Fiaraha-miasa amin'Andriamanitra

394 firaisana amin'ny andriamanitra Tamin'ny taonjato faha-2 AD dia nanao ny tolo-kevitra i Marcion, ilay Testamenta Taloha (AT) manafoana. Manana ny dikany manokana amin'ny Testamenta Vaovao izy (NT) natambatra tamin'ny fanampian'ny Filazantsaran'i Lioka sy ny taratasin'i Paoly sasany, fa nesoriny daholo ny teny rehetra tao amin'ny OT satria mino izy fa tsy misy dikany lehibe ny andriamanitry ny AT; andriamanitry ny foko amin'ny Isiraely izy. I Marcion dia voaroaka tao amin'ny fiangonana nanaparitaka an'io fomba fijery io. Nanomboka nanangona ny andian-tsoratra masina ny fiangonana voalohany ary nahitana ny Filazantsara efatra sy ny taratasin'i Pauline rehetra. Nifikitra tamin'ny OT ihany koa ny Fiangonana amin'ny maha-Baiboly azy, ny finoana matanjaka fa ny votoatiny dia manampy antsika hahatakatra hoe iza i Jesosy sy izay nataony ho famonjena antsika.

Ho an'ny maro, tena misafotofoto ny Testamenta Taloha - tena hafa be amin'ny NT. Ny tantara lava sy ny ady maro toa tsy misy ifandraisany amin'i Jesosy na ny fiainana kristiana ankehitriny. Amin'ny lafiny iray dia tokony hotandremana ny didy sy ny lalàna ao amin'ny OT ary eo amin'ny lafiny iray, dia toa toy izany no navahan'i Jesosy sy i Paoly azy tanteraka. Amin'ny lafiny iray kosa dia vitanay ny momba ny Jodaisma taloha ary amin'ny lafiny iray kosa dia ny amin'ny kristianisma.

Misy fiarahamonina mino izay mandray ny OT manan-danja kokoa noho ny fiaraha-monina hafa; dia mitandrina ny Sabata ho "andro fahafito" izy ireo, mitandrina ny sakafo Isiraeliana ary mankalaza ny fety isan-taona jiosy mihitsy aza. Ny Kristiana sasany dia tsy mamaky mihitsy ny Testamenta Taloha fa mifanitsy amin'ilay Marcion voalaza tany am-boalohany. Ny kristiana sasany dia anti-Semititika ihany koa. Mampalahelo fa rehefa nanapaka tany Sosialista ny National Socialists dia nanohana fiangonana izany toe-tsaina izany. Naseho koa izany tamin'ny fialana amin'ny AT sy ny jiosy.

Na izany aza, ny soratra masina ao amin'ny Testamenta Taloha dia misy fanambarana momba an'i Jesoa Kristy (Jaona 5,39:24,27; Lioka) ary tsara ny mandre izay tokony holazainy amintsika. Izy ireo koa dia mampiseho ny tanjona ambony kokoa amin'ny fisian'ny olombelona ary ny antony nahatongavan'i Jesosy hamonjy antsika. Ny Testamenta Taloha sy Vaovao dia manambara fa tian'Andriamanitra honina miaraka amintsika. Hatramin'ny zaridainan'i Edena ka hatrany Jerosalema Vaovao - Ny tanjon'Andriamanitra dia ny hiaina mifanaraka aminy.

Tao amin'ny saha Edena

Milaza ny Genesisy 1 fa namorona an'izao rehetra izao Andriamanitra mahery vaika. Hoy Andriamanitra: "Ho tanteraka izany". Nomeny ny baiko ary tonga fotsiny izany. Mifanohitra amin'izany, ny Toko faha-2 ao amin'ny Genesisy 1 dia milaza ny andriamanitra iray izay naloto ny tanany. Miditra amin'ny famoronana azy izy ary mamorona olona tsy ho eo amin'ny tany, mamboly hazo ao amin'ny zaridaina ary nanamboatra namana ho an'ilay lehilahy.

Tsy misy amin'ireo asa-soratra manome antsika sary feno momba ny zava-mitranga, fa ny lafin-javatra samihafa amin'Andriamanitra mitovy ihany no azo ekena. Na dia nanana fahefana hanao ny zavatra rehetra amin'ny alàlan'ny teniny aza izy dia nanapa-kevitra ny hiditra an-tsehatra manokana amin'ny famoronana olombelona izy. Izy no niresaka tamin'i Adama, nitondra ny biby teo aminy ary nandamina ny zava-drehetra mba ho fahafinaretana ho azy ny manana namana manodidina azy.

Na dia mitantara fampivoarana mahatsiravina aza ny toko fahatelo amin'ny Genesisy 3, dia mampiseho bebe kokoa ny fanirian'Andriamanitra ny olona. Taorian'ny nanotan'ny olona voalohany, dia nandalo tao anaty saha toy ny mahazatra Andriamanitra (Genesisy 1). Ilay Andriamanitra Mahery Indrindra dia naka endrika endrika olombelona ary azonao henoina ny diany. Mety tsy ho nisy na aiza na aiza izy raha te hanana, fa efa nifidy ny hihaona amin'ny lehilahy sy ny vehivavy araka ny fomba olombelona. Mazava ho azy fa tsy gaga izy; Andriamanitra nandeha namaky ny zaridaina niaraka tamin'izy ireo ary niresaka taminy.

Tsy natahotra izy ireo hatreto, fa izao dia natahotra azy ireo ka niafina. Na dia nanalavitra ny fifandraisany tamin'Andriamanitra aza izy ireo, dia tsy Andriamanitra. Afaka nisotro ronono tezitra izy, fa tsy namoy ny zavaboariny. Tsy nisy tselatra na kotroka na feony hafa momba ny fahatezeran'Andriamanitra.

Nanontany an'ity lehilahy sy vehivavy ity Andriamanitra ary inona no navalin'izy ireo. Nohazavainy azy ireo avy eo ny mety ho vokatr'izy ireo amin'izao fihetsika izao. Avy eo izy dia nikarakara akanjo (Genesisy 1:3,21) ary nomeny antoka fa tsy voatery hijanona eo amin'ny toerany mivahiny sy menatra mandrakizay izy ireo (Genesisy 1-3,22). Ny bokin'i Mosesy voalohany dia milaza amintsika ny momba ny resaka nataon'Andriamanitra tamin'i Kaina, Noa, Abrama, Hagara, Abimeleka sy ny hafa. Ny fampanantenan'Andriamanitra an'i Abrahama dia tena manan-danja indrindra amintsika: "Te-hanorina ny fanekem-pihavanako eo amiko sy ianao sy ny taranakao avy amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny maha lahy sy maha vavy fa fifanekena mandrakizay" (Genesisy 1-17,1). Nampanantena Andriamanitra fa hanana fifandraisana maharitra amin'ny olony.

Fifidianana vahoaka

Betsaka no mahalala ny fototry ny tantaran'ny fivoahana ny vahoakan'ny Isiraely avy tany Ejipta: Andriamanitra niantso an'i Mosesy, nitondra loza tany Ejipta, nitarika ny Isiraely namakivaky ny Ranomasina Mena hankany an-tendrombohitra Sinay ka nomeny azy ireo ny Didy Folo. Matetika isika no tsy mahita ny antony nanaovan'Andriamanitra izany rehetra izany. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy: "Ho entiko ho any amin'ny fireneko ianao ary ho Andriamanitrao" (Genesisy 2). Andriamanitra dia te hanana fifandraisana manokana. Tamin'izany fotoana izany dia nifarana tamin'ny fifanarahana ny fifanarahana manokana toy ny fanambadiana hoe "ho vadiko ianao ary ho vadiko". Adoptions (matetika ho an'ny tanjona lova) dia nofehezina niaraka tamin'ny teny hoe: "Ho zanako ianao ary Izaho ho rainareo". Rehefa niteny tamin’i Faraona i Mosesy dia nanonona an’Andriamanitra toy izao izy: “Isiraely no lahimatoako; ary mandidy anao ny hamelako ny zanako handeha hanompo ahy ” (Genesisy 2-4,22). Ny zanak'Israely dia zanany - ny fianakavian'izy ireo - nandoa.

Nanolotra fanekena tamin'ny olony Andriamanitra, izay mamela azy ireo hiditra mivantana (Eksodosy 2: 19,5-6) - fa nanontany an'i Mosesy ny vahoaka hoe: «Miresaka aminay, te hohenoinay; fa aza avelan'Andriamanitra hiresaka aminay, raha tsy izany dia afaka maty » (Genesisy 2). Toa an'i Adama sy Eva dia resin'ny tahotra izy. Niakatra teo an-tendrombohitra i Mosesy haka fahazoana toromarika maro avy amin'Andriamanitra (Genesisy 2). Avy eo dia misy toko isan-karazany eo amin'ny tranolay, ny fanaka sy ny fitsipiky ny fanompoana. Mikasika ireo pitsopitsony rehetra ireo dia tsy tokony hohadinointsika ny tanjon'ny ankapobeny: "Tokony hataon'izy ireo ho fitoerana masina izay ipetrahako eo amin'izy ireo" (Genesisy 2).

Manomboka amin'ny zaridainan'i Edena, ny fampanantenan'i Abrahama, ny fifidianana ny olona iray avy amin'ny fanandevozana ary mandrakizay, dia te hiaina amin'ny firaisana amin'ny vahoakany Andriamanitra. Ny tabernakely no toerana nipetrahan'Andriamanitra sy nahazoany ny olony. Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy: "Ao amin'ny Isiraelita aho no honina, ary ho fantany fa Izaho no Jehovah Andriamaniny, Izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, ka honina eo aminy aho" (Genesisy 2-29,45).

Rehefa nanome tari-dalana ho an'i Josoa Andriamanitra, dia nomeny an'i Mosesy izay holazaina aminy hoe: "Iaveh Andriamanitrao no handeha hiaraka aminao, ary tsy handray ny tananao na handao anao izy." (Nomery 5: 31,6-8). Io fampanantenana io koa dia mihatra amintsika ankehitriny (Hebreo 13,5). Io no antony namoronan'Andriamanitra ny olona hatramin'ny voalohany ary nandefa an'i Jesosy ho famonjena antsika: vahoakany isika. Te hiara-monina amintsika Izy.    

by Michael Morrison


PDFFiaraha-miasa amin'Andriamanitra