Jesosy sy ny Fiangonana ao amin'ny Apokalypsy 12

Amin'ny fiandohan'ny Toko 12 amin'ny Apokalipsy, i Jaona dia milaza ny fahitany momba ny vehivavy bevohoka izay ho teraka. Mahita azy amin'ny famirapiratana mamirapiratra izy - mitafy ny masoandro sy ny volana eo ambanin'ny tongony. Eo amin'ny lohany dia misy fehiloha na satroboninahitra kintana roa ambin'ny folo. Iza no tiana holazaina amin'ilay vehivavy sy ny zaza?

Ao amin'ny Genesisy 1 dia hitantsika ny tantaran'i Joseph patriarika ara-Baiboly, izay nanonofy iray izay nahitana toe-javatra mitovy amin'izany taminy. Taty aoriana dia nilaza tamin'ireo rahalahiny izy fa nahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin'ny folo (Genesisy 1:37,9).

Ny sary ao amin'ny nofin'i Josef dia mazava mifandraika amin'ny olona ao amin'ny fianakaviany. Izy no rain'i Josefa rainy (Masoandro), Rahely reniny (Moon) sy ireo rahalahiny iraika ambin'ny folo (Kintana, jereo ny Genesisy 1:37,10). Amin'ity tranga ity, i Josef dia rahalahin'ny ambin'ny folo ambin'ny folo na "kintana". Lasa zanak’olona maro be ny zanak’olombelona roa ambin’ny folon’ny Isiraely ary tonga firenena tonga olom-boafidin’Andriamanitra (Deoteronomia 5:14,2).

Ny Apokalypsy 12 dia nanova tanteraka ny singa amin'ny nofin'i Josefa. Nodinihiny indray ny momba ny Isiraely ara-panahy - ny fiangonana na ny fivorian'ny vahoakan'Andriamanitra (Galatiana 6,16).

Ao amin'ny Apokalipsy, ireo foko roa ambin'ny folo dia tsy manondro an'i Isiraely taloha, fa maneho ny fiangonana manontolo (7,1-8). Ilay vehivavy mitafy ny masoandro dia afaka maneho ny Fiangonana amin'ny maha-vadin'i Kristy mamirapiratra (2 Korintiana 11,2). Ny volana teo ambanin'ny tongotr'ilay vehivavy sy ny satroboninahitra teo an-dohany dia afaka naneho ny fandreseny tamin'ny alàlan'i Kristy.

Araka io marika io, ny “vehivavy” ao amin'ny Apokalypsy 12 dia maneho ny fiangonan'Andriamanitra madio.Ny manam-pahaizana momba ny Baiboly M. Eugene Boring dia milaza: Mamoaka " (Fandikana: teny milaza ny Baiboly momba ny fampianarana sy ny fitoriana, "fanambarana", p. 152).

Ao amin'ny Testamenta Vaovao, ny fiangonana dia fantatra amin'ny hoe Isiraely ara-panahy, i Ziona ary "ny reny" (Galatiana 4,26; 6,16; Efesiana 5,23-24; 30-32; Hebreo 12,22). Zion-Jerusalem no renim-pianakaviana tsara indrindra tamin'ny vahoakan'i Isiraely (Isaia 54,1). Ny fanoharana dia nentina tamin'ny Testamenta Vaovao ary nampiharina tamin'ny Fiangonana (Galatiana 4,26).

Misy ny mpaneho hevitra milaza ny halehiben'ny vehivavy 12,1 ao amin'ny Apokalypsy 3. Ny sary, hoy ny filazan'izy ireo dia famerenana indray ny finoana jiosy momba ny Mesia sy ny angano mpanompo sampy fanavotana miaraka amin'ny fanandraman'i Kristy. Hoy i M. Eugene Boring: "Tsy ilay vehivavy na i Maria na i Isiraely na ny Fiangonana fa kely kokoa noho izy rehetra. Ireo sary nampiasain'i Jaona dia nanangona singa maromaro: ny sarin'ny angano mpanompo sampy ny Mpanjakavavin'ny Lanitra; avy amin'ny tantaran'i Eva, renin'ny velona rehetra, avy amin'ny bokin'i Mosesy voalohany, izay "voa" dia nanorotoro ny lohan'ny menarana praiminisitra (Genesisy 1: 3,1-6); Isiraelita mandositra ny dragona / firehanany ho any an-efitra amin'ny elatry ny voromahery (Eksodosy 2: 19,4; Salamo 74,12: 15); ary Ziona, 'renin' ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny vanim-potoana rehetra, Israely sy Fiangonana " (P. 152).

Noho izany ao an-tsaina, ny mpandika Baiboly sasany ato amin'ity fizarana ity dia mahita fitenenana amin'ny angano isan-karazany mpanompo sampy ary koa ny tantaran'ny nofin'i Josefa tao amin'ny Testamenta Taloha. Amin'ny angano grika, i Leto andriamanibavy bevohoka dia enjehin'ireo atody python. Nandositra tany amin'ny nosy iray niterahany an'i Apollo izy, izay namono ny dragona taty aoriana. Saika ny kolontsaina rehetra any Mediterane no manana andiany ny adin-angano izay nanenjihan'ilay biby ny tompon-daka.

Ny sarin'ny fanambarana an'ny vehivavy kosmika dia nanondro ireo hevi-diso rehetra ireo ho sandoka. Izany dia milaza fa tsy misy amin'ireo tantara ireo fa mahatakatra fa i Jesoa no Mpanavotra ary ny Fiangonana dia olon'Andriamanitra. I Kristy dia zanaka mamono ilay dragona fa tsy Apollo. Ny Fiangonana no renim-pianakaviana ary izay itondran'ny Mesia; I Leto tsy reny. Ny andriamanibavy Roma - ny personification ny Fanjakana Romanina - dia tena vehivavy janga ara-panahy iraisam-pirenena, i Babylona Lehibe. Ilay tena mpanjakavavin'ny lanitra dia i Ziona, izay ahitana ny fiangonana na ny vahoakan'Andriamanitra.

Araka izany, ny fanambarana ao amin'ny tantaran'ny vehivavy dia manala ireo foto-pinoana politika sy finoana taloha. Ny manam-pahaizana momba ny Baiboly anglisy anglisy GR Beasley-Murray dia nilaza fa ny fampiasan'i John ny angano Apollo "dia ohatra iray mahafinaritra amin'ny fampitana ny Kristianisma amin'ny alàlan'ny tandindona fantatra maneran-tany" (The New Century Bible Commentary, "Apokalipsy," p. 192).

Ny fanambarana koa dia maneho an'i Jesosy ho Mpanavotra ny Fiangonana - ilay Mesia nandrasana hatry ny ela. Amin'izany fomba izany, ny boky dia mamerina indray ny hevitry ny tandindon'ny Testamenta Taloha. Nanamarika i BR Beasley-Murray hoe: "Ny fampiasana an'io fomba fitenenana io dia i John no nilaza fa nahatanteraka ny fanantenana mpanompo sampy ary ny fampanantenan'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Kristy momba ny Filazantsara. Tsy misy Mpamonjy hafa afa-tsy i Jesosy " (P. 196).

Ny Apôstôly 12 koa dia manambara ny fahavalon'ny Eglizy. Izy ilay dragona mena mampatahotra izay misy loha fito, tandroka folo ary satroboninahitra fito amin'ny lohany. Ny fanambarana dia milaza mazava tsara ilay dragona na ilay biby goavam-be - io ilay "menarana taloha antsoina hoe Devoly na Satana izay mandrisika an'izao tontolo izao" (12,9 sy 20,2).

Mpikambana an-tany Satana - ilay bibidia avy any an-dranomasina - manana loha fito sy tandroka folo ary mena ihany koa izy ireo (13,1 sy 17,3). Ny toetran'i Satana dia hita taratra amin'ireo solontena eto an-tany. Ilay dragona dia manao ratsy. Satria ny angano taloha dia manana angona maro momba ny amboadia, dia ho fantatry ny mpihaino an'i John fa fahavalon'ny kosmika ny dragona 13.

Tsy fantatra mazava avy eo ny loha fito amin'ilay dragona. Na izany aza, satria i Jaona dia nampiasa ny isa fito ho mariky ny fahafenoana, izany dia mety maneho ny toetoetran'ny herin'i Satana rehetra ary izy nanangana ny ratsy rehetra ao anatiny. Ny dragona koa dia manana tiaras fito na satro-boninahitra ao amin'ny lohany. Azon'izy ireo atao ny maneho ny fangatahan'i Satana tsy ara-drariny amin'i Kristy. Amin'ny maha Tompon'ny Tompon'izao rehetra izao an'i Jesosy dia satroboninahitra rehetra ny fahefana. Izy dia izay hapetrany satro-boninahitra maro (19,12.16).

Mianatra isika fa ilay dragona "dia nesoriny ny ampahatelon'ny kintana tamin'ny lanitra ary nanipy izany tamin'ny tany" (12,4). Ity ampahany ity dia ampiasaina imbetsaka ao amin'ny Bokin'ny Apokalypsy. Angamba tokony ho azontsika ny fanehoana an'io fitenenana io hoe vitsy an'isa isika.

Mahazo dinika fohy an'ny "zazalahy" an'ilay vehivavy, fanondroana an'i Jesôsy ihany isika (12,5). Ny Apokalipsy eto dia mitantara ny zava-niseho momba an'i Kristy ary milaza ny ezaka tsy nahombiazan'i satana hamongorana ny drafitr'Andriamanitra.

Niezaka ny hamono na "hihinana" ny zanak'ilay vehivavy ny dragona amin'ny fotoana nahaterahany. Porofon'izany ny zava-misy ara-tantara. Ren'i Heroda fa teraka tany Betlehema ny Mesia jiosy, dia novonoiny avokoa ny ankizy kely tao an-tanàna, izay mety hiafara tamin'ny fahafatesan'i Jesosy zazakely. (Matio 2,16). Mazava ho azy fa nandositra tany Ejipta niaraka tamin'ny ray aman-dreniny i Jesosy. Milaza amintsika ny Apokalipsy fa tena satana tokoa i satana natao hamonoana an'i Jesosy - "mihinana" azy.

Mihevitra ny mpandika sasany fa ny ezak'i Satana ny "hihinana" ny zanak'ilay vehivavy dia ny fakam-panahy an'i Jesosy ihany koa (Matio 4,1: 11), mitanatana ny hafatry ny filazantsara (Matio 13,39) ary mitaona azy hanomboana an'i Kristy (Jaona 13,2). Amin'ny famonoana an'i Jesosy amin'ny alàlan'ny hazofijaliana, dia mety hieritreritra ny devoly fa nandresy ny Mesia. Raha ny marina dia ny fahafatesan'i Jesosy mihitsy no namonjy an'izao tontolo izao sy nanisy tombo-kase ny devoly (Jaona 12,31; 14,30; 16,11; Kolosiana 2,15; Hebreo 2,14).

Tamin'ny alàlan'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty, i Jesosy, ny zanaky ny vehivavy "dia nakarina ho any amin'Andriamanitra sy ny sezafiandrianany" (12,5). Izany hoe natsangana ho amin'ny tsy fahafatesana izy. Nasandratr'Andriamanitra ho eo amin'ny toerana maha-fahefana an'izao tontolo izao ny Kristy be voninahitra (Filipiana 2,9-11). Notendrena fa "handrara ny firenena rehetra amin'ny tehim-by" (12,5). Hasiany fahefana feno fitiavana nefa feno fitiavana ny vahoaka. Ireo teny ireo - "ny firenena rehetra no manjaka" - fantaro mazava hoe iza no hevitry ny zaza. Izy no Mesia voahosotr'Andriamanitra, izay voafidy hifehy eran'izao tontolo izao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra (Salamo 2,9; Apok. 19,15).


PDFJesosy sy ny Fiangonana ao amin'ny Apokalypsy 12