Ny olan'ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity

Betsaka ny antony mahatonga ny olona tsy hino an'Andriamanitra. Ny antony iray mampiavaka dia "ny olana amin'ny ratsy" - izay teolojiana teolojiana Peter Kreeft dia mamaritra ny "fitsapana lehibe indrindra amin'ny finoana, ny fakam-panahy lehibe indrindra amin'ny tsy finoana". Ny agnostika sy ny ateista matetika no mampiasa ny olana amin'ny faharatsiana satria ny tohan-kevitr'izy ireo entina hamafy fisalasalana na fandavana ny fisian'Andriamanitra. Nilaza izy ireo fa miaraka ny ratsy ary tsy azo inoana Andriamanitra (izay ny agnostika) na tsy mety (izay tsy mino an'Andriamanitra. Ny rojom-piadiana mifamaly amin'ity fanambarana manaraka ity dia avy amin'ny andron'ny Epicurus filozofa grika (tokony ho 300 talohan 'i jk). Nentin'ny filozofa Scottish David Hume ny filozofa Scottish tamin'ny faran'ny taonjato faha-18.

Ity ny fanambarana:
»Raha sitrapon'Andriamanitra ny hisoroka ny ratsy fa tsy afaka: dia tsy hita izany. Na tsy vitany, fa tsy ny sitrapony: tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Raha samy mihatra dia afaka atao ary te-hisoroka izany: avy aiza ny ratsy? Ary raha tsy azo ampiharina, tsy vonona na tsy mahavita: nahoana isika no hiantso azy hoe Andriamanitra? »

Epicurus sy i Hume taty aoriana dia nandoko sarin'andriamanitra izay tsy mifanaraka amin'ny azy. Tsy manana toerana ampy aho eto raha ho valiny feno (Ny teolojia no miantso azy io hoe theodicy). Saingy tiako ny hanasongadinana fa io andiam-piheverana io dia tsy afaka manakaiky ny maha-fandefasana ny fanoherana ny fisian'Andriamanitra. Sahala amin'ny apology kristianina maro (Ny Apologista dia ilazana ny teolojia izay miresaka momba ny "fanamarinana" ara-tsiansa sy ny fiarovana ny finoana), ny fisian'ny faharatsiana eto amin'izao tontolo izao dia manaporofo fa tsy momba ny fisian'Andriamanitra. Te-hiditra amin'ny antsipiriany kokoa aho izao.

Ny ratsy no mamaritra ny tsara

Ny fanambarana fa ny faharatsiana dia manatrika eo amin'izao tontolo izao dia manaporofo fa toy ny sabatra roa lela izay manelaka ny agnostika sy tsy mino an'Andriamanitra. Mba tohanohezana fa ny fisian'ny ratsy dia manimba ny fisian'Andriamanitra, ilaina ny manaiky ny fisian'ny faharatsiana. Manaraka izany fa tsy maintsy misy ny lalàna môraly tanteraka izay mamaritra ny ratsy ho ratsy. Tsy afaka mamorona hevitra lojika momba ny faharatsiana ny olona raha tsy manohitra ny lalàna ambony indrindra. Mahatonga antsika ho voan'ny olana goavana izany satria mampametra-panontaniana ny niandohan'ity lalàna ity. Amin'ny teny hafa, raha ny ratsy no mifanohitra amin'ny tsara, ahoana no hamaritana ny tsara? Ary avy aiza ny fahatakarana an'izany hevitra izany?

Mampianatra antsika ny Genesisy 1 fa ny fananganana an'izao tontolo izao dia tsara fa tsy ratsy. Na eo aza izany dia mitatitra ny fianjeran’ny olombelona vokatry ny faharatsiana ary nahatonga ny ratsy ihany koa izy io. Noho ny faharatsiana dia tsy ity tontolo ity no tsara indrindra amin'ny tontolo rehetra azo atao. Noho izany ny olan'ny ratsy dia manazava ny miala amin'ny "ny tokony ho izy". Raha tsy araka ny tokony ho izy anefa ny zava-drehetra, dia tsy maintsy misy ny iray.Raha misy lalana dia tsy maintsy misy famoronana transcendental, drafitra ary tanjona hanatanterahana an'io tarigetra io. Ity indray dia mametraka ny maha-transcendental anao (Andriamanitra) mialoha izany no namorona ity planina ity. Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy misy fomba tokony hisy, ary noho izany tsy hisy ny ratsy. Mety ho somary misavoritaka ihany izy rehetra, fa tsy izany. Famaranana lojika tanteraka izany.

Samy tsara sy diso ny nifanatrika

Noraisin'ny CS Lewis io lozika io. Ao amin'ny bokiny Pardon, I Christian dia ampahafantariny antsika fa tsy mino an'Andriamanitra izy, indrindra noho ny fisian'ny ratsy, ny habibiana sy ny tsy rariny eto amin'izao tontolo izao. Saingy arakaraka ny nieritreretany ny tsy finoan'izy ireo dia vao mainka niaiky izy fa ny famaritana ny tsy fahamarinana dia miankina amin'ny fomba fijery tanteraka. Ny lalàna dia manendry olona marina izay mijoro eo ambonin'ny maha-olombelona ary manana fahefana hamorona zava-misy noforonina ary hametraka lalàna mifehy ao.

Ankoatr'izay, tsapany fa ny fiandohan'ny ratsy dia tsy avy amin'Andriamanitra Mpamorona fa amin'ny zavaboary izay nanome ny fakam-panahy tsy hatoky an'Andriamanitra ary nifidy ny ota. Nahatsapa koa i Lewis fa tsy azo atao tanjona ny olombelona raha tena niavaka ny tsara sy ny ratsy izy ireo satria voatery miova. Nanatsoaka hevitra ihany koa izy fa ny vondron'olona iray dia afaka manapa-kevitra momba ny hafa raha nanao zavatra tsara na ratsy izy ireo, fa avy eo ny vondrona iray hafa dia afaka manohitra ny dikan'izy ireo ny tsara sy ny ratsy. Ka inona moa ny fahefana ao ambadik'ireto andrana mifanentana amin'ny tsara sy ny ratsy ireto? Aiza ny fitsipika ifotony rehefa misy zavatra heverina fa tsy ekena amin'ny kolontsaina iray fa raisina ho ekena amin'ny hafa? Hitantsika manerana an'izao tontolo izao io olana io, (indrisy) matetika amin'ny anaran'ny fivavahana na firehan-kevitra hafa.

Mbola mijanona izany: raha tsy misy ny mpamorona sy mpanao lalàna momba ny fitondran-tena, dia tsy misy fepetra raisina ho an'ny tsara. Raha tsy misy fitsipika manara-penitra ho an'ny tsara, ahoana no ahalalan'ny olona iray fa tsara? I Lewis dia naneho izany: »Raha tsy misy hazavana ao amin'izao rehetra izao ary noho izany tsy misy zavaboary manana maso, dia tsy ho fantatsika hoe maizina izany. Ny teny hoe maizina dia tsy misy dikany amintsika. »

Ilay Andriamanitra antsika manokana sy tsara dia mandresy ny ratsy

Raha tsy misy Andriamanitra tsara sy tsara manohitra ny ratsy dia tsy misy dikany ny fiampangana ny ratsy na ny fiantsoana asa. Raha tsy misy andriamanitra toy izany dia tsy afaka mivadika aminy ny olona. Tsy misy fototry ny fomba fijery iray izay mihoatra noho ny antsointsika hoe tsara sy ratsy. Tsy hisy zavatra hafa ankoatry ny zavatra ankafizinay hahatongavana miaraka amin'ny marika "tsara"; na izany aza, raha nifanohitra tamin'ny filan'ny olon-kafa izany dia hataonay hoe "ratsy na ratsy". Amin'ny toe-javatra toy izany, tsy misy na inona na inona azo antsoina hoe ratsy; tsy misy mimenomenona sady tsy mitaraina ny momba azy. Tsotra ny toe-javatra misy azy ireo; afaka miantso azy ireo izay tianao.

Aminy amin'ny finoana an'Andriamanitra tsara sy tsara ihany no tena hananantsika fototra hanaiky ny ratsy ary afaka mitodika any "olona" ho ringana. Ny finoana fa misy ny tena olana eto amin ny ratsy ary ho voavaha ny andro iray ary hozahana ny zavatra rehetra izay miorina tsara amin ny finoana misy fa misy Andriamanitra manokana sy tsara.

Na dia maharitra aza ny faharatsiana, dia momba antsika Andriamanitra ary manana fanantenana isika

Misy ny ratsy - jereo ihany ny vaovao. Efa niaina ratsy isika rehetra ary fantatsika ny voka-dratsy manimba. Fantatsika ihany koa anefa fa tsy avelan'Andriamanitra hanohy ny toetrantsika latsaka. Ao amin'ny lahatsoratra iray teo aloha dia nanondro aho fa tsy nahagaga an'Andriamanitra ny fianjantsika. Tsy voatery nandray ny plan B izy satria efa nametraka ny tetika handriany ny ratsy ary ity drafitra ity dia i Jesosy Kristy ary ny fampihavanana. Tao amin'i Kristy dia nandresy ny ratsy Andriamanitra tamin'ny alàny ny fitiavany marina; Io drafitra io dia efa nipetraka hatry ny nanorenana izao tontolo izao. Ny hazo fijaliana sy fitsanganan'i Jesosy dia mampiseho amintsika fa ny ratsy dia tsy hanana ny teny farany. Noho ny asan'Andriamanitra ao amin'i Kristy, dia tsy misy fanantenana ny ratsy.

Manantena Andriamanitra mahita faharatsiana ve ianao, izay mandray andraikitra amin'izany amin'ny fahasoavany, iza no nanolo-tena hanao zavatra momba izany ary iza no tena mahafehy ny zava-drehetra? Avy eo aho manana vaovao tsara ho anao - dia io ilay Andriamanitra nasehon'i Jesosy Kristy. Na dia ao anatin'ity "tontolo ankehitriny ity" ity tontolo ratsy ity aza (Galatiana 1,4), araka ny nosoratan'i Paoly, dia tsy navelan'ny Andriamanitra na handao antsika tsy misy fanantenana. Nanome toky antsika Andriamanitra fa momba antsika izy; izany dia niditra tao an-tany sy izao ankehitriny amin'ny fisiantsika ary noho izany dia manome antsika tso-drano amin'ny fanomezana ny "fanomezana voalohany" (Romana 8,23) ny “tontolo ho avy” (Lioka 18,30) - «antoka» (Efesianina 1,13-14) ny hatsaram-panahin'Andriamanitra toy ny hiseho eo ambany fanapahany amin'ny fahafenoan'ny fanjakany.

Amin'ny alàlan'ny fahasoavan'Andriamanitra no ametrahanay ny famantarana ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika miaraka ao am-piangonana. Andriamanitra Trio izay mipetraka ao amintsika dia ahafahantsika miaina zavatra iray ao amin'ny fiaraha-monina nomaniny ho antsika hatramin'ny voalohany. Hisy fifaliana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy amin'ny tsirairay avy - ny fiainana tena tsy misy farany ary tsy misy faharatsiana. Eny, mila miady eto amin'ity lafiny manome voninahitra ity isika rehetra, saingy mahazo fampiononana isika mahalala fa miaraka amintsika Andriamanitra - ny fitiavany dia mitoetra ao amintsika mandrakizay amin'ny alàlan'i Kristy - amin'ny alàlan'ny Teniny sy ny fanahiny. Hoy ny Soratra Masina: "Iza aminareo no lehibe noho izay ao amin'izao tontolo izao" (1 Jaona 4,4).

nataon'i Joseph Tkack


PDFNy olan'ny faharatsiana eto amin'ity izao tontolo izao ity