Fitsipika fototra dimy momba ny fanompoana

490 ny fototry ny fiankohofana Manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fanompoana azy isika satria mamaly azy araka ny mety. Mendrika ny hoderaina izy tsy noho ny heriny fotsiny fa noho ny hatsaram-panahiny ihany koa. Andriamanitra dia fitiavana ary ny zavatra rehetra ataony dia avy amin'ny fitiavana. Mendrika hoderaina izany. Midera ny fitiavan'olombelona mihitsy aza isika! Midera ny olona manolo-tena amin'ny fanampiana ny hafa izahay. Tsy nanana tanjaka ampy hanavotana ny tenanao ianao, fa ampiasainao hanampiana ny hafa - mendri-piderana izany. Mifanohitra amin'izany kosa, mitsikera ny olona manana fahaizana manampy ny hafa izahay nefa tsy nety nanao izany. Ny hatsaram-panahy dia mendrika dera bebe kokoa noho ny fahefana. Andriamanitra dia samy manana satria tsara fanahy sy mahery izy.

Ny fiderana dia manalalaka ny fatoram-pitiavana eo amintsika sy Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia tsy ho levona na oviana na oviana, kanefa ny fitiavantsika azy matetika dia mihamalemy. Ho fiderana dia avelantsika hiroborobo ny fitiavany antsika ary mampirehitra ny afom-pitiavana azy izay napetraky ny Fanahy Masina ao amintsika. Tsara ny mitadidy sy mamerimberina ny maha-Andriamanitra antsika, satria manatanjaka antsika ao amin’i Kristy izany ary mampitombo ny faniriantsika ho tonga tahaka azy amin'ny hatsaram-panahy, izay mampitombo ny fifaliantsika koa.

Natao hitory ny fitahian'Andriamanitra isika (1 Petera 2,9) hidera sy hanome voninahitra azy - ary arakaraka ny ifanarahantsika tsara amin'ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika, dia ho lehibe kokoa ny fifaliantsika. Ny fiainana kokoa no tanterahina kokoa rehefa manao izay nanaovana antsika isika: hanomezam-boninahitra an Andriamanitra. Tsy amin'ny serivisintsika ihany no anaovantsika izany, fa amin'ny fomba fiainantsika ihany koa.

Ny fomba fiainana ivavahana

Fomba fiainana ny manompo an'Andriamanitra. Atolotra ny tenantsika ho lasibatra vatana sy saina isika (Romana 12,1-2). Manompo an'Andriamanitra izahay rehefa mitory ny filazantsara (Romana 15,16). Manompo an'Andriamanitra izahay rehefa manome fanomezana (Filipiana 4,18). Manompo an'Andriamanitra izahay rehefa manampy olon-kafa (Hebreo 13,16). Izahay dia manambara fa mendrika ny fotoana sy ny fiheverantsika ary ny tsy fivadihantsika isika. Midera ny voninahiny sy ny fanetren-tena isika mba ho tonga iray amintsika manokana. Midera ny fahamarinany sy ny famindram-pony isika. Midera azy noho izy maha toetrany isika.

Satria natao mba hanambarana ny voninahiny isika. Mety ny midera an'Ilay nahary antsika, izay maty sy nitsangana mba hamonjy antsika sy hanome fiainana mandrakizay, izay miasa ankehitriny izy hanampy antsika hitovy Aminy. Izahay dia manome azy ny tsy fivadihana sy ny fitiavantsika.

Natao hidera an Andriamanitra isika dia ho foana. Nahazo fahitana momba ny hoavintsika ny apostoly Jaona: «Ary ny zavaboary rehetra izay any an-danitra sy et earth an-tany sy ambanin'ny tany sy any anaty ranomasina ary izay rehetra ao aminy, dia reko nilaza hoe: Izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy Dera sy laza ary dera sy herisetra ho an'ny Zanak'ondry hatrizay hatrizay! » (Apokalypsy 5,13). Ity no valiny mety: fanajana ny olona mahatalanjona, hajao ny olona mendrika sy tsy mivadika amin'ireo izay mahatoky.

Fitsipika fototra dimy

Ny Salamo 33,13 dia miantso antsika hoe: «Mifalia amin'i Jehovah, ry olo-marina; Tokony hidera azy amin'ny fomba marina ny mpino. Misaora ny Tompo amin'ny lokanga; derao izy noho ny valin'ny folo kofehy! Mihirà hira vaovao; milalao tsara amin'ny tadiny amin'ny feo falifaly! » Milaza amintsika ny soratra mba hihira sy hifaly amin'ny fifaliana, hampiasa lokanga, valiha, amponga, trombona ary kipantsona - hiankohoka eo anatrehany aza mandihy (Salamo 149: 150). Ny sary dia iray tsy manam-paharoa, fifaliana lehibe sy fahasambarana izay aseho tsy am-pisalasalana.

Ny Baiboly dia mampiseho amintsika ny fanompoam-pivavahana mivantana. Hita ao koa ny ohatry ny fotoam-pivavahana amin'ny fomba ofisialy, ary ny fomba efa natsangana tsara nandritra ny taonjato maro. Ireo endrika fivavahana roa ireo dia azo hamarinina; tsy misy afaka mitonona ho hany tokana marina hiderana an'Andriamanitra. Tiako ny hamaritra ny sasany amin'ireo fitsipika fototra izay manan-danja amin'ny fanompoana amin'ny fanompoana.

1. Nantsoina hivavaka isika

Tian'Andriamanitra hivavaka aminy isika. Izy io dia tsy tapaka izay azontsika vakiana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny faran'ny Baiboly (Genesisy 1: 4,4; Jaona 4,23:22,9; Apokalypsy). Ny fitsaohana an'Andriamanitra dia iray amin'ireo antony niantsoana antsika hanambara ny voninahiny (1 Petera 2,9). Tsy vitan'ny hoe tia sy mankato azy ny vahoakan'Andriamanitra fa manao asa fanompoana. Mamono, mihira fiderana, mivavaka.

Misy fomba isan-karazany azontsika atao amin'ny Baiboly. Betsaka ny antsipiriany nomen'ny Lalàn'i Mosesy. Nisy olona nasaina nanatanteraka fihetsika voatondro tamin'ny fotoana sy toerana manokana. Mifanohitra amin'izany, hitantsika ao amin'ny Genesisy 1 fa tsy dia vitsy ny fitsipika harahin'ny patriarka. Tsy nanana ny fisoronana napetraka izy ireo, ary teo an-toerana ary nahalala torolàlana momba ny inona sy rahoviana hatao sorona.

Ny Testamenta Vaovao koa dia tsy mifanakalo antsipirihany momba ny fomba sy rahoviana ny hivavaka. Ny zavatra atao amin'ny fanompoana dia tsy voafetra ho vondron'olona manokana na toerana manokana. Kristy dia nofoanana ny fepetra takin'i Mosesy. Ny mpino rehetra dia mpisorona ary manolotra ny tenany ho sorona velona.

2. Andriamanitra irery no azo ivavahana

Na dia misy karazany maro aza ny karazana fanompoam-pivavahana, dia mahita tsy tapaka tsotra isika izay mandeha amin'ny soratra rehetra: Andriamanitra irery no tokony hotompoina. Azo ekena fotsiny ny fiankohofana raha tsy izy io. Andriamanitra dia mitaky ny fitiavantsika rehetra - ny fahatokisantsika rehetra. Tsy afaka manompo andriamanitra roa isika. Na dia afaka manompo azy amin'ny fomba samihafa aza isika, ny firaisan-tsaintsika dia miankina amin'ny hoe izy no ivavahantsika.

Tany amin'ny Isiraely fahiny, Bala, andriamanitra kananita, dia matetika dia ivavahana amin'ny fifaninanana amin'Andriamanitra. Tamin'ny andron'i Jesosy dia fomban-drazana, ny fahamarinana ary ny fihatsarambelatsihy. Izay rehetra mampisaraka antsika sy Andriamanitra - izay rehetra manakana antsika tsy hankatò azy - dia andriamanitra sandoka, sampy. Ho an'ny sasany dia vola izy io; ho an'ny sasany dia firaisana ara-nofo. Ny sasany dia manana olana lehibe amin'ny fireharehana na fiahiahiana ny lazany amin'ny hafa. Ny apostoly Jaona dia nitantara ny sasany tamin'ireo andriamanitra sandoka iraisana amin'ny iray amin'ireo taratasiny:

Aza tia izao tontolo izao! Aza afantohy amin'ny an'izao tontolo izao ny fonao! Raha misy olona tia an'izao tontolo izao, ny fitiavana ny ray dia tsy manana toerana eo amin'ny fiainany. Satria tsy misy na inona na inona mampiavaka izao tontolo izao avy amin'ny Ray. Na fitsiriritana ny olona tia tena izany, ny fijeriny fatratra fatratra na ny heriny mirehareha sy ny fananany - izany rehetra izany dia fiaviany eto amin'ity tontolo ity. Ary mandalo izao tontolo izao ny filany; fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra dia ho velona mandrakizay. (1 Jaona 2,15: 17, fandikana vaovao nataon'i Geneva).

Tsy maninona izay malemy no tokony hataontsika, mila manomboana azy isika, mamono azy, manala ireo andriamani-diso rehetra. Raha misy manakana antsika tsy hankatò an'Andriamanitra dia tokony hesorina isika. Tian'Andriamanitra ny olona izay miankohoka eo anatrehany, izay manana azy ho ivon'ny fiainany.

3. Fahatsoram-po

Ny fahatelo tsy tapaka momba ny fanompoam-pivavahana asehon'ny Baiboly antsika dia ny hoe ny fivavahantsika dia tokony atao amin'ny fo. Tsy misy dikany izany raha ataontsika fotsiny noho ny endrika, mihira ny hira mahitsy, manangona amin'ny andro marina, ary milaza ny teny mety, fa aza tia an'Andriamanitra amin'ny fo. I Jesosy dia nanakiana an'ireo izay nanome voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny molony, fa tsy very maina ny ivavahan'izy ireo satria lavitra an'Andriamanitra ny fony. Ny lovantsofin'izy ireo, tany am-boalohany dia nikasa haneho fitiavana sy fiankohofana, no nanaporofo fa sakana amin'ny fitiavana sy ny fanompoana marina.

Nanantitrantitra koa i Jesosy fa ilaina ny fahatsoram-po rehefa miteny izy fa mila mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana Andriamanitra (Jaona 4,24). Raha milaza isika fa tia an Andriamanitra nefa mandà ny didiny, dia mihatsaravelatsihy izany isika. Raha manome lanja ny fahalalahantsika mihoatra ny fahefany isika, dia tsy afaka mivavaka aminy marina. Tsy afaka mametraka ny fanekeny eo am-bavantsika isika ary manipy ny teniny ao aoriana (Salamo 50,16: 17). Tsy afaka miantso azy hoe Lord isika ary tsy miraharaha ny toromarika nomeny.

4. Fankatoavana

Na aiza na aiza ao amin'ny Baiboly dia mazava tokoa fa ny fivavahana marina sy ny fankatoavana no miaraka. Marina indrindra izany amin'ny Tenin'Andriamanitra momba ny fifampitondrantsika. Tsy afaka manome voninahitra an'Andriamanitra isika raha tsy manala ny zanany. «Rehefa misy milaza hoe: Tiako Andriamanitra ary halako ny rahalahiny, izay mpandainga izy. Satria izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany dia tsy afaka tia an'Andriamanitra izay tsy hitany » (1 Jaona 4,20: 21). I Isaia dia manoritsoritra toe-javatra mitovy amin'izany amin'ny fanakianana mafy ny olona manaraka ny fombafomba amin'ny fanompoana ary manao ny tsy rariny ara-tsosialy:

Aza manolotra hena amin'ny zava-poana toy izany intsony! Fahavetavetana amiko ilay ditin-kazo manitra! Ny volana sy ny sabata vaovao, rehefa miangona ianareo, dia tsy tiako ny fivoriam-be sy ny fivoriambe! Ny fanahiko dia fahavalon'ny voaloham-bolana sy ny fety fanaonao isan-taona; Mavesatra amiko izany, reraka ny mitondra azy aho. Ary na dia maninjitra ny tananao aza ianao, dia afeniko tsy ho hitan'ny masoko ny masoko; ary na dia mivavaka mafy aza ianao dia tsy henoko (Isaia 1,11: 15).

Raha ny filazantsika azy dia tsy nisy zavatra ratsy natao tamin'ny andro nitaonan'ny olona, ​​ny karazana emboka manitra, na ny biby natao sorona. Ny olana dia ny fomba niainan'izy ireo nandritra ny fotoana sisa. "Feno rà ny tànanao!" hoy izy (Andininy 15) - ary tsy ny famonoana tena fotsiny no olana.

Niantso vahaolana feno izy: “Aleo ny ratsy! Mianara manao ny tsara, mikatsaha fahamarinana, ampio ny ampahorina, mitondra fahamarinana amin'ny kamboty ary tariho ny mpitondratena! » (Andininy 16-17). Tokony handamina ny fifandraisan'izy ireo izy ireo. Tsy maintsy nametraka fanavakavahana fanavakavaham-bolon-koditra izy ireo, klise momba ny kilasy sosialy ary ny fanao ara-toekarena tsy rariny.

5. Misy fiantraikany amin'ny fiainana rehetra

Ny fiankohofana dia tokony hisy fiantraikany amin'ny fomba itondrantsika azy fito andro isan-kerinandro. Hitantsika ao amin'ny Baiboly izany fitsipika izany. Ahoana no tokony hivavahantsika? Nametraka io fanontaniana io i Mika mpaminany ary nanoratra ihany koa ny valiny:

Hataoko ahoana no fanatonana an'i Jehovah sy hiankohoka eo anatrehan'Andriamanitra avo? Moa ve aho tokony hanatona azy miaraka amin'ireo niharam-boina sy ny ombivavy isan-taona? Hahafaly an'i Jehovah ve ny ondrilahy arivo lahy, sy ny diloilo tsy hita isa? Tokony hanome ny lahimatoako noho ny fahadisoako ve aho, ny vatako noho ny fahotako? Efa nolazaina ianao, ry olombelona, ​​izay tsara ary izay takian'ny Tompo aminao, dia ny fitazonana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitiavana ary ny fanetren-tena eo anatrehan'Andriamanitrao (Mika 6,6: 8).

Nanantitrantitra koa ny mpaminany Hosea fa ny fifandraisana dia zava-dehibe kokoa noho ny rafitry ny fotoam-pivavahana: "Tiako ny fitiavana fa tsy ny sorona, ny fahalalana an 'Andriamanitra fa tsy ny sorona nodorana" (Hosea 6,6). Tsy fiantsoana hiderana an’Andriamanitra ihany isika, fa eo am-panaovana asa tsara (Efesiana 2,10). Ny hevitra momba ny fiankohofana dia tsy maintsy mihoatra lavitra amin'ny mozika, andro ary fombafomba. Ireo antsipiriany ireo dia tsy manan-danja toy ny fomba hitondrantsika ny mpiara-belona. Tsy mihatsaravelatsihy ny miantso an'i Jesosy Tompontsika raha tsy mitady ny fahamarinany sy ny fangorahana ary ny fangoraham-pony isika.

Ny fanompoam-pivavahana dia mihoatra lavitra amin'ny hetsika ivelany - tafiditra ao anatin'ny fiovana amin'ny fitondran-tena izany, izay avy amin'ny fiovan'ny toe-tsaina izay entin'ny Fanahy Masina ao amintsika. Fanapahan-kevitra lehibe amin'ity fanovana ity ny fahavononantsika handany fotoana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny vavaka, ny fandalinana, ary ny fika ara-panahy hafa. Io fanovana fototra io dia tsy mahagaga, noho ny fotoana lanintsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra.

Nanitatra ny fomba fijery momba ny fanompoana i Paoly

Manomboka amin'ny androm-piainantsika ny fanompoana. Novakiantsika tao amin'ny taratasin'i Paoly izany. Mampiasa ny teny hoe sorona sy fitsaohana izy (Ivavahana) araka izao manaraka izao: «Ry kristianina havana, noho ny famindram-pon'Andriamanitra, dia manentana anao aho hanome ny vatanareo ho sorona velona, ​​masina ary ankasitrahan'Andriamanitra. Izay no fotoam-pivavahanao manan-tsaina » (Romana 12,1). Ny fianantsika manontolo dia tokony hivavaka, fa tsy ora vitsivitsy isan-kerinandro. Raha nanokana ny fotoam-pivavahana ny fiainantsika manontolo dia azo antoka fa hahitana fotoana hafa miaraka amin'ny kristiana hafa isan-kerinandro!

I Paoly dia mampiasa ny famaritana bebe kokoa momba ny sorona sy ny fanompoana ao amin'ny Romana 15,16. Miresaka momba ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy izy ho mpanompon'i Kristy Jesosy any amin'ny Jentilisa.Izay manolotra ny Filazantsaran'Andriamanitra mba hahatonga ny hafa firenena ho sorona amin'Andriamanitra, nohamasinin'ny Fanahy Masina. Ny fitoriana ny filazantsara dia endrika fika sy fiankohofana.

Koa satria pretra daholo isika, dia manana adidy ara-pinoana mba hanambarana ireo tombontsoa sy voninahitra avy amin'ireo niantso antsika (1 Pet. 2,9) - fotoam-pivavahana izay azon'ny mpino rehetra atao na mandray anjara amin'ny fanampiana ny hafa hitory ny filazantsara. Rehefa nisaotra ny Filipiana i Paoly tamin'ny nanomeany ny fanohanana ara-bola dia nampiasa teny momba ny fanompoana izy: "Nahazo izay avy taminao aho tamin'ny alàlan'i Epaphroditus: fofona manitra, sorona mahafinaritra, mampifaly an'Andriamanitra" (Filipiana 4,18).

Ny fanampiana ara-bola hanohanana kristiana hafa dia mety ho endrika fanompoana. Ny fiankohofana dia voalaza ao amin'ny taratasy ho an'ny hebreo ho zavatra mampiseho ny tenany amin'ny teny sy ny asa: «Koa aleo isika manolotra fiderana an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, dia vokatry ny molotra izay manaiky ny anarany. Aza adino ny manao soa ary mizara ny hafa; fa sorona toy izany no sitrak'Andriamanitra » (Hebreo 13,15: 6).

Antsoina isika hivavaka, hankalaza ary hivavaka amin'Andriamanitra. Faly anay ny mizara manambara ny soa azony - ny vaovao mahafaly izay nataony ho antsika ao amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Mpamonjy.

Fahamarinana dimy momba ny fanompoam-pivavahana

  • Tian'Andriamanitra hivavaka aminy isika sy hidera sy hisaotra azy.
  • Andriamanitra irery ihany no mendrika hotompointsika ary tsy hivadika mihitsy.
  • Tokony hivavaka amin'ny fo ny fivavahana fa tsy fampisehoana.
  • Raha mivavaka sy tia an'Andriamanitra isika dia hanao izay lazainy.
  • Tsy zavatra ataontsika isan-kerinandro ny fanompoana dia tafiditra ao anatin'izay rehetra ataontsika.

Inona no tokony hoeritreretina

  • Inona no toetran'Andriamanitra ankasitrahanao indrindra?
  • Ny sasany tamin'ireo iharan'ny Testamenta Taloha dia may tanteraka - ny sisa tavela dia setroka sy lavenona. Moa ve ny iray amin'ireo olona niharan-doza nataonao?
  • Mpifaly mifaly rehefa mahita tanjona ny ekipa na mandresy lalao. Mankasitraka an'Andriamanitra ve isika?
  • Ho an'ny olona maro, dia tsy tena zava-dehibe amin'ny fiainana andavanandro Andriamanitra. Inona kosa no tian'ireo olona?
  • Nahoana Andriamanitra no miahy ny fomba itondrantsika olon-kafa?

nataon'i Joseph Tkach


PDFFitsipika fototra dimy momba ny fanompoana