fahaleovan-tena

049 fahaleovan-tena Firy ny "ataon-tena" fantatrao? Ny marina, mazava ho azy, dia tsy misy na iray aza tena manao ny tenantsika. Manomboka ny fiainanay ho toy ny teboka kely izahay any an-kibon-dreninay. Teraka be tokoa isika, ka tavela ao anatin'ny ora maromaro isika, raha toa ka avelantsika amin'ny fitaovantsika manokana.

Fa rehefa tonga eo amin'ny maha-olon-dehibe azy isika dia mihevitra fa mahaleo tena ary mahavita azy irery. Maniry ny fahalalahana isika ary matetika mieritreritra fa ny fahafahana dia midika fa miaina amin'ny fomba rehetra sy manao izay tiantsika.

Toa sarotra ho antsika ny manaiky ny fahamarinana tsotra mila fanampiana. Ny iray amin'ireo andinin-teny tiako indrindra dia ny: "Izy no nanamboatra antsika fa tsy izy tenany ho an'ny olony sy ny ondriny ho any amin'ny kijana" (Salamo 100,3). Marina tokoa izany, ary sarotra ny mampiaiky fa antsika isika - fa "ondry fiandriny" isika.

Indraindray ihany ny krizy mangatsiaka amin'ny fiainana, rehefa saika tara loatra dia toa manosika antsika hanaiky fa mila fanampiana - ny fanampian'Andriamanitra. Toa mieritreritra isika fa manan-jo hanao izay tiantsika sy ny fomba tiantsika, saingy tsy mampifaly azy isika. Ny fandehananao sy ny fanaovana ny asantsika dia tsy mitondra fahatanterahany sy fahafaham-po izay katsahintsika rehetra. Toy ny ondry mania isika, nefa ny vaovao tsara dia na dia eo aza ny hadisoana lehibe ataontsika eo amin'ny fiainana dia tsy mitsahatra tsy tia antsika mihitsy Andriamanitra.

Hoy ny apostoly Paoly ao amin'ny Romana 5,8: 10: «Fa asehon’Andriamanitra ny fitiavany antsika satria maty ho antsika i Kristy fony mbola mpanota isika. Tsy mainka ve fa hovonjeny amin'ny fahatezerana isika ankehitriny fa nohamarinina tamin'ny rany, satria raha efa nampihavanina tamin'Andriamanitra isika tamin'ny fahafatesan'ny zanany fony mbola fahavalontsika, mainka fa hovonjeny amin'ny fiainany isika ankehitriny, efa mihavana isika izao. »

Tsy manary antsika mihitsy Andriamanitra. Mijoro eo am-baravaran'ny fontsika izy ary mandondona. Mila manokatra varavarana fotsiny isika ary avelao hiditra. Raha tsy misy Andriamanitra dia tsy misy ary tsy mahatanteraka ny fiainantsika. Fa Andriamanitra nahary antsika mba hizarana ny fiainany amintsika - ilay fifaliana sy fiainana feno niarahan'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy, zanaka malalaky ny Ray, dia tonga mpikambana feno amin'ny fianakavian'Andriamanitra isika. Amin'ny alalàn'i Jesosy dia efa nataon'Andriamanitra ho fananany isika ary nofatorany ho azy amin'ny alalany amin'ny fitiavany mba tsy hamelany antsika na oviana na oviana. Ka maninona moa raha tsy mino ny vaovao tsara ianao, mitodiha any amin'Andriamanitra amin'ny finoana, mandray ny hazo fijaliana ary manaraka an'i Jesosy Kristy? Io no lalan-tokana mankany amin'ny tena fahafahana.

nataon'i Joseph Tkach