Fahitana tsy hita

178 tsy hita Faly aho rehefa manazava ny olona hoe: "Raha tsy mahita aho dia tsy hino izany." Matetika aho no re hoy izany rehefa misalasala ny olona fa misy Andriamanitra na mampiditra ny olona rehetra amin'ny fahasoavany sy ny famindram-pony izy. Mba tsy hampahatezitra, dia manondro aho fa tsy mahita magnetika na herinaratra isika, fa fantatsika avy amin'ny vokatr'izy ireo fa misy izy ireo. Toy izany koa amin'ny rivotra, ny herim-po, ny feo ary ny eritreritra mihitsy aza. Amin'izany fomba izany no ahatsapantsika ilay antsoina hoe "fahalalana tsy misy ohatra". Tiako ny manondro fahalalana toy ny "visibility tsy hita maso."

Miantehitra amin'ny mason-tsika fotsiny, mandritra ny taona maro dia afaka manombatombana fotsiny izay any an-danitra isika. Noho ny fanampian'ny teleskaopy (toa ny Hubble Telescope) dia mahafantatra bebe kokoa isika ankehitriny. Ilay "tsy hita maso" antsika ankehitriny dia efa hita ankehitriny. Nefa tsy izay rehetra misy. Zavatra maizina e.g. B. tsy mamoaka hazavana na hafanana. Tsy hita maso amin'ny tele-teleska teleskaontsika izany. Fantatry ny mpahay siansa anefa fa misy ny maizina satria misy ny vokatr'izy ireo. Ny quark dia singa kely fitombina kely izay mamorona proton sy neutrons ao amin'ny fototry ny atoma. Miaraka amin'ny gluons dia misy hadrona miavaka kokoa, toy ny mesons. Na dia tsy nisy nahatsikaritra aza ireo singa iray momba ny atoma ireo, ny mpahay siansa dia naneho ny fiantraikany.

Tsy misy microscope na teleskopika izay ahafantaran'Andriamanitra ny voalazan'ny Soratra Masina ao amin'ny Jaona 1,18 hoe: Andriamanitra tsy hita maso: «Tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Fa ny zanany lahitokana, izay mahalala tsara ny rainy, dia naneho anay hoe iza Andriamanitra. » Miaraka amin'ny fanampiana ara-batana, tsy misy fomba "hanaporofoana" ny fisian'Andriamanitra. Nefa mino izahay fa misy Andriamanitra satria niaina ny vokatry ny fitiavany tsy misy fepetra, feno fitiavana isika. Io fitiavana io dia, mazava ho azy, tena manokana, lalina sy mivaingana nambara tao amin'i Jesosy Kristy. Ao amin'i Jesosy dia ahitantsika izay nifaranan'ireo apostoliny: Andriamanitra dia fitiavana. Ny fitiavana, izay tsy hita miharihary, dia toetran'Andriamanitra, antony manosika sy tanjony. Araka ny nametrahan'i TF Torrance azy:

«Ny fihoaram-pitiavana tsy miovaova hatrany ny fitiavan'Andriamanitra, izay tsy manana antony hafa amin'ny asany fa tsy ny fitiavana, izany no Andriamanitra, ka arotsaka tsy misy fiheverana ilay olona na inona na inona fihetsik'izy ireo» (Teolojia Kristiana sy kolontsaina siantifika, p. 84).

Tian'Andriamanitra noho ny maha-izy antsika, tsy noho ny maha-izy antsika sy ny ataontsika. Ary izany fitiavana izany dia aseho antsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra.

Na dia tsy afaka manazava tanteraka ny tsy hita isika, toy ny fitiavana na fahasoavana, dia fantatsika fa misy izy io satria ny ampahany hitantsika dia misy amin'ny ampahany. Mariho, ampiasaiko ny ampahany hoe "parte". Tsy tiantsika ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny saina fa ny hita no manazava ny tsy hita. TF Torrance, izay nandalina momba ny teolojia sy ny siansa, dia mahita fa ny mifanohitra amin'izany no marina; ny tsy hita maso manazava ny hita maso. Mba hanazavana izany, dia mampiasa ny fanoharana ireo mpiasa ao amin'ny tanimboaloboka izy (Matio 20,1: 16) izay ananan'ny tompon'ny tanimboaloboka dia manakarama ny mpiasa hiasa isan'andro. Rehefa tapitra ny andro, ny mpiasa tsirairay dia karama mitovy karama, na dia niasa mafy nandritra ny tontolo andro aza ny sasany ary ny sasany dia niasa nandritra ny ora vitsivitsy. Ho an'ny ankamaroan'ny mpiasa, toa tsy rariny izany. Ahoana no nahatonga ny olona iray tsy niasa adiny iray nitovy ny karama nomen'ny olona niasa tontolo andro?

Navoitran'i Torrance fa diso ny hevi-dehibe ao amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy, izay tsy momba ny karama sy ny rariny, fa momba ny fahasoavana tsy misy fepetra, malala-tanana ary mahery. Io fahasoavana io dia tsy mifototra amin'ny faharetantsika niasa, ny halavantsika nino, ny halalinantsika ary ny fankatoavantsika. Miankina tanteraka amin'ny hoe iza Andriamanitra. Miaraka amin'io fanoharana io, Jesosy dia manao ny "tsy hita" ny fahasoavan'Andriamanitra "hita maso", izay tsy mitovy amintsika, mahita sy manao zavatra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mikasika ny vola azontsika, fa momba ny fahalalahan-tanana avy amin'Andriamanitra.

Ny fanoharan'i Jesoa dia milaza amintsika fa Andriamanitra dia manolotra ny fahasoavany mahafinaritra amin'ny olona rehetra. Ary na dia atolotra mitovy habe amin'ny fanomezana aza ny rehetra dia misafidy ny hiaina ao anatin'ny vanim-pahasoavan'ny fahasoavana, ka manome azy ireo fahafahana hahafinaritra azy ireo kokoa noho ireo izay mbola tsy nanao ny safidy. Ny fanomezana fahasoavana dia natao ho an'ny rehetra. Tsy mitovy ny ataon'ireo isam-batan'olona. Rehefa miaina ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia lasa hita maso izay tsy hita maso.

Ny tsy takatry ny fahasoavan'Andriamanitra dia mahatonga azy ireo tsy ho tena misy dikany. Nanome ny tenantsika tamintsika Andriamanitra mba hahafahantsika mahafantatra sy mitia azy ary mahazo ny famelan-keloka ary miditra amin'ny fifandraisana aminy toy ny ray, zanany ary fanahy masina. Miaina amin'ny finoana isika fa tsy mijery. Efa niainantsika ny sitrapony teo amin'ny fiainantsika, ao amin'ny fisainantsika sy ny ataontsika. Fantatsika fa fitiavana Andriamanitra satria fantatsika hoe iza izy ao amin'i Jesosy Kristy izay "nanambara" izany tamintsika. Tahaka ny ao amin'ny Jaona 1,18 (Fandikana New Geneva) dia voasoratra:
«Tsy nisy nahita an'Andriamanitra. Ny lahitokana no nanambara izany tamintsika, dia izy Andriamanitra ary mipetraka eo anilan'ny rainy. » Mahatsapa ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika rehefa mahatsapa ny fikasany hamela sy hitia - hanome antsika ny fanomezana mahafinaritra ny fahasoavany. Tahaka ny nataon'i Paoly ao amin'ny Filipiana 2,13 (Fandikana New Geneva) dia naneho toy izao: "Andriamanitra mihitsy no miasa ao aminao ary tsy hanomana anao fotsiny, fa mamela anao hanao izay tiany."

Miaina ao amin'ny fahasoavany

Joseph Tkach
Filoha GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


PDFFahitana tsy hita