Voaforona ho antsika

032 naka fanahy antsika;

Ny soratra masina dia milaza amintsika fa i Jesoa Mpisoronabentsika dia "nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra toa antsika, nefa tsy nanana ota" (Hebreo 4,15). Ity fahamarinana manan-danja ity dia hita taratra ao amin'ny fotopampianarana kristiana ara-tantara, izay i Jesosy, niaraka tamin'ny fahatongavany ho nofo, dia nandray andraikitra ho soloina.

Ny teny latina hoe vicarius dia midika hoe "mihetsika amin'ny maha-solontena na governora ho an'ny olona iray". Tamin'ny fahatongavany ho nofo, ny Zanak'Andriamanitra mandrakizay dia tonga olombelona sady nitahiry ny maha Andriamanitra azy. Amin'ity toe-javatra ity dia niresaka momba ny "fifanakalozana mahagaga" i Calvin. Nampiasa ny teny fanoloana i TF Torrance: «Tamin'ny Fahatongavany ho nofo dia nanetry tena ny Zanak'Andriamanitra, nisolo toerana antsika ary nametraka ny tenany teo anelanelantsika Andriamanitra Ray, ary noho izany dia noraisintsika ho azy ny henatra sy ny fanamelohana antsika rehetra - fa tsy ho persona fahatelo, fa amin'ny maha Andriamanitra azy » (Sorompanavotana [Alemanina: fanavotana], p. 151). Ao amin'ny iray amin'ireo bokiny, ny sakaizantsika Chris Kettler dia manondro ny "fifandraisana matanjaka eo amin'i Kristy sy ny zanak'olombelona amin'ny haavon'ny fisiantsika, ny haavon'ny ontolojika", izay hazavaiko etsy ambany.

Miaraka amin'ny maha-olombelona mahaolona azy, i Jesosy dia mijoro ho an'ny zanak'olombelona rehetra. Izy no Adama faharoa izay lehibe lavitra noho ilay voalohany. Misolo tena antsika i Jesosy dia natao batisa hisolo antsika - ilay tsy misy ota ho solon'ny olombelona mpanota. Ny batisanay dia mandray anjara amin'ny azy. Jesosy nohomboana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika ary maty hamonjy antsika mba ho velona isika (Romana 6,4). Avy eo dia nitsangana tamin'ny maty Izy avy tany am-pasana, izay namelomany antsika velona tamin'ny ora mitovy aminy (Efesiana 2,4: 5). Nanaraka izany ny fiakarany tany an-danitra, izay nomeny toerana teo anilany teo amin'ny fanjakana tany (Efesiana 2,6; Baibolin'i Zurich). Izay rehetra nataon'i Jesosy dia nataony ho antsika fa tsy isika. Ary ao anatin'izany ny fakampanahy ho antsika.

Mampahery ahy ny mahafantatra fa ny Tompontsika dia niatrika ireo fakam-panahy niatrika ahy - ary nanohitra azy ireo ho ahy, ho ahy. Ny fiatrehana sy ny fanoherana ny fakam-panahy dia iray amin'ireo antony nahatonga an'i Jesosy nankany an'efitra taorian'ny batisany. Na dia nasian'ny fahavalo azy teo aza izy dia nijoro tsara. Izy no mpandresy - amin'ny anarako, eo amin'ny toerako. Ny fahatakarana izany dia mahatonga izao tontolo izao misy fahasamihafana!
Ny andro hafa nanoratako ny momba ny krizy maha-izy azy dia maro no mandalo. Raha nanao izany aho, dia niditra tamin'ny fomba telo tsy manampy olona matetika fantatry ny olona: tsy maintsy nanohitra. Tamin'ny asany maha-olona azy dia nifanena sy nanohitra azy teo amin'ny toerantsika izy. "Ho tombontsoantsika fa tsy isika dia niaina izany fiainana mpisolo toerana izany Jesosy tamin'ny fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra sy ny fahasoavany ary ny fahatsarany" (Fahatongavana nofo, p. 125). Izany dia nataony ho antsika tamin'ny fahazoana antoka mazava tsara hoe iza izy: Zanak'Andriamanitra sy Zanak'olona.

Mba hahafahana manohitra ny fakam-panahy amin'ny fiainantsika dia zava-dehibe ny fahalalana hoe iza marina isika. Amin'ny maha mpanota novonjen'ny fahasoavana antsika dia manana toetra vaovao isika: rahalahintsika sy rahavavin'i Jesosy malala isika, zanaka malalan'Andriamanitra. Tsy toetra tokony hananantsika izany ary azo antoka fa tsy toetra iray izay azon'ny hafa omena antsika. Tsia, nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alàlan'ny fahatongavan'ny nofo ho nofo ho an'ny Zanany. Ny hany ilaintsika dia ny fahatokisana azy mba hahatongavany amin'ny tena toetrany amintsika mba handraisantsika io mombamomba vaovao avy aminy io amin'ny fankasitrahana lehibe.

Manovo hery isika amin'ny fahalalana fa fantatr'i Jesosy ny fomba hiatrehana ny fitaky ny fakam-panahy maloto nefa mahery nataon'i Satana momba ny natiora sy ny loharanon'ny tena maha-izy antsika. Rehefa entin'ny fiainana ao amin'i Kristy isika, dia miaiky fa azo antoka fa io toetra io no nanjary nihanalemy sy nihanalemy kokoa izay naka fanahy antsika taloha ka nahatonga antsika hanota. Amin'ny fanaovana ny tena maha-izy antsika ary mamela azy io hamokatra eo amin'ny fiainantsika dia mahazo tanjaka isika, satria fantatsika fa voajanahary ao amintsika izany amin'ny fifandraisantsika amin'ilay Andriamanitra telo izay iray, izay mahatoky sy feno fitiavana antsika sy ny zanany.

Na izany aza, raha tsy azontsika antoka ny tena mombamomba antsika dia tena mety hampihemotra antsika ny fakam-panahy. Mety hisalasala ny amin'ny Kristianisma na ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fetra antsika isika. Mety hirona hino isika fa ny zava-misy fa alaim-panahy isika dia mitovy amin'ny fialàn'Andriamanitra tsikelikely antsika. Fanomezana malala-tanana ny fahalalana ny tena maha-izy antsika amin'ny maha zanaka malalan'Andriamanitra azy. Afaka mahatsapa ho azo antoka isika noho ny fahalalana fa i Jesosy tamin'ny fahatongavany ho nofo ho antsika - fa tsy isika - dia nahatanty ny fakam-panahy rehetra. Amin'ity fahalalana ity dia afaka mandray tampoka ny tenantsika indray isika rehefa manota (izay tsy azo ihodivirana) hanao fanitsiana ilaina ary matoky fa handroso antsika Andriamanitra. Eny, rehefa miaiky ny fahotantsika isika ka mila famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia mariky ny fijanonan'ny Andriamanitra hijoro eo anilantsika tsy misy fepetra sy mahatoky izany. Raha tsy izany ny zava-misy, ary raha navelany handao antsika tokoa isika dia tsy hitodika any aminy intsony amin'ny alàlan'ny safidintsika malalaka hanaiky ny fahasoavany malala-tanana ary hiaina fanavaozana noho ny fanekena azy, izay mifanena aminay. Andeha hitodika any amin'i Jesosy ny masontsika, izay tahaka antsika, dia nalaim-panahy tamin'ny lafiny rehetra nefa tsy resin'ny ota. Andeha hatoky ny fahasoavany, ny fitiavany ary ny heriny isika. Ary andao hidera an'Andriamanitra satria nandresy ho antsika i Jesosy Kristy tamin'ny fahatongavany ho nofo.

Teraka tamin'ny fahasoavany sy ny fahamarinany,

Joseph Tkach
Filoha GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


PDFVoaforona ho antsika