Famantarana ny fotoana

famantarana ny fotoana Ny filazantsara dia midika "vaovao mahafaly". Nandritra ny taona maro dia tsy vaovao tsara tamiko ny filazantsara satria efa nampianarina ahy nandritra ny ankamaroan'ny fiainako izay andro iainantsika izay. Mino aho fa ny "faran'izao tontolo izao" dia ho afaka amin'ny taona vitsivitsy, fa raha manao araka izany kosa aho dia ho voaaro amin'ny Fahoriana Lehibe. Ity karazana fijerin'ny tontolo ity dia mety hampiankin-doha, ka mirona hahita ireo zava-mitranga rehetra eto amin'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny solomaso amin'ny fandikana hafahafa ny fisehoan-javatra izay hitranga amin'ny fotoanan'ny farany. Ankehitriny izany fomba fisainana izany dia tsy ho fitrandrahana amin'ny finoako kristiana sy fototry ny fifandraisako amin'Andriamanitra, izay tena isaorako be.

Tao anatin'ny andro vitsy

Nanoratra tamin’i Timoty i Paoly hoe: "Nefa tokony ho fantatrao fa ho avy ny andro ratsy". (2 Timoty 3,1). Inona no tatitra ataon'ny vaovao isan'andro? Hitantsika ny sarin'ny ady lozabe sy ny tanàna baomba. Tatitry ny mpitsoa-ponenana mandao ny fireneny tsy misy fanantenana. Fanafihana mpampihorohoro izay miteraka fijaliana sy tahotra. Miaina loza voajanahary na horohoron-tany izay manimba izay rehetra nataontsika isika. Misy ny fara tampony? Ho avy tsy ho ela ve ny Ady lehibe fahatelo?

Rehefa niresaka momba ny andro farany i Paul dia tsy naminavina ny ho avy izy. Raha ny tokony ho izy dia niresaka ny toe-javatra niainany sy ny fivoaran'ny tontolo iainany izy. Ny andro farany, hoy i Peter tamin'ny Pentekosta, rehefa nanonona ny tenin'i Joela mpaminany izy dia efa tamin'ny taonjato voalohany: "Ary amin'ny andro farany, hoy Andriamanitra, dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho; Ary ny zanakalahinao sy ny zanakavavinao haminany, ary ny fahatanoranao hahita fahitana, ary ny loholonao hanana nofy. (Asan’ny Apostoly 2,16: 17).

Nanomboka niaraka tamin'i Jesosy Kristy ny andro farany! "Efa ela izay no niresaka tamin'ny razambentsika matetika sy tamin'ny fomba samy hafa tamin'ny alàlan'ny mpaminany, fa amin'izao andro farany izao dia niresaka tamintsika tamin'ny alàlan'ny zanany" (Hebreo 1,1: 2 Baiboly Vaovao).

Ny filazantsara dia momba an'i Jesôsy, iza izy, nanao ary nanao izay azo atao noho izany. Rehefa natsangana tamin'ny maty Jesosy dia niova ny zava-drehetra - ho an'ny olona rehetra - na fantany izany na tsia. Jesosy dia nanao ny zava-drehetra: «Izy no noforonina izay rehetra any an-danitra sy et on an-tany, ny hita maso ary ny tsy hita, na seza fiandrianana izy ireo na fahefana na fahefana; Noforonin'i sy ho azy izy rehetra. Ary ambonin'izy rehetra izy ary misy ao aminy ny zava-drehetra » (Kolosiana 1,16: 17).

Ady, mosary ary horohorontany

Nandritra ny taonjato maro dia nirodana ny fiaraha-monina ary tapaka ny herisetra. Ny ady dia efa anisany foana ao amin'ny fiaraha-monina. Ny loza voajanahary dia nitondra ny olombelona nandritra ny an'arivony taona maro.

Hoy i Jesosy: «Handre ady sy feona ianareo; miambena ary aza gaga. Satria tsy maintsy mitranga izany. Tsy io anefa no farany. Fa hisy olona hitsangana hamely ny iray, ary ny fanjakana iray hitsangana amin'ny fanjakana hafa; ary hisy mosary sy horohoron-tany eto sy eroa. Fa izany rehetra izany no fanombohana ny fifanarahana » (Matio 24,7: 8).

Hisy ny ady, mosary, loza ary fanenjehana, fa aza gaga amin'izany. Nahita loza maro ny izao hatramin'ny nanombohan'ny The Last Days efa ho 2000 taona lasa izay ary mino aho fa mbola betsaka kokoa. Andriamanitra afaka mamarana ireo olan'izao tontolo izao isaky ny tiany. Mandritra izany fotoana izany dia tsy andriko izay andro lehibe hitranga rehefa hiverina i Jesosy. Indray andro dia ho tonga ny farany.

Soa ihany fa mila finoana isika ary manantena na misy ady na tsia, na akaiky ny farany na tsia. Mila finoana sy zotom-po isika, na manao ahoana na manao ahoana ratsy ny andro, na firy ny loza hitranga. Ny andraikitsika amin'Andriamanitra dia tsy miova. Raha mijery ny zava-misy eran'izao tontolo izao ianao dia mahita loza any Afrika, Azia, Eropa, Oceania ary Amerika. Hitanao ny tanimbary fotsy sy vonona ny fijinjana. Misy asa raha mbola tsy toy ny andro. Tokony hanao izay tsara indrindra azonao ianao amin'izay anananao.

Inona no tokony ataontsika

Aiza no misy antsika ankehitriny? Efa ao anatin'ny fotoana izay tokony hitorin'ny fiangonana ny filazantsara isika. Jesosy dia niantso antsika hanohy hitarika ilay hazakazaka hatramin'ny farany amim-paharetana. I Paoly koa dia miresaka ny hiafarany rehefa afaka ny famoronana amin'ny fahantran'ny tsy fahampiana ary ny zanak'Andriamanitra dia omena fahafahana sy voninahitra amin'ny ho avy.

«Ary na isika, izay efa nomen'Andriamanitra ny fanahiny, ny ampahany voalohany amin'ny lova ho avy, na dia misento ihany aza ao anaty isika satria ny fahatanterahany tanteraka ny zavatra voatendry hataontsika amin'ny maha-zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra azy dia miandry: miandry izany isika navotana ny vatanay » (Romana 8,23 Fandikan-tenin'i New Geneva).

Hitantsika ireo olan'izao tontolo izao ary miandry amim-paharetana: «Satria voavonjy amin'ny fanantenana isika. Nefa ny fanantenana hitanao dia tsy fanantenana; satria ahoana no ahafahanao manantena izay hitanao? Saingy raha manantena izay tsy hitantsika isika dia miandry amim-paharetana » (Andininy 24-25).

Nisedra izany toe-javatra izany ihany i Peter, niandry ny andron'ny Tompo: "Fa ny andron'ny Tompo dia ho tonga toy ny mpangalatra; dia hanjavona ny oram-be miaraka aminy; fa ny singa dia hiempo amin'ny hafanana, ary ny tany sy ny asa eo amboniny dia tsy ho hita intsony » (2 Petera 3,10).

Inona no torohevitra omeny antsika? Inona no tokony hataontsika eo am-piandrasana ny andron'ny Tompo? Ahoana no fomba iainantsika Tokony hiaina fiainana masina sy masina isika. "Raha ho levona izany rehetra izany, ahoana no fomba ijoroanao amin'ny fiovana masina sy ny fahatsaram-panahy manantena ny hahatongavan'ny andron'Andriamanitra sy ny maimaika mankany aminy" (Andininy 11-12).

Izany no adidinao isan'andro. Nantsoina izy ireo hiaina fiainana masina. Jesosy dia tsy nanao faminaniana hoe rahoviana no ho tonga ny faran'izao tontolo izao satria tsy fantany ary tsy misy koa hoe: "Tsy misy mahalala ny andro sy ny ora, eny fa na ny anjely any an-danitra aza dia tsy ny Zanaka akory, fa ny iray ihany Ray » (Matio 24,36).

Fiainana ara-panahy

Ho an'ny tanin'ny Isiraely ao amin'ny fanekena taloha, Andriamanitra dia nampanantena fa hitahy izany amin'ny alàlan'ny fanekena manokana raha toa ka mankato izany ny firenena. Izy io dia hisorohana ny loza voajanahary izay mamely ny ratsy sy ny marina. Tsy nomeny ny firenen-kafa izany antoka izany. Ireo firenena maoderina dia tsy afaka mandray ny fitahiana nomen'Andriamanitra ny Isiraely tamin'ny fifanekena manokana efa ela.
Ao anatin'ity tontolo lavo ity dia avelan'Andriamanitra hisy loza voajanahary, fahotana ary faharatsiana. Izany koa dia mamela ny masoandro hilentika ary ny orana hilatsaka eo amin'ny ratsy na ny tsara. Tahaka ny asan'i Joba sy i Jesosy no aseho amintsika, dia avelany hianjera amin'ny marina ihany koa ny ratsy. Indraindray dia mitsabaka amin'ny raharaha ara-batana Andriamanitra mba hanampy antsika. Saingy ny fanekena vaovao dia tsy manome antoka hoe rahoviana, amin'ny fomba sy aiza no hanatanterahana izany. Ny fanekena vaovao dia miantso antsika hino na eo aza ny toe-javatra. Miantso antsika ho mahatoky Izy na dia eo aza ny fanenjehana sy ny faharetana na dia eo aza ny faniriana fatratra ny tontolo tsara kokoa ho entin'i Jesosy.

Ny fanekena vaovao, ny fanekena tsara kokoa, dia manome fiainana ara-panahy ary tsy manome antoka fitahiana ara-batana. Amin’ny finoana no tokony hifantohantsika ny ara-panahy fa tsy ny ara-batana.

Ity misy eritreritra iray hafa izay afaka mametraka ny faminaniana amin'ny fomba fijery mahasoa. Ny zava-dehibe amin'ny faminaniana dia tsy mifantoka amin'ny daty, fa ny andraikitra lehibe indrindra dia ny mitondra antsika amin'i Jesosy mba hahafantarantsika azy. Jesosy dia fitahiana lehibe indrindra azonao raisina amin'ny fiainanao. Raha tratranao io tanjona io dia tsy mifantoka amin'ny lalana mitondra azy intsony fa amin'ny fiainana mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy amin'ny fiarahana amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina.

nataon'i Joseph Tkach