Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

Niverina 360 ary mijanona« Marina fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho; fa ho avy indray Aho ka hitondra anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako koa hianareo (Jaona 1.4,3).

Efa naniry fatratra ny zavatra ho avy tsy ho ela ve ianao? Ny kristiana rehetra, na dia ireo tamin'ny taonjato voalohany aza, dia naniry ny fiverenan'i Kristy, saingy tamin'izany andro izany sy tao anatin'izany vanimpotoana izany dia naneho izany tamin'ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: "Maranatha", izay midika hoe amin'ny alemà: "Tomponay! Andao!"

Ny kristiana dia manantena ny fiverenan'i Jesosy, izay nampanantenainy eo amin'ny andalan-teny etsy ambony. Mampanantena izy fa hiverina izy ary hijanona hanomana toerana eto ary ho any amin'izay misy azy rehetra isika. Nandeha nanomana ny fiverenany izy. Izany no antony nandaozana azy. Rehefa ny olona tiantsika indraindray dia miomana handeha, dia maniry ny hijanonantsika izy ireo. Fantatsika anefa fa manana antony handehanana izy ireo, ary i Jesosy koa dia nanana antony.

Azoko antoka fa miandry fatratra ny andro fiverenany Jesosy, toy ny ataon'ny Kristiana rehetra; tokoa, ny zavaboary rehetra dia mitoloko sy maniry fatratra ny andro handovan'ny zanak'Andriamanitra (Romana 8: 18-22). Ary angamba midika hoe mody any amin'i Jesosy koa izany!

Mariho ao amin’ny soratra masina eo ambony izay milaza hoe: “Ho avy aho haka anareo ho atỳ amiko, mba ho any amin’izay itoerako ianareo”. Tsy fampanantenana lehibe ve izany? Miverina imbetsaka ao amin’ny Soratra Masina io fampanantenana mahagaga io. Hoy i Paoly, izay nanoratra ho an’ny fiangonana kristianina voalohany, ao amin’ny 1. Tesaloniana 4:16 "Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny antson'ny didy sy amin'ny feon'ny arikanjely ary amin'ny fitsofana ny trompetran'Andriamanitra." Fa ny fanontaniako dia hoe: hiverina ve izy ary hijanona amin'ity indray mitoraka ity?

Ny Apôstôly Jaona dia mitatitra ao amin'ny taratasiny faminaniana ao amin'ny Apokalypsy 21: 3-4:     
"Avy eo dia nahare feo mahery avy tamin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe: Indreo ny tranolain'Andriamanitra eo amin'ny olona! Dia hipetraka eo aminy izy, ary izy ho olony, ary Andriamanitra mihitsy no homba azy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, ary tsy hisy alahelo, na fiakarana, na fanaintainana; satria lasa ny voalohany. »

Amiko dia toa fifanarahana maharitra izany; Niverina i Jesosy hijanona mandrakizay!

Rehefa mibanjina ity hetsika mahavariana ity isika dia mora ny tsy manam-paharetana. Isika olombelona dia tsy te hiandry fotsiny; tezitra isika ary misitrika ary matetika dia reraka, araka ny fantatrareo. Fa aleo kosa milaza ny vavaka Aramaika fohy izay voalazako teo aloha hoe "Maranatha" - toy izany koa: "Jesosy Kristy Tompo, andao!" Amen.

vavaka:

Ry Tompo ô, manina ny fiverenanao izahay ary faly fa hijanona sy hiaraka aminay amin'izao fotoana izao! amena

nataon'i Cliff Neill