Manatanteraka ny lalàna

563 no manaraka ny lalàna Ao amin’ny Romana, i Paoly dia nanoratra hoe: “Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana; koa ankehitriny ny fitiavana no fahatanterahan’ny lalàna” (Romana 13,10 Baiboly Zurich). Voatarika ho azy isika hamadika ilay filazana hoe “ny fitiavana mameno ny lalàna” ka manao hoe: “ny lalàna mameno ny fitiavana”. Indrindra raha resaka fifandraisana dia tiantsika ho fantatra ny toerana misy antsika. Te hahita mazava na handrefesana ny fomba tokony hifandraisantsika sy hitiavantsika ny hafa isika. Ny lalàna dia manome ahy ny fandrefesana ny fomba hanatanterahako ny fitiavana ary mora kokoa ny refesina noho ny fitiavana no fomba hanatanterahana ny lalàna.

Ny olana amin'io fanjohianana io dia ny olona iray dia afaka mitandrina ny lalàna nefa tsy manam-pitiavana. Saingy tsy afaka ny hitia ianao raha tsy manatanteraka ny lalàna. Ny lalàna milaza ny fihetsiky ny olona tia. Ny fahasamihafana eo amin'ny lalàna sy ny fitiavana dia ny fitiavana avy any anaty, ny olona miova ao anatiny. Ny lalàna, etsy ankilany, dia miantraika any ivelany ihany, ny fihetsika ivelany.

Izany dia satria ny lalàn'ny fitiavana sy ny lalàna dia samy manana ny fotokevitra nitarika azy samy hafa. Ny olona tarihin'ny fitiavana dia tsy mila torolalana momba ny fomba fitondran-tena am-pitiavana, fa ny olona tarihin'ny lalàna no mila azy. Matahotra izahay fa raha tsy misy fitsipika matanjaka toa ny lalàna, izay mitaky antsika hanana fitondran-tena tsara, dia mety tsy hanao zavatra mifanaraka amin'izany isika. Na izany aza, ny tena fitiavana dia tsy iharan'ny fepetra satria tsy azo terena na terena. Omena malalaka sy raisina an-kalalahana izany fa raha tsy izany dia tsy fitiavana. Mety ho fanekena na fankasitrahana izany, fa tsy fitiavana, satria tsy misy fepetra ny fitiavana. Ny fanekena sy ny fanekena dia matetika iharan'ny toe-javatra ary matetika no mifangaro amin'ny fitiavana.

Io no antony mahatonga ny antsoina hoe "fitiavana" ho mora resahina rehefa tsy tantin'ny fanantenantsika sy fitakiana ny olona tiantsika. Io karazana fitiavana io dia indrisy ihany fa fankatoavana, izay omentsika na mitazona miankina amin'ny fitondran-tena. Maro amintsika no tsaboina amin'ny fomba toy izany amin'ny mpiara-monina, ny ray aman-drenintsika, ny mpampianatra ary ny lehibeny, ary matetika isika dia mitondra ny zanaka sy ny mpiara-belona amin'ny fomba very.

Izay angamba no mahatonga antsika tsy mahatsiaro tena miaraka amin'ny fiheverana fa ny finoan'i Kristy anay dia nanongotra ny lalàna. Tiantsika ny mandrefy zavatra hafa amin'ny hafa. Fa ny fahasoavana kosa no voavonjy amin'ny alalàn'ny finoana ary tsy mila marika intsony isika. Raha tia antsika Andriamanitra na dia eo aza ny fahotantsika, ahoana no ahafahantsika mitsara ny mpiara-belona amintsika ambany faran'izay ambany ary mandà azy ireo ny fitiavana raha tsy manao araka ny hevitray?

Nanazava izany tamin'ny Efesiana toy izao ny apostoly Paoly: Tsy misy azonao atao ho an'ny tenanao afa-tsy ny matoky izay omen'Andriamanitra anao. Tsy mendrika izany ianao tamin'ny fanaovana na inona na inona; satria tsy tian'Andriamanitra hisy hahita ny zava-bitany teo alohany »(Efesiana 2, 8-9 GN).

Ny vaovao tsara dia ny fahasoavana no hamonjena anao amin'ny finoana ihany. Afaka mankasitraka indrindra an'io ianao, satria tsy misy olona afa-tsy i Jesosy nahatratra ny refin'ny famonjena. Misaora an'Andriamanitra noho ny fitiavany tsy misy fepetra, izay manavotra anao sy manavao anao ho toetran'i Kristy!

nataon'i Joseph Tkach