Hiverina aho ary hijanona mandrakizay!

Niverina 360 ary mijanona «Marina fa mandeha aho ary manomana toerana ho anao, nefa marina koa fa tafaverina ianao ka ento aty amiko, ka aiza ianao no misy ahy (Jaona 14,3).

Efa naniry fatratra ny zavatra ho avy tsy ho ela ve ianao? Ny kristiana rehetra, na dia ireo tamin'ny taonjato voalohany aza, dia naniry ny fiverenan'i Kristy, saingy tamin'izany andro izany sy tao anatin'izany vanimpotoana izany dia naneho izany tamin'ny vavaka aramianina tsotra izy ireo: "Maranatha", izay midika hoe amin'ny alemà: "Tomponay! Andao!"

Ny kristiana dia manantena ny fiverenan'i Jesosy, izay nampanantenainy eo amin'ny andalan-teny etsy ambony. Mampanantena izy fa hiverina izy ary hijanona hanomana toerana eto ary ho any amin'izay misy azy rehetra isika. Nandeha nanomana ny fiverenany izy. Izany no antony nandaozana azy. Rehefa ny olona tiantsika indraindray dia miomana handeha, dia maniry ny hijanonantsika izy ireo. Fantatsika anefa fa manana antony handehanana izy ireo, ary i Jesosy koa dia nanana antony.

Azoko antoka fa miandry fatratra ny andro hiverenany i Jesosy, tahaka ny nataon'ny kristiana rehetra; Raha ny marina, ny zavaboary rehetra dia misento sy manantena ny andro hahazoan'ny zanak'Andriamanitra ny lovany (Romana 8: 18-22). Ary mety ho midika ihany koa ny hody an-trano ho an'i Jesosy koa!

Jereo ao amin'ny andinin-teny etsy ambony izay milaza hoe: "Hiverina haka anao aho, ary amin'izay itoerako". Tsy nampanantenaina ve izany? Ity fampanantenana mahatalanjona ity dia miverimberina matetika ao amin'ny Soratra Masina. I Paul, izay nanoratra ho an'ny fiangonana kristiana tany am-piandohana dia nilaza ao amin'ny 1 Tesaloniana 4:16 "Fa ny Tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra amin'ny antso, sy ny feon'ny arkanjely ary ny feon'ny trompetran'Andriamanitra!" Fa ny fanontaniako dia: hiverina ve izy ary hijanona amin'ity indray mitoraka ity?

Ny Apôstôly Jaona dia mitatitra ao amin'ny taratasiny faminaniana ao amin'ny Apokalypsy 21: 3-4:     
"Avy eo dia nahare feo mahery avy tamin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe: Indreo ny tranolain'Andriamanitra eo amin'ny olona! Dia hipetraka eo aminy izy, ary izy ho olony, ary Andriamanitra mihitsy no homba azy. Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, ary tsy hisy alahelo, na fiakarana, na fanaintainana; satria lasa ny voalohany. »

Amiko dia toa fifanarahana maharitra izany; Niverina i Jesosy hijanona mandrakizay!

Rehefa mibanjina ity hetsika mahavariana ity isika dia mora ny tsy manam-paharetana. Isika olombelona dia tsy te hiandry fotsiny; tezitra isika ary misitrika ary matetika dia reraka, araka ny fantatrareo. Fa aleo kosa milaza ny vavaka Aramaika fohy izay voalazako teo aloha hoe "Maranatha" - toy izany koa: "Jesosy Kristy Tompo, andao!" Amen.

vavaka:

Ry Tompo ô, manina ny fiverenanao izahay ary faly fa hijanona sy hiaraka aminay amin'izao fotoana izao! amena

nataon'i Cliff Neill