Raiso ny fiaramanidina

211 raiso ny lambo Fanoharana malaza momba an'i Jesosy: Nisy olona roa nankany amin'ny tempoly hivavaka. Ny iray dia Fariseo, ny iray mpamory hetra (Lioka 18,9.14). Androany roa arivo taona taorian'ny nitenenan'i Jesosy an'io fanoharana io, dia mety halaim-panahy isika hitondratena am-pahalalana sy hanontany hoe: "Azo antoka fa ny Fariseo, tandindon'ny fahamarinana sy ny fihatsarambelatsihy!" Eny ... fa avelao halavirohy io fandinihana io ary andeha hatao sary an-tsaina ny fiantraikan'ilay fanoharana tamin'ny mpihaino an'i Jesosy. Voalohany, ny Farisiana dia tsy mpihatsaravelatsihy lehibe, isika izay kristiana manana tantaram-piangonana 2000 taona, te handray azy ireo. Fa kosa ny Farisiana dia olona kely finoana, be zotom-po, ara-pinoana jiosy izay sahy nanohitra ny fihanaky ny fahalalahan'ny liberalisma, ny marimaritra iraisana ary ny syncretisme nanjakan'ny Romanina niaraka tamin'ny kolontsaina grika. Niantso ny olona hiverina amin'ny lalàna izy ireo ary nanolo-tena amin'ny finoana mafy orina ny fankatoavana.

Rehefa nivavaka tamin'ilay fanoharana ny Fariseo hoe: "Misaotra an'Andriamanitra, fa tsy mitovy amin'ny olon-kafa aho", tsy fahatokisan-tena izany fa tsy vazivazy tsy misy dikany. Marina ilay izy. Ny fanajany ny lalàna dia tsy misy tsiny; izy sy ny Fariseo vitsy an'isa dia nanome toky ny lalàna ao amin'ny tontolo iray izay nihena haingana ny lanjan'ny lalàna. Tsy toa ny olon-kafa izy ary tsy mijery ny tenany akory - Misaotra an'Andriamanitra noho izy.

Etsy ankilany, nanana laza ratsy indrindra ny manampahefana mpiasan'ny fadin-tseranana, ireo mpamory hetra any Palestina - dia ny Jiosy nanangona hetra tamin'ny fireneny ho an'ny fanjakana romana no nanjaka, matetika nanatsara ny tenany tamin'ny fomba tsy mivaingana (jereo ny Matio 5,46). Ny fizarana andraikitra dia ho mazava teo amin'ny mpihaino an'i Jesosy avy hatrany: ny Fariseo, lehilahin'Andriamanitra, ho "tsara" ary mpamory hetra, ilay archetypal villain, ho "ratsy".

Toy ny mahazatra, i Jesosy dia manome fanoharana tsy ampoizina loatra ny fanoharany: ny maha-isika na inona na inona tratrantsika dia tsy misy fiantraikany ratsy na ratsy eo amin'Andriamanitra; mamela heloka ny olona rehetra Izy, eny fa na dia ny mpanota ratsy indrindra aza. Ny hany azontsika atao dia ny hatoky azy. Ary tena manafintohina toy izao: na iza na iza mino fa izy dia lehibe noho ny hafa (na dia manana porofo mafy momba izany aza izy) dia mbola ao anatin'ny fahotany, tsy noho ny helok'Andriamanitra tsy navelany, fa noho izy tsy handray izay tsy heveriny akory no ilainy.

Vaovao mahafaly ho an'ny mpanota: ny filazantsara dia entin'ny mpanota fa tsy ny marina. Ireo olo-marina dia tsy mahatakatra ny tena fototry ny filazantsara satria mieritreritra izy ireo fa tsy ilaina io karazana filazan-tsara io. Ho an'ny olo-marina, toa ny vaovao tsara izay anjarany Andriamanitra. Lehibe ny fahatokisany an'Andriamanitra satria fantany fa miaina amin'ny fahatahorana azy kokoa izy noho ny mpanota hita miharihary eo amin'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny lela maranitra, dia manameloka ireo fahotana mahatsiravina ataon'ny hafa izy ary faly fa akaikin-dàlana amin'Andriamanitra fa tsy miaina tahaka ny mpanitsakitsa-bady, mpamono olona ary mpangalatra izay hitany eny an-dalana sy amin'ny vaovao. Ho an'ny olo-marina, ny filazantsara dia fitokonana fikomiana hanoherana ireo mpanota an'izao tontolo izao, fampahatsiahivana mampitolagaga fa ny mpanota dia tokony hampitsahatra ny ota ary miaina tahaka ny marina, dia miaina.

Saingy tsy izany ny filazan-tsara. Vaovao mahafaly ny mpanota ho an'ny mpanota. Manazava io fa Andriamanitra dia efa namela ny fahotany ary nanome azy ireo fiainana vaovao ao amin'i Jesosy Kristy. Hafatra izay mahatonga ny mpanota ho reraka amin'ny famoretana feno habibiana amin'ny ota. Midika izany fa Andriamanitra, ilay Andriamanitry ny fahamarinana, izay noheveriny fa manohitra azy ireo (satria manana ny antony rehetra izy), dia ho azy ireo ary tia azy ireo mihitsy aza. Midika izany fa Andriamanitra dia tsy manome ny ota ho azy ireo, fa ny ota dia efa navotan'i Jesosy Kristy, ary ny mpanota dia navahana tamin'ny fitrandrahana ny ota. Midika izany fa tsy voatery miaina ao anatin'ny tahotra, fisalasalana ary olana mandritra ny iray andro izy ireo. Midika izany fa afaka matoky an'Andriamanitra ao amin'i Jesoa Kristy izy ireo mba hahatongavany ho zavatra nampanantenainy - mamela heloka, mpamonjy, mpamonjy, mpamonjy, mpiaro, sakaiza.

Mihoatra noho ny fivavahana

Tsy mpivavaka amin'ny olona maro fotsiny i Jesosy Kristy. Tsy manga-mena izy ka malemy miaraka amin'ny manan-kaja, fa amin'ny farany kosa hevitra tsy manam-petra momba ny herin'ny hatsaram-panahin'olombelona. Tsy mpampianatra mpampianatra momba ny fitsipi-pitondran-tena koa izy izay miantso ny olona "miezaka", hanatsara ny fitondran-tena ary handray andraikitra bebe kokoa amin'ny fiaraha-monina. Tsia, rehefa miresaka an'i Jesoa Kristy isika dia miresaka ilay loharano mandrakizay amin'ny zavatra rehetra (Hebreo 1,2: 3), ary mihoatra noho izany ihany koa: Izy no Mpanavotra, Ilay Mpanadio, mpampihavana izao tontolo izao, ary tamin'ny alàlan'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty dia nampihavana izao tontolo izao very rehetra miaraka amin'Andriamanitra (Kolosiana 1,20). I Jesoa Kristy no nahary izay rehetra misy, izay mitondra ny zavatra rehetra misy ao anaty fotoana rehetra ary naka ny ota rehetra mba hanavotana ny zava-drehetra - ao anatin'izany izaho sy ianao. Tonga Izy ho antsika mba hanao antsika izay nahary antsika.

Tsy antokom-pivavahana fotsiny i Jesosy eo amin'ireo maro, ary ny filazantsara dia tsy boky masina ihany amin'ny maro. Ny filazantsara dia tsy fitsipika vaovao sy fanatsarana, fanolorana sy fanolorana torolàlana, izay te hanana toetr'andro ho antsika feno fahasosorana sy tsy mahasosotra; Izany no fiafaran'ny fivavahana. Vaovao ratsy ny "fivavahana": milaza amintsika ireo andriamanitra (na Andriamanitra) tezitra amintsika ary avelao ihany isika hahatsiaro ho maivanan'i X-fold tsara amin'ny fitsipika ary avy eo mitsiky anay indray. Tsy ny "fivavahana" anefa ny filazantsara: vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra amin'ny olombelona izany. Manambara ny ota rehetra izy mba ho voavela heloka ary mahatonga ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny zanak'Andriamanitra ho sakaizan'Andriamanitra. Izany dia manome tolotra fampihavanana tsy misy fepetra, tsy misy fepetra, ho an'ny rehetra izay manan-tsaina hino sy hanaiky izany. (1 Jaona 2,2).

"Nefa tsy misy na inona na inona amin'ny fiainana an-kalalahana", hoy ianao. Amin'ity tranga ity dia misy maimaimpoana. Izy no lehibe indrindra amin'ny fanomezana tsy takatry ny saina rehetra ary manana fiainana mandrakizay. Ny hahatrarana izany dia zavatra iray ihany no ilaina: matoky ny mpamatsy vola.

Halan'Andriamanitra ny ota - tsy isika

Ny antony iray dia tsy ankahalan'Andriamanitra ny ota - satria manimba antsika sy ny zava-drehetra manodidina antsika izy io. Hitanao fa Andriamanitra dia tsy handringana antsika satria mpanota; mikasa ny hamonjy antsika amin'ny ota manimba antsika Izy. Ary ny tena tsara indrindra - dia efa nataony izany. Efa tao amin'i Jesosy Kristy izy io.

Ratsy ny fahotana satria manala antsika amin'Andriamanitra. Mahatonga ny olona matahotra an 'Andriamanitra. Misakana antsika tsy hahita zava-misy marina izany. Manapoizina ny fifaliantsika, manavao ny laharam-pahamehantsika ary manova ny fahatoniana, ny fandriampahalemana ary ny fahafaham-po ao anaty korontana sy tahotra ary tahotra. Mahatonga antsika tsy ho very fanantenana ny fiainana, ary indrindra indrindra rehefa mahavita sy manana izay tiantsika sy ilaintsika. Halan'Andriamanitra ny ota satria manimba antsika izy - nefa tsy mankahala antsika Izy. Tia antsika Izy. Izany no antony nanaovany zavatra manota. Izay nataony: namela azy izy - nanaisotra ny fahotan'izao tontolo izao (Jaona 1,29) - ary nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy (1 Timoty 2,6). Ny toetrantsika amin'ny maha mpanota dia tsy midika hoe mampiseho antsika ny soroka mangatsiaka Andriamanitra, toy ny ampianarina matetika; ny vokatr'izany dia isika, satria mpanota, efa manalavitra an'Andriamanitra, dia efa manalavitra ny tenantsika aminy. Saingy raha tsy misy azy dia tsinontsinona isika - ny maha-olona antsika manontolo, izay rehetra mamaritra antsika, miankina aminy. Ka ny fahotana dia toy ny sabatra roa lela: amin'ny lafiny iray, dia manery antsika hitodika amin'Andriamanitra amin'ny tahotra sy ny tsy fahatokisana, handà ny fitiavany; Amin'ny lafiny iray, mahatonga antsika ho noana tanteraka amin'izany fitiavana izany. (Ireo ray aman-drenin'ny tanora dia tena hahafantatra tsara izany.)

Ny ota navotana tao amin'i Kristy

Angamba ianao tamin'ny fahazazanao dia nomena anao ny hevitra avy amin'ireo olon-dehibe manodidina anao fa Andriamanitra, amin'ny maha mpitsara hentitra azy, dia mipetraka eo ambonintsika, ary mandinika tsara ny zavatra ataontsika rehetra izy, vonona ny hanasazy antsika raha tsy manao ny zava-drehetra isan-jato, ary manao izany isika Tokony ho afaka hanokatra ny vavahadin'ny lanitra isika. Fa ny filazantsara izao dia manome antsika ny vaovao tsara fa tsy mpitsara hentitra Andriamanitra: mila mampiavaka ny tenantsika amin'ny sarin'i Jesosy isika. Jesosy - lazain'ny Baiboly amintsika - dia endrik'Andriamanitra tonga lafatra ho an'ny masontsika ("Sarin'ny toetrany", Hebreo 1,3). Ao aminy, Andriamanitra "mamela ny tenany", dia tonga teo amintsika ho antsika mba hampiseho amintsika ny tena toetrany, ny fomba fiasany, iza no hamboleny sy ny antony; Izy no ahafantarantsika an'Andriamanitra, Izy no Andriamanitra, ary ny asan'ny mpitsara dia apetraka eo an-tanany.
 
Eny, nataon'Andriamanitra ho Mpitsara izao tontolo izao i Jesosy, saingy mpitsara hentitra izy. Mamela ny mpanota izy; "mitsara" izy, izany hoe tsy manameloka azy (Jaona 3,17). Voaheloka ihany izy ireo raha mandà ny famelan-keloka aminy (Andininy 18). Mandoa ny sazin'ireo voampanga ho ao am-paosiny io mpitsara io (1 Jaona 2,1: 2), manambara ny fahotan'ny tsirairay fa voaorina mandrakizay (Kolosiana 1,19-20) ary avy eo dia manasa izao tontolo izao mankamin'ny fankalazana lehibe indrindra amin'ny tantaram-pianakaviana. Azontsika atao ny mipetraka sy miady hevitra tsy misy farany momba ny finoana sy ny tsy finoana ary izay tafiditra ary izay voahilika amin'ny fahasoavany; na avelantsika ho azy aminy daholo izany (ao an-tanana tsara), afaka mitsambikina sy hiakatra ho amin'ny fankalazana azy, ary eny an-dalana dia manaparitaka ny vaovao mahafaly amin'ny olona rehetra ary mivavaha ho an'izay rehetra miampita ny lalantsika.

Fahamarinana avy amin'Andriamanitra

Ny filazantsara, ny vaovao tsara, dia milaza amintsika hoe: efa an'i Kristy ianao - raiso. Ankafizo izy. Matokia azy amin'ny fiainanao. Ankafizo ny fiadanany. Avelao ny masonao hisokatra ho an'ny hatsarana, ny fitiavana, ny fandriam-pahalemana, ny fifaliana eto an-tany izay tsy hitanao afa-tsy ireo izay miala amin'ny fitiavan'i Kristy ihany. Ao amin’i Kristy no ananantsika ny fahafahana hiatrika sy hanaiky ny fahotantsika. Satria matoky azy isika, afaka miaiky ny fahotantsika isika ary matahotra eo an-tsorony. Momba antsika Izy.
 
"Mankanesa aty amiko", hoy i Jesosy "izay rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ary mianara Amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena amin'ny fo aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny ainao ianareo. Satria malefaka ny ziogako ary maivana ny entako » (Matio 11,28: 30).
 
Rehefa mijanona ao amin'i Kristy isika dia tsy mitsahatra mandanja ny fahamarinana; afaka miaiky ny fahotantsika isika amin'ny fomba mazava sy marina aminy. Ao amin'ny fanoharan'i Jesosy momba ilay Fariseo sy mpamory hetra (Lioka 18,9-14) dia mpamory hetra mpanota no miaiky ny fahotany ary maniry ny hohamarinin'Andriamanitra. Ilay Fariseo - natao tamim-pahamarinana hatrany am-piandohana, mitana am-pahatsiarovana ny fahombiazany masina - tsy misy maso ny fahotany ary ny filàny ny famelan-keloka sy ny famindram-po aminy; koa tsy maninjitra ny tanany izy ary tsy mandray ny fahamarinana izay avy amin’Andriamanitra (Romana 1,17; 3,21; Filipiana 3,9). Ny "fiainana madiala araka ny fitsipika" dia manamaivana ny fomba fijeriny ny halalin'ny fahasoavan'Andriamanitra.

Filazana am-pahatsorana

Ao anatin'ny fahotantsika lalina indrindra sy ny tsy fahatokisan'Andriamanitra no nahatongavan'i Kristy ho antsika amin'ny fahasoavana (Romana 5,6 sy 8). Eto amin'izao, amin'ny tsy rariny manjombona antsika, ny tanin'ny fahamarinana, miaraka amin'ny famonjena eo ambanin'ny elany, no miposaka ho antsika (Andininy 3,20). Rehefa mahita ny tena ao amin'ny tena filantsika tokoa isika, toa ny mpanamboatra sy mpamory hetra ao amin'ilay fanoharana, raha tsy rehefa ny vavaka ataontsika isan'andro dia "Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota", dia afaka miaina miaina lalina amin'ny hafanan'ny famihian'i Jesosy manasitrana ihany isika.
 
Tsy misy zavatra tokony hanaporofoantsika an'Andriamanitra. Mahafantatra antsika tsara lavitra noho ny fantatsika ny tenantsika Izy.F Fantany ny fahotantsika, fantany ny ilantsika famindram-po. Efa nataony avokoa izay rehetra hataontsika mba hahazoana antoka ny fisakaizantsika mandrakizay. Afaka mandry ao amin'ny fitiavany isika. Afaka matoky ny teniny famelan-keloka isika. Tsy mila tonga lafatra isika; mila mino azy sy mino azy fotsiny isika. Tian'Andriamanitra ho sakaizany isika, fa tsy kilalao elektronika na miaramila an'iny. Mitady fitiavana izy, fa tsy fankatoavana ny fatin-dàlana sy ny stamina amin'ny fandaharana.

Minoa, fa tsy mandeha

Ny fifandraisana tsara dia miorina amin'ny fifampatokisana, fifamatorana azo antoka, fahatokiana ary mihoatra ny fitiavana. Ny fankatoavana madio dia tsy ampy amin'ny maha fototra iray (Romana 3,28; 4,1-8). Ny fankatoavana dia manana ny toerany, saingy tokony ho fantatsika fa iray amin'ireo vokatry ny fiarahana izany, fa tsy ny antony nahatonga izany. Raha miankina amin'ny fankatoavana fotsiny ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, dia mirehareha ianao toy ny Fariseo ao amin'ny fanoharana na amin'ny fahatahorana sy ny fahasosorana, miankina amin'ny fahatsoram-ponao raha mivaky ny fahalavorarianao amin'ny ambaratonga fahatanterahana ianao.
 
CS Lewis dia manoratra ao amin'ny fahamboniana par kristiana fa tsy misy dikany ny filazanao hoe matoky ny olona ianao raha tsy mandray ny torohevitra avy aminy. Lazao: Izay rehetra matoky an'i Kristy dia hihaino ny toroheviny ary hampihatra izany amin'ny tsara indrindra vitany. Fa izay ao amin'i Kristy, izay matoky azy, dia hanao izay fara heriny ka tsy matahotra ny hanohitra raha tsy mahomby izy. Mitranga amintsika matetika izany (Ny tsy fahombiazana, hoy aho hoe).

Rehefa miala ao amin'i Kristy isika, ny fiezahantsika handresy ny fahazarana sy ny fomba fisainantsika manjary dia lasa saina vita amin'ny saina, miorim-paka amin'ny fahatokisana fa mamela heloka sy mamonjy antsika Andriamanitra. Tsy navelany ho amin'ny ady tsy manam-petra ho amin'ny fahatanterahana izahay (Galatiana 2,16). Mifanohitra amin'izany, mitaky fivahinianana finoana izay ianarantsika hampiala ny rojon'ny fanandevozana sy ny fanaintainana izay nanafahana antsika. (Romana 6,5-7). Tsy resin'ny ady Sisyphean isika ho lavorary izay tsy ho resintsika; fa mahazo ny fahasoavam-baovao izay ampianarin'ny Fanahy Masina antsika hankafy ny olom-baovao isika, noforonina amin'ny fahamarinana ary nafenina miaraka amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra (Efesiana 4,24; Kolosiana 3,2-3). Kristy dia efa nanao izay sarotra indrindra - maty ho antsika; vao mainka hanao izay mora kokoa izy - ento mody izahay (Romana 5,8: 10)?

Ny fantsom-pinoana

Ny finoana, araka ny nilazana antsika ao amin’ny Hebreo 11,1, dia ny fatokisantsika mafy ny zavatra antenaintsika, ry malalan’i Kristy. Ny finoana izao no hany hita maso tokana azo tsapain-tanana izay nampanantenain'Andriamanitra - ny zavatra tsara miafina amin'ny fahatsapana dimy. Amin'ny teny hafa, hitantsika toy ny teo aloha ny mason'ny finoana, ilay tontolo vaovao mahafinaritra, izay ahitan'ny feo, milamina ny tanana, izay be dia be ny fihinana ary tsy misy olona vahiny. Hitantsika izay tsy manana porofo ara-batana hita maso ao anatin'ity tontolo ratsy ity. Ny finoana nateraky ny Fanahy Masina izay tsy miraharaha ao amintsika ny fanantenana famonjena sy fanavotana ny voary rehetra (Romanina 8,2325) dia fanomezana avy amin'Andriamanitra (Efesiana 2,8: 9), ary ao aminy dia mitoetra ao anaty fiadanan-tsaina izy, ny fahatoniany sy ny fifaliany amin'ny alalàn'ny fahatokiana tsy manam-petra ny fitiavany feno fitiavana.

Nanapaka ny finoana ve ianao? Ao amin'ny kolontsaina misy ny fery sy ny tosidra, ny Fanahy Masina manery antsika amin'ny lalan'ny fahatoniana sy ny fiadanana ao an-tsandrin'i Jesosy Kristy. Mbola betsaka kokoa aza: miantso antsika ao amin'ny tontolo mampihoron-koditra feno fahantrana sy aretina, hanoanana, tsy rariny sy ady ny olombelona (sy mamela antsika) hahita ny fahatokisantsika amin'ny fahazavana omen'ny Teniny, izay mampanantena fa hifarana ny fanaintainana, ny ranomaso, ny fitsarana ary ny fahafatesana, ary ny fananganana tontolo vaovao izay ao an-trano ny fahamarinana. (2 Petera 3,13).

"Matokia ahy," hoy i Jesosy amintsika. “Na inona na inona hitanao, hataoko vaovao ny zava-drehetra - anisan'izany ianao. Ajanony ny ahiahy ary miantehitra amiko fa izany fotsiny no nolazaiko ho anao, ho an'ireo havanao ary ho an'izao tontolo izao. Aza manahy intsony ary miantehitra amin'ny zava-misy fa hanao araka izay nolazaiko ho anao aho, ho an'ny olon-tianao sy ho an'izao tontolo izao. »

Afaka matoky azy isika. Azontsika atao ny mametraka ny enta-mavesatsika eo an-tsorony - ny enta-mavesantsika ny ota, ny vesatry ny tahotra, ny vesatry ny fanaintainana, ny fahadisoam-panantenana, ny fisavoritahana ary ny fisalasalana. Hitondra azy ireo ny fomba nitondrany sy mitondra antsika talohan'ny nahafantarantsika azy ireo.

Nataon'i J. Michael Feazel


PDFRaiso ny fiaramanidina