Ny Filazantsara - ny Vaovao Tsara!

442 ny vaovao tsara Samy manana ny hitsiny sy ny tsy mety ny tsirairay, ary ny olona rehetra dia efa nanao ny tsy mety - na dia samy araka ny heviny ihany. "Ny diso dia olombelona," hoy ny filazan'ny olona malaza. Ny olona rehetra dia samy nandiso fanantenana namana iray, nandika toky, nanimba ny fihetseham-pon'ny olon-kafa. Fantatry ny rehetra ny fanamelohana.

Noho izany, ny olona dia tsy te hanan-javatra momba an'Andriamanitra. Tsy mila andro fitsarana izy ireo satria fantany fa tsy mahatanty eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny feon'ny fieritreretana madio. Fantatr'izy ireo fa tokony hankatò azy izy ireo, nefa fantatr'izy ireo koa fa tsy izy ireo. Mahatsiaro menatra ianao ary mahatsiaro meloka.

Ahoana no ahafahana manavotra ny trosany? Ahoana ny fomba hanazavana ny saina? "Andriamanitra ny famelan-keloka", hoy ny faran'ilay teny lehibe. Voavela heloka Andriamanitra.

Betsaka ny olona mahalala an'io teny io, nefa tsy mino izy ireo fa Andriamanitra dia ampy hanampiana ny S ü hotolorana. Mbola mahatsapa meloka ianao. Mbola matahotra ny fisehoan'Andriamanitra sy ny andro fitsarana izy ireo.

Fa Andriamanitra efa niseho taloha - ao amin'ny toetran'i Jesosy Kristy. Tsy nanameloka Izy, fa hamonjy. Nitondra hafatra famelan-keloka izy ary maty teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hahazoana antoka fa afaka mamela heloka isika.

Ny hafatr'i Jesosy, ny hafatry ny hazo fijaliana, dia vaovao tsara ho an'ireo rehetra meloka. Jesosy, ilay olombelona avy any an-danitra dia nanaiky ny famaizantsika azy. Ny famelan-keloka dia omena izay rehetra manetry tena kokoa hino ny filazantsaran'i Jesoa Kristy.

Mila izany vaovao mahafaly izany isika. Ny filazantsaran'i Kristy dia mitondra fiadanan-tsaina, fahasambarana ary fandresena manokana. Ny filazantsara marina, ny vaovao tsara, dia ny filazantsara notorin'i Kristy. Ny filazantsara ihany koa dia notorin'ny Apostoly: Jesosy Kristy, ilay nohomboana (1 Kor. 2,2), Jesosy Kristy ao amin'ny Kristiana, fanantenan'ny voninahitra (Kol. 1,27), ny fitsanganana amin'ny maty, ny hafatry ny fanantenana sy ny famonjena ho an'ny olombelona dia ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra.

Andriamanitra dia nanome toromarika ny fiangonany mba hitory ity hafatra ity ü ary ny Fanahy Masina hanatanteraka io asa io. Ao amin'ny taratasy ho an'ny Korintiana dia nofaritan'i Paoly ny filazantsara nomen'i Jesosy ny fiangonany: «Nefa izaho, Br ü dia ilay mitory ny filazantsara izay efa notoriko taminareo, fa efa nanaiky koa ianao, izay ijoroanao koa, dia ho voavonjy ihany koa ianao, raha mirotsaka an'ity firesahana izay nolazaiko taminao ity, raha tsy lasa nino foana. Fa ambonin'izay rehetra natolotro anao izay noraisiko: dia Kristy ho an'ny S antsika ü maty araka ny soratra masina; ary nalevina izy ary natsangana tamin'ny andro fahatelo taorian'ny soratra masina; ary niseho tamin'i Kephas Izy, dia tamin'ny roa ambin'ny folo lahy. Avy eo dia niseho mihoatra noho ny f izy ü dimanjato Br ü tamin'ny fotoana iray, ny ankamaroany dia mijanona mandraka ankehitriny, fa ny sasany kosa efa nody mandry. Avy eo dia niseho tamin'i Jakoba, avy eo tamin'ny apôstôly; amin'ny farany, amin'ny zava-drehetra, fa toy ny tamin'ny fiterahana taloha, dia niseho tamiko koa Izy " (1 Kor. 15,1: 8 Eberfeld Baiboly).

I "ambonin'ny zava-drehetra" dia manamafy fa araka ny Soratra Masina fa i Jesosy no Mesia na Kristy dia anjarantsika S ü maty, nalevina ary nitsangana indray. Manantitrantitra ihany koa izy fa maro no afaka mijoro ho vavolombelona momba ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty raha misy olona misalasala io.

Nolazain'i Paoly mazava tsara fa io ny filazantsara "izay hamonjena anareo koa". Ny tanjonay dia ny fomba tokony handefasan'i Paoly ilay efa azontsika sy ny an'izay "ambonin'ny zavatra rehetra".

Izay noraisintsika ary tsy maintsy ampiharina amin'ny fifanandrifian'i Paoly sy ny apostoly hafa - izay mijoro eo alohan'ny zavatra rehetra - "Kristy ho S ü maty araka ny soratra masina; ary nalevina izy ary natsangana tamin'ny andro fahatelo taorian'ny soratra masina ... ".

Ny fampianarana hafa rehetra ao amin'ny Baiboly dia mifototra amin'ireto fahamarinana fototra ireto. Ilay Zanak'Andriamanitra irery ihany no afaka manampy ny tsika S ü ary ho faty ihany satria nanao izany izy ary nitsangana tamin'ny maty, dia afaka manantena ny fiverenany sy ny lovantsika, fiainana mandrakizay, miaraka amin'ny fahatokiana tsy mihetsika.

Noho izany, dia afaka nanoratra toy izao i Jaona: "Raha ekenay ny fijoroan'ny olona, ​​dia lehibe kokoa ny fijoroan'Andriamanitra, satria vavolombelon'Andriamanitra ny nanambarany ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana izany fanambarana izany. Tsy mino Andriamanitra, ataony L ü mpandainga izy; satria tsy nino ny fanambarana nomen'Andriamanitra avy amin'ny zanany lahy izy.

«Ary izao no fanambarana izay nomen'Andriamanitra antsika fiainana mandrakizay, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manan-janaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak'Andriamanitra dia tsy manana fiainana » (1 Jaona 5,9: 12).

Ny Evanjely natolotr'i Jesosy

Ny sasany dia toa, ü nafanaina noho ny faminaniana ao amin'ny Baiboly, nefa sarotra aminy f ü r hanome aingam-panahy ny hafatry ny Baiboly - famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy! Nomen'Andriamanitra ny Kristiana fanomezana sarobidy indrindra amin'ny rehetra izy ary nomeny andraikitra ny mivarotra ny hafa ü ahoana no fomba handraisan'izy ireo izany fanomezana izany!

Rehefa namaritan'i Peter ny anjara asan'ny apostoly tamin'i Kapiteny Kornelius dia hoy izy: "Ary Izy [Jesosy] dia nandidy anay hitory amin'ny vahoaka ary hijoro ho vavolombelona fa notendren'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty izy rehetra. Mpaminany izay amin'ny anarany rehetra no mino azy, famelan-keloka ny S ü tokony handray " (Asan’ny Apostoly 10,42: 43).

Ity no hafatra lehibe; ny vaovao tsara naseho tamin'ny apôstôly no hafatra lehibe indrindra tamin'ny mpaminany rehetra - dia nitsara an'i Jesosy Kristy Andriamanitra ü momba ny velona sy ny maty ary izay rehetra mino azy S ü famelan-keloka amin'ny anarany!

Ny fahamarinana afovoany

Nanoratra i Lioka fa nanana ny J i Jesosy ü fotoana fohy talohan'ny niakarany ho amin'ny lanitra, tany amin'ny afovoan'i G ü Ny hafatry ny hafany dia mampahatsiahy azy hoe: "Dia nanokatra ny fahatakaran'izy ireo taminy Izy ka nahafantatra ny Soratra Masina, dia nanao taminy hoe: Voasoratra fa hijaly Kristy ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo; [Manenina] noho ny famelana ny S ü any amin'ny firenena rehetra. Manomboka any Jerosalema dia ho any ü vavolombelona (Luk 24,45-48).

Inona no tokony ho fantatry ny apostoly momba ny votoatin'ny Soratra Masina rehefa namantatra izany i Jesosy? ü nisokatra? Raha lazaina amin'ny teny hafa, hoy i Jesosy, inona no fahamarinana lehibe sy manan-danja indrindra izay azo takarina amin'ny soratra masina ao amin'ny Testamenta Taloha?

Ny fijalian'i Kristy ary hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary ny fibebahana [famelan-keloka] ho famelan-keloka S ü nitory tamin'ny olona rehetra tamin'ny anarany!

"Ary tsy misy famonjena hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena", hoy i Peter nitory (Asan’ny Apostoly 4,12).

Fa manao ahoana ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra? Moa ve Jesosy tsy nitory ny vaovao tsaran'ny fanjakan'Andriamanitra? Nat ü tena!

Ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny nataon'i Paoly, i Petera ary i Jaona ü mitory ny famonjena ao amin'i Jesoa Kristy? Tsy izany mihitsy!

Aoka hazava isika fa ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fanavotana. Ho voavonjy sy ho tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mitovy! Ny fahazoana fiainana mandrakizay dia mitovy amin'ny niainana ny famonjena [na famonjena] satria mitovy ny famonjena amin'ny famonjena S ü tanana.

Ao ny fiainana ao amin'i Jesosy - fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia mitaky ny famelan-keloka S ü tanana. Ary ny famelana ny S ü Ny iray kosa mahita, na fanamarinana, raha tsy amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy irery ihany.

Jesosy dia mpitsara sy mpamonjy. Mpanjakan'ny fanjakana koa izy. Ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny filazantsaran'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Jesosy sy ny apôstôliny dia nitory ny hafatra mitovy - Jesosy Kristy dia Zanak'Andriamanitra ary lalana tokana hahazoana ny famonjena, ny famonjena, ny fiainana mandrakizay ary ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra.

Ary rehefa misokatra ireo tsindranony mba hahafahantsika mahazo tsara ny faminaniana ao amin'ny Testamenta Taloha, dia tahaka ny nanokafan'i Jesosy ny fahatakarana ny apostoly (Luk 24,45), miharihary fa ny hafatry ny mpaminany dia i Jesoa Kristy koa (Asan’ny Apostoly 10,43).

Ndao hiroso lalana. Nanoratra i John hoe: "Izay mino ny zanaka dia manana fiainana mandrakizay. Fa izay tsy mankatò ny zanaka kosa dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no hitoetra. ü ambonin'izy " (Jaona 3,36). Teny mazava izay!

Hoy i Jesosy: "... Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alalako" (Jaona 14,6). Ny tena mila fantarintsika ny Tenin'Andriamanitra ü dia ny olona tsy manana an'i Jesosy Kristy tsy afaka manatona ny Ray na tsy mahalala an'Andriamanitra, ary tsy handova fiainana mandrakizay na hiditra amin'ny Fanjakan'Andriamanitra.

Izao no nosoratan'i Paoly tao amin'ny taratasiny ho an'ny Kolosiana: "Misaotra anao noho ny Ray izay t ü no nanao ny lovan 'ny olona masina tao amin' ny mazava. Izy no namonjy antsika tamin'ny herin'ny maizina ary nametraka antsika teo amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika famonjena, dia ny famelan-keloka S ü mifarana " (Kol. 1,12-14).

Mariho ny fomba lovan'ny olona masina, ny fanjakan'ny mazava, ny fanjakan'ny zanakalahy ary ny fanavotana sy ny famelan-keloka amin'ny S ü mba hamorona akanjo tsy misy fiatra amin'ny Tenin'ny Fahamarinana, ny Filazantsara.

Ao amin'ny andininy faha-4 dia niresaka momba ny "finoana [an'ny Kolosiana] an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavana anananao ho an'ny olona masina rehetra" i Paoly. Nanoratra izy fa io finoana sy io fitiavana io dia avy amin'ny "fanantenana ... f ü r vonona ho anao any an-danitra. Efa renareo momba azy tamin'ny alàlan'ny tenin'ny fahamarinana, dia ny filazantsara tonga aminareo ... " (Andininy 5-6). Ary indray, ny filazantsara dia ivon'ny fanantenana famonjena mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra, izay nanavotana antsika.

Ao amin'ny andininy faha-21 ka hatramin'ny 23 dia hoy i Paoly: "Na dia aminao, izay olon-tsy fantatra taloha sy mankahala ny asa ratsy aza, dia efa nihavana tamin'ny fahafatesan'ny vatany mety maty izy ankehitriny, mba hahafahany mametraka anao eo anoloany ho masina sy tsy manan-tsiny ary tsy misy tsiny; mitoetra ao amin'ny finoana ihany ianao, gr ü tadiavo sy hentitra, ary aza miala amin'ny fanantenan'ny filazantsara izay henonao ary notorina tamin'ny zavaboary rehetra ambanin'ny lanitra. Lasa mpanompony i Paul. "

Ao amin'ny andininy faha-25 ka hatramin'ny faha-29, i Paoly dia nanohy namelabelatra ny filazantsara izay notompoiny sy ny tanjony hitory azy io ü faran'ny. Nanoratra izy hoe: "Tonga mpanomponao aho tamin'ny alàlan'ny birao nomen'Andriamanitra ahy hitory ny teniny aminao betsaka, dia ny zava-miafina nafenina hatramin'ny taona maro, nefa izao dia nambara izao. Ireo olo-masiny, izay tian'Andriamanitra hampahafantatra ny harena be amin'ity mistery ity any amin'ny Jentilisa, dia i Kristy ao aminao, fanantenan'ny voninahitra ü mifarana sy mananatra ny olona rehetra isika ary mampianatra ny olona amin'ny fahendrena rehetra mba hahatonga ny olona rehetra ho tonga lavorary ao amin'i Kristy. Daf ü Rm ü Izaho koa dia manafoana ny aiko izay mafy orina ao amiko. "

Inona ny momba ny filazantsara

Ny filazantsara manontolo dia momba an'i Jesoa Kristy. Miresaka momba ny maha izy azy sy ny asany amin'ny maha Zanak'Andriamanitra azy izany (Jaona 3,18), ho mpitsara ny velona sy ny maty (2 Tim. 4,1) toa an'i Kristy (Asan’ny Apostoly 17,3), amin’ny maha-Mpamonjy (2 Tim. 1, 10), satria Mpisoronabe (Heb. 4,14) raha ny F ü mpandahateny (1 Jaona 2,1), amin'ny maha Mpanjaka ny Mpanjaka sy Tompon'ny Tompon'izy ireo (Apok. 17, 14), izay lahimatoan'ny Br ü firenena (Rom. 8,29), ho namana (Jaona 15,14-15).

Ny momba azy no maha mpiandry ny fanahintsika (1er Petr.   2,25), amin'ny maha Zanak'ondrin'Andriamanitra azy, ny S ü esorina amin'izao tontolo izao (Joh. 1,29), toy ny f ü Zanak'ondry natolotra ho antsika (1 Kor. 5,7), tahaka ny endrik'Andriamanitra tsy hita sy ny lahimatoa talohan'ny fahariana rehetra (Kol. 1,15), ho lohan'ny vondron'olona ary ho fiandohana sy lahimatoa amin'ny maty (Andininy 18), ho taratry ny voninahitr'Andriamanitra sy sarin'ny toetrany (Heb. 1,3), amin'ny maha mpanambara ny Ray azy (Matio 11,27), ho fomba, fahamarinana ary fiainana (Jaona 14,6), toy ny T ü r (Jaona 10,7).

Ny filazantsara dia momba an'i Kristy ho fiandohana sy fahavitan'ny finoantsika (Hebreo 12,2), amin'ny maha mpitondra azy ü momba ny zavatra noforonin'Andriamanitra (Apok. 3,14), toy ny voalohany sy farany, fiandohana sy fiafarana (Apok. 22,13), toy ny tsimoka (Jer. 23,5), toy ny vato eo amin'ny zoro (1. Pet. 2,6), satria hery sy fahendren'Andriamanitra (1 Kor. 1,24), amin'ny maha olon-dehibe azy ü fanirian'ny firenena rehetra (Hag. 2,7).

Izany dia momba an'i Kristy, ilay vavolombelona mahatoky sy marina (Apok. 3,14), izy no mpandova ny zavatra rehetra (Heb. 1,2), ilay tandroka famonjena (Luk 1,69), ny fahazavan'izao tontolo izao (Jaona 8,12), ilay mofo velona (Jaona 6,51), ny fak'i Jese (Isaia 11,10), ny famonjena antsika (Lioka 2,30), ny herin'ny fahamarinana (Mal. 3,20), ny Tenin'ny fiainana (1 Jaona 1: 1), ny Zanak'Andriamanitra dia nanery tamin'ny alàlan'ny nitsanganany tamin'ny maty (Rom. 1,4) - sy ny sisa.

Nanoratra i Paoly hoe: "Tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay napetraka, dia Jesosy Kristy" (1 Kor. 3,11). Jesosy Kristy no linchpin, lohahevitra afovoany, fototry ny filazantsara. Ahoana no ahafahantsika mitory zavatra hafa tsy misy mifanohitra amin'ny Baiboly?

Dia hoy i Jesoa taminny F ü henoy ny Jiosy, "mandinika ny Soratra Masina ianao, satria mihevitra fa manana fiainana mandrakizay ao aminy; ary izy ireo no manambara ahy, nefa tsy te-handeha Amiko ianao fa manana fiainana". (Jaona 5,39-40).

Hafatry ny famonjena

Ny hafatra amidy ny kristiana ü ny antsoina dia momba ny famonjena, izany hoe, momba ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny famonjena mandrakizay na ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ho vita raha tsy amin'ny alàlan'ny T tokana iray ü r, ny hany lalana tokana - Jesosy Kristy. Izy no mpanjakan'io fanjakana io.

Nanoratra i John hoe: "Izay mandà ny zanaka dia tsy manana ray; fa izay manaiky ny zanaka dia manana ny rainy koa" (1 Jaona 2,23). Ny apostoly Paoly dia nanoratra tamin'i Timoty hoe: "Satria misy Andriamanitra sy mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona, ​​dia ilay Kristy Kristy, izay nanolotra ny tenany ü ny fanavotana rehetra izay hotorina amin'ny fotoany " (1 Tim. 2: 5-6).

Ao amin'ny Hebreo 2,3 dia ampitandremana isika hoe: "... ahoana no handosirantsika raha tsy miraharaha izany famonjena lehibe izany, izay nanomboka tamin'ny fitoriana ny Tompo ary nohamafisintsika avy amin'ireo nandre azy?" Ny hafatry ny famonjena dia i Jesosy mihitsy no namidy voalohany ü Izany no hafatra nampitain'i Jesosy avy amin'ny Ray.

Jaona dia nanoratra izay an'Andriamanitra mihitsy ü Nijoro ho vavolombelona momba ny zanany lahy: "Ary izao no fanambarana izay nomen'Andriamanitra antsika fiainana mandrakizay, ary izao fiainana izao dia ao amin'ny zanany lahy. Izay manana zanaka dia manana fiainana, ary izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no manana fiainana. tsy " (1 Jaona 5,11: 12).

Ao amin'ny Jaona 5,22: 23 dia nanantitrantitra indray ny lanjan'ny zaza i Jaona: "Fa ny ray tsy mitsara olona, ​​fa manana ny fitsarana rehetra ny zanany ü nanolo-tena ka manaja ny zanakalahy daholo izy ireo rehefa manaja ny rainy. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manome voninahitra ny rainy izay naniraka azy. ”Izany no antony itorianan'ny Fiangonana foana ü momba an'i Jesosy Kristy! Naminany i Isaia: "Izao no lazain'ilay mpamadika hoe: Indro, mametraka vato any Ziona aho, vato voaporofo, vato fehizoro ary sarobidy indrindra. Izay mino dia tsy ho menatra" (Isaia 28:16 EG).

Rehefa mandeha amin'ny fiainam-baovao izay niantsoana an'i Jesosy Kristy isika ary matoky azy ho fototra azo antoka sy fanantenantsika ny fiverenany amin'ny voninahitra sy ny hery isan'andro, dia afaka manantena ny lova mandrakizay amin'ny fanantenana sy ny fahatokisana.

Antso iray hiaina ny ho avy etsy sy eroa

Saingy rehefa voasambotra i Jaona dia tonga tany Galilia i Jesoa ary nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ary niteny hoe: Azo antoka ny fotoana ü llt, ary tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebaha ary minoa ny filazantsara! " (Marka 1: 14-15).

Ity filazantsara napetrak’i Jesoa ity dia ny "vaovao mahafaly" - hafatra mahery izay manova sy manova ny fiainana. Ny filazantsara ü Berf ü Tsy mihaino sy miova fo ihany, fa amin'ny farany dia lasa tsara indrindra ho an'ny rehetra ü manaova dokotera nanohitra azy ü tafavoaka velona.

Ny filazantsara dia "herin'Andriamanitra izay mitahy izay rehetra mino" (Romana 1:16). Ny filazantsara dia fanasan'Andriamanitra antsika hiaina ambaratonga hafa tanteraka ü mitarika. Ny vaovao mahafaly dia misy lova miandry antsika hahatontosa tanteraka ny fananantsika rehefa hiverina i Kristy. Fanasana famporisihina ara-panahy mampientam-po izay mety ho antsika koa io.

Niantso ny Evanjely "Filazantsaran'i Kristy" i Paoly (1 Korintiana 9:12), "Filazantsaran'Andriamanitra" (Rom. 15:16) sy ny "Filazantsaran'ny fiadanana" (Efesiana 6:15). Manomboka amin'i Jesôsy dia manomboka ny j ü mamerina mamerina ny hevitry ny fanjakan'Andriamanitra, mifantoka amin'ny dikan'ny maha-tonga voalohany an'i Kristy.

Ilay Jesosy, ilay ü Miampita eny amin'ny arabe feno vovoka any Jodia sy Galilia, i Paoly no nampianatra, ankehitriny ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ary "lohan'ny fahefana sy fahefana rehetra" (Kol. 2:10).

Araka ny voalazan'i Paoly, ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy dia tonga "voalohany" ao amin'ny filazantsara; izy ireo no Schl ü fisehoan-javatra lehibe ao amin'ny drafitr'Andriamanitra (1 Kor. 15: 1-11). Ny filazantsara no vaovao tsara f ü r ny ory sy nampahorina ü ckten. Manana tanjona ny tantara. Amin'ny farany, ny lalàna dia handresy fa tsy fahefana.

Ny tanana nanindrona ü nandresy tamin'ny totohondry mihetsika. Ny fanjakan'ny faharatsiana dia manome lalana ny fanjakan'i Jesosy Kristy, fandaharana iray izay efa ananan'ireo Kristiana amin'ny ampahany.

I Paoly dia nanantitrantitra io lafiny amin'ny filazantsara io ü momba ny Kolosiana: "Faly no nisaoran'ny Ray izay t ü no nanao ny lovan 'ny olona masina tao amin' ny mazava. Izy no namonjy antsika tamin'ny herin'ny maizina ary nametraka antsika teo amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, izay ananantsika famonjena, dia ny famelan-keloka S ü mifarana " (Kol. 1,12-14).

F ü Ho an'ny Kristiana rehetra, ny Evanjely dia misy ary misy ankehitriny sy ho avy ü manantena amin'ny ho avy. Ilay Kristy nitsangana tamin'ny maty, izay Tompo ü Momba ny fotoana, habaka ary izay rehetra mitranga eto dia ny tompondaka f ü r ny Kristiana. Ilay nakarina ho any an-danitra no loharanom-pahefana mahery (Efes. 3,20: 21).

Ny vaovao mahafaly dia i Jesoa Kristy dia manana sakana rehetra amin'ny fiainany an-tany ü efa nandresy. Ny lalan'ny lakroa dia fomba henjana nefa mandresy amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no mahatonga an'i Paoly hamintina ny filazantsara tamim-pahombiazana, "Satria nihevitra aho fa f ü r tsy mahalala na inona na inona eo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany, ilay nohomboana " (1 Kor. 2,2).

Ny mifamadika be

Rehefa niseho tany Galilia Jesosy ary nitory ny filazantsara tamin'ny fomba matotra, dia nanantena valiny izy. Miandrandra valiny avy amintsika ankehitriny koa izy.

Saingy ny fanasan'i Jesosy hiditra ao amin'ny fanjakana dia tsy voatahiry ao anaty banga. Ny antson'i Jesosy f ü Ny fanjakan'Andriamanitra dia niaraka tamin'ny famantarana sy fahagagana mahatalanjona izay nahatonga firenena iray nijaly tamin'ny fanjakan'ny Romanina hipetraka ary mandinika.

Izany no iray amin'ireo antony nahatonga an'i Jesosy hanazava tsara ny tiany holazaina amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Ny Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy dia niandry F fa iray ü Mpitarika izay hamerina ny voninahitr'i Davida sy i Solomona amin'ny fireneny ü dia fahazoan-dalana mankany. Fa ny hafatr'i Jesosy dia "revolisiona miovaova", araka ny nosoratan'ny manam-pahaizana Oxford NT Wright. Voalohany dia naka ny fiandrasana mahazatra izay j Izy ü nanary ny fanjakana Romana w ü rde, ary navadika ho zavatra hafa tanteraka. Izy dia nanao fanantenana miely amin'ny famotsorana politika ho hafatra famonjena famonjena ara-panahy: ny filazantsara!

"Tonga ny Fanjakan'Andriamanitra, toa hoy izy, saingy tsy izany no noeritreretinao fa" (NT Wright, Iza moa Jesosy?, P. 98).

Jesosy dia nanohina ny olona ny vokatry ny vaovao tsarany. "Fa maro ny voalohany no ho farany, ary ny farany ho voalohany" (Matio 19,30).

"Hisy ny fikitrana sy ny vazivazy," hoy izy tamin'ny janiany ü ny mpiray tanindrazana, "raha mahita an'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary ny mpaminany rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, fa manosika anao" (Lioka 13:28).

Ny sakafo hariva dia f ü r daholo (Luk 14,16-24). Ny Jentilisa koa dia nasaina tany amin'ny Fanjakan'Andriamanitra. Ary ny faharoa iray dia tsy nisy atao revolisiona.

Ity mpaminany Nazareta ity dia toa im-betsaka ü r hanana ny tsy fanara-dalàna - avy amin'ny boka sy Kr ü mandoa vola amin'ny mpandoa hetra mavesatra - ary indraindray na f ü r izay mpampahory romana nankahala ü cker.

Ny vaovao tsara nentin'i Jesosy dia nanohitra ny eritreretina rehetra, eny fa na dia ny J ü intsony (Luk 9,51-56). Matetika i Jesosy dia nilaza fa ny fanjakana nantenain'izy ireo amin'ny ho avy dia efa eo amin'ny asany amin'ny dinika. Taorian'ny fizarana manaitra indrindra, dia hoy izy: "Fa raha ny herin'ny fanahy no amoahako ny rantsan-tanan'Andriamanitra, dia efa tonga aminareo ny Fanjakan'Andriamanitra" (Lioka 11,20). Raha atao teny hafa, ny olona nahita ny asan`i Jesosy dia niaina ny fahatongavan ny ho avy. Jesosy dia namadika ny fanantenan'ny besinimaro tamin'ny fomba telo farafahakeliny:

  1. Jesosy dia nampianatra ny vaovao tsara fa ny Fanjakan'Andriamanitra dia fanomezana madio - ny Fanjakan'Andriamanitra izay efa nahasitrana. Izany no nanombohan'i Jesosy ny "taonan'ny fahasoavan'ny Tompo". (Luk 4,19; Isa. 61,1-2). Fa "nanaiky" tao amin'ny Reich ny M " ü manan-kaja sy mavesatra, ny mahantra sy ny mpangataka, zanaka tsy manadino ary mpanangona hetra mibebaka, mpivaro-tena mibebaka sy ivelan'ny fiarahamonina. F ü r ondry mainty ary ondry very ara-panahy, dia nambarany fa mpiandry azy izy.
  2. Ny vaovao tsara momba an'i Jesosy dia koa f ü ho an 'ny olona izay vonona ny hiverina amin'Andriamanitra, amin'ny fahadiovan'ny mangirifiry ny fibebahana marina. Ireo mibebaka marina S ireto ü miova w ü lehibe ao amin'Andriamanitra ü hitadiava tokan-tena izay mizaha ny faravodilanitra ho an'ireo zanany lahy sy zanany vavy nirenireny ary mahita azy ireo rehefa "mbola lavitra" (Lioka 15,20) Ny vaovao mahafaly amin'ny filazantsara dia midika fa izay rehetra milaza am-po hoe: "Andriamanitra, S ü mamindra fo " (Luk 18,13) tmd dia midika am-pahatsorana ny hiaraka amin'Andriamanitra ü Fitadiavana sofina w ü dia fahazoan-dalana mankany. "Mangataha, homena anao; katsaho, dia hahita ianao; dondony, dia hovohana ianao" (Lioka 11,9). F ü Ho an'ireo izay nino sy nivily tamin'ny lalan'izao tontolo izao, izany no vaovao tsara indrindra azon'izy ireo.
  3. Ny filazantsaran'i Jesoa dia midika ihany koa fa tsy misy mahasakana ny fandresen'ny fanjakana nentin'i Jesosy - na dia toa mifanohitra aza izany. Ity tany ity w ü dia hiatrika fanoherana mangidy, tsy misy hatak'andro, fa amin'ny farany w ü ho ao ü bernat ü fandresena ny hery sy voninahitra ara-batana. Kristy nilaza ny J ü ngern: "Fa raha ny Zanak'olona avy amin'ny voninahiny, ary ny anjely rehetra miaraka aminy, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ary hangonina eo anatrehany ny firenena rehetra. Ary hanavaka azy roa lahy tahaka ny mpiandry ondry izy manasaraka ny osy " (Mat. 25,31-32).

Ka ny vaovao tsaran'i Jesosy dia nahitana fihenjanana hita teo amin'ny "efa" sy ny "mbola". Ny filazantsaran'ny fanjakana dia niresaka ny fanjakan'Andriamanitra izay efa nisy - "Jereo ny jamba ary mandehana ny mandringa, ny boka dia tonga madio ary mandre ny marenina, mitsangana ny maty ary mitory ny vaovao tsara amin'ny mahantra" (Matio 11,5). Fa ilay fanjakana dia "tsy mbola" tao amin'ny heviny hoe feno izy ü Settin h mbola ho avy. Ny fahatakarana ny filazantsara dia midika hoe fahazoana an'ity lafiny roa ity: amin'ny lafiny iray, ny fisian'ny mpanjaka nampanantenaina izay efa miaina amin'ny olony, ary amin'ny lafiny iray, ny fiverenany tampoka.

Ny vaovao mahafaly amin'ny famonjenao

Ny misiônera Paul dia nanampy ny fanetsiketsehana ny hetsika lehibe faharoa an'ny filazantsara - ny fiparitahan'izy ireo avy tany Jodia kely ho lasa tontolo grika-romanina tany afovoan'ny taonjato voalohany. I Paul, ilay mpanenjika kristiana niova fo, dia mitarika ny fahazavana mamirapiratra amin'ny filazantsara amin'ny alàlan'ny vidin'ny fiainana andavan'andro. Rehefa midera an'I Kristy nomem-boninahitra izy dia miahiahy amin'ny vokatr'ireo filazalazana azo ampiharina koa.

Na dia eo aza ny fanoherana fanatanjahan-tena, dia manome ny Kristiana hafa ny dikan'ny fiainana sy ny fahafatesany ary ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty i Paoly:

"Izy koa dia nampihavaniny taminao, izay olon-tsy fantatra taloha ary mankahala anao amin'ny asa ratsy, tamin'ny fahafatesan'ny vatany mety maty, mba hahafahany mametraka anao eo anoloany amin'ny endrika masina sy tsy misy tsiny ary tsy misy tsiny; raha mijanona amin'ny finoana, miorina ary mafy orina ianao; "ary aza miala amin'ny fanantenan'ny filazantsara izay henonao ary notorina tamin'ny zavaboary rehetra ambanin'ny lanitra. Izaho, Paul, dia tonga mpanompony" (Kol. 1,21-23).

Mihavana. Tsininy. Grace. Fanavotana. Famelan-keloka. Ary tsy ny ho avy ihany, fa ny eto sy ankehitriny. Izany no filazantsaran'i Paoly.

Ny fitsanganana amin'ny maty, ny faratampony izay ny synoptista sy Johannes no nitarika ny mpamaky azy   (Jaona 20,31), dia mamoaka ny tanjaky ny filazantsara amin'ny fiainana andavan'andro kristianina. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no nanamafy ny filazantsara. Noho izany, noho izany dia mampianatra i Paoly, ireo fisehoan-javatra ireo any lavitra any Jodia dia manome fanantenana ny olona rehetra:

«... tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin'Andriamanitra izay mitahy izay rehetra mino azy, ny Jiosy aloha sy ny Grika koa. Satria manambara ny fahamarinana izay eo anatrehan'Andriamanitra, izay avy amin'ny finoana amin'ny finoana ... " (Rom. 1,16-17).

Ny apôstôly Jaona dia manampy ny refy hafa amin'ny filazantsara. Mampiseho an 'i Jesosy ny fomba hoe "J ü mpihira tiany " (Jaona 19,26), nahatadidy azy, lehilahy manana fo mpiandry, mpitondra fiangonana manana fitiavana lalina ny olona manana ny ahiahiny sy ny tahony.

"Nanao famantarana maro hafa i Jesosy talohan'ny mpianany tsy voasoratra ato amin'ity boky ity fa voasoratra fa mba hinoanao fa Jesosy no Kristy, Zanak'Andriamanitra, ary hahazoanao fiainana amin'ny anarany amin'ny finoana. " (Jaona 20,30-31).

Ny fampisehoana ny filazantsara momba an'i Jaona dia manana ny fototr'io fanambarana miavaka io: "... mba hanananao fiainana amin'ny finoana."

Nanao fahagagana iray hafa tamin'ny filazantsara i Jaona: Jesosy Kristy tao anatin'ny fotoana fohy nanakaiky ny tenany manokana. Jaona dia manome fitantarana mivantana momba ny maha izy azy sy manompo eo alohan'ny Mesia.

Filazantsara manokana

Ao amin'ny Evanjelin'i Jaona dia mahita kristiana iray izay mpitory teny mahery vaika isika (Jaona 7,37-46). Hitanay i Jesoa hoe mafana sy mahay mandray olona. Avy amin'ny fanasana fanasana hoe "Avia ary jereo!" (Jn. 1,39) mandra-pahatongan'ny fanamby momba ny fisalasalana nataon'i Tom mba hametraka ny rantsantanany ho eo amin'ny stigmata (Jn. 20,27), eto dia aseho amin'ny fomba tsy hay hadino izay lasa lasa nofo ka nonina teo amintsika (Jaona 1,14).

Nahatsiaro ho faly sy nahazo aina an'i Jesosy ny olona ka nifandray tamin-dry zareo (Jaona 6,5-8). Fa nandry teo akaikiny izy nihinana sy nihinana tamin'ny lovia iray ihany (Jaona 13,23-26).

Tena tian-dry zareo izy, ka raha vao nahita azy ireo dia nilomano nankeny amoron-dranomasina izy ireo hihinana hazandrano izay namboarany tenany (Jaona 21,7-14).

Ny Filazantsaran’i Jaona dia mampatsiahy antsika hoe ohatrinona ny fihodin'ny filazantsara manodidina an'i Jesoa Kristy sy ny ohatra nomeny ary ny fiainana mandrakizay izay azontsika amin'ny alalany (Jaona 10,10). Mampahatsiahy antsika fa tsy ampy ny fitoriana ny filazantsara. Tsy maintsy miaina izany koa isika. Mampirisika antsika ny apostoly Jaona: Ny ohatra asehontsika dia afaka manampy ny hafa hizara ny vaovao tsaran'ny Fanjakan'Andriamanitra. Izany no nitranga tamin'ilay vehivavy samaritana izay nihaona tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny fantsakana (Jaona 4,27-30), ary Maria von Mandala (Jaona 20,10-18).

Ilay nitomany teo am-pasana Lazarosy, ilay mpanompo manetry tena izay nanome ny F ü voasasa sse, velona anio. Manome antsika ny fanatrehany izy amin'ny alàlan'ny fanamafisan'ny Fanahy Masina:

"Izay tia ahy dia hitandrina ny teniko; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankany aminy isika ka hiara-monina aminy ... tsy matahotra ny fonao ü aza matahotra " (Jaona 14,23:27).

Jesosy dia mitarika ny olony ankehitriny amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. Ny fanasana nataony dia manokana sy mampahery toy ny hatramin'izay: "Avia ary ho hita!" (Jaona 1,39).

Bokikely an'ny Fiangonan'izao tontolo izao


PDFNy Filazantsara - ny Vaovao Tsara!