Nikarakara azy izy

Nikarakara azy ireo izy Ny ankamaroantsika dia namaky Baiboly, nandritra ny taona maro. Tsara ny mamaky ireo andinin-teny mahazatra ary aforeto ao anaty azy ireo toy ny bodofotsy mafana izy ireo. Mety hitranga ny fianarantsika mahazatra satria mahatonga antsika tsy hijery zavatra. Raha mamaky azy ireo amin'ny masony malalaka isika ary avy amin'ny fomba fijery vaovao dia afaka manampy antsika hahafantatra bebe kokoa ny Fanahy Masina ary mety hahatadidy zavatra izay hadinontsika.

Rehefa namaky ny Asa indray aho, ao amin'ny Toko 13, andininy faha-18, dia nahita tsipika izay efa novakian'ny maro tamintsika fa tsy nandinika tsara hoe: "Ary nandritra ny efapolo taona dia niaritra azy tany an-tany foana izy" (Lotera 1984). Ao amin'ny Baiboly Loteriana tamin'ny 1912 dia nilaza hoe: "nandefitra ny làlany" izy na nandika ny dikan'ny King James Version ho amin'ny teny Alemanina dia milaza fa "nijaly tamin'ny fitondrantenany".

Tsaroako ny namaky io andalan-tsoratra io - sy nahare izany koa - fa tsy maintsy niaritra ny fidradradradrana sy fitarainana Andriamanitra toy ny nahavesatra be azy ireo. Fa novakiko avy eo ny Deoteronomia 5:1,31: «Hitanao fa nentin'i Jehovah Andriamanitrao tahaka ny nitondra ny zanany lahy ianao, tamin'ny nalehanao rehetra tonga teto ity toerana ity. » Ao amin'ny fandikan-tenin'ny Baiboly vaovao an'i Luther 2017 dia miteny hoe: "Ary nentiny tany an-efitra efa-polo taona izy" (Asan’ny Apostoly 13,18 :). Nanazava ny heviny ny MacDonald hoe: "nikarakara izay nilainy izy ireo".

Nahita jiro aho. Mazava ho azy fa nikarakara azy ireo izy ireo - nanana sakafo, rano ary kiraro tsy antonona izy ireo. Na dia fantatro aza fa tsy hanozona azy ireo Andriamanitra, tsy fantatro hoe tena akaiky sy akaiky azy izy ireo. Nampahery tokoa ny mamaky fa nentin’Andriamanitra ny olony toy ny ray mitaiza ny zanany. Tsy tadidiko fa namaky an'io foana!

Indraindray isika mahatsapa fa tsy zakantsika ny mitondra azy, na miala tsiny ny fikarakarana ny olantsika sy ny olana mitohy ataontsika isika. Toa mitovy ny vavaka ataontsika ary miverimberina foana ny fahotantsika. Na dia mitsikera sy manao tahaka ny Isiraelita ratsy fanahy aza isika, dia mikarakara antsika foana Andriamanitra, na manao ahoana na manao ahoana no misotro azy; amin'ny lafiny iray, azoko antoka fa aleony misaotra azy fa tsy hitaraina.

Ny kristiana, na any ivelany na ivelany (na dia voantso ho amin'ny fanompoana amin'ny fomba sasany aza ny kristiana rehetra) dia mety ho reraka sy handoro. Afaka manomboka mieritreritra ireo mpiray tam-po aminao ianao ho Isiraelita tsy mahay mihetsika, izay mety halaim-panahy aminao handroso amin'ny olany "manaitra" sy mijaly. Ny fizarana zavatra dia midika fandeferana zavatra tsy tianao na ekena ny zavatra ratsy. Saingy Andriamanitra tsy mahita antsika toy izao!

Zanaky ny zanak'Andriamanitra rehetra isika ary mila fikarakarana feno fifanajana sy fangoraham-po ary fitiavana. Afaka mitia ny mpiara-belona amintsika isika fa tsy miaritra azy ireo fotsiny. Raha ilaina dia ho afaka hitondra olona iray izay tsy ampy intsony ny heriny eny an-dalana. Aoka ho tsarovantsika fa tsy nikarakara ny olony tany an-efitra fotsiny Andriamanitra fa nitondra azy tamin'ny sandriny feno fitiavana. Izy no miantefa hatrany ary tsy mitsahatra ny mitia sy mikarakara antsika na dia mitaraina sy manadino ny mankasitraka aza isika.

by Tammy Tkach