Amin'ny vatana inona no hitsanganan'ny maty?

388 amin'ny vatana no hitsanganan'ny maty Ny kristiana rehetra dia manantena fa ny mpino dia hitsangana amin'ny fiainana tsy mety maty rehefa miseho i Kristy. Koa tsy mahagaga raha ny apostoly Paoly, rehefa nandre fa nisy mpikambana sasany tao amin'ny fiangonana tany Korinto nandà ny fitsanganana amin'ny maty, dia nolavina mafy ny tsy fahatakaran'izy ireo ny heviny voalohany ho an'ny Korintiana, toko faha-1. Ny zavatra voalohany naverin'i Paul dia ny hafatry ny filazantsara izay nambarany ihany koa: Natsangana i Kristy. Notsaroan'i Paoly ny fomba nametrahana ny vatan'i Jesosy nohomboana tamin'ny fasana ary tonga nofo telo andro taty aoriana mba hanomezam-boninahitra azy (Andininy 3-4). Avy eo dia nohazavainy fa Kristy, mpialoha antsika, efa nitsangana tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana - hanoro antsika ny lalana mankany amin'ny fitsanganana amin'ny ho avy rehefa niseho Izy (Andininy 4,20-23).

Natsangan'i Kristy

Mba hanamafisana fa tena marina ny nitsanganan'i Kristy, dia niresaka ny vavolombelona 500 mahery izay nisehoan'i Jesosy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty. Ny ankamaroan'ny vavolombelona dia mbola velona fony izy nanoratra ny taratasiny (Andininy 5-7). Niseho tamin'ny apôstôly sy Paoly koa i Kristy (Andininy 8). Ny hoe maro be ny olona nahita an'i Jesosy tonga nofo taorian'ny fandevenana dia midika fa noforonina izy, na dia tsy nilaza tamin'ny heviny mazava aza i Paoly ao amin'ny Toko faha-15.

Na izany aza, nampahafantariny ny Korintianina fa tsy misy dikany izany ary, noho ny finoana kristiana, dia misy valiny tsy misy dikany raha misy fisalasalana ny fitsanganan'ny mpino amin'ny ho avy - satria nino izy ireo fa nitsangana tamin'ny fasana i Kristy. Raha ny antony tsy mino ny fitsanganan'ny maty dia midika fa mandà fa i Kristy dia nitsangana tamin'ny maty. Raha tsy natsangana Kristy dia tsy hanana fanantenana ny mpino. Nanoratra ho an'ny Korintiana anefa i Paoly fa efa nitsangana i Kristy, ary nanome toky ny mpino fa hitsangana amin'ny maty koa izy ireo.

Ny hafatr'i Paoly momba ny fitsanganan'ny olo-mahatoky dia mifototra amin'i Kristy. Nohazavainy fa ny famonjen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy amin'ny fiainany, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty dia ahafahan'ny fitsanganana amin'ny maty ho avy - ary noho izany ny fandresena farany an'Andriamanitra amin'ny fahafatesana (Andininy 22-26, 54-57).

Efa nitory ity vaovao mahafaly ity hatrany i Paoly - tamin'ny nananganana an'i Kristy ary hitsangana amin'ny maty koa ny mpino rehefa nipoitra izy. Tao amin'ny taratasy iray nosoratan'i Paoly taloha dia nanoratra hoe: "Raha mino isika fa maty ary nitsangana indray Andriamanitra, dia hitarika ireo izay niara-natory taminy tamin'ny alalan'i Jesosy koa Andriamanitra" (1 Tesaloniana 4,14). Nanoratra i Paoly fa mifanaraka amin'ny "tenin'ny Tompo" io fampanantenana io. (Andininy 15).

Niantehitra tamin'ny fanantenana sy fampanantenan'i Jesosy ao amin'ny Soratra Masina ny Fiangonana ary nampianatra hatramin'ny voalohany ny finoana ny fitsanganana amin'ny maty. Ao amin'ny Nicene Creed tamin'ny taona 381 AD dia hoy izy: "miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana ho avy izahay." Ary ny fitsipiky ny Apostoly nanomboka tamin'ny taona 750 AD dia nanamafy: "mino aho ... ny ... fitsanganan'ny maty sy fiainana mandrakizay."

Ny fanontaniana momba ny vatana vaovao amin'ny fitsanganana amin'ny maty

Ao amin'ny 1 Korintiana 15, dia nihetsika manokana tamin'ny tsy finoana sy ny tsy fahatakarana ny Korintiana ny amin'ny fitsanganana ara-batana: "Fa misy manontany hoe: Ahoana no hatsangana ny maty ary amin'ny vatana manao ahoana no hahatongavan'izy ireo?" (Andininy 35). Ny fanontaniana eto dia hoe ahoana no hitranga ny fitsanganana amin'ny maty - ary vatana inona izany, raha misy, ny fitsanganan'ny maty handray ho amin'ny fiainana vaovao. Ny Korintiana dia nihevitra fa ny tenany dia niresaka momba ny vatana mety maty sy ota nananan'izy ireo tamin'ity fiainana ity i Paoly.

Fa maninona izy ireo no mila vatana amin'ny fitsanganana amin'ny maty, nanontany ny tenany izy ireo, indrindra fa vatana iray tsy lozivazy toa izao? Raha tsy nahatratra ny tanjon'ny famonjena ara-panahy ve izy ireo ary tsy tokony hanafaka ny tenany amin'ny vatan'izy ireo? Hoy ilay teolojiana Gordon D. Fee: "Resy lahatra ireo Korinto fa efa nanomboka ny fisianny Fanahy ara-panahy nampanantenaina, dia ny" lanitra ", amin'ny alàlan'ny fanomezana ny Fanahy Masina ary indrindra amin'ny alàlan'ny fahitana ireo fiteny. Ny vatana ihany izay tsy maintsy nesorina rehefa ny fahafatesana no manasaraka azy amin'ny lafiny ara-panahy farany. »

Tsy takatry ny Korintianina fa ny vatan'ny fitsanganana amin'ny maty dia amin'ny karazany ambony sy hafa noho ny vatana ara-batana ankehitriny. Mila an'ity vatana "ara-panahy" vaovao ity izy ireo raha niara-nipetraka tamin'Andriamanitra tao amin'ny fanjakan'ny lanitra. I Paoly dia nanome ohatra avy amin'ny fambolena mba hanehoana ny voninahitra lehibe kokoa amin'ny vatan'ny lanitra raha oharina amin'ny vatan'ny vatantsika eto an-tany: Izy dia niresaka ny maha samy hafa ny voa sy ny zavamaniry izay avy aminy. Ny voa dia mety "maty" na ho very, fa ny vatana - ny vokatra vokarina - dia voninahitra bebe kokoa. "Ary izay nafafinao tsy ny vatana no ho tonga, fa ny voam-bokatra ihany, dia varimba sa zavatra hafa izany" hoy i Paoly. (Andininy 37). Tsy azontsika vinavinaina ny ho fijerin'ny vatan'ny nitsanganany amin'ny maty raha oharina amin'ireo toetran'ny vatantsika ankehitriny, fa fantatsika fa ho lasa tsara lavitra kokoa ny vatana vaovao - toy ny hazo oaka ampaosy amin'ny voany.

Afaka matoky isika fa ny vatana fitsanganana amin'ny maty amin'ny voninahiny sy ny tsy manam-petra dia hahatonga ny fiainantsika mandrakizay ho lehibe kokoa noho ny fiainana ara-batana ankehitriny. Nanoratra i Paoly hoe: «Toy izany koa ny fitsanganan'ny maty. Lasa voa ary mitsangana tsy azo ihodivirana. Afafy amin'ny fahalemem-panahy izy ary atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahantrana izy io ary hitsangana indray amin-kery » (Andininy 42-43).

Tsy ho toy ny kopy ny vatana fitsanganana amin'ny maty, fa tsy fanitsiana ara-batana fotsiny, hoy i Paul. Ary koa, ny vatana izay raisintsika amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy ahitana atra mitovy amin'ny vatana ara-batana amin'ny fiainantsika eto an-tany, izay ho simba na ho ringana rehefa maty isika. (Ankoatr'izany - vatana inona no azontsika: ny vatantsika amin'ny faha-2, 20, 45 na 75 taona?) Ny vatana any an-danitra dia hiatrika ny kalitaony sy ny voninahiny avy amin'ny vatan'ny tany - toy ny lolo tsara tarehy izay misy ny voany , trano manangana arnandoha ambany.

Vatana voajanahary sy vatana ara-panahy

Tsy misy ny teboka manombatombana momba izay ho toetsika atsangana amin'ny maty sy ny fiainana tsy mety maty. Saingy afaka manao fanambarana ankapobeny isika mikasika ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny toetran'ny vatana roa.

Ny vatantsika ankehitriny dia vatana vatana ary noho ny fahalavoana sy ny fahafatesana ary ny ota. Ny vatana fitsanganana amin'ny maty dia midika fiainana ao anaty refy hafa - fiainana tsy mety maty ary tsy mety lo. Hoy i Paul: "afafy ny voajanahary iray ary atsangana ny vatana ara-panahy" - tsy "fanahy", fa vatana ara-panahy izay manao ny rariny ho any amin'ny fiainana ho avy. Ny vatan'ny mpino vaovao amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia ho "ara-panahy" - tsy fanahy, fa ara-panahy amin'ny fahatsapana fa noforonin'Andriamanitra hitovy amin'ny vatan'i Kristy be voninahitra, niova sy "nampifanaraka ny fiainan'ny Fanahy Masina mandrakizay. ». Ny vatana vaovao dia ho tena misy tanteraka; ny mpino dia tsy ho fanahy sy fanahy ratsy fanahy. Nanantona an'i Adama sy i Jesosy i Paoly mba hanamafisana ny fahasamihafan'ny vatantsika ankehitriny sy ny fitsanganan'ny maty amin'ny maty. "Tahaka ny et earthly an-tany, dia tahaka izany ny olona; ary tahaka ny any an-danitra, dia toy izany koa ny lanitra » (Andininy 48). Ireo izay ao amin'i Kristy rehefa miseho dia hanana vatana fitsanganana amin'ny maty ary fiainana amin'ny endrika sy maha-Jesosy azy, fa tsy ny endrik'i Adama sy ny maha-izy azy. «Ary tahaka ny nitondrantsika ny endrik 'ny tany, dia hanana ny endrik' ny lanitra koa isika» (Andininy 49). Hoy ny Tompo, hoy i Paul, "hanova ny nofontsika tsy misy dikany, mba ho tonga vatany be voninahitra izy" (Filipiana 3,21).

Fandresena noho ny fahafatesana

Midika izany fa ny vatantsika nitsangana tamin'ny maty dia tsy avy amin'ny nofo mifindra sy ra toa ny vatana izay fantatsika ankehitriny - tsy miankina amin'ny sakafo, oksizenina ary rano intsony isika. Nanizingizina toy izao i Paoly: «Fa izao kosa, ry rahalahy malala, ny nofo aman-dra tsy mahazo mandova ny fanjakan 'Andriamanitra; koa ny fahalovana dia tsy handova ny tsy mety » (1 Korintiana 15,50).

Rehefa miseho ny Tompo, ny vatantsika mety maty dia hovana ho vatana tsy mety maty - mankany amin'ny fiainana mandrakizay ary tsy iharan'ny fahafatesana sy ny fahalavoana intsony. Ary izao no tenin'i Paoly ho an'ny Korintiana: «Indro, lazaiko aminao ny tsiambaratelo: Tsy hatory daholo isika rehetra fa hovana daholo; ary tampoka, tao anatin'ny fotoana fohy, tamin'ilay trompetra farany [fanoharana momba ny fiavian'i Kristy]. Satria hitsoka ny trompetra, ary hitsangana ny maty ary hiova isika » (Andininy 51-52).

Ny fitsanganantsika ho velona amin'ny fiainana tsy mety maty no antony mahafaly sy mamelona ny fanantenana kristiana antsika. Hoy i Paul: "Fa raha toa ity fahalovana ity dia hahasarika ny tsy mety ity ary ity mety maty ity dia mahasarika ny tsy fahafatesana, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe:" Ny fahafatesana dia natelin'ny fandresena " (Andininy 54).

nataon'i Paul Kroll