Alefaso amin'ny Tompo ny asanao

432 baikoo amin'ny Tompo ny asanao Mpamboly iray no nitondra ny kamio tsy misy tohiny teny an-dàlana ary nahita izy fa nisy hitokona nitondra kitapo mavesatra. Nijanona izy ary nanolotra azy tsangam-pitondrana izay faly hitondrana ilay hitchhiker. Rehefa nandeha fiara nandritra ny fotoana kelikely izy, ny mpamboly dia nijery ny fitaratra aoriana, nahita fa ilay hitokona hitambatra tany anaty faritra fantsona, ny kitapo matevina dia mbola mihantona avy eny an-tsorony. Nijanona ilay tantsaha ary niantsoantso hoe: "Eh, maninona ianao no tsy esorina ny kitapo ary apetraho eo am-pandriana?" "Tsy maninona izay", hoy ny mpamaly ny hitchhiker. «Tsy mila miahiahy momba ahy ianao. Raiso ho any amin'ny alehako aho vao ho faly ».

Mampihomehy izany! Saingy maro ny kristiana manana izany toe-tsaina izany. Faly izy ireo fa alaina ao amin'ny "ambulance" izay mitondra azy ireo any an-danitra, saingy tsy esatrin'izy ireo ny entany rehefa mitondra fiara.

Mifanohitra amin'ny fahamarinana hitantsika ao amin'ny Baiboly izany - ary ny marina hamora ny enta-mavesatrao! Ao amin'ny Ohabolana 16,3, i Solomona Mpanjaka dia mampiseho amintsika ny iray amin'ireo vatosoa mamirapiratra indray: "Mandidia ny asanao amin'i Jehovah, dia hahita ny fahombiazanao ianao." Misy bebe kokoa amin'ity andininy ity fa tsy ny fiezahana ho kristiana nanokan-tena. Ny "baiko" eto dia midika ara-bakiteny hoe "mihodina (on) ». Misy ifandraisany amin'ny fikosehana zavatra na aparitaka amin'ny olon-kafa. Ny tatitra iray ao amin'ny Genesisy 1 dia manazava izany. Jakob dia tonga teo amin'ny loharano iray teny amin'ny làlana mankany Paddan-Aram, izay nihaonany an-dRahely. Te hamoaka ny ondriny izy sy ny olon-kafa, fa ny vato matevina kosa nanarona ny fisokafan'ilay lava-drano. Dia nanatona i Jakôba ka nanakodia ny vato teo amin'ny toeran'ny TOMPO

Fanokafana ny loharano » (Andininy 10) ary nanondraka ny ondry. Ny teny hebreo hoe "voarindrina" eto dia mitovy amin'ny teny hoe "baiko" ao amin'ny Ohabolana 16,3. Ny fanehoana fihodinana amin'ny fahatsapana fa hampitondra enta-mavesatra an'Andriamanitra dia mety ho hita ao amin'ny Salamo 37,5: 55,23 sy. Izy io dia maneho ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra.Ny apostoly Petera dia nanoratra tamin'ny endrika mitovy: «Ny fikarakaranao rehetra

atsipazo aminy; satria miahy anao izy » (1 Petera 5,7). Ny teny grika nadika hoe "manipy" dia midika fa mitovy amin'ny teny hoe "(baiko)" amin'ny teny hebreo, izay midika koa hoe "roll na manipy". (to) »no adika. Asa an-tsaina izany. Hitantsika ao koa ny teny hoe "atsipy" amin'ny fitantaran'i Jesosy ho any Jerosalema, fony nitaingina ampondra izy

- «ary nanipy ny lamban'izy ireo teo ambony fandriana (Lioka 19,35). Atsipazo ao an-damosin'ny Tompontsika ny zavatra rehetra matahotra Izy hikarakara izany satria hikarakara anao.

Tsy mety mamela heloka ve ianao? Atsipazo amin'ny andriamanitra izany! Tezitra ve ianao? Atsipazo amin'ny andriamanitra izany! Natahotra ve ianao? Atsipazo amin'Andriamanitra io! Moa ve ianao mianina amin'ny tsy rariny eto amin'ity tontolo ity? Atsipazo amin'Andriamanitra io! Miatrika olona sarotra ve ianao? Apetraho amin'Andriamanitra ny enta-mavesatra! Efa nisy nanararaotra ve ianao? Atsipazo amin'ny andriamanitra izany! Mamo-po ve ianao? Atsipazo amin'ny andriamanitra izany! Tsy izay ihany anefa. Ny fanasan'Andriamanitra ny 'hanipy azy' dia mihatra tsy misy famerana. Nanoratra i Solomona fa izay rehetra ataontsika dia mety hanary antsika amin'Andriamanitra. Atsipazo amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra mandritra ny dianao - ny drafitra rehetra sy ny fanantenanao ary ny nofinao. Rehefa mametraka ny zava-drehetra amin'Andriamanitra ianao, aza atao amin'ny saina. Ataovy izany. Apetraho amin'ny teny ny eritreritrao. Miresaka amin'Andriamanitra. Mahaiza manokana: "Aoka ho fantatrao amin'Andriamanitra ny fangatahanao" (Filipiana 4,6). Lazao azy: "Manahy aho ..." "Hanolotra anao aminao aho. Ananao Tsy fantatro izay tokony hatao ”. Ny vavaka dia manorina fifandraisana ary maniry mafy ny hitodihantsika aminy. Tiany isika hizara ny fiainany aminy. Te hahafantatra anao amin'ny alalanao ianao! Andriamanitra dia te hihaino anao - inona no eritreritra!

Ny teny hoe "baiko" indraindray dia adika hoe "matoky" ao amin'ny Testamenta Taloha. Ny Baiboly Amplified dia nandika ny Ohabolana 16,3 toy izao manaraka izao: "Ampidiro ny asanao amin'ny Tompo [baoy / avelao aminy tanteraka]." Na inona izany na inona, atokio aminy. Akory izany. Matokia an'Andriamanitra fa hikarakara ilay raharaha izy ary hanao izay tiany. Avelao izy ary hijanona ho tony. Inona no hitranga amin'ny ho avy? Andriamanitra dia "hanatanteraka ny drafitrao". Hamolavola ny faniriantsika, ny faniriantsika ary ny ratsintsika izy ka mifanaraka amin'ny sitrapony ny zava-drehetra, ary hataony ao am-pontsika ny faniriany ka ho tonga filamatra (Salamo 37,4).

Esory ny soroka eny an-tsorokao. Andriamanitra dia manasa antsika hametraka aminy ny zavatra rehetra. Dia afaka manana fahatokisana sy fiadanan'ny anatiny ianao, hotanterahina amin'ny fomba sasany ny drafitra, ny fanirianao ary ny ahiahinao satria mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ity dia fanasana izay tsy tokony holavinao!      

by Gordon Green


PDFAlefaso amin'ny Tompo ny asanao