Ny voary vaovao

588 ny fananganana vaovao Nanomana ny tranontsika Andriamanitra: «Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary lao sy foana ny tany, ary ny aizim-pito no nandatsaka ny lalina; ary ny Fanahin'Andriamanitra nanidina tamin'ny rano » (Nomery 1: 1,1-2).

Aminny maha Andriamanitra Mpamorona azy dia namorona an'i Adama sy Eva izy ka nitondra azy ireo tany amin'ny saha Edena tsara tarehy. Nitaona ny olona voalohany i Satana ary resin'ny fakam-panahy izy. Noroahin'Andriamanitra hiala tao paradisa izy ireo, ary nanomboka nanjaka tamin'izy ireo araka ny fombany.

Araka ny efa fantatsika, io fanandramana ny fanaovana izay rehetra nilain'ny zanak'olombelona dia nitarika be dia be ho antsika rehetra, ho an'ny famoronana ary koa ho an'Andriamanitra. Mba hamerenana ny baikon 'Andriamanitra dia nandefa an' i Jesosy Zanany ho ao amin 'izao tontolo izao maizina isika.

"Ary tamin'ny fotoana niavian'i Jesosy avy any Nazareta any Galilia ary nataon'i Jaona batisa tao Jordana. Ary nony niala avy tao anaty rano izy, dia nahita fa nisokatra ny lanitra ary nilatsaka taminy tahaka ny voromailala ny fanahy. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Zanako malalako ianao, faly aminao aho » (Marka 1,9-11).

Ary rehefa nanatona an'i Jaona Jesosy mba hatao batisa, dia toy ny fiantsoana trompetra izay nanambara ny Adama faharoa sy i Jesosy ary ny fahatongavan'andriamanitra vaovao. Raha jerena ny niandohan'izao tontolo izao, araka ny voalaza ao amin'ny Genesisy, dia nidina tety an-tany Jesosy ary avy eo rakotry ny rano. Rehefa tonga avy tao anaty rano izy Natsangana (batisa), nidina taminy ny Fanahy Masina tahaka ny voromailala. Mampahatsiahy ny fotoana nisidinanany ny halalin'ny rano sy tamin'ny faran'ny safodrano dia nitondra sampana oliva maitso tany amin'i Noà ny voromailala ary nanambara ny tontolo vaovao. Nambaran'Andriamanitra fa tsara ny zavatra noforoniny voalohany, saingy nandrava azy ny fahotantsika.

Tamin'ny batisan'i Jesosy dia nisy feo iray avy tany an-danitra nanambara ny tenin'Andriamanitra ary nanambara an'i Jesosy ho zanany. Nolazain'ilay raim-pianakaviana fa nazoto an'i Jesosy izy. Izy no mandà tanteraka an'i satana ary nanao ny sitrapon'ny Ray nefa tsy niraharaha tamin'ny fandaniana izany. Natoky azy mandra-pahafatiny teo amin'ny hazo fijaliana izy ary mandra-pahatongan'ny fahariana faharoa sy ny fanjakan'Andriamanitra, aorian'ny fampanantenana. Fotoana fohy taorian'ny batisany, ny Fanahy Masina dia nitarika an'i Jesosy hiatrika ny devoly any an-tany efitra. Tsy toa an'i Adama sy Eva i Jesosy fa nandresy ny andrian'ity tontolo ity.

Ny zavaboary epika dia misento ary manantena ny fahatongavan'ny famoronana vaovao. Tena miasa tokoa Andriamanitra. Tonga teto amin'izao tontolo izao ny fanjakany tamin'ny alalan'ny Fahatongavan'i Jesosy, ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Ao amin'i Jesosy ary amin'ny alalany dia efa tafiditra ao amin'ity famoronana vaovao ity ianao ary hitoetra mandrakizay!

by Hilary Buck