sy ny tempoly fotsiny. Noho ny tsy fahatongavan’i Jesosy taorian’ny nianjeran’i Jerosalema, dia tsy afaka nanatsoaka hevitra ny Fiangonana fa diso izy. Ny synopika telo rehetra dia mamerina ny fampianarana ho an'ny fiangonana: mandra-pahitanareo ny "famantarana" ny Zanak'olona niseho tamin'ny lanitra, aza mihaino izay milaza fa efa tonga na ho avy tsy ho ela izy.

Tsy misy mahalala momba ny ora

Tonga eo amin'ilay hafatra lehibe tian'i Jesosy hampitaina amin'ny resaky ny Matio 24 isika. Tsy dia faminaniana ny teniny ao amin'ny Matio 24 fa kosa fampianarana milaza momba ny fiainana Kristiana. Ny Matio 24 dia fampitandreman'i Jesôsy tamin'ny mpianatra: miomàna ara-panahy hatrany, satria tsy hainao sy hainao ny fotoana hiverenako. Ireo fanoharana ao amin'ny Matio 25 dia maneho ny hafatr'io hafatra fototra io. Ny fanekena izany - fa tsy fantatra ny fotoana ary tsy mijanona - manala ny tsy fifankahazoana maro manodidina ny Matio 24 amin'ny indray mandeha. Milaza ny toko fa tsy te hanao faminaniana momba ny fotoana marina amin'ny "fiafarana" na fiverenany i Jesosy. Ny "famantaranandro" dia midika hoe: mifoha ara-tsaina hatrany, miomana foana. Ary tsy: arovy ny zava-mitranga eran-tany. Tsy nomena ny faminaniana "rehefa".

Araka ny hita tamin'ny tantara taty aoriana, tokoa i Jerosalema no tena ivon'ny zava-niseho sy fisolokiana maro. Tamin'ny 1099, ohatra, dia nanodidina ny tanàna ny crusaders kristiana ary namono ny mponina rehetra. Nandritra ny Ady Lehibe Voalohany, ny Jeneraly anglisy dia Allenby no naka ny tanàna ary nanala azy io avy tao amin'ny Fanjakana Tiorka. Ary ankehitriny, araka ny fantatsika rehetra, i Jerosalema sy i Jodasy dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fifandirana jiosy-Arab.

Fintina: rehefa nanontanian'ny mpianatra ny momba ny "fotoana" farany dia hoy ny navalin'i Jesosy: "Tsy hainao izany." Fanambarana izay toa izany ary toa sarotra ny mandevona. Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia mbola nanery azy ireo fanontaniana ihany ny mpianatra momba ny: "Tompo ô, hamerina ny fanjakana ho an'ny Isiraely ve ianao amin'ity indray mitoraka ity?" (Asan’ny Apostoly 1,6). Ary hoy indray i Jesosy namaly: "Tsy tokony ho fantatrareo ny ora na ny fotoana natolotry ny Ray amin'ny fahefany ..." (Andininy 7).

Na eo aza ny fampianaran'i Jesosy mazava, ny Kristiana dia namerina ny fahadisoan'ny apostoly tamin'ny fotoana rehetra. Ireo tsikombakomba miverimberina momba ny fotoana hiainanan'ny "faranana" dia niverimberina fatratra avy hatrany ny fiavian'i Jesosy. Saingy ny tantara dia nahatonga an'i Jesosy ho marina sy diso ho an'ny juggler isa tsirairay. Tsotra fotsiny: tsy fantatsika hoe rahoviana no ho tonga ny farany.

Miareta tory

Inona no tokony ataontsika ankehitriny raha miandry ny fiverenan'i Jesosy isika? Namaly ny mpianatra i Jesosy, ary mihatra amintsika koa ny valiny. Hoy izy: “Koa miambena; satria tsy hainao hoe rahoviana no ho avy ny Tomponao ... ka vonona koa ianao! Satria ny Zanak'olona dia tonga amin'ny ora iray tsy ilazanao azy » (Matio 24,42: 44). Ny atao hoe mailo amin'ny heviny hoe "mijery ny zava-mitranga amin'izao tontolo izao" dia tsy voalaza eto. Ny “famantaranandro” dia manondro ny fifandraisana kristiana amin'Andriamanitra. Tokony ho vonona foana izy hiatrika ny mpamorona azy.

Ao aminny ambinny toko faha-24 sy ny toko faha-25, dia nanazava momba ny antsipirihany ny dikan'ny hoe "mpiambina" i Jesosy. Ao amin'ny fanoharana ilay mpanompo mahatoky sy ratsy, dia mandrisika ny mpianatra Izy mba hisoroka ny fahotan'izao tontolo izao ary tsy ho difotry ny fitaoman'ny ota. (24,45-51). Ny moraly? Nilaza i Jesosy fa ny Tompon'ny mpanompo ratsy fanahy dia "ho avy amin'ny andro tsy ampoiziny ary amin'ny ora tsy fantany" (24,50).

Ny fampianarana mitovy amin'izany dia ambara amin'ny fanoharana momba ireo virijina hendry sy adala (25,1-25). Ny virjiny sasany tsy vonona, tsy "mifoha" rehefa tonga ny mpanambady. Voahilika amin'ny fanjakana ianao. Ny moraly? Hoy i Jesosy: “Koa miambena! Satria tsy mahalala na andro na ora » (25,13). Ao amin'ny fanoharana momba ny natolotra nomena azy, Jesosy dia miresaka ny tenany amin'ny maha-olona mandeha amin'ny dia iray (25,14-30). Efa nieritreritra ny fijanonany any an-danitra izy alohan'ny niverenany. Tokony hotantanan'ny mpanompo mahatoky izao ny mpanompo.

Farany, tao amin'ny fanoharana momba ny ondry sy osy, dia niresaka momba ny adidy pastora omena ny mpianatra i Jesosy mandritra ny fotoana tsy maha-eo azy. Eto izy dia mitarika ny sainy amin'ny "fotoana" hahatongavany amin'ny fiantraikan'ity fahatongavan'ity ho an'ny fiainana mandrakizay. Ny fiaviany sy ny fitsanganany tamin'ny maty no voalaza fa ho fitsaran'izy ireo. Ilay andro niandrasan'i Jesosy ny ondry (ny tena dimbiny) avy amin'ny osy (ny mpiandry ratsy) misaraka.

Ao amin'ny fanoharana i Jesosy dia miasa miaraka amin'ny tandindona mifototra amin'ny filan'ny vatana ara-batana. Nomen-dry zareo sakafo izy, raha noana, nomeny hosotroina, nangetaheta, nentiny rehefa olon-tsy fantatra, nitafy azy rehefa niboridana. Gaga ny mpianatra ary nilaza fa tsy mbola nahita azy ho sahirana izy ireo.

Saingy tian'i Jesosy hanazava ny hatsaran'ny mpiandry azy. «Lazaiko aminareo marina tokoa: Izay nataonao tamin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto dia nataonao tamiko» (25,40). Iza no rahalahin'i Jesosy jesosy Iray amin'ireo mpandimby azy ireo izy. Ka dia nandidy ny mpianatra i Jesosy mba ho mpitandrina sy mpiandry ny ondriny - ny fiangonany.

Toy izao no namaritana ny resaka lava nahavalian'i Jesosy ny fanontaniana telo nataon'ny mpianany: Rahoviana no rava i Jerosalema sy ny tempoly? Inona no "famantarana" ny fiaviany? Rahoviana no mitranga ny “faran'ny tontolo”?

famintinana

Taitra ireo mpianatra nahare fa horavana ny tranon'ny tempoly. Manontany izy ireo hoe rahoviana izany no tokony hitranga ary rahoviana no tokony hitranga "ny farany". Araka ny nolazaiko, azo inoana fa nanantena i Jesosy hiakatra eo amin'ny seza fiandrianan'ny Mesia ary hametraka ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny heriny sy ny voninahiny rehetra. Nampitandrina momba io fomba fisainana io i Jesosy. Hisy nyemotra mialoha ny "farany". Ho ringana i Jerosalema sy ny tempoly, fa hitohy ny ain’ny fiangonana. Ny fanenjehana ny kristiana sy ny fahoriana mahatsiravina dia ho tonga any Jodia. Taitra ny mpianatra. Nihevitra izy ireo fa hahazo ny fandresena haingana ny mpianatr ny Mesia, dia ho resy ny Tany Nampanantenaina, haverina amin'ny laoniny ny fivavahana marina. Ary ankehitriny ireo faminaniana momba ny handravana ny tempoly sy ny fanenjehana ireo mpino. Fa misy lesona mahatsiravina hafa tokony hianarana. Ny "famantarana" ho hitan'ny mpianatr'i Jesosy dia ny fahatongavany izao.ny "famantarana" dia tsy manana fiarovana intsony izany satria tara. Izany rehetra izany dia mitarika amin'ny hafatr'i Jesosy izay tsy misy afaka milaza mialoha hoe rahoviana no ho tonga ny "farany" na rehefa hiverina i Jesosy.

Jesosy dia nandray ny eritreritra diso momba ny ahiahin'ireo mpianany ary nahazo fampianarana ara-panahy avy amin'izy ireo. Hoy ny filazan'i DA Carson: "Voavaly ny fanontanian'ny mpianatra ary ny mpamaky dia voatery miandry ny fiverenan'ny Tompo ary hiaina amim-pahatokiana, amim-pahatokiana, maha-olona ary be herim-po raha mbola tsy miala ny Tompony. (24,45-25,46) » (ibid., p. 495). 

nataon'i Paul Kroll


PDFIzay lazain'ny Matio 24 momba ny "farany"