ANDRO ALOHA


Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

"Marina fa mandeha aho ary manomana fitoerana ho anao, nefa marina koa fa tafaverina ianao ka mitondra anao aty amiko, mba ho aiza aho (Jaona 14,3). Efa naniry fatratra ny zavatra ho avy tsy ho ela ve ianao? Ny kristiana rehetra, na dia ireo tamin'ny taonjato voalohany aza, dia naniry ny fiverenan'i Kristy, saingy tamin'izany andro izany sy tao anatin'io vanimpotoana io dia naneho izany tamin'ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: "Maranatha", izay midika hoe ...

Ny taranak'i Abrahama

Ny fiangonana no vatany ary miaina ao aminy tanteraka izy. Izay mameno ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra eo anatrehany (Efesiana 1:23). Tamin'ny taona lasa, tsaroanay ireo izay nandoa sorona lehibe indrindra tamin'ny ady mba hiantohana ny maha-velona antsika amin'ny maha-firenena. Tsara ny mitadidy. Raha ny marina dia toa iray amin'ireo teny tian'Andriamanitra indrindra izy satria mampiasa azy matetika kokoa. Mampahatsiahy antsika hatrany izy mba hahatsapa ny fototry ny ...

Gardes and deserts

"Fa nisy zaridaina teo amin'ny toerana izay nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary nisy mpivarotra vaovao tao amin'ny saha, izay tsy mbola nandevenana olona" Jaona 19:41. Ny ankamaroan'ireo fotoana lehibe nanan-tantara teo amin'ny tantaran'ny Baiboly dia nitranga tany amin'ireo toerana toa hita taratra ny toetoetran'ireo hetsika. Ny fotoana voalohany toy izany dia niseho tao amin'ny zaridaina tsara tarehy izay nametrahan'Andriamanitra an'i Adama sy Eva. Mazava ho azy fa manokana ny zaridainan'i Edena satria Andriamanitra ...

Ny hanoanana lalina ao anatintsika

"Ny olon-drehetra dia miandrandra anao ary omena sakafo amin'ny fotoana mety izy ireo. Manokatra ny tananao ianao ary mameno ny zavaboarinao ... ”(Salamo 145, 15-16 HFA). Indraindray aho mahatsapa mosary mikiakiaka ao anaty ao anaty. Amin'ny eritreritro dia miezaka ny tsy hiraharaha azy aho ary hanala azy mandritra ny fotoana kelikely. Saingy tampoka teo dia tonga indray izy. Miresaka momba ny faniriana, ilay faniriana ao anatintsika hahatakatra bebe kokoa ny halaliny, ny hiaka ...

Xmas - Krismasy

"Koa amin'izany, ry rahalahy sy anabavy masina, izay miara-miantso ny antso any an-danitra, dia jereo ny apôstôly sy mpisoronabe ekentsika, dia i Jesoa Kristy" (Hebreo 3: 1). Ny ankamaroan'ny olona dia manaiky fa ny Krismasy dia lasa fetsy ara-barotra be varotra sy ara-barotra - na dia hadino tanteraka i Jesosy. Emphasis dia apetraka eo amin'ny sakafo, divay, fanomezana ary fankalazana; fa ankalazaina inona? Amin'ny maha kristianina antsika, dia tokony hieritreritra ny antony maha-Andriamanitra Azy ...

Ny fomba sarotra

"Satria hoy izy:" tsy te hisintona ny tanako aminao aho ary tsy te hiala aminao "(Heb 13, 5 ZUB). Inona no ataontsika raha tsy mahita ny lalantsika isika? Tsy azo atao angamba ny mandalo fiainana tsy misy ahiahy sy olana misy eo amin'ny fiainana. Sarotra zakaina ireny indraindray. Toa tsy marim-pototra ihany ny fiainana. Fa maninona? Tianay ho fantatra izany. Maro ny tsy ampoizina ...

Voasoratra eo an-tanany

"Nataoko foana teny an-tanako izy. Nefa tsy fantatry ny zanak'Israely fa avy amiko avokoa ny soa rehetra nanjo azy ireo ”(Hosea 11: 3 HFA). Rehefa nijery ny raharaha momba ny fitaovana aho dia nahita sigara feno sigara taloha iray, angamba nanomboka tamin'ny taona 60. Nosokafana io ka namboarina ny faritra mety ho lehibe indrindra. Nisy ny sarin'ilay mpampitambatra telo teboka sy torolàlana ny fomba hitaterana azy io. Iza ...

Ny mpanelanelana no hafatra

“Imbetsaka isika, na dia talohan'ny androntsika aza, Andriamanitra dia niteny tamin'ny razantsika tamin'ny fomba maro samihafa tamin'ny alàlan'ny mpaminany. Fa ankehitriny, amin'izao fotoana farany izao, Andriamanitra dia niresaka tamintsika tamin'ny alàlan'ny Zanany. Tamin'ny alalany no nanaovan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, ary nomeny lova ho an'ny zavatra rehetra koa izy. Ny voninahitr'Andriamanitra Rainy dia aseho amin'ny Zanaka, satria endrik'Andriamanitra tanteraka izy ”(Heb. 1,1: 3 HFA). Ireo mpahay siansa sosialy dia mampiasa teny toa ...

Manatanteraka ny lalàna

"Fahasoavana madio dia tena voavonjy ianao. Ny tenanao dia tsy mahavita na inona na inona, fa manaiky amim-pahatokiana izay omen'Andriamanitra anao. Tsy nahavita an'izany tamin'ny fanaovana zavatra ianao; satria tsy tian'Andriamanitra hahita ny zava-bitany eo alohany ny olona rehetra ”(Efesiana 2,8-9 GN). Nanoratra i Paoly hoe: "Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa ankehitriny dia tanteraka ny fitiavana ny lalàna »(Rom 13,10 Zurich Bible). Mahaliana fa avy amin'ny ...

Nahoana no mivavaka, rehefa mahalala ny zava-drehetra Andriamanitra?

"Raha mivavaka ianao dia tsy tokony hionona amin'ny teny tsy misy dikany toa ny Jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Mieritrereta fa ho re izy ireo raha miteny be izy. Aza manao toa azy, satria fantatry ny rainao izay ilainao ary eny dieny tsy mbola mangataka aminy ianao ”(Mt 6,7-8 NGÜ). Nisy olona nanontany hoe "Nahoana aho no tokony hivavaka amin'Andriamanitra rehefa fantany ny zava-drehetra?" Jesosy dia nanao ilay fanambarana etsy ambony ho fampidirana ny Vavaky ny Tompo. Fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fanahiny rehetra na aiza na aiza. ...

Kristy ny zanak'ondrintsika Paska

"Satria ny Zanak'ondrintsika Paska dia novonoina ho antsika: Kristy" (1 Kor. 5,7: 4000). Tsy tiantsika ny tsy hanaiky ny zava-nitranga lehibe tany Ejipta efa ho 2 taona lasa izay rehefa nanafaka ny Isiraely tamin'ny fanandevozana Andriamanitra. Loza folo, izay voaresaka ao amin'ny Eksodosy, dia nilaina hanozongozona ny hamafin'ny Farao, ny fireharehana ary ny fanoherana feno fireharehana amin'Andriamanitra. Ny Paska no aretina farany sy farany ...

Izay asehon'Andriamanitra dia misy fiantraikany amintsika rehetra

Tena fahasoavana madio dia voavonjy ianao. Ny tenanao dia tsy mahavita na inona na inona, fa manaiky amim-pahatokiana izay omen'Andriamanitra anao. Tsy nahavita an'izany tamin'ny fanaovana zavatra ianao; satria tsy tian'Andriamanitra hisy hiantehitra amin'ny zava-bitany eo alohany (Efes. 2,8–9 GN). Mahagaga tokoa rehefa mianatra ny mahazo ny fahasoavana isika kristiana! Io fanabeazana io dia manaisotra ny tsindry sy ny adin-tsaina izay matetika ataontsika amin'ny tenantsika. Izany dia mahatonga antsika ...