Tsy misy henatra, fahasoavana manala baraka

Rehefa miverina any amin'ny Testamenta Taloha isika, mankany amin'ny bokin'i Samoela voalohany, dia ho hitanao, eo amin'ny faran'ny boky, fa ny mponin'ny Isiraely (ny Isiraelita) indray rehefa niady tamin'ny Filistinina fahavalony, 

Amin'ity toe-javatra manokana ity dia voadaroka izy ireo. Raha ny tena izy dia voadaroka mafy kokoa noho ny kianja baolina kitra Oklahoma izy ireo, ny Orange Bowl. Ratsy; satria amin'ity andro manokana ity, amin'io ady manokana io, tsy maintsy ho faty i Saoly mpanjakany. Miaraka aminy, Jonathan zanany, dia maty amin'ity ady ity. Manomboka ny toko vitsivitsy tat later aoriana, ao amin'ny 2 Samoela 4,4 (Jen-2000):

“Teny an-dalana dia mbola nisy zafikelin'i Saoly, zanak'i Jonathan izay antsoina hoe Merib-Baal [antsoina koa hoe Mefiboschet], fa izy dia nalemy tamin'ny tongotra roa. Dimy taona izy raha maty ny rainy sy ny raibeny. Raha vao tonga avy any Jezirela ny vaovao dia nentin'ny mpitsabo mpanampy azy handositra niaraka taminy. Nefa vetivety dia nariany izy. Izy io dia nalemy hatrizay. ” Ity dia ny haino aman-jery Mefiboshet. Satria sarotra / fehezanteny io anarana io, omenay anarana ny maraina izy, antsoinay hoe "Schet" izy io ho fohy. Fa amin'ity tantara ity, ny fianakaviana voalohany dia toa efa nisy namono tanteraka. Rehefa tonga any an-drenivohitra ny vaovao ka tonga eo an-dapa dia tampoka ny korontana sy ny korontana - satria fantatrao fa matetika rehefa novonoina ny mpanjaka dia novonoina ireo mpianakavy koa mba hahazoana antoka fa tsy hisy korontana intsony. Ka tonga tamin'ny fotoana nitrangan'ny korontana ankapobeny dia naka an'i Shet ny rahavavin'ny zaza ary nandositra niala ny lapa. Fa eo amin'ny fihantonan-dàlana sy ny hadalany izay lehibe tao amin'io toerana io, dia nariany ilay izy. Araka ny lazain'ny Baiboly amintsika, dia mbola nalemy foana izy tamin'ny andro sisa iainany. Eritrereto fotsiny fa avy amin'ny firaisana mpanjaka izy, ary ny andro talohan'io, toy ny zazalahy dimy taona dia nihetsika tsy misy ahiahy izy. Nandeha manodidina ny lapa izy nefa tsy niahiahy. Saingy tamin'io andro io dia niova ny fiainany manontolo. Novonoina ny rainy. Novonoina ny dadabeny. Nidina izy ary nalemy nandritra ny androny. Raha manohy mamaky Baiboly ianao, dia tsy hahita be izay holazaina ao amin'ny Schet amin'ny 20 taona ho avy. Ny tena fantatsika momba azy dia hoe mipetraka ao amin'ny toerana iray mitoka-monina izy ary mitokana.

Azoko alaina an-tsaina fa efa manomboka manontany tena amin'ny tenanao ihany ny sasany aminareo izay matetika no anontaniako ny tenako rehefa maheno hafatra aho: "Eny, maninona?" Ka inona ary no ifandraisan'izany amiko? Androany aho te-hamaly ny valin'ny hoe "Dia inona?" Amin'ny lafiny efatra. Ity no valiny voalohany.

Tapaka noho izay heverintsika isika

Mety tsy ho nalemy ny tongotrao, fa ny sainao angamba. Mety tsy ho tapaka ny tongotrao, fa araka ny lazain'ny Baiboly, ny ainao. Ary izay no toe-javatra iainan'ny olona rehetra amin'ity efitrano ity. Io no zava-misy iainantsika. Rehefa miresaka momba ny toe-javatra rava i Paul dia mandeha dingana iray fanampiny.

Jereo Efesiana 2,1:
“Nandray anjara tamin'ity fiainana ity koa ianao. Maty ianao taloha; satria tsy nankatò an'Andriamanitra ianao ary nanota. Mihoatra noho ny fahatapahana azy fotsiny izy mba ho afa-paraly. Nilaza izy fa ny toetranao misaraka amin'i Kristy dia azo raisina ho 'maty ara-panahy'.

Avy eo izy dia miteny ao amin'ny Romana 5 andininy 6:
»Io fitiavana io dia aseho amin'ny fahitan'i Kristy ny ainy hamonjy antsika. Amin'ny fotoana mety, raha mbola tao anatin'ny herin'ny ota isika, dia maty ho antsika tsy mpankahala olona. ”

Azonao ve? Tsy afa-manoatra isika ary na tianao na tsia, na afaka manamarina izany ianao na tsia, minoa an'izany na tsia, hoy ny Baiboly milaza ny zava-misyo (raha tsy hoe manana fifandraisana amin'i Kristy ianao) dia maty ara-panahy. Ary eto ny sisa amin'ny vaovao ratsy: tsy misy azonao atao hanarenana ilay olana. Tsy manampy amin'ny asa mafy kokoa na hanatsarana izany. Tapaka noho izay heverintsika isika.

Ny drafitry ny mpanjaka

Ity fihetsika ity dia nanomboka tamin'ny mpanjaka vaovao teo amin'ny seza fiandrianan'i Jerosalema. David no anarany. Mety ho efa nahare momba azy ianao. Izy dia mpiandry ondry izay nikarakara ondry. Izao izy no mpanjaka amin'ny firenena. Izy no mpinamana akaiky indrindra, namana tsara an'ny rain'i Schet. Jonatan no anaran-drainy. Tsy ny seza fiandrianan'i Davida ihany anefa no lasa mpanjaka, dia azony koa ny fon'ny vahoaka. Raha ny marina dia nanitatra ny fanjakana izy 15.500 km km ka 155.000 km km. Miaina ao anatin'ny fotoanan'ny fandriampahalemana ianao. Mandeha tsara ny toe-karena, avo ny tahan'ny hetra. Raha demokrasia teo aloha izany dia nahazo fandresena faharoa. Tsy tsara kokoa ny fiainana. Azoko an-tsaina fa nifoha maraina koa i Davida noho ny olona rehetra tao an-dapa. Nandeha tamim-pitiavana nankany an-tokotaniny izy, namela ny eritreriny hivezivezy tao anaty rivotra mangatsiaka alohan'ny alohan'ny fanerenan'ny andro. Niverina ny sainy, nanomboka nanomboka nahatsiaro ireo kasety tamin'ny lasa izy. Amin'ity andro ity, tsy mijanona amin'ny tarika iray ny tarika fa mijanona amin'ny olona iray. I Jonatan dia sakaizan'ny taloha izay tsy mbola hita ela hatrizay; maty tany amin'ny tolona izy. Mahatadidy azy i David, ilay sakaizany akaiky indrindra. Mahatsiaro fotoana miaraka foana izy. Avy eo i Davida dia nahatadidy fa niresaka taminy avy tany an-danitra manga. Amin'izay fotoana izay, i Davida dia feno alahelo sy fahasoavan'Andriamanitra. Satria raha tsy misy an'i Jonatan dia tsy hisy ho tanteraka izany. David dia zazalahy mpiandry ondry ary izy izao dia mpanjaka ary mipetraka ao amin'ny lapa ary ny eritreriny dia miverina amin'i Jonatan, ilay namany taloha. Tadidiny ny resaka nifanaovan'izy ireo rehefa nanao fifanarahana izy ireo. Teo dia nifampanantena izy ireo fa tokony samy hikarakara ny fianakavian'izy ireo ny tsirairay, na aiza na aiza hitondrany ny diany bebe kokoa. Tamin'izay dia niverina i Davida ary niverina tany an-dapa ary niteny (2 Samoela 9,1): «Mbola velona ve ny fianakavian'i Saoly? Tiako ny maneho fankasitrahana amin'ilay olona matahotra - noho ny amin'i Jonatan, ilay namako taloha? » Nahita mpanompo antsoina hoe Ziba izy ary ny valiny no valiany azy (V. 3b): «Misy zanakalahy hafa Jonatana. Izy dia nalemy tongotra roa. » Ny zavatra mahaliana ahy dia tsy nanontany i David fa "misy mendrika hiaina ve?" na "Misy olona mahay manao politika koa ve mety hiasa ao amin'ny kabinetran'ny governemantako?" na "Misy olona manana traikefa momba ny miaramila afaka manampy ahy hitarika tafika?" Nanontany fotsiny izy hoe: "Misy ve?» Fanontaniana feno hatsaram-panahy io fanontaniana io, ka hoy ny navalin'i Ziba: "Misy ny mararin'ny paralysisa." Avy amin'ny valin'i Ziba dia afaka maheno ny olona iray: "Fantatrao, David, tsy azoko antoka fa tena maniry azy eo akaikinao ianao. , Tsy toa antsika Izy. Tsy mety izany. Tsy azoko antoka fa manana toetra mampiavaka ny mpanjaka izy. » Saingy tsy afa-mihetsika i Davida ary miteny hoe: "Lazao amiko izay toerany." Izy io vao fotoana voalohany miresaka momba an'i Shet ny Baiboly tsy miresaka momba ny kilemany.

Nieritreritra momba izany aho, ary fantatrao, heveriko fa ao anaty andiany iray dia maro amintsika eto no mitondra stigma manodidina antsika. Misy zavatra iray tamin'ny lasa teo izay mifikitra amintsika toy ny kitapo amin'ny baolina. Ary misy olona misisika foana antsika momba izany; tsy navelany ho faty mihitsy izy ireo. Ary maheno resaka tahaka ny hoe "Efa nisy naheno ny momba an'i Susan intsony? I Susan, hainao fa io no nandao ny vadiny." Na: "Niresaka tamin'i Jo aho tamin'ny andro hafa. Fantatrao hoe iza no tiako holazaina, eny, ny alkaola." Ary misy olona sasany manontany tena hoe: "Misy ve mahita ahy tsy misaraka amin'ny lasa sy ny tsy fahombiazako taloha?»

Hoy i Ziba: "Fantatro ny misy azy. Mipetraka amin'ny Lo Debar izy." Ny fomba tsara indrindra hilazana an'i Lo Debar dia ny ho "Barstow" (toerana iray mitokana any Kalifornia Atsimo) any Palestina fahiny. [Hehy]. Raha ny tena izy dia midika hoe "toerana tsy misy rano" ny anarana. Mipetraka any izy. David locates Schet. Alao sary an-tsaina fotsiny: ny mpanjaka dia manenjika ny setroka. Ity ny valiny faharoa amin'ilay hoe "tsara, ary?"

Manaraka anao mafy kokoa noho ny eritreritrao

Tsy mampino izany. Tiako ianao hiato vetivety aloha ary mieritreritra momba azy. Ilay lavorary, masina, marina, mahery, mahery, Andriamanitra tsy manam-petra, Ilay Mpamorona izao rehetra izao manontolo, no manenjika ahy ka lasa manaraka anao. Miresaka momba ny olona mitady, olona mandroso ara-panahy izahay hahitana zava-misy ara-panahy.

Fa raha mankany amin'ny Baiboly isika dia hitantsika fa raha ny tena izy dia Andriamanitra no mitady azy [hitantsika izany ao amin'ny Soratra Masina rehetra]. Miverena any am-piandohan'ny Baiboly ny tantaran'i Adama sy Eva dia nanomboka ny toerana nanafenany an'Andriamanitra. Voalaza fa avy amin'ny hatsiaka Andriamanitra ary mitady an'i Adama sy Eva. Hoy izy: "Aiza ianao?» Rehefa avy nanao fahadisoana mahamenatra ny namonoana Egyptiana iray i Mosesy, dia tsy maintsy natahotra ny ainy nandritra ny 40 taona izy ary nandositra nankany an-tany efitra, izay nitsidihan'Andriamanitra azy ny endrika mirehitra mirehitra ary nanomboka nihaona taminy.
Rehefa nantsoina i Jona hitory amin'ny anaran'ny Tompo tao an-tanànan'i Ninive, dia nandositra kosa i Jona ary nifanenjika Andriamanitra. Raha mankany amin'ny Testamenta Vaovao isika, dia nahita an'i Jesosy nifanena tamina lehilahy roa ambin'ny folo, namihina azy ireo eo amin'ny soroka ary miteny hoe: "tianao ve ny hanatevin-daharana ny toloko"? Rehefa mieritreritra an'i Peter aho taorian'ny nandavany an'i Kristy intelo ary nandao ny asany tamin'ny maha-mpianatra ary niverin-jono tamin'ny jono - tonga Jesosy ary nitady azy teny amoron-dranomasina. Na dia tsy nahomby aza izy dia nanaraka azy Andriamanitra. Narahina ianao, narahinao ...

Andao hojerentsika ny andininy manaraka (Efesiana 1,4: 5): »Na dia talohan'ny namoronany an'izao tontolo izao aza, dia notanterahiny ao an-tsaina isika tahaka ny an'i Kristy; Izy no nifidianany antsika hijoro eo anatrehany ho masina sy tsy misy tsiny. Fitiavana no ananany antsika eo imasony ...: ara-bakiteny no ananany ao aminy isika (Kristy) voafidy. Izy dia nanapa-kevitra antsika ho tonga zanany lahy sy vavy - amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy mahita azy. Izay no sitrapony ka tiany izany. ” Manantena aho fa azonao fa ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy, famonjena dia omen'Andriamanitra. Voaidin'Andriamanitra. Andriamanitra dia natomboka. Noforonin Andriamanitra. Manaraka antsika izy.

Miverina amin'ny tantarantsika. Nandefa andian'olona vitsivitsy i David hitady an'i Shet ary nahita azy tany Lo Debar izy ireo. Ao i Schet dia miaina ao amin'ny mitokana sy tsy mitonona anarana. Tsy te ho hita izy. Raha ny marina dia tsy te-ho hita izy raha te hiaina amin'ny andro sisa iainany. Nefa izy kosa no hita, ary nalain’ireto lehilahy ireto i Shet ka nitondra azy ho any anaty fiara, dia napetrany tao anaty fiara sy nentiny niverina tany an-drenivohitra, tao an-dapa. Tsy dia miresaka firy momba an'io soavaly io ny Baiboly. Saingy azoko antoka fa azontsika atao ny mamina sary an-tsaina ny mety hitranga amin'ny fipetrahana eo amin'ny gorodon'ny fiara. Inona no fihetseham-po mety ho tsapan'i Schet tamin'ity dia ity, tahotra, tahotra, tsy fahatokisana. Ny fahatsapana hoatr'izany dia mety ho andro farany amin'ny fiainany teto an-tany. Avy eo izy dia manomboka manao drafitra. Ny drafiny dia izao: raha hiseho eo anatrehan'ny mpanjaka aho ary mijery ahy, dia fantany fa tsy loza mitatao aminy aho. Hiankohoka eo anatrehany aho ary mangataka ny famindram-pony, ary angamba hamelako ahy izy. Ka dia nifindra teo alohan'ny lapa ny fiara. Nentin'ny miaramila tao anatiny ary napetrany tao afovoan'ny efitra. Ary somary miady amin'ny tongony izy ary miditra i Davida.

Ilay fihaonana amin'ny fahasoavana

Jereo ny zava-mitranga ao amin'ny 2 Samoela 9,6: 8: “Rehefa tonga i Merib-Baal, zanak'i Jonatana, zafikelin'i Saoly, dia niankohoka teo anatrehan'i Davida izy ary niondrika tamin'ny tany, ary nanefa trosany. "Koa ianao Merib-Baal!" Hoy i Davida taminy ary namaly izy: "Eny, mpankatò anao!" "Habakoka, aza matahotra" hoy i Davida: "Haneho fitia aminao an'i Jonatan rainao aho. Haveriko aminao ny tany rehetra izay an'i Saoly raibenao. Ary afaka misakafo eo amin'ny latabatro foana ianao. "" Ary raha nijery an'i David izy, dia nametraka fanamafisana an-keriny ity fanontaniana manaraka ity. Merib-Baal nandatsaka indray tamin'ny tany ka nanao hoe: Tsy mendrika ny famindram-ponao aho. Tsy mihoatra ny alika maty aho! ""

Fanontaniana izany! Ity tsy fanehoana famindram-po tsy ampoizina ity ... Mahatakatra izy fa ketraka. Tsy misy olona Izy. Tsy manana zavatra haterany amin'i Davida izy. Nefa izay no fahasoavana. Ny toetra, ny toetran'Andriamanitra dia ny fironana sy ny fironana hanao zavatra tsara sy tsara ho an'ny olona tsy mendrika. Izany, ry namako, dia fahasoavana. Fa aoka zao jerena. Tsy ity izao tontolo izao iainan'ny ankamaroantsika. Miaina ao anatin'ny tontolo iray izay milaza isika hoe: "Tiako ny safidiko." Te hanome izay olona mendrika azy izahay. Indray mandeha aho tsy maintsy niasa ho mpikambana ao amin'ny mpitsara, ary hoy ny mpitsara taminay: "Amin'ny maha mpitsara anao, anjaranao ny mitady ny zava-misy ary mampihatra ny lalàna amin'izy ireo. Tsy misy zavatra kely kokoa. Tsarovy ny zava-misy ary ampiharo ny lalàna amin'izy ireo." Ny mpitsara dia tsy liana amin'ny famindram-po fa tsy ny famindram-po, fa ny fahamarinana no mila fahamarinana, ary ny fitsarana dia ilaina amin'ny fitsarana mba tsy hiadiana amin'ny zavatra, fa rehefa mankany amin'Andriamanitra dia tsy fantatro momba anao - nefa tsy mila fahamarinana aho. Fantatro izay mendrika aho, fantatro fa misy aho, maniry famindram-po ary maniry famindram-po aho .. Naneho famindram-po i Davida tamin'ny famonjeny ny fiainan'i Schet, ary ny ankamaroan'ny mpanjaka dia nanatanteraka mpandova ho lasa seza fiandrianana. Tamin'ny fanavotany ny fiainany dia naneho famindram-po i Davida, fa i David dia lavitra lavitra noho ny fanehoana famindram-po taminy tamin'ny filazana hoe: "Izaho nitondra anao eto satria te hamindra fo aminao." Inty ny valiny fahatelo. amin'ny "Ka inona?"

Tiantsika mihoatra noho izay noheverintsika fa tiantsika isika

Eny, tapaka isika ary arahina antsika. Ary izany dia satria tia antsika Andriamanitra.
Romana 5,1: 2: »Ary rehefa eken'Andriamanitra isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra. Ananan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Nanokatra ny lalan'ny fahatokisan-tena ho antsika izy ary miaraka amin'izany ny fidirana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay efa napetrakay ankehitriny. ”

Ary ao amin'ny Efesiana 1,6: 7: »... ka dia ho re ny fiderana ny voninahiny: ny fiderana ny fahasoavana nasehony antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Zanany malala. Voavonjy amin'ny rany isika:
Voavela ny helokay rehetra. [Azafady mba vakio miaraka amiko izao manaraka izao] Ka dia nasehon'Andriamanitra ny haren'ny fahasoavany. ” Akory tsara sy manan-karena tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra.

Tsy fantatro izay mitranga ao am-ponao. Tsy fantatro izay karazana stigma anananao. Tsy haiko hoe iza no marika eo aminao. Tsy fantatro hoe aiza no nahadiso anao taloha. Tsy haiko izay mahamenatra izay ataonao ao anatiny. Fa afaka lazaiko aminao fa tsy mila mitafy azy intsony ianao. Ny 18 desambra 1865 dia nisy sonia ny fanitsiana ny lalàmpanorenana faha-13 tany Etazonia. Amin'ity fanitsiana faha-13 ity dia nesorina mandrakizay ny fanandevozana tany Etazonia. Andro lehibe ho an'ny firenentsika izany. Ka tamin'ny 19 Desambra 1865, ara-teknika, tsy nisy andevo intsony. Na izany aza, maro no mbola nitohy tamin'ny fanandevozana - ny sasany nandritra ny taona maro noho ny antony roa:

  • Nisy ny mbola tsy nahare momba azy io.
  • Ny sasany tsy nety nino fa afaka izy.

Ary miahiahy aho, miteny ara-panahy, fa misy marobe amintsika ato amin'ity efitrano ity ankehitriny izay mitovy amin'ny toe-javatra.
Efa voadidy ny vidiny. Efa voaomana ny lalana. Momba izany: na ianao tsy mbola naheno ny teny na nolavinao fotsiny ny tsy hino azy fa marina.
Fa marina izany. Satria tiana ianao ary nanaraka anao Andriamanitra.
Fotoana vitsy lasa izay dia nomeko vazivazy i Laila. Tsy mendrika izany i Laila. Tsy niasa ho an'izany izy. Tsy mendrika azy izy. Tsy nameno taratasy fisoratana anarana ho azy io. Tonga izy ary gaga fotsiny tamin'ity fanomezana tsy nampoizina ity. Fanomezana iray karama hafa. Saingy izao ilay hany asany - ary tsy misy zava-miafina miafina - dia ny manaiky azy ary manomboka mankafy ny fanomezana.

Mitovy amin'izany ihany, fa efa nandoa ny vidiny aminao Andriamanitra. Ny hany azonao atao dia ny mandray ny fanomezana atolotra anao. Amin'ny maha mpino antsika dia nisy fihaonan'ny famindrampo. Niova ny fiainantsika tamin'ny alalan'i Kristy ary lasa tia an'i Jesosy isika. Tsy mendrika an'izany izahay. Tsy mendrika izany izahay. Saingy Kristy dia nanolotra izany fanomezana tsara indrindra amin'ny fiainantsika izany. Izany no antony tsy itovizantsika ankehitriny.
Tapaka ny fiainanay, nanao fahadisoana izahay. Nanaraka anay anefa ny mpanjaka satria tiany isika. Tsy tezitra aminay ny mpanjaka. Ny fiafaran'i Schet dia mety hifarana eto ary tena tantara mahafinaritra izany. Saingy misy ampahany hafa - tsy tiako ianao tsy hahadiso izany, izany dia ny sehatra faha-4.

Toerana eo amin'ny solaitrabe

Ny ampahany farany ao amin'ny 2 Samoela 9,7: 15 dia manao hoe: “Haveriko aminao ny tany rehetra izay an'i Saoly raibenao. Ary afaka mihinana eo amin'ny latabatro foana ianao. ” Roapolo taona talohan'izay, ilay zazalahy kely tamin'izy dimy taona dia tsy maintsy niharan-doza nahatsiravina. Tsy hoe namoy ny fianakaviany iray manontolo fotsiny izy fa nararin'ny naratra ary naratra, avy eo natao sesitany nandritra ny 20 ka hatramin'ny taona. Ary ankehitriny izy dia mandre ny mpanjaka milaza hoe: "Tiako ho tonga eto ianao." Ary andininy efatra fanampiny dia hoy Davida taminy: "tiako ianao hiara-mihinana amiko amin'ny latabatro toy ny iray amin'ny zanako lahy". Tiako ity andininy ity: Anisan'ny fianakaviana i Schet ankehitriny. Tsy nilaza i David hoe: "Fantatrao, Shet. Te-hanome anao fidirana ao amin'ny lapa aho ary hamangy anao izao." Na: "Raha manana ny fetim-pirenena isika dia havelako hipetraka ao amin'ny boaty mpanjaka miaraka amin'ny fianakavian'andriana". Tsia, fantatrao izay nolazainy? "Schet, hametraka toerana eo ambony latabatra isa-maraina izahay satria efa anisan'ny fianakaviako ianao izao." Ity andininy farany amin'ny tantara ity dia milaza izao manaraka izao: "Nonina tao Jerosalema izy satria vahiny tsy tapaka teo amin'ny latabatry ny mpanjaka. Izy dia nalemy tongotra roa. ” (2 Samoela 9,13). Tiako ny fomba niafaran'ny tantara satria toa nanoratra lahatsoratra kely teo amin'ny faran'ny tantara ny mpanoratra. Misy ny resaka ny niainan'i Schet an'io fahasoavana io ka tokony hiara-miaina amin'ny mpanjaka izy ary hiara-mihinana amin'ny latabatry ny mpanjaka. Saingy tsy tiany ny hanadino ny zavatra tsy maintsy ho resiny. Toy izany koa ho antsika. Ny vidinay dia ny fananana filàna maika sy ny fihetsiky ny famindram-po. Taona maro lasa izay dia nanoratra ity tantara ity tamim-pahakingana i Chuck Swindol. Tiako ny mamaky andinin-tsoratra aminao fotsiny aho. Hoy izy: "Alaivo sary an-tsaina ity sehatra manaraka ity, taona maro taty aoriana. Naneno ny lakolosim-baravarana teo amin'ny lapan'ny mpanjaka, ary tonga teo amin'ny latabatra lehibe i David ary nipetraka teo. Fotoana fohy taorian'izay, dia nipetraka teo ankavian'i Davida i Amnona, ilay amboadia sy fetsy. Avy eo i Tamar, tovovavy tsara tarehy sy sariaka dia niseho ary mipetraka eo akaikin'i Amnona, etsy andaniny koa i Solomona dia miverina tsikelikely amin'ny fianarany - i Salomona matotra, tsara tarehy, tsy noheverina fa i Absaloma dia manana volo mikoriana sy tsara tarehy ary lava volo Ny hariva dia i Yoaba, ilay mahery fo sady komandin'ny tafika dia nasaina hisakafo ihany koa, saingy seza iray dia mbola tsy tazana mihintsy, noho izany dia miandry daholo ny rehetra, maheno ny tongotra mihintsana ary ny vondron-kambo, ny fihongoana, ny harambato, ny harambato. manamboatra ny làlany mankamin'ny latabatra, mitsofoka amin'ny fipetrahany izy, manarona ny tongony ny lambam-baravarana. " Mino ve i Schet hoe inona ny fahasoavana? Fantatrao, izay mamaritra ny fisehoan-javatra ho avy rehefa hiangona manodidina ny latabatra fanasana lehibe iray any an-danitra ny fianakavian'Andriamanitra rehetra. Ary tamin'io andro io, ny takelaka fahasoavan'Andriamanitra dia manarona ny filantsika, manarona ny fanahintsika. Hitanareo, ny fomba hidirantsika ao amin'ny fianakaviana dia amin'ny fahasoavana, ary manohy izany amin'ny fianakaviana isika amin'ny fahasoavana. Isan'andro dia fanomezana avy amin'ny fahasoavany.

Ny andinin-teny manaraka dia ao amin'ny Kolosiana 2,6 “Nanaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo ianao; koa mitoera eo amin'ny fiarahamonina miaraka aminy sy araka ny lalany! ” Nandray an'i Kristy tamin'ny fahasoavana ianao. Ankehitriny raha ao amin'ny fianakaviana ianao, dia ao amin'ny fahasoavana ianao. Ny sasany amintsika dia mihevitra fa raha vao lasa kristiana amin'ny fahasoavana isika dia mila miasa mafy tokoa ary ataontsika antoka fa manao izay tsara rehetra Andriamanitra mba hahazoana antoka fa tiany sy tia antsika foana izy. Eny, tsy misy zavatra hafa ankoatra ny fahamarinana. Amin'ny maha dadako, ny fitiavako ny zanako dia tsy miankina amin'ny karazana asa na ny fahombiazan'izy ireo na manao ny tsara daholo izy ireo. An'izy ireo ny fitiavako manontolo, satria zanako fotsiny ireo. Ary toy izany koa ho anao. Manohy miaina ny fitiavan'Andriamanitra ianao satria fotsiny hoe iray amin'ireo zanany. Avelao aho ho farany farany "Ka inona?" hamaly.

Tombontsoa kokoa isika noho izay heverintsika

Tsy namonjy ny aintsika Andriamanitra fa efa nandatsaka antsika tamin'ny fiainany fahasoavana. Henoy ireto teny ireto ao amin'ny Romana 8, hoy i Paul:
»Inona no sisa hilazana izany rehetra izany? Andriamanitra mihitsy no momba antsika [ary izy], ary iza no maniry hanohitra antsika? Tsy namonjy ny zanany lahy kosa izy, fa namono azy ho antsika rehetra. Fa raha nomeny zanaka lahy kosa izy, dia tsy hisy hahasakana antsika ve? ” (Romana 8,31-32).

Tsy ny nanomezany an'i Kristy ihany no ahafahantsika miditra ao amin'ny fianakaviany, fa izao kosa no omeny anao izay rehetra ilainao mba hiainan'ny fahasoavana raha vao eo amin'ny ankohonana ianao.
Fa tiako ity fehezanteny ity: "Andriamanitra dia momba antsika". Avereno aho: "Andriamanitra ho anareo.» Ary koa, tsy misy isalasalana fa ny sasany amintsika izay mbola eto ankehitriny dia tsy tena mino izany, tsy mbola nino anay mihitsy hoe hisy olona ho any amin'ny faran'ny mpankafy eny amin'ny kianja.

Nilalao basikety tany amin'ny lise aho. Matetika izahay tsy manana mpijery rehefa milalao. Indray andro anefa dia feno ny gym. Fantatro taty aoriana fa efa nikasa vola hanangona vola hanangona fivoahana mandritra ny ampahefatry ny iray dolara izy ireo. Talohan'izay dia tsy maintsy tonga amin'ny lalao baseball ianao. Rehefa nifarana ny fehezanteny fahatelo, nisy ory mahery, voaroaka ny sekoly, ary nidina haingana ny gym ny famokarana azy. Fa teo ambonin'izay, teo afovoan'ny lafaon'ny mpijery dia nipetraka ny olona roa nijanona teo mandra-pahatongan'ny lalao. Neny sy mamanibeko izany. Fantatrao ve inona? Natao ho ahy izy ireo ary tsy fantatro akory fa teo izy ireo.
Indraindray dia mila anao elaela aorian'ny nahalalan'ny olon-kafa azy rehetra - mandra-tsapanao fa eo anilanao Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Eny, tena, ary mijery anao izy.
Tsara loatra ny tantaran'i Schet, saingy tiako ny mamaly fanontaniana hafa alohan'ny handehananay dia: koa, ary?

Andao atombohy amin'ny 1 Korintiana 15,10:22: "Fa tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra no nahalavorary ahy, ary ny fitrandrahana feno famindrampony dia tsy foana." Io andalan-tsoratra masina io dia toa milaza hoe: "Raha toa ianao ka nahita fihaonan'ny fahasoavana dia misy fiovàna.» Fony mbola zaza aho ary nihalehibe dia nahafinaritra ahy tany am-pianarana ary ny ankamaroan'ny zavatra nataoko dia nahomby. Avy eo aho nankany amin'ny oniversite sy ny seminera ary nahazo ny asako voalohany ho mpitandrina tamin'ny faha taonako. Tsy nahalala na inona na inona aho, fa nieritreritra aho fa nahafantatra ny zava-drehetra. Tao amin'ny seminera aho ary nandehandeha isan-kerinandro nankany amin'ny tanàna ambanivohitra kokoa ao Arkansas. afovoany andrefan'i Arkansas.
Hafa ny tontolo hafa ary ny olona ao ihany no tsara tarehy. Tianay izy ireo ary tianay izy ireo. Fa nandeha tany aho niaraka tamin'ny tanjona hanangana fiangonana ary ho pasitera mahomby. Te hampihatra izay rehetra nianarako tao amin'ny seminera aho. Saingy, tamim-pahatsorana, rehefa avy tany nandritra ny 2½ taona teo aho dia vita. Tsy fantatro izay hataoko intsony.
Zara fa nitombo ny fiangonana. Tadidiko nanontany an'Andriamanitra aho: Alefaso aho any an-toeran-kafa. Tiako fotsiny ny miala lavitra eto. Ary tadidiko fa nipetraka tao an-tokotaniko irery aho tao amin'ny biraoko ary tsy nisy olon-kafa tao amin'ny fiangonana iray. Izaho irery dia mpiasa daholo ary nanomboka nitomany aho ary tena nanahy ary nahatsapa ho tsy fahombiazana ary nahatsapa fanadinoana sy nivavaka niaraka tamin'ny fahatsapana fa tsy misy olona nihaino akory.

Na dia efa 20 taona mahery izay dia mbola tadidiko mazava tsara izany. Na dia traikefa mampahory aza izany, dia tena nahasoa izany satria nampiasa izany tamin'ny fiainako Andriamanitra mba hanapotehana ny fahatokisako sy ny avonavoko ary nanampy ahy hahatakatra fa izay rehetra tiany hatao amin'ny fiainako , izany rehetra izany dia noho ny fahasoavany - ary tsy noho ny maha-tsara ahy na noho ny nanolorana ahy, na noho izaho mahay. Ary rehefa mieritreritra ny diako tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa aho ary mahita fa afaka nahazo asa tahaka izao [ary izaho no mahafeno ny fahaizako ho an'ny ataoko eto], dia matetika mahatsiaro tsy ampy. Fantatro zavatra iray fa na aiza na aiza misy ahy, na inona na inona tian'Andriamanitra hatao amin'ny fiainako, ato amiko na amin'ny alalako, ny zavatra rehetra dia avy amin'ny fahasoavany.
Ary rehefa azonao ny hoe, rehefa milentika io dia tsy afaka ny hitovizany ianao.

Ny fanontaniana natomboko nanontany ny tenako dia hoe: "Moa ve isika mahalala ny Tompo miaina fiainana maneho taratry ny fahasoavana?" Inona ny toetra sasany mampiseho fa "miaina fiainana fahasoavana aho?"

Andao hamarana izany isika manaraka ity andininy manaraka. Hoy i Paul:
»Fa ahoana ny fiainako! Zava-dehibe fotsiny ny hatramin'ny nahatanterahako ny didy nomen'i Jesosy Tompo ahy [iza?]: Mba hitory ny vaovao tsara [ny fahasoavany] fa namindra fo tamin'ny olona Andriamanitra ” (Asan’ny Apostoly 20,24). Hoy i Paul: io no asan'ny fiainako.

Tahaka an'i Schet ihany ianao, izaho sy ianao dia torotoro ara-panahy, maty ara-panahy.Tena toa an'i Schet anefa izahay, dia narahina satria tia antsika ny mpanjakan'izao rehetra izao ary maniry antsika ao amin'ny fianakaviany. Tiany hisy fihetsiketsehana famindram-po amintsika. Mety ho izay no antony nahatonga anao teto androany maraina ary mbola tsy fantatrao akory ny antony nahatongavanao teto androany. Fa ao anaty dia tsikaritrareo fa mivolondraka na mikitika ao am-ponao. Io ilay Fanahy Masina miteny aminao hoe: "tiako ianao amin'ny fianakaviako." Ary, raha mbola tsy nandray ny dingana ianao hanombohana fifandraisana manokana amin'i Kristy, dia maniry ny hanolotra anao an'io fotoana io izahay androany maraina. Lazao izao manaraka izao: "Inty aho. Tsy manan-javatra atolotra aho fa tsy tonga lafatra. Raha tena nahafantatra ny fiainako hatreto ianao dia tsy ho tia ahy". Fa hamaly anao Andriamanitra: "Fa tiako ianao. Ary izay rehetra ataonao dia ny fanekena ny fanomezako". Ka te-hangataka aminao hiondrika vetivety aho ary raha mbola tsy nanao io dingana io ianao dia mangataka aminao aho mba hiara-mivavaka amiko. Lazaiko ny fehezanteny iray, mila mamerimberina izany ianao fa ataovy amin'ny Tompo.

"Ry Jesosy malala, toa an'i Schet, fantatro fa tapaka aho ary fantatro fa mila anao aho ary tsy azoko tanteraka izany fa mino aho fa tia ahy ianao ary nanaraka ahy ary ianao, ry Jesosy, maty teo amin'ny hazo fijaliana ary ny vidin'ny otako dia efa nandoa vola. Ary izany no antony angatahako anao izao ho tonga amin'ny fiainako. Te hahalala sy hiaina ny fahasoavanao aho mba hananako fiainana mitondra fahasoavana ary hiaraka aminao mandrakariva.

by Lance Witt