Ilay mpitsara any an-danitra

206 ny mpitsara any an-danitra Rehefa takatsika fa miaina, dia ary ao amin'i Kristy, ao amin'ilay nahary ny zavatra rehetra sy nanavotra ny zava-drehetra ary tia antsika tsy misy fepetra (Asan’ny Apostoly 12,32:1,19; Kolosiana 20: 3,16-17; Jaona 1: 2,2), dia afaka mametraka ny tahotra rehetra sy ny ahiahy momba ny "toerana ijoroantsika amin'Andriamanitra" ary tena manomboka amin'ny fahatokisana ny fitiavany sy ny fitarihany ny heriny hiala sasatra amin'ny fiainantsika. Vaovao mahafaly ny filazantsara ary marina tokoa fa vaovao tsy ho an'ny olom-bitsy ihany fa ho an'ny rehetra, araka ny vakintsika ao amin'ny Jaona.

Mampalahelo nefa marina fa maro ny mino mino no matahotra ny fitsarana farany. Mety ho ianao koa. Na izany aza, raha tsy manao ny marina amin'ny tenantsika isika, dia fantatsika rehetra fa tsy ampy amin'ny rariny tonga lafatra Andriamanitra amin'ny fomba maro. Fa ny zava-dehibe indrindra tsy maintsy tadidintsika momba ny fitsarana dia ny maha izy ny mpitsara. Ilay mpitsara mpiahy amin'ny fitsarana farany dia tsy hafa afa-tsy i Jesoa Kristy Mpanavotra antsika!

Fantatrao fa ny Bokin'ny Apokalipsy dia milaza zavatra maro momba ny Fitsarana farany, ary ny sasany amin'izany dia mety mahatahotra rehefa mieritreritra ny fahotantsika isika. Saingy misy fanambaràna be dia be momba ny mpitsara ny fanambarana. Nantsoiny hoe "tia antsika sy manafaka antsika amin'ny fahotantsika amin'ny alàlany". Jesosy dia mpitsara izay tia ny mpanota izay tena tsarainy ka maty ho azy ireo izy, ary nitsangana teo amin'ny toerany sy ho azy ireo! Tsy vitan'izany fa nitsangana tamin'ny maty ho azy izy ary nitondra azy ho eo amin'ny fiainana sy ny fanatrehan'ny Ray, izay tia azy toa an'i Jesosy. Manampy antsika amin'ny fanamaivanana sy fifaliana izany. Koa satria i Jesosy mihitsy no mpitsara, dia tsy misy antony tokony hatahorantsika ny fitsarana.

Tian'Andriamanitra ny mpanota, toa anao koa, ny Ray dia nandefa ny Zanaka hitsangana ho an'ny olon'ny olona ary hitaona ny olona rehetra, toa anao, ho Azy (Jaona 12,32) amin'ny fanovana ny saintsika sy ny fontsika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Andriamanitra tsy manandrana mahita zavatra tsy mety aminao mba hanalaviranao ny fanjakany. Tsia, maniry anao ianao amin'ny fanjakany, ary tsy hitsahatra anao hisintona anao amin'izany lalana izany mihitsy izy.

Mariho ny fomba namaritan'i Jesosy ny fiainana mandrakizay ao amin'io andalan-tenin'i Jaona io: "Fa fiainana mandrakizay kosa izy ireo hahafantatra anao fa Andriamanitra irery ihany ary Jesosy Kristy no nirahinao." (Jaona 17,3). Tsy sarotra na sarotra atao ny mahalala an'i Jesosy. Tsy misy ny fihetsika tanana miafina mamantatra na hamaha ny piozila. Nilaza tsotra fotsiny i Jesosy hoe: "Mankanesa at me amiko hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, te hamelombelona anareo aho" (Matio 11,28).

Io dia mitodika any aminy fotsiny isika. Nataony izay rehetra ilaina mba hahamendrika anao. Efa namela ny fahotanao rehetra izy. Araka ny nosoratan'ny apostoly Paoly hoe: "Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika tamin'ny nahafatesan'i Kristy ho antsika fony mbola mpanota isika" (Romana 5,8). Tsy miandry Andriamanitra mandra-pahitanay antsika vao mamela ny zanany isika ary manao ny zanany ho zanany - Efa nataony izany.

Rehefa mitodika any amin'Andriamanitra sy mametraka ny fitokisantsika an'i Jesosy Kristy dia miditra amin'ny fiainana vaovao isika. Mitoetra ao anatintsika ny Fanahy Masina ary manomboka manala ny sosona matevina amin'ny maha-mpanota antsika - fahazarana manota, toetra, ary fomba fisainana - manova antsika ho ao anaty ka ho tahaka ny endrik'i Kristy.

Maharary indraindray, fa manafaka sy mamelombelona ihany koa. Vokatr'izany dia mitombo amin'ny finoana isika ary lasa mifankahalala sy tia ny Mpamonjintsika. Ary arakaraka ny fantatsika momba ny Mpamonjintsika, izay mpitsara ihany koa isika, dia vao mainka matahotra ny fitsarana. Raha mahalala an'i Jesosy isika, dia matoky an'i Jesosy ary afaka matoky tanteraka ny famonjena antsika. Tsy ny momba ny faniriantsika tsara no jerena; tsy izay mihitsy no antony. Izy io dia efa miresaka momba ny fahatsarany hatrany. Vaovao tsara izany - ny vaovao tsara indrindra izay maheno!

nataon'i Joseph Tkach


PDFIlay mpitsara any an-danitra