Afaka mahavita izy!

522 no ataony Mahatsapa faniriana fiadanana sy fifaliana isika ao anaty, kanefa miaina ao anatin'ny fotoana tsy fahatokisana sy hadalana. Manontany tena isika ary tototry ny fampahalalana be dia be. Ny tontolontsika izao dia lasa miha-sarotra sy misavoritaka. Iza no mbola mahalala ny hoe iza na iza no hinoanao? Maro ny mpanao politika maneran-tany no mahatsapa fa tafahoatra ny fiovan'ny toetran'ny politika sy ny toe-karena. Mahatsapa ihany koa izahay fa tsy afaka mandray anjara amin'ny fanovana amin'ity fiaraha-monina mihamalalaka ity. Tsy misy fahatsapana tena filaminanana amin'izao fotoana izao. Vitsy dia vitsy ny olona matoky ny mpitsara. Ny fampihorohoroana, ny heloka bevava, ny fitsikilovana politika ary ny kolikoly dia mandrahona ny filaminan'ny tsirairay.

Efa zatra efa niasa hatrany izahay isaky ny 30 segondra ary lasa tsy manam-paharetana rehefa misy olona miteny roa mahery mandritra ny roa minitra. Raha tsy maniry zavatra hafa intsony isika dia manova ny asantsika, ny trano fonenana, ny fialamboly na ny vadintsika. Sarotra ny mijanona ary mankafy ny fotoana. Vetivety dia lasa sorena isika satria misy fitsaharana lalina ao anatin'ny toetrantsika. Manompo sampy amin'ny sampana fitiavan-karena isika ary manolotra ny tenantsika amin'ny "andriamanitra" izay mahatonga antsika hahatsapa fahafinaretana amin'ny fanomezana fahafaham-po ny filantsika sy ny faniriantsika. Amin'izao tontolo izao feno fifangaroana izao dia nanambara famantarana ny tenany sy fahagagana maro Andriamanitra kanefa maro tsy mino azy. Nilaza i Martin Luther indray mandeha fa ny fahatongavana ho nofo dia misy fahagagana telo: «Ny voalohany dia tonga olombelona Andriamanitra; ny faharoa izay virijiny dia niteraka ary ny fahatelo no ninoan'ny olona izany amin'ny fo manontolo ».

Nanao fikarohana sy nanoratra ny zavatra reny tamin'ny Maria i dokotera Lioka: "Ary hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra, ry Maria, fa nahita fitia Andriamanitra ianao. Indro, hitoe-jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka hatao hoe Zanaky ny Avo Indrindra; ary ny Tompo Andriamanitra hanome azy ny seza fiandrianan'i Davida rainy; ary izy ho mpanjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay, ary ny fanjakany tsy haharitra. Ary hoy i Maria tamin'ilay anjely: Ahoana no fomba hitranga, satria tsy mahalala olona aho? Namaly ilay anjely nanao taminy hoe: Ho tonga aminao ny Fanahy Masina, ary ny herin'ny Avo Indrindra hanaloka anao; koa ny Masina izay hateraka dia hatao hoe Zanak'Andriamanitra » (Lioka 1,30-35). Efa nilaza mialoha an'izany i Isaia mpaminany (Isaia 7,14). Amin'ny alalany Jesosy Kristy no hahatanteraka ny faminaniana.

Ny apostoly Paoly dia nanoratra ny momba an'i Jesosy ho tonga any amin'ny fiangonana tany Korinto: "Fa Andriamanitra niteny hoe: Aoka ny mazava hamirapiratra amin'ny aizina, nanome hazavana mamirapiratra ao am-pontsika toy ny fahazavana ho an'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra hipoitra ao amintsika. Miatrika an'i Jesosy Kristy » (2 Korintiana 4,6). Andeha hodinihintsika izao izay nolazain'i Isaia mpaminany tao amin'ny Testamenta Taloha momba ny toetran'i Kristy, ilay "voahosotra" (Mesia Grika) nanoratra ho antsika:

"Fa zazalahy no teraka ho antsika, zaza iray no omena ho antsika, ary ny fanjakana no mipetraka eo an-tsorony; ary ny anarany dia Mir Advice Advice, God Hero, Mandrakizay, Andrian'ny fandriampahalemana; ka dia hitombo ny fanjakany ary tsy hisy farany ny fiadanana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ao amin'ny fanjakany, dia hampahery sy hanohana azy io ka hatramin'izao ka ho mandrakizay. Toy izany no hataon'ny zotom-pon'i Tompo Zebaoth » (Isaia 9,5: 6).

Mpanolo-tsaina mahagaga

Izy no "mpanolotsaina mahagaga". Manome fampaherezana sy tanjaka antsika mandritra ny fotoana rehetra sy mandrakizay izany. Ny Mesia mihitsy dia "fahagagana". Ilay teny dia manondro izay nataon’Andriamanitra fa tsy izay nataon’ny olona. Andriamanitra Izy tenany. Fahagagana ity zaza izay nateraka ho antsika ity. Mifehy amin'ny fahendrena tsy mety diso izy. Tsy mila mpanolotsaina na kabinetra izy; mpanolo-tsaina izy. Mila fahendrena ve isika amin'izao ora izao? Ity ny mpanolo-tsaina izay mendrika an'ity anarana ity. Tsy voavono izy. Miasa eo foana izy. Fa fahendrena tsy manam-petra izany. Mendrika ny tsy fivadihana izy satria tsy mihoatra ny fetran'ny olombelona ny toroheviny. Jesosy dia nanasa izay rehetra mila mpanolo-tsaina mahafinaritra manatona azy. «Mankanesa at me amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ary mianara Amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena amin'ny fo aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny ainao ianareo. Satria malefaka ny ziogako ary maivana ny entako » (Matio 11,28: 30).

Andriamanitra mahery

Andriamanitra Mahery Indrindra izy. Izy no "mahery fo andriamanitra". Ny Mesia no mahery, velona, ​​tena, Andriamanitra marina, mavitrika sy mahery. Hoy i Jesosy: "Izaho sy ny Ray dia iray ihany" (Jaona 10,30). Ny Mesia mihitsy dia Andriamanitra ary mahavonjy izay mino azy. Tsy misy fatra noho ny fahaizan'Andriamanitra rehetra izay nofidiny. Afaka manao izay nokasainy hataony koa izy.

Ray mandrakizay

Izy dia raim-pianakaviana mandrakizay. Be fitiavana, miahy, malemy, mahatoky, hendry, mpitarika, mpanome ary mpiaro izy. Vakintsika ao amin'ny Salamo 103,13 hoe: "Tahaka ny famindram-pon'ny zanaka ny zanaka, dia toy izany ny famindram-pon'ny Tompo an'ireo matahotra azy".

Ho an'ireo izay miady sarin-dehilahy manana endrika tsara - ity no mendrika izany anarana izany. Afaka mahazo fiarovana tanteraka isika amin'ny fifandraisana akaiky amin'ny Raintsika Mandrakizay. Nampirisika antsika ny apostoly Paoly ao amin'ny Taratasy ho an'ny Romana amin'ireto teny ireto: "Fa tsy mbola nahazo fanahin'ny fanandevozana atahory ianao, fa nahazo fanahin'ny zanaka izay nantsoinay hoe:" Abba, ry dada! " Eny, ny Fanahy sy ny Fanahy, dia manambara fa zanak'Andriamanitra isika. Fa rehefa zanaka isika dia mpandova - mpandova an’Andriamanitra ary mpandova miaraka amin’i Kristy koa. Midika anefa izany fa mijaly miaraka aminy isika ankehitriny; Amin'izay dia hizara ny voninahiny koa isika » (Romanina 8,15-17 fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Andrian'ny fiadanana

Manapaka ny olony amin'ny fihavanana izy. Maharitra mandrakizay ny fiadanany. Izy no fananganana ny fandriam-pahalemana, izay no antony mahatonga azy hifehy ny olony navotany ho andriana izay mamorona ny fandriampahalemana. Tao anatin'ny lahateniny velively talohan'ny nisamborana azy dia hoy i Jesoa tamin'ny mpianany: "Fiadanako no omeko anareo" (Jaona 14,27). Amin'ny alàlan'ny finoana dia tonga ao am-pontsika i Jesosy ary manome antsika ny fiadanany tonga lafatra. Amin'ny fotoana atokisanay tanteraka azy dia omeny antsika io fandriam-pahalemena tsy hay fehezina io.  

Isika ve mitady olona hanaisotra ny tsy fandriam-pahalemana ary manome fahendrena ho antsika? Very fahagagana ve i Kristy? Mahatsapa ve isika fa miaina ao anatin'ny fotoanan'ny fahantrana ara-panahy? Izy no torohevitra fahagagana. Andao hodinihintsika ny teniny ary hihaino ny fahagagana amin'ny toroheviny.

Rehefa mino an'i Jesosy Kristy isika dia mino an'Andriamanitra Tsitoha. Mahatsiaro ho tsy afa-manoatra ve isika ao amin'ny tontolo tsy milamina izay mikorontana? Mitondra enta-mavesatra izay tsy zakanay irery isika? Ilay Andriamanitra Mahery Indrindra no herintsika. Tsy misy zavatra tsy azony atao. Mamonjy izay rehetra matoky azy Izy.

Raha mino an'i Jesoa Kristy isika dia manana ny rainy mandrakizay. Mahatsiaro kamboty ve isika? Mahatsiaro ho tsy afaka miaro tena ve isika? Manana olona izay tia antsika foana isika, mikarakara antsika ary miasa amin'izay tsara indrindra ho antsika. Tsy handao na tsy manadino anay mihitsy ny rainay. Manana fiarovana mandrakizay isika amin'ny alalany.

Raha matoky an'i Jesoa Kristy isika dia andrian'ny fiadanana amin'ny maha-mpanjaka antsika. Matahotra ve isika ka tsy afa-miala sasatra? Mila mpiandry amin'ny fotoan-tsarotra ve isika? Tsy misy afa-tsy afaka manome antsika fiadanana anaty sy maharitra.

Ny fiderana anie no azontsika atao amin'ny fahagagana, andrian'ny fandriam-pahalemana, dadanay mandrakizay sy mahery fo andriamanitra

by Santiago Lange


PDFAfaka mahavita izy!