Olana virus virus

583 ny felam-paritra coronavirus Na manao ahoana na manao ahoana ny tarehin-javatra misy anao, na manao ahoana na manao ahoana manjo ny zava-dratsy, ilay Andriamanitra be famindram-po dia mitoetra ho mahatoky ary Izy no Mpamorona antsika be fitiavana sy be fitiavana. Araka ny nosoratan’i Paoly, dia tsy misy na inona na inona afaka mampisaraka antsika amin ’Andriamanitra na mampisaraka antsika amin’ny fitiavany:« Koa inona no hahasaraka antsika amin’i Kristy sy ny fitiavany? Fijaliana sy tahotra angamba? Ny fanenjehana? Noana? Fahantrana? Loza na fahafatesana mahery vaika? Tena niandraiketana izahay, araka ny efa voalazan'ny Soratra Masina: satria anao izahay, Tompo, enjehina ary novonoina hatraiza hatraiza - vonoy toy ny ondry isika. Nefa na izany aza: eo afovoan'ny fahoriana, isika dia mandresy izany rehetra izany amin'ny alalàn'i Kristy izay tia antsika. Satria tena matoky tena aho: na ny fahafatesana, na ny fiainana, na ny anjely, na ny demony, na ankehitriny, na ho avy, na hery, na avo na ambany na zavatra hafa eto amin'izao tontolo izao, dia afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra, izay omeny antsika ao amin'i Jesosy Kristy, izay antsika Tompo ô, omeo » (Romana 8,35-39 Fanantenana ho an'ny rehetra).

Rehefa miatrika ny krizy coronavirus dia avelao i Jesosy ho loha laharana. Fotoana iray hampahafantarana ny kristianisantsika io fa tsy hampisaraka azy ireo. Fotoana hanaovana azy io, tsy hoe hafenina ao amin'ny zoron-tranonay. Mety mila mitokana isika, saingy tsy midika izany fa tokony hampisarahintsika ny hafa amin'i Jesosy izay mipetraka ao amintsika. Aoka ho ao amintsika ny heviny rehefa mamaly ny toe-javatra miharatsy isika. Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, ny vondron'olona mitambatra ao amin'i Kristy dia mahatsiaro ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany ho an'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny Fanahy mandrakizay: «mainka fa ny ran'i Jesosy Kristy no manavao antsika anatiny sy hanasa ny fahotantsika! Feno fanahy mandrakizay Andriamanitra, nanolotra ny tenany ho antsika ho sorona tsy misy tsiny ho an'Andriamanitra izy. Izany no antony famelana ny fahotantsika, izay amin'ny farany ihany no ahafahan'ny fahafatesana, ary ny fisiantsika. Afaka manompo an'Andriamanitra velona izahay izao » (Hebreo 9,14 Fanantenan'ny rehetra). Aoka isika hanohy hanompo an'Andriamanitra velona eo amin'ny ilaintsika.

Ahoana no ahafahantsika manao an'izany? Ahoana no ahafahantsika manompo ny hafa rehefa manandrana manao fitsangantsanganana ara-tsosialy sy mikarakara ny tenantsika isika? Raha azo antoka fa avela, ampio ny hafa. Raha foanana mandritra ny fotoana voafetra ny fotoam-piangonana, aza eritrereto hoe izao no fiafaran'ny fiainam-piangonana. Antsoy ny hafa amin'ny teny mampahery. Henoy, mampahatezitra. Miara-mihomehy rehefa mitranga ny fotoana. Manaova sary amin'ny tohatra tohatra ary asio fanazaran-tena. Ampio ny hafa hahatsapa sy ho anisan'ireo ao an-toerana misy anay. Amin'izany fomba izany, mifanampy ihany koa isika mba hahatsapa ho isan'ny mpiara-monina. "Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny famindrampo sy Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra, mba hampionona anay ny karazana fahoriana rehetra, miaraka amin'ny fampiononana izay mampionona anay. avy amin'Andriamanitra. Satria rehefa avy eo amintsika ny fijalian'i Kristy, dia mampionona antsika koa i Kristy » (2 Korintiana 1,3: 5).

Isaky ny lafiny rehetra amin'ity resaka ity dia andao hanokana fotoana hivavahana. Mivavaha ho an'ny filazantsara fa hanohy hitondra fahazavana ho an'ny hafa izany. Mivavaha ho an'ny governemantantsika sy ireo rehetra manam-pahefana handray fanapahan-kevitra hendry: "Mivavaha manokana ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny fanjakana sy amin'ny fanjakana mba hiaina am-piadanana sy hilamina, fanajana an'Andriamanitra ary am-pahatsorana amin'ny mpiara-belona amintsika » (1 Timoty 2,2).

Mivavaha ho an ny fiangonana mba hitazomana hatrany ny rafitra ao anatin ny krizy. Ary ambonin'izany rehetra izany, mivavaha mba hidiran'ny fitiavan'i Jesosy anao any amin'ny hafa ary mivavaha ho an'ny hafa izay tena ilaina amin'izao fotoana izao. Mivavaha ho an'ny marary, ny marary ary ny manirery.

by James Henderson