Matokia an'Andriamanitra

Matokia an'Andriamanitra

Ny finoana dia midika fotsiny hoe "fahatokisana". Afaka matoky tanteraka an'i Jesosy ho famonjena antsika isika. Ny Testamenta Vaovao dia milaza mazava amintsika fa tsy hamarinina amin'ny zavatra azontsika atao isika, fa amin'ny fitokisana an'i Kristy Zanak'Andriamanitra fotsiny. Nanoratra toy izao ny apostoly Paoly: "Koa aoka isika hino ankehitriny fa tokony ho marina ny olona raha tsy amin'ny asan'ny lalàna, raha tsy amin'ny finoana." (Romana 3,28).

Tsy miankina amintsika mihintsy ny famonjena fa amin'i Kristy ihany! Raha matoky an Andriamanitra isika dia tsy ilaina ny manandrana manafina ny ampahany amin'ny fiainantsika aminy. Tsy matahotra an 'Andriamanitra isika na dia manota aza. Raha tokony hatahotra dia matoky azy isika fa tsy hitsahatra ny hitia antsika, hijoro eo akaikintsika ary hanampy antsika eny an-dàlana handresy ny fahotantsika.

Raha matoky an'Andriamanitra isika, dia afaka manome azy amin'ny toky feno fa hanova antsika ho lasa olona tokony hotongaintsika Izy. Rehefa matoky an'Andriamanitra isika, dia tsapantsika fa izy no laharam-pahamehana, ny antony sy ny fototry ny fiainantsika. Araky ny nolazain'i Paoly tamin'ireo filozofa tany Atena hoe: miaina, manenika ary ao amin'Andriamanitra. Zava-dehibe kokoa amintsika izany mihoatra ny zavatra hafa rehetra - sarobidy kokoa noho ny fananana, ny vola, ny fotoana, ny laza ary na dia ity fiainana voafetra ihany aza. Matoky izahay fa mahalala izay tena mahasoa antsika Andriamanitra ary te hampifaly azy isika. Io no fitenintsika, fototra iorenantsika amin'ny fiainana misy dikany.

Te-hanompo azy isika, tsy noho ny tahotra, fa noho ny fitiavana - tsy an-tsitrapo, fa amim-pifaliana noho ny safidy malalaka. Matoky ny fitsarany isika. Matoky ny teniny sy ny lalany isika. Matoky azy hanome antsika fo vaovao isika, hitombo ny hitovizany aminy, hahatonga antsika ho tia izay tiany ary hankasitraka izay ankasitrahany. Matoky azy izahay fa tia anay foana izy ary tsy manary anay.

Indray, tsy ho afaka hanao izany irery izahay. I Jesoa no manao izany ao anaty sy ho antsika, avy ao anatiny, avy amin'ny asa fiovan'ny Fanahy Masina. Araka ny sitrapony sy ny tanjon'Andriamanitra dia zanaka malalantsika isika, izay navotana sy navotana tamin'ny alàlan'ny ran'i Jesosy sarobidy.

Ny apostoly Petera dia nanoratra hoe: «Fa fantatrao fa tsy navotana tamin'ny volafotsy na volamena tsy azo avotana ianao amin'ny fanaovan'ny ray, fa amin'ny ran'i Kristy lafo vidy ho toy ny zanak'ondry tsy misy tsiny. Izy dia voafidy talohan'ny nametrahana an'izao tontolo izao, fa amin'ny faran'ny fotoana dia manambara noho ny aminareo » (1 Petera 1,18: 20).

Tsy matoky an'Andriamanitra amin'izao andro izao isika, fa amin'ny lasa sy ny ho avy. Ao amin'i Jesosy Kristy dia manavotra ny fiainantsika manontolo ny Raintsika any an-danitra. Toy ny ankizy kely tsy matahotra ary afa-po amin'ny sandrin'ny reniny, afaka miadana am-pitiavana amin'ny fitiavana ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina isika.

nataon'i Joseph Tkach