ANDRO ALOHA


Gardes and deserts

“Fa nisy saha teo amin’ilay nanomboana Azy tamin’ny hazo fijaliana, ary teo amin’ilay saha nisy fasana vaovao, izay tsy mbola nandevenana olona.” Jaona 19:41. Maro amin’ireo fotoana voafaritra tsara teo amin’ny tantaran’ny Baiboly no nitranga tany amin’ny toerana izay toa mampiseho ny toetry ny fisehoan-javatra. Ny fotoana voalohany toy izany dia nitranga tao amin’ny zaridaina tsara tarehy iray izay nametrahan’Andriamanitra an’i Adama sy Eva. Mazava ho azy fa zavatra niavaka ny saha Edena satria an'Andriamanitra...

Ny fomba sarotra

"Satria hoy izy:" tsy te hisintona ny tanako aminao aho ary tsy te hiala aminao "(Heb 13, 5 ZUB). Inona no ataontsika raha tsy mahita ny lalantsika isika? Tsy azo atao angamba ny mandalo fiainana tsy misy ahiahy sy olana misy eo amin'ny fiainana. Sarotra zakaina ireny indraindray. Toa tsy marim-pototra ihany ny fiainana. Fa maninona? Tianay ho fantatra izany. Maro ny tsy ampoizina ...

Manatanteraka ny lalàna

“Raha ny marina dia fahasoavana madio no namonjena anareo. Tsy misy azonao atao ho an'ny tenanao afa-tsy ny matoky izay omen'Andriamanitra anao. Tsy mendrika izany ianao tamin'ny fanaovana na inona na inona; fa tsy tian’Andriamanitra hisy holazaina eo anatrehany ny zava-bitany.” ( Efes 2,8-9 GN). Hoy i Paoly: “Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa ny fitiavana no fahatanterahan’ny lalàna” (Rom. 13,10 Baiboly Zurich). Mahaliana fa izahay avy...

Ny taranak'i Abrahama

Ny fiangonana no vatany ary miaina ao aminy tanteraka izy. Izay mameno ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra eo anatrehany (Efesiana 1:23). Tamin'ny taona lasa, tsaroanay ireo izay nandoa sorona lehibe indrindra tamin'ny ady mba hiantohana ny maha-velona antsika amin'ny maha-firenena. Tsara ny mitadidy. Raha ny marina dia toa iray amin'ireo teny tian'Andriamanitra indrindra izy satria mampiasa azy matetika kokoa. Mampahatsiahy antsika hatrany izy mba hahatsapa ny fototry ny ...

Nahoana no mivavaka, rehefa mahalala ny zava-drehetra Andriamanitra?

"Raha mivavaka ianareo, dia aza manambatra teny foana tahaka ny jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Heveriny fa hohenoina izy, raha miteny be; aza manao tahaka azy, fa fantatry ny rainareo izay ilainareo; ary manao izany Izy, raha tsy mbola mangataka aminy aza hianareo” (Mt 6,7-8 NGÜ). Nisy nanontany hoe: “Nahoana aho no hivavaka amin’Andriamanitra nefa fantany ny zava-drehetra?” Nataon’i Jesosy ho teny fampidirana ny Vavaka Nampianarin’ny Tompo io teny io. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Eny rehetra eny ny fanahiny....

Ny hanoanana lalina ao anatintsika

"Ny olon-drehetra dia miandrandra anao ary omena sakafo amin'ny fotoana mety izy ireo. Manokatra ny tananao ianao ary mameno ny zavaboarinao ... ”(Salamo 145, 15-16 HFA). Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy. Miresaka momba ny faniriana, ilay faniriana ao anatintsika hahatakatra bebe kokoa ny halaliny, ny hiaka ...

Xmas - Krismasy

"Koa amin'izany, ry rahalahy sy anabavy masina, izay miara-miantso ny antso any an-danitra, dia jereo ny apôstôly sy mpisoronabe ekentsika, dia i Jesoa Kristy" (Hebreo 3: 1). Ny ankamaroan'ny olona dia manaiky fa ny Krismasy dia lasa fetsy ara-barotra be varotra sy ara-barotra - na dia hadino tanteraka i Jesosy. Emphasis dia apetraka eo amin'ny sakafo, divay, fanomezana ary fankalazana; fa ankalazaina inona? Amin'ny maha kristianina antsika, dia tokony hieritreritra ny antony maha-Andriamanitra Azy ...

Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

« Marina fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, nefa ho avy indray Aho ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako koa hianareo (Jaona 1.4,3). Efa naniry mafy ny zavatra efa hitranga ve ianao? Ny Kristianina rehetra, na dia ireo tamin’ny taonjato voalohany aza, dia naniry mafy ny hiverenan’i Kristy, saingy tamin’izany andro izany sy tamin’ny vanim-potoana dia naneho izany tamin’ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: “Maranata”, izay midika hoe ...

Izay asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra

Fahasoavana madio tokoa no hamonjena anao. Tsy misy azonao atao ho an'ny tenanao afa-tsy ny matoky izay omen'Andriamanitra anao. Tsy mendrika izany ianao tamin'ny fanaovana na inona na inona; satria tsy tian’Andriamanitra hisy holazaina eo anatrehany ny zava-bitany (Efes 2,8-9 GN). Mahafinaritra tokoa ny mianatra mahatakatra ny fahasoavana!Io fahatakarana io dia manala ny fanerena sy ny adin-tsaina izay apetratsika matetika. Mahatonga antsika ho...

Voasoratra eo an-tanany

"Nataoko foana teny an-tanako izy. Nefa tsy fantatry ny zanak'Israely fa avy amiko avokoa ny soa rehetra nanjo azy ireo ”(Hosea 11: 3 HFA). Rehefa nijery ny raharaha momba ny fitaovana aho dia nahita sigara feno sigara taloha iray, angamba nanomboka tamin'ny taona 60. Nosokafana io ka namboarina ny faritra mety ho lehibe indrindra. Nisy ny sarin'ilay mpampitambatra telo teboka sy torolàlana ny fomba hitaterana azy io. Iza ...

Ny mpanelanelana no hafatra

“Imbetsaka, na dia talohan’ny androntsika aza, Andriamanitra dia niteny tamin’ny razambentsika tamin’ny fomba maro samihafa tamin’ny alalan’ny mpaminany. Fa ankehitriny, amin’izao andro farany izao, Andriamanitra dia niresaka tamintsika tamin’ny alalan’ny Zanany. Tamin’ny alalany no namoronan’Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, ary nataony ho lovany ny zava-drehetra. Ao amin’ny Zanaka no anehoana ny voninahitry ny Rainy, satria endrik’Andriamanitra tanteraka Izy » (Taratasy ho an’ny Hebreo. 1,1-3 HFA). Ny mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny toy ny ...

Kristy ny zanak'ondrintsika Paska

"Fa voavono ny Paska ho antsika, dia Kristy" (1. Kor. 5,7). Tsy te handalo na hanadino ny zava-nitranga lehibe nitranga tany Ejipta isika, efa ho 4000 taona lasa izay, fony Andriamanitra nanafaka ny Israely tamin’ny fanandevozana. Loza folo ao 2. Mosesy, dia nilaina ny hanozongozonana an’i Farao tamin’ny ditrany sy ny fireharehany ary ny fanoherana niavonavona tamin’Andriamanitra. Ny Paska no pesta farany sy farany...