Olana virus virus

583 ny felam-paritra coronavirus Na manao ahoana na manao ahoana ny tarehin-javatra misy anao, na manao ahoana na manao ahoana ny endrika manjombona, ilay Andriamanitra be famindram-po dia mijanona ho mahatoky ary Mpamonjy antsika be fitiavana sy be fitiavana. Araka ny nosoratan'i Paoly dia tsy misy mahasakana antsika amin'Andriamanitra na mampisaraka antsika amin'ny fitiavany: «Inona ary no hahasaraka antsika amin'i Kristy sy ny fitiavany? Fijaliana sy tahotra angamba? Fanenjehana? Hanoanana? Fahantrana? Loza sa fahafatesan-kerisetra? Tena nifampiraharaha taminay araka ny voalaza ao amin'ny Soratra Masina izahay: Satria anay, Tompoko, enjehina sy novonoina izahay, dia novonoina toy ny ondry! Nefa na eo aza izany: ao anatin'ny fijaliana dia mandresy izany rehetra izany isika amin'ny alàlan'i Kristy, Izay tia antsika fatratra. Satria azoko antoka tsara: na ny fahafatesana na ny fiainana, na ny anjely na ny demonia, na ny ankehitriny na ny ho avy na ny fahefana hafa, na ny ambony na ny ambany na zavatra hafa eto amin'izao tontolo izao dia tsy afaka manavaka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay omeny antsika ao amin'i Jesosy Kristy, ilay antsika. Tompo ô, omeo » (Romana 8,35-39 Fanantenana ho an'ny rehetra).

Rehefa miatrika ny krizy coronavirus dia avelao i Jesosy ho loha laharana. Fotoana iray hampahafantarana ny kristianisantsika io fa tsy hampisaraka azy ireo. Fotoana hanaovana azy io, tsy hoe hafenina ao amin'ny zoron-tranonay. Mety mila mitokana isika, saingy tsy midika izany fa tokony hampisarahintsika ny hafa amin'i Jesosy izay mipetraka ao amintsika. Aoka ho ao amintsika ny heviny rehefa mamaly ny toe-javatra miharatsy isika. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, ny vondron'olona mitambatra ao amin'i Kristy dia mahatsiaro ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany ho an'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny Fanahy mandrakizay: «mainka fa ny ran'i Jesosy Kristy no manavao antsika anatiny sy hanasa ny fahotantsika! Feno fanahy mandrakizay Andriamanitra, nanolotra ny tenany ho antsika ho sorona tsy misy tsiny ho an'Andriamanitra izy. Izany no antony famelana ny fahotantsika, izay amin'ny farany ihany no ahafahan'ny fahafatesana, ary ny fisiantsika. Afaka manompo an'Andriamanitra velona izahay izao » (Hebreo 9,14 Fanantenan'ny rehetra). Aoka isika hanohy hanompo an'Andriamanitra velona eo amin'ny ilaintsika.

Ahoana no ahafahantsika manao an'izany? Ahoana no ahafahantsika manompo ny hafa rehefa manandrana manao fitsangantsanganana ara-tsosialy sy mikarakara ny tenantsika isika? Raha azo antoka fa avela, ampio ny hafa. Raha foanana mandritra ny fotoana voafetra ny fotoam-piangonana, aza eritrereto hoe izao no fiafaran'ny fiainam-piangonana. Antsoy ny hafa amin'ny teny mampahery. Henoy, mampahatezitra. Miara-mihomehy rehefa mitranga ny fotoana. Manaova sary amin'ny tohatra tohatra ary asio fanazaran-tena. Ampio ny hafa hahatsapa sy ho anisan'ireo ao an-toerana misy anay. Amin'izany fomba izany, mifanampy ihany koa isika mba hahatsapa ho isan'ny mpiara-monina. "Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny famindrampo sy Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hampionona anay ny karazana fahoriana rehetra, miaraka amin'ny fampiononana izay mampionona anay. avy amin'Andriamanitra. Satria rehefa avy eo amintsika ny fijalian'i Kristy, dia mampionona antsika koa i Kristy » (2 Korintiana 1,3: 5).

Isaky ny lafiny rehetra amin'ity resaka ity dia andao hanokana fotoana hivavahana. Mivavaha ho an'ny filazantsara fa hanohy hitondra fahazavana ho an'ny hafa izany. Mivavaha ho an'ny governemantantsika sy ireo rehetra manam-pahefana handray fanapahan-kevitra hendry: "Mivavaha manokana ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny fanjakana sy amin'ny fanjakana mba hiaina am-piadanana sy hilamina, fanajana an'Andriamanitra ary am-pahatsorana amin'ny mpiara-belona amintsika » (1 Timoty 2,2).

Mivavaha ho an ny fiangonana mba hitazomana hatrany ny rafitra ao anatin ny krizy. Ary ambonin'izany rehetra izany, mivavaha mba hidiran'ny fitiavan'i Jesosy anao any amin'ny hafa ary mivavaha ho an'ny hafa izay tena ilaina amin'izao fotoana izao. Mivavaha ho an'ny marary, ny marary ary ny manirery.

by James Henderson