Tena tanteraka izany

436 tena vita tokoa io Jesosy dia nanao fanambarana manambara momba ny Soratra Masina amin'ny antokon'ireo mpitarika jiosy nanenjika azy: "Manondro ahy ny Soratra Masina" (Jaona 5,39 fandikana vaovao nataon'i Geneva). Taona maro taty aoriana, ity fahamarinana ity dia nohamafisin'ny anjelin'ny Tompo tamin'ny fanambarana iray: "Fa ny hafatra ara-paminaniana izay omen'ny Fanahin'Andriamanitra dia ny hafatr'i Jesosy" (Apokalypsy 19,10 Fandikana ny Genève vaovao).

Mampalahelo fa ireo mpitondra jiosy dia tsy niraharaha ny fahamarinan'ny Soratra Masina sy ny maha-an'i Jesosy ho Zanak'Andriamanitra. Fa kosa, ireo fombafomba ara-pivavahana amin'ny tempolin'i Jerosalema dia nifantohan'ny mahaliana azy ireo satria nanome tombony ho azy ireo manokana. Ka dia nanjary tsy nahita an'Andriamanitry ny Isiraely izy ireo ka tsy nahita ny fahatanterahan'ny faminaniana tao amin'ilay olona sy amin'ny fanompoana an'i Jesosy, ilay Mesia nampanantenaina.

Tena tsara tarehy ny tempolin'i Jerosalema. Ny mpahay tantara sy ny manam-pahaizana jiosy Flavius ​​Josephus nanoratra hoe: «Ny fehiloha marbra fotsy mamirapiratra dia voaravaka volamena sy mahafinaritra fatratra. Ren'izy ireo ny faminanian'i Jesosy fa ho fongana tanteraka io tempoly tsara tarehy io, izay ivon'ny fiankohofana eo ambanin'ny fanekena taloha. Fandringanana izay manao sonia ny drafitry ny famonjen'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra dia tanterahana amin'ny fotoana mety tsy misy an'io tempoly io. Inona no nahagaga sy tena nahagaga ny olona?

Mazava fa tsy tena nampiaiky volana an'i Jesosy ny tempoly tao Jerosalema noho ny antony. Fantany fa tsy azo hihoatra lavitra ny trano nataon'olombelona ny voninahitr'Andriamanitra, na dia lehibe aza izany. Nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy fa hosoloina ny tempoly. Tsy nanatanteraka ny tanjona nanorenana azy intsony ny tempoly. Nanazava i Jesosy hoe: «Tsy milaza ve ny Soratra Masina hoe: Ny tranoko tokony ho tranom-bavaka ho an'ny firenena rehetra? Saingy nisy lava-bato nandroba azy tsy akory » (Marka 11,17 fandikana New Geneva).

Vakio koa ny ambaran'ny Filazantsaran'i Matio momba izany: «Nandao ny tempoly i Jesosy ary efa handeha. Dia nanatona azy ny mpianany ka nampahafantatra azy ny famirapiratry ny tranon'ny tempoly. Izany rehetra izany dia manaitra anao, sa tsy izany? hoy Jesosy. Manome toky anao aho: tsy hisy vato hitoetra eto ambonin'ilay vato hafa; Ho fongana ny zava-drehetra » (Matio 24,1: 2-21,6; Lioka fandikana vaovao avy any Genève).

Nisy tranga roa nanombanan'i Jesosy ny fandravana an'i Jerosalema sy ny tempoly. Ny hetsika voalohany dia ny fidirany tamim-pandresena tao Jerosalema, izay nametrahan'ny olona ny lambany teo amin'ny tany teo anoloany. Fihetsika fanompoam-pivavahana ho an'ny olona ambony izy io.

Mariho izay notaterin'i Luke: “Ary nony mby teo akaikin'ny tanàna Jesosy ka nahita azy teo alohany, dia nitomany izy ka nanao hoe: Raha mba fantatrao anio izay hanome fiadananao! Fa miafina aminao izao, tsy hitanao. Ho avy ny fotoana izay hananganan'ny fahavalonao rindrina manodidina anao, hanaovany fahirano anao ary hanakorontana anao amin'ny lafiny rehetra. Hanimba anao sy hanorotoro ny zanakao izay monina ao aminao izy ireo ary tsy hamela vato ho simba eraky ny tanàna satria tsy fantatrao ny fotoana nihaonan'Andriamanitra taminao »(Lio. 19,41: 44 New Geneva Translation).

Ny fisehoana faharoa, izay naminanian'i Jesosy ny fandringanana an'i Jerosalema dia nitranga fony i Jesosy nitarika ny tanàna nankany amin'ilay toerana nanomboana azy. Vahoaka feno olona tao an-dalambe, na ny fahavalony ary ireo mpanara-dia nitory azy. Naminany i Jesosy izay hitranga amin'ny tanàna sy ny tempoly ary izay hitranga amin'ny vahoaka vokatry ny fandringanana ny Romana.

Azafady vakio ny tatitra nataon'i Lioka: «Nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy, anisan'izany ny vehivavy maro izay nitaraina mafy sy nitomany azy. Fa nitodika azy ireo i Jesosy ka nanao hoe: Ry vehivavin'i Jerosalema, aza mitomany ahy! Mitomania tena sy ny zanakao! Satria misy ny fotoana iray hiteny hoe: Sambatra ireo vehivavy tsy miteraka ary tsy niteraka velively! Amin'izay dia hisy hilaza amin'ny tendrombohitra hoe: Mianjerà! Ary amin'ny havoana: Asio anay! » (Lioka 23,27-30 fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Fantatsika avy amin'ny tantara fa tanteraka ny faminanian'i Jesosy tokony ho 40 taona taorian'ny nanambarana azy. Tamin'ny taona 66 AD dia nisy fikomiana jiosy nanohitra ny Romana ary tamin'ny taona 70 AD dia rava ny tempoly, rava ny ankamaroan'i Jerosalema ary nijaly mafy ny olona. Nitranga ny zava-drehetra araka ny nambaran'i Jesosy tamim-pahatsorana.

Rehefa niantso teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy "Vita", dia tsy niresaka momba ny fahavitan'ny asa fampihavanana momba ny famonjena ihany izy, fa nilaza ihany koa fa ny fanekena taloha (Ny fomba fiainany sy ny fanompoam-pivavahana araka ny lalàn'i Mosesy) dia nahatanteraka ny tanjona nomen'Andriamanitra azy. Miaraka amin'ny fahafatesan'i Jesôsy, ny fitsanganan'ny maty, ny fiakarana, ary ny fanirian'ny Fanahy Masina, Andriamanitra ao anaty sy amin'ny alàlan'i Kristy sy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia nahatanteraka ny asan'ny fampihavanana ny zanak'olombelona rehetra amin'ny tenany. Izao ilay nambaran'i Jeremia mpaminany hoe: «Indro, ho avy ny andro, hoy Iaveh, izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy amin'ny taranak'i Joda, fa tsy toy ny fanekena nataoko taminy. Rehefa noraisiko tamin'ny tànako hitondra azy hivoaka avy any amin'ny tany Ejipta ny raiko dia nanidy fanekena izay tsy nitandrina azy ireo, na dia tompoko aza izy ireo, hoy ny Tompo; fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Isiraely aorian'izany fotoana izany, hoy Jehovah: hataoko ao am-pony ny lalàko ary hosoratako ao an-tsainy, ary izy ireo ho oloko ary Izaho ho Andriamaniny. Ary tsy hisy hampianatra ny hafa na ny rahalahy amin'ny iray hafa ka hanao hoe: "Fantaro ny Tompo", fa izy rehetra dia samy hahafantatra ahy na kely na lehibe, hoy ny Tompo; satria tiako hamela azy ireo noho ny helony ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany » (Jeremia 31,31-34).

Miaraka amin'ny teny hoe "Vita" dia nanambara ny vaovao tsara i Jesosy momba ny fananganana ny fanekena vaovao. Lasa ny taloha, lasa ny vaovao lasa. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ny ota ary tonga teto amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny fanavotana fanavotana nataon'i Kristy, izay nahafahan'ny asa lalina ny Fanahy Masina manavao ny fontsika sy ny saintsika. Ity fanovana ity dia mamela antsika handray anjara amin'ny toetran'ny olombelona nohavaozin'i Jesosy Kristy. Izay nampanantenaina sy naseho teo ambanin'ny fanekem-pihavanana taloha dia notanterahina tamin'ny alalan'i Kristy tao amin'ny fanekena vaovao.

Araka ny nampianarin'ny apostoly Paoly, dia i Kristy (ny fanekena vaovao misy olona) no nahatanteraka ny lalàn'i Mosesy (ny fanekena taloha) tsy afaka ary tsy nahazo. «Inona no tsoaka tokony ho fantatsika avy amin’izany? Ny olona tsy isan'ny vahoaka jiosy dia nambaran'Andriamanitra fa marina nefa tsy niezaka nanatanteraka izany. Nahazo fahamarinana miorina amin'ny finoana izy ireo. Israel, amin'ny lafiny iray, amin'ny ezaka rehetra tokony hanaraka ny lalàna ary amin'izany dia hahatratra ny fahamarinana dia tsy nahatratra ny tanjon'ny lalàna. Fa maninona? Satria ny finoana niorenany dia tsy finoana; nihevitra izy ireo fa afaka hahatratra ny tanjona amin'ny alàlan'ny ezaka ataon'izy ireo manokana. Ny sakana nihaonan'izy ireo dia "ny fahatafintohinana" (Romanina 9,30-32 fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Ny Fariseo tamin'ny andron'i Jesosy sy ny mpino izay avy amin'ny Jodaisma dia nitaona ny toerany ara-dalàna tamin'ny vanim-potoanan'ny Apostolin'i Paoly tamin'ny avonavona sy ny ota. Nihevitra izy ireo fa amin'ny ezaka ataon'izy ireo ara-pinoana dia azon'izy ireo ihany no hany azon'Andriamanitra atao ho antsika amin'ny fahasoavana sy ao amin'i Jesosy. Ny fomba lalanao araka ny fanekena taloha (miorina amin'ny fahamarinana ao amin'ny orinasa) dia fanendrikendrehana vokatry ny herin'ny ota. Azo antoka fa tsy misy ny fahasoavana sy ny finoana amin'ny fanekena taloha, fa araka ny efa fantatr'Andriamani- tra dia hivily hiala amin'ity fahasoavana ity ny Isiraely.

Izany no antony nanaovana ny fanekem-pihavanana vaovao hatrany am-piandohana ho fahatanterahan'ny fanekena taloha. Fahatanterahany notanterahina tao amin'i Jesosy sy tamin'ny ministerany ary tamin'ny Fanahy Masina. Namonjy ny olombelona tamin'ny avonavona sy ny herin'ny ota izy ary namorona lalindalina vaovao amin'ny fifandraisana amin'ny olona rehetra eran-tany. Fifandraisana mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra Triune.

Mba hampisehoana ny maha-zava-dehibe ny zava-nitranga tamin'ny hazo fijalian'i Kalvary, fotoana fohy taorian'ny niantsoan'i Jesosy hoe "Vita", dia nihorohoro ny tanàna tao Jerosalema. Niova fototra ny fisian'olombelona ary nitarika ny fahatanterahan'ny faminaniana momba ny fandringanana an'i Jerosalema sy ny tempoly ary koa ny fananganana ny fanekena vaovao:

  • Ny efitra lamba teo amin'ny tempoly, izay nanakana ny fidirana amin'ny Sakramenta Masina, dia triatra roa avy ambony ka hatrany ambany.
  • Nisokatra ny grave. Nisy olo-masina maro maty natsangana.
  • Ireo mpijery dia nahafantatra an'i Jesosy ho Zanak'Andriamanitra.
  • Ny fanekena taloha dia nanao lalana ho an'ny fanekena vaovao.

Rehefa niantsoantso ireo teny hoe "Vita" dia nanambara ny fiafaran'ny fisian'Andriamanitra ao amin'ny tempoly nataon'olona iray izy, ao amin'ny "Masina Masina". Tao anatin'ny taratasiny ho an'ny Korintiana dia nanoratra i Paoly fa mipetraka ao amin'ny tempoly tsy vatana ara-batana Andriamanitra ankehitriny, noforonin'ny Fanahy Masina:

"Tsy fantatrao va fa tempolin'Andriamanitra ianao ary mitoetra eo aminao ny fanahin'Andriamanitra? Na iza na iza manimba ny tempolin'Andriamanitra dia manimba ny tenany satria mitondra ny didim-pitsaran'Andriamanitra aminy. Satria masina ny tempolin'Andriamanitra, ary ianareo no tempoly masina » (1 Kor. 3,16-17, 2. Korintiana 6,16 Fandikana vaovao Genève).

Nilaza toy izao ny apostoly Paoly: “Manatòna azy! Io no vato velona izay nambaran'olombelona fa tsy azo ampiasaina, fa Andriamanitra mihitsy no nifidy ary izay sarobidy aminy. Ampidiro ao anaty trano toy ny vato velona izay namboarin'Andriamanitra ary feno ny Fanahiny ny tenanao. Aoka ianao haorina ao amin'ny fisoronana masina mba hahafahanao manao sorona ho an'Andriamanitra izay nataon'ny Fanahiny - sorona izay ankafiziny satria miankina amin'ny asan'i Jesosy Kristy. «Fa ianareo no vahoaka voafidin'Andriamanitra; fanjakà ara-panjakanao ianao, firenena masina, olona izay hany azy ary manana andraikitra hanambarana ny asa lehibe nataony - ny asan'ilay niantso anao avy tao amin'ny maizina ho fahazavana mahagaga. (1. Petr. 2,4-5 sy fandikan-tenin'i New Geneva).

Ankoatr'izay, ny fotoanantsika rehetra dia mihira sy manamasinana rehefa miaina eo ambanin'ny fanekem-pihavanana Vaovao isika, izay midika fa amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina isika dia mandray anjara amin'ny fanompoana mitohy miaraka amin'i Jesosy. Tsy maninona na miasa ao amin'ny toeram-piasana any amin'ny toeram-piasana isika na manao ny ora malalaka, olom-pirenen'ny lanitra, ny fanjakan'Andriamanitra. Miaina ny fiainana vaovao ao amin'i Kristy isika ary hiaina na hatramin'ny fahafatesantsika na hatramin'ny fiverenan'i Jesosy.

Ry malala, tsy misy intsony ny filaharana taloha. Ao amin'i Kristy dia olom-baovao isika, nantsoan'Andriamanitra ary manana ny Fanahy Masina. Miaraka amin'i Jesosy isika dia eo amin'ny iraka miaina sy hizara ny vaovao tsara. Andao handray anjara amin'ny asan'ny dadanay! Amin'ny alàlan'ny fizarana ny Fanahy Masina ao amin'ny fiainan'i Jesosy dia iray sy mifandray isika.

nataon'i Joseph Tkach


PDFTena tanteraka izany